Training goed werkgeverschap

advertisement
Training Seksuele diversiteit
Het bespreekbaar maken van en omgaan met seksuele diversiteit
Doelstellingen
Het makkelijker bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij
jongeren
Inzicht in de emotionele beladenheid van homoseksualiteit
Omgaan met leerlingen met mogelijke homogevoelens
Seksualiteit bespreekbaar maken bij gelovige jongeren
Seksuele diversiteit integreren in het schoolbeleid
2
ADV Limburg
Uitvoeren wet ADV
30 Limburgse gemeenten
Professioneel & neutraal
Onafhankelijk
Klachtmelding en klachtbehandeling
Voorlichting en (beleid-)advies
Doorverwijzing
http://www.facebook.com/AntidiscriminatievoorzieningLimburg
http://nl.linkedin.com/company/anti-discrimatie-voorziening-limburg
https://twitter.com/#!/ADVLimburg
3
Wat is discriminatie?
Het ongelijk behandelen van (groepen) mensen vanwege kenmerken die
er in die situatie niet toe doen
Wettelijke grond
Ras
Geslacht
Godsdienst
Seksuele gerichtheid
Handicap/chronische ziekte
Leeftijd
Levensovertuiging
Nationaliteit
Politieke overtuiging
Burgerlijke staat
Arbeidsmarkt
Soort contract
Arbeidsduur
4
Onderliggende factoren discriminatie
Vooroordelen
Sociale categorisatie
De maatschappelijke
norm
Stereotypering
Beeldvorming
Afwijkingen
van de norm
Stereotypering
Negatieve
Gedragingen
Negatieve
Gevoelens
Negatieve
Houding
5
Lesgeven over seksuele diversiteit
Manier 1: Gradueel opbouwen naar leeftijd
Manier 2: Kennis leidt tot meer acceptatie
Manier 3: Diverse vormen van directe educatie
6
Verschillende gradaties
Jaar 1: Onderscheid tussen seksen en rolgedrag
Jaar2: ‘Afwijken’ van de groep
Jaar 3: Ontwikkeling definitieve mening en vergroten onderlinge waardering
Jaar 4: Aanreiken van vaardigheden bij identiteitsontwikkeling
7
Kennis leidt tot meer acceptatie
Inventariseren betekenis van kernwoorden als respect, pesten,
uitsluiting, vooroordelen en diversiteit
Leerlingen samen in dialoog over diversiteit in het algemeen
Diverse meningen inventariseren over diversiteit
(waarin ben jij ‘anders’ dan de anderen?)
Leerlingen samen in dialoog over seksuele diversiteit
8
Diverse vormen van educatie
Seksuele vorming
Geschiedenis
Specifieke voorlichting
Godsdienst
Introduceren op boekenlijsten
Andere vakken als economie
9
Emotionele beladenheid
Onzichtbare discriminatie:
De keuze om zich als zodanig wel of niet te tonen
Wat betekent het om buiten de groep te vallen?
Plaats je jezelf buiten de groep?
Wanneer praat je er wel over en wanneer niet?
waarom praat je er niet over?
10
Heteronormativiteit
Samenhangende normen en waarden
Verwachtingspatronen
Mannelijke en vrouwelijke eigenschappen
Idealistisch en romantisch beeld over relaties
Afwijkend gedrag in de eigen gemeenschap onzichtbaar houden
11
VOORKEUR
Waar komt homoseksualiteit vandaan?
Is het door de opvoeding gekomen?
Is het erfelijk?
Komt het door verleiding?
ROLPATRONEN
Ben jij het mannetje of ben jij het vrouwtje?
Zijn homo’s verwijfd?
Zijn potten manwijven?
Hoe doen jullie dat dan in de huishouding?
LEEFSTIJL
Zijn homo’s promiscue?
Ga je naar sekssauna?
Hoe leggen jullie nou contact?
Hoe doen vrouwen het nou met elkaar?
OPENLIJKHEID
Hoe vertelde je het je ouders, vrienden en
familie?
Ben je wel eens in elkaar geslagen?
Heb je eigen bars?
Waarom moeten jullie zo nodig jullie eigen
evenementen hebben?
12
Leeftijd
ca. 4-6 jaar
ca 7-10 jaar
ca 11-15
jaar
ca 16-21
jaar
Thema
sekse-identiteit
en rolpatronen
Toelichting
Kinderen leren de verschillen tussen mannen en vrouwen
kennen en het daarbij verwachte rolgedrag. Afwijkingen
worden nog niet veroordeeld.
groepsnormen en Kinderen leren onderscheid te maken tussen liefde,
openlijkheid
vriendschap, wie er bij hoort en wie buiten de groep valt.
Jongens gaan meisjes stom vinden en andersom. Pesten
wordt een thema op de basisschool.
Seksuele
Jongeren leren hun seksuele gevoelens kennen en doen hun
voorkeur en
eerste poging om vorm te geven aan een identiteit. Deze
identiteit
periode is voor hen zo onzeker dat afwijkend gedrag sterk
wordt veroordeeld.
relaties en
Jongeren geven verdere vorm aan hun identiteit en
leefstijlen
seksualiteit in interactie met andere jongeren. Zodra hun
identiteit enigszins stabiel geworden is, ontstaat ruimte voor
tolerantie ten opzichte van andere identiteiten en leefstijlen.
13
Domeinen van Kratwohl
Het psychomotorische domein, waarin doelen worden gesteld voor
handvaardigheden en fysieke vaardigheden
Het cognitieve domein, waarin doelen worden gesteld voor “weetjes”
en kennis
Het affectieve domein waarin het gaat over doelen die betrekking
hebben op de emotionele en waarde ontwikkeling
14
Affectieve domein
Aandacht
Positieve aandacht krijgen voor het onderwerp
(passieve aandacht)
Interesse
Intrinsieke motivatie (actieve aandacht)
Waardering
Eigen mening over het onderwerp ontwikkelen
(waardeoriëntatie)
Organisatie
Vanuit een samenhangend waardesysteem
goed reageren op nieuwe situaties
Karakterisering
De eigen mening en de eigen waarden en
normen consequent in gedrag omzetten
15
Seksualiteit en gelovige jongeren
Vier manieren van aanpak
Het bespreken interpretatie van ‘heilige teksten’
Het bespreken van de persoonlijke band met god
Het bespreken van diversiteit
Het bespreken van omgangsvormen en respect
16
Omgaan met ‘fundamentalistische meningen
Welke beelden heeft men van homoseksualiteit en waar zijn
die op gebaseerd?
Sommige culturen kennen geen woord voor homoseksualiteit
Discussies over homoseksualiteit en de mening van anderen
respecteren
Aan boodschappen van ouders en van religieuze voormannen
ontlenen veel mensen hun zekerheid
Belang om open te staan voor hun ideeën en achtergronden,
na te gaan waar onzekerheid speelt en hierover een open en
respectvolle bespreking aangaan.
17
Schoolbeleid
Waarom sturen personen aan op een ‘verplichting’?
Ongerustheid over de veiligheid van homoseksuele, lesbische
en transgender leerlingen en onderwijspersoneel
Homoseksuele docenten hebben een veel lager niveau van
gezondheid en welzijn dan hun heteroseksuele collega’s
Homoseksuele leerlingen denken dat de schoolleiding niet
optreedt tegen homovijandig geweld
Homoseksuele scholieren denken dat de schoolleiding
doorgaans niet helpt als je een hulpvraag hebt.
18
Mogelijke vormen van ‘verplichting’
Wet op kwaliteitszorg
Kerndoelen
Arbo-wet
Cao's
Algemene Wet Gelijke Behandeling
19
Aanbevelingen schoolbeleid
Geen verplichting maar kwaliteitscriterium
Inbouwen als criterium in het veiligheidsplan
Het kwaliteitscriterium geeft zowel belangenorganisaties als individuen
een aanknopingspunt om hun rechten te eisen of om mee te praten over
de aanpak
Veiligheidsplan opnemen in de onderwijs Cao's.
20
Praktische tips
Zorg voor “zichtbaarheid” binnen de school door posters en folders
Gebruik gender-neutrale uitdrukkingen als u vragen stelt over relaties
Ga een open gesprek aan met leerlingen die toespelingen maken op hun
geaardheid
Dwing een leerling niet tot een coming-out
Weet waar de dichtstbijzijnde homo-organisaties en uitgaansgelegenheden
zijn voor jongens of meiden
Stimuleer collega’s
Stimuleer en ondersteun een integraal schoolbeleid
21
Informatie en advies
ADV Limburg www.advlimburg.nl
College voor de Rechten van de Mens www.mensenrechten.nl
COC Limburg www.coclimburg.nl
EduDivers: www.edudivers.nl
Transgendernetwerk www.transgendernetwerk.nl
22
Download