Projectactiviteiten voor het po en so - PO-Raad

advertisement
Projectactiviteiten uit te voeren door scholen in het primair- en
speciaal onderwijs, groep 7 en 8
Projectactiviteiten
Uitwerking en aanbevelingen
A) Externe voorlichting
Doel = één of meer lessen waarin
leerlingen kennis opdoen en in gesprek
gaan over seksualiteit, seksuele
diversiteit, geloof, liefde, discriminatie
‘De week van de Lentekriebels’ is gericht op relationele en seksuele vorming gegeven, passend
bij de leeftijd van leerlingen kinderen door RutgersWPF/GGD: www.weekvandelentekriebels.nl
B) Omgangsvormen voor leerlingen en
docenten
Leerlingen:
Doel leerlingen = dat leerlingen zich
meer bewust worden van hun eigen
gedrag en de invloed ervan op hun eigen
welbevinden en dat van anderen
Voorlichting in de klas, gastlessen in de klas over homoseksualiteit door COC:
www.gayandschool.nl/aps/Gay+and+School/lesgeven/voorlichting/voorlichting+in+de+klas.htm
‘Kanjertraining’ is gericht op het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en sociale thema’s zoals
pesten, conflicten, uitsluiting en het welbevinden te vergroten bij leerlingen:
www.kanjertraining.nl
Met ‘Relaties en Seksualiteit’ worden leerlingen op een speelse en leeftijdsadequate manier
ondersteund bij hun relationele en seksuele ontwikkeling, door RutgersWPF/GGD:
www.lespakketrelatiesenseksualiteit.nl
‘Leefvormen’ is gericht op relationele en seksuele vorming en op het omgaan met en waarderen
van verschillen in gender, sekse en seksuele oriëntatie:
www.edudivers.nl/producten/downloads/leefvormen
.
Doel docenten = optimaliseren van
pedagogisch tact; het omgaan met
leerlingen op school is een
aaneenschakeling van ‘pedagogische
momenten’ waarin de docent adequaat
moet weten wat wel of ook juist niet te
doen. De docent is het instrument om
leerlingen (maximaal) te ontwikkelen en
uit te dragen dat je op school mag zijn
wie je bent en daarmee ook respectvol
omgaat met diversiteit. Dit is de basis
van waaruit docenten positief gedrag
kunnen beïnvloeden
Docenten:
C) Aandacht LHBT in het bestaande
lesprogramma
Het is de bedoeling dat de aandacht voor de sociale veiligheid van LHBT-jongeren niet beperkt
is tot een geïsoleerd project, maar dat het wordt geïntegreerd met andere onderdelen van een
lesprogramma. Dit element kan worden ingevuld door in reguliere lessen aandacht te schenken
aan seksuele diversiteit. Zo kan dit binnen het lesprogramma bij één of meerdere vakken
worden opgenomen.
D) Nazorg op school
Inbedding in de zorgstructuur (zoals een vertrouwenspersoon) van de school zodat leerlingen
zaken rondom seksualiteit en seksuele diversiteit kunnen bespreken.
E) Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid van ouders kan worden ingevuld op een manier die past bij de school. Het is
de bedoeling dat ouders worden betrokken bij en geïnformeerd over de invulling van het project,
bijvoorbeeld op een ouderavond, door de medezeggenschapsraad/leerlingenraad of in een brief
van de school.
‘Pedagogisch tact’ is gericht op welke leraar wilt u zijn; zelfonderzoek van de eigen
onderwijspraktijk en ontwikkeling van de interactie met leerlingen. In cycli van uitproberen,
reflecteren, evalueren en opnieuw uitproberen. In deze fase worden intervisie, supervisie en
naar behoefte individuele coaching ingezet om de ontwikkeling van de leraar te ondersteunen:
www.nivoz.nl
‘PRIMA-methode’ is gericht op het zo veel mogelijk verminderen en voorkomen van
pestproblemen in en buiten de school: www.primamethode.nl
Begeleiding van Edudivers voor docenten en schoolleiders bestaat uit advies, training en
begeleiding op maat en beoogt het omgaan met verschillen in te bedden in beleid rond
burgerschap en veiligheid: www.edudivers.nl
Download