Voorstel GEMEENTERAAD

advertisement
Voorstel GEMEENTERAAD
VII - C
Stuknummer
14341
Programma
Actief in de stad
Onderwerp
Fabrieksschool
Dienst
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Corsanummer
1000001454
Enschede
19 januari 2010
Wij stellen u voor te besluiten tot
1.
Het instemmen met de realisering van het concept De Fabrieksschool, waarin diverse partners samenwerken
aan cultuurparticipatie en talentontwikkeling van de jeugd.
2.
Het kennisnemen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Fabrieksschoolpartners
om te komen tot de realisering van de plannen voor de gezamenlijke huisvesting, daaronder begrepen de realisering
van een zaal die geschikt is voor programmering van jeugdtheater door Stadsschouwburg en Muziekcentrum
Enschede.
3.
Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 410.000, - t.b.v. ontwerpfase van de plannen
voor nieuwbouw van het Jeugdtheater en de gedeeltelijke verbouw van het bestaande pand aan de
Kloosterstraat/Noorderhagen en de aankoop van perceel B 7049 en B 7222 (gedeeltelijk)
4.
Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 2.450.000,- bij een akkoord van de partners op en
vaststelling door het college van het Definitief Ontwerp, waarbij dit krediet eerst ná toetsing door het college aan de
gemeentelijke financiële kaders en aan de uitgangspunten qua exploitatie wordt vrijgegeven en uw raad daarover is
geïnformeerd. Daarbij wordt dan het bedrag van € 2.000.000, - (de voor het jeugdtheater geoormerkte subsidie in
het kader van "Investeren in Overijssel") in mindering gebracht op de investering.
Toelichting op het voorstel
1. Relatie met programma/beleidskader/wettelijke taak/bestuurlijke geschiedenis
Vrij snel na de totstandkoming van het Muziekkwartier werd duidelijk dat de programmering van jeugdtheater
door Stadsschouwburg en Muziekcentrum Enschede (voorheen podium Twente) in het nieuwe complex
problematisch was. In het kader van de beleidsmatige evaluatie van het project Muziekkwartier is
geconcludeerd dat geen van de zalen van het Nationaal Muziekkwartier feitelijk geschikt is voor jeugdtheater.
Ook bleek dat de theaterzaal van het conservatorium constructief niet geschikt te maken was voor het gebruik
als jeugdtheaterzaal. Hiermee dreigde een eind te komen aan het brengen van hoogwaardig en vernieuwend
jeugd/jongerentheater door Stadsschouwburg Enschede op het niveau waarvoor Stadsschouwburg en
Muziekcentrum Enschede (voorheen Podium Twente genaamd, vanaf nu aangeduid met 'Stadsschouwburg')
de landelijke status "Virustheater" verdient. De zoektocht naar een alternatieve locatie werd gestart.
In uw vergadering van maart 2008 hebt u kennisgenomen van de stand van zaken van de mogelijk nieuwe
bestemming, uitbouw en exploitatie van de Fabrieksschool aan de Noorderhagen als jeugdtheater,
muziektheaterwerkplaats, medialab en kunstenaarscafé. U hebt in die vergadering verzocht de haalbaarheid
van deze andere invulling van de Fabrieksschool na te gaan. Uw raad heeft ons College naar aanleiding van
een debat over het eventueel reserveren van middelen voor de Fabrieksschool gevraagd om eerst via een
locatieonderzoek na te gaan wat de beste locatie is voor het jeugdtheater en om daarbij in het bijzonder ook in
te gaan op de mogelijkheden voor het jeugdtheater in de (kleine zaal van de) Schouwburg. Uit het
locatieonderzoek bleek dat er momenteel in Enschede geen bestaande podia zijn waar de
jeugdtheaterprogrammering van de Stadsschouwburg geprogrammeerd kan worden. Dergelijke producties
vereisen namelijk een vlakke vloer van een omvang van 80 - 100 m2 met professionele theatervoorzieningen
en op een geschikte locatie. En die zijn bij geen enkel podium aanwezig. Het locatieonderzoek hebben wij voor
u in de leeskamer ter inzage gelegd.
In uw vergadering van 22 juni 2009 hebt u bij de besluitvorming over de herbestemming van de Schouwburg
ingestemd met onze conclusie dat de kleine zaal van de voormalige Schouwburg niet geschikt (te maken) is
voor het programmeren van professioneel jeugdtheater. Tevens hebt u in het debat over het voorstel te kennen
gegeven dat naar uw mening voor de huisvesting en exploitatie van het jeugdtheater geen extra gemeentelijke
middelen beschikbaar komen.
Betreffend raadsbesluit ligt voor u in de leeskamer ter inzage.
PM, A.M. ter Horst (053-4815349) / N. de Vos - Koelink (053-4818125)
Wij concluderen op basis van uw besluit van 22 juni 2009 en op basis van het locatieonderzoek dat de
Fabrieksschool aan de Noorderhagen de beste locatie is voor de realisering van een sobere maar functionele
zaal voor het jeugdtheater. Dat geldt temeer daar de school en het omliggende terrein ook mogelijkheden
bieden om nauw samen te werken met andere partners. Op de (investeringen in de) Fabrieksschool en de
doelstellingen van de samenwerkingspartners gaan wij hierna verder in. De exploitatie van de Fabrieksschool
komt daarbij tevens aan de orde.
In uw vergadering van 22 juni 2009 hebt u ook de binnenstadsvisie vastgesteld. Belangrijke speerpunten uit die
visie vormen de uitbreiding van het dwaalmilieu rond de binnenstad in noordelijke en westelijke richting en de
verbinding van de binnenstad met Roombeek ondermeer via de cultuurmijl. In onze brief van 6 oktober 2009
deelden wij u mee dat wij de komende jaren ook inzetten op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de
binnenstadskern zelf. Aangegeven is dat er langs diverse lijnen nog veel meer moet gebeuren, ook op cultureel
gebied, willen we bereiken dat Enschede in 2013 de "Beste Binnenstad 2013" heeft en een toenemend aantal
bezoekers trekt.
De afgelopen jaren is met de bouw van het Muziekkwartier aan de noordzijde van de binnenstad en het
kunstkwartier in Roombeek veel geïnvesteerd in culturele voorzieningen. De komende jaren is het zaak om ook
de culturele programmering onderscheidend te laten zijn. Daarbij kunnen aandacht voor innovatie,
talentontwikkeling en het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden niet ontbreken. Alleen dan blijft
Enschede ook op cultureel gebied interessant voor steeds meer bezoekers uit Enschede en verre omstreken.
Daarbij zullen wij in ieder geval ook aandacht geven aan jeugd en aan talentontwikkeling: de jeugd moet meer
en op jonge leeftijd gaan deelnemen aan cultuur. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van talent,
maar ook voor de publieksopbouw van het Nationaal Muziekkwartier; jong geleerd blijkt oud gedaan in de
cultuurwereld. Daarmee is het jeugdtheater op de lange termijn ook een economisch belang voor het Nationaal
Muziekkwartier ( bezoekersaantallen).
De invulling van de locatie aan de Noorderhagen biedt mogelijkheden om een ruimtelijk goede afronding van
het Willem Wilminkplein te bereiken, de levendigheid van het plein te vergroten en met het concept De
Fabrieksschool een sobere maar sterke aanvulling aan het culturele profiel van de stad toe te voegen. Tevens
wordt met de realisatie van de Fabrieksschool het behoud van een plek waar hoogwaardig en vernieuwend
jeugdtheater wordt geprogrammeerd door Stadsschouwburg geborgd.
2. Situatieschets, probleemstelling, doelstelling
2a. Het concept De Fabrieksschool
Onder de voorlopige naam 'De Fabrieksschool' hebben vier culturele instellingen en een maatschappelijke
instelling zich verenigd met als doel een huis in te richten voor cultuurparticipatie en talentontwikkeling voor
kinderen en jongeren in Enschede. Gezamenlijk beogen zij hiermee een nieuwe invulling te geven aan het pand
De Fabrieksschool aan de Noorderhagen. De Fabrieksschool moet een plek worden waar kinderen en jongeren
uit Enschede en omgeving op allerlei vlakken hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen deelnemen aan
culturele, kunstzinnige en maatschappelijke activiteiten.
De instellingen die zich hebben verenigd in 'De Fabrieksschool' zijn:

Medialab Enschede (toeleverancier programma-aanbod);

Muziektheaterwerkplaats Enschede i.o. ( op te richten vanuit Jeugdtheater Sonnevanck,
de Nationale Reisopera, het Orkest van het Oosten en ArtEZ conservatorium);

Stadsschouwburg en Muziekcentrum Enschede;

Vooropleiding Theaterdans Kottenpark;

De buitenschoolse opvang door SKE Kinderopvang Enschede.
PM, A.M. ter Horst (053-4815349) / N. de Vos - Koelink (053-4818125)
De partners ontplooien hun activiteiten vanuit twee doelstellingen:
1. Het stimuleren van de culturele en maatschappelijke jeugd- en jongerenparticipatie;
2. Het ontwikkelen van cultureel en maatschappelijk talent;
De partners voeden en versterken elkaar. Zowel praktisch als in veelzijdigheid van invalshoeken; muziek, dans,
maatschappij, theater, beeldende kunsten en moderne media. Op dit kruispunt ontmoeten jeugd, jongeren en
jonge makers elkaar en ontstaat een nieuw publiek.
De Fabrieksschool wordt fysiek zodanig ontwikkeld dat alle ruimten zich lenen voor multifunctioneel gebruik.
Het gaat om een totaal concept. De Fabrieksschool heeft een breed maatschappelijk jeugd- en jongeren
aanbod en brengt kinderen en jongeren in aanraking met cultuur. De doelgroepen van de diverse partners
bevinden zich in de leeftijdscategorie 2 tot 22(+). In het gehele aanbod staan "creatieve werkvormen" en
"plezier" centraal. De jeugdparticipatie wordt o.a. vormgegeven door samen te werken met (brede) scholen met
een cultureel profiel (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Deze vorm van jeugdparticipatie is nieuw en
onderscheidend omdat deelname via de Buitenschoolse Opvang gebeurt (dit project is inmiddels opgestart door
betrokkenen). De Buitenschoolse Opvang speelt daarmee een belangrijke rol om kinderen in hun vrije,
naschoolse tijd, naar cultuur toe te brengen. De Fabrieksschool wordt de zichtbare en energieke broedplaats
voor talent op het gebied van kunst en cultuur.
De partners zien binnen en buiten Enschede nog veel meer samenwerkingsmogelijkheden en zien de
Fabrieksschool als de plek waar allerlei lijnen uit de wijken (en uit regio en provincie) samenkomen en nieuwe
verbindingen ontstaan. Het is een levendige plek met ruimte voor nieuwe initiatieven en nieuwe partners.
Bovendien ontvangt en inspireert deze plek als Virustheater ook de meest vooraanstaande theatergroepen uit
Nederland en België.
De partners zijn van mening dat zij gezamenlijk een grote meerwaarde kunnen realiseren voor de culturele en
maatschappelijke jeugdparticipatie en talentontwikkeling in Enschede. De partners hebben hun samenwerking
vastgelegd in het concept "De Fabrieksschool". Dit samenwerkingsconcept hebben wij voor u in de leeskamer
ter inzage gelegd.
2b De Fabrieksschool fysiek
Er ligt een globaal ontwerp op massastudie niveau voor de verbouw van de bestaande school en de realisering
van een sober vormgegeven nieuwbouw naast de Fabrieksschool . Er is een schets gemaakt voor de toedeling
van ruimtes in het bestaande schoolgebouw en voor de nieuwbouw van het jeugdtheater met foyer naast de
school. Ook is globaal weergegeven hoe de inrichting van de openbare ruimte grenzend aan het Willem
Wilminkplein er uit kan komen te zien. Die schets ligt voor u in de leeskamer ter inzage. Daaruit kunt u
opmaken:

dat de aanbouw goed rekening houdt met het monumentale karakter van het pand;

dat de toegang voor publiek is gesitueerd aan de zijde van het Wilminkplein;

dat de bevoorrading voornamelijk plaatsvindt via de Noorderhagen;

dat de afstand van de nieuwbouw tot het ook nieuw te bouwen wooncomplex met winkels en horeca in
de plint minimaal 19 meter zal bedragen;

dat het dak van de nieuwbouw met sedum zal worden afgewerkt met het oog op het goede uitzicht van
bewoners van de nieuw te bouwen appartementen er naast;

dat de nieuwbouw aan de zijde van de Noorderhagen 11 en aan de tegenoverliggende zijde maximaal
circa 7 meter zal bedragen;

dat door de goede vormgeving van het bestaande en nieuwe gebouw gecombineerd met een kwalitatief
goede inrichting van de directe omgeving er sprake is van een verrijking van het nieuw aan te leggen
Willem Wilminkplein.
PM, A.M. ter Horst (053-4815349) / N. de Vos - Koelink (053-4818125)
Voor de fysieke realisatie van de plannen zijn de volgende concrete onderwerpen van belang:
1 Beschikbaarheid en aankoop grond
Per 1 januari 2010 is het pand in principe leeg en beschikbaar voor verhuur/hergebruik. De voormalige
gebruikers van de school waren Alifa, de Stichting ANGO en de Stichting 55+. Alle voormalige gebruikers
hebben inmiddels tot volle tevredenheid op andere locaties onderdak gevonden. Wij streven er naar om de
kosten van leegstand zo laag mogelijk te houden. Het Vastgoedbedrijf is bereid om het complex te ontwikkelen
ten behoeve van het Samenwerkingsconcept De Fabrieksschool. Vier van de vijf partners in De Fabrieksschool
kunnen in beginsel (na een beperkte verbouw) het bestaande gebouw al vast gaan gebruiken. Voor de
jeugdtheaterzaal en de bijbehorende ruimten moet een nieuw aangrenzend pand worden gebouwd ten westen
van de school. Om dat mogelijk te maken moet een strook grond worden verworven. Uit overleg met de
eigenaar is gebleken dat bij in principe bereid is het benodigde perceelsgedeelte te verkopen. Wij zullen tot
aankoop overgaan, indien u besluit in te stemmen met dit voorstel.
2. Bestemmingsplan
Om de nieuwbouw van het Jeugdtheater te kunnen realiseren, is een wijziging van het bestemmingsplan
noodzakelijk. Wij zullen de voorbereiding voor de bestemmingsplanwijziging oppakken, indien u besluit in te
stemmen met dit voorstel. Voor het betrekken van het bestaande gebouw is geen bestemmingsplanwijziging
nodig. De huidige bestemming maatschappelijke voorzieningen biedt daarvoor ruimte.
3. Investering
De totale investering voor De fabrieksschool bedraagt € 2.860.000,-.
Hiervan is € 2.000.000,- nodig ten behoeve van realisatie van het Jeugdtheater. Dit is inclusief de aankoop voor
het hiervoor benodigde naastgelegen perceel. Dit wordt gedekt uit de middelen die door de provincie
beschikbaar zijn gesteld in het kader van "Investeren in Overijssel". Hierin is een bedrag van € 2.000.000,beschikbaar gesteld voor het Enschedese Jeugdtheater (provinciaal besluit van 17 november 2009).
Ten behoeve van aanpassingen aan het bestaande gebouw is € 560.000,- nodig. Deze investering van
€ 560.000, - wordt conform de reguliere vastgoedsystematiek gedekt uit de opbrengsten van de
huurovereenkomst met de Stadsschouwburg.
Daarnaast is € 300.000 nodig ten behoeve van de theatertechniek. Deze is al inbegrepen in de kredietverlening
voor het Nationaal Muziekkwartier (raadsbesluit van 7 maart 2005). Dit bedrag is nog steeds gereserveerd voor
(jeugd)theatertechniek en kan daarvoor dus direct worden ingezet.
De realisatie van het Jeugdtheater blijft hiermee binnen het hiervoor beschikbare investeringskader.
4. Exploitatie
De Stadsschouwburg zal als hoofdhuurder van het geheel optreden (circa 60 % van het oppervlak). De
exploitatiekosten zijn binnen de begroting van de Stadsschouwburg beschikbaar. Voor de exploitatie van het
jeugdtheater is in 2007 structureel € 80.000, - op jaarbasis door uw Raad beschikbaar gesteld. Dit budget is
toereikend.
De exploitatiekosten voor de overige ruimten in De Fabriekschool worden gedekt door de huurinkomsten die
worden opgebracht door 3 van de 4 andere partners (circa 40 % van het oppervlak). Een belangrijke en
gedegen commerciële partij is de SKE die naschoolse opvang aanbiedt en zeker groeipotentie ziet in de
Fabrieksschool. Het Stedelijk Lyceum biedt de vooropleiding dans aan. Via de nieuwe bestuurder van het
Stedelijk Lyceum is geverifieerd dat in het saneringsplan voor het Lyceum de afgesproken bijdrage aan het
concept Fabrieksschool gehandhaafd blijft. Het Sted. Lyceum ziet deze dansopleiding als onderdeel van het
concept Fabrieksschool als een belangrijk middel om meer studenten te trekken. De Muziektheaterwerkplaats
is inhoudelijk sterk verbonden met de Nationale Reis Opera en Artez en is de kleinste gebruiker van de school.
De Muziektheaterwerkplaats heeft voor 1 jaar subsidie. Als die subsidie in de toekomst onverhoopt niet zou
worden gecontinueerd, bestaan er o.i. goede mogelijkheden om een vervangende partner te vinden die past in
het concept Fabrieksschool. Het Medialab is wel partner in het concept Fabrieksschool, maar huurt geen ruimte
in de school.
Door het Vastgoed Bedrijf Enschede (VBE) is overeenstemming bereikt met hoofdhuurder over de door hen op
PM, A.M. ter Horst (053-4815349) / N. de Vos - Koelink (053-4818125)
te brengen huur en beheerkosten (zoals energie, onderhoud en schoonmaak) van het totale complex. De
Stadsschouwburg sluit met de overige partners overeenkomsten af op basis van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de Fabrieksschoolpartners en de gemeente Enschede. De
samenwerkingsovereenkomst hebben wij voor u in de leeskamer ter inzage gelegd.
5. Aanbesteding
De aanbesteding zal plaatsvinden binnen de kaders van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, waarbij ook
aandacht zal worden gegeven aan ‘social return”.
3. Bevindingen uit de interactie met belanghebbenden
Over de onder punt 2b genoemde schets is overlegd met Van Wijnen / Ons Huis die ten noorden van de
Fabrieksschool een wooncomplex met winkels en horeca in de plint gaan realiseren. De bouw start in de loop
van 2010. Betreffende partijen stemmen in met de verbouw en nieuwbouw mits rekening wordt gehouden met
een aantal voor hen cruciale wensen t.a.v. maximale hoogte, minimale afstand tussen de panden en gebruik en
inrichting van de openbare ruimte. Met deze wensen kan en zal rekening worden gehouden. De afspraak is
gemaakt dat de plannen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd bijvoorbeeld voor wat betreft de
openbare ruimte.
Uit overleg met de samenwerkingspartners is gebleken dat de in het bestaande pand te huisvesten partners
graag zo snel mogelijk dat pand (na verbouw) willen betrekken. Op die manier willen zij, in afwachting van het
gereed komen van het nieuw te bouwen jeugdtheater, al vast een begin maken met realisering van hun
concept. Zij willen het aan de school vastgebouwde gymlokaal dan vooralsnog blijven gebruiken. Na het
gereedkomen van het jeugdtheater kan dat lokaal dan worden afgebroken.
4. Informeren over het vervolg

Het VBE zal de ver - en nieuwbouw verder uitwerken tot Definitief Ontwerp;

Het benodigde perceel voor de realisatie van de nieuwbouw zal worden aangekocht;

De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging worden opgepakt.
5. Financiële informatie
De totale investering voor De fabrieksschool bedraagt € 2.860.000,-.
Hiervan is € 2.000.000,- nodig ten behoeve van realisatie van het Jeugdtheater. Dit is inclusief de aankoop
voor het hiervoor benodigde naastgelegen perceel. Dit wordt gedekt uit de middelen die door de provincie
beschikbaar zijn gesteld in het kader van "Investeren in Overijssel". Hierin is een bedrag van € 2.000.000,beschikbaar gesteld voor het Enschedese Jeugdtheater (provinciaal besluit van 17 november 2009).
Ten behoeve van aanpassingen aan het bestaande gebouw is € 560.000,- nodig. Deze investering van €
560.000, - wordt conform de reguliere vastgoedsystematiek gedekt uit de opbrengsten van de
huurovereenkomst met de Stadsschouwburg.
Daarnaast is € 300.000 nodig ten behoeve van de theatertechniek. Deze is al inbegrepen in de kredietverlening
voor het Nationaal Muziekkwartier (raadsbesluit van 7 maart 2005).
De voorbereidingskosten zijn uit te splitsen in kosten voor planvorming tot en met definitief ontwerp en
grondaankoop. Deze zijn geraamd op € 410.000,-.
Pas nadat wij expliciet hebben vastgesteld dat met het DO wordt gebleven binnen de door uw Raad gestelde
financiële kaders en wij uw Raad daarover hebben geïnformeerd, zullen wij het uitvoeringskrediet vrijgeven.
PM, A.M. ter Horst (053-4815349) / N. de Vos - Koelink (053-4818125)
Daarbij worden dan het bedrag van € 2.000.000, - (de voor het jeugdtheater geoormerkte subsidie in het kader
van "Investeren in Overijssel") in mindering gebracht op de investering, waardoor de kostendekkende huur aan
de hoofdhuurder, de Stadsschouwburg , verlaagd wordt.
6. Risicoparagraaf
De geraamde investeringskosten voor ver- en nieuwbouw zijn gebaseerd op een zeer sobere uitvoering. Wij
vertrouwen er op dat het project haalbaar is binnen de door uw Raad gestelde randvoorwaarde.
Na realisatie van het vernieuwde complex ligt het eigendom bij Vastgoedbedrijf Enschede, is de hoofdhuurder
Stadsschouwburg Enschede en ligt het exploitatierisico bij de hoofdhuurder.
De thans voorliggende opzet laat een sluitende exploitatie zien. Hier zijn meerdere partijen bij betrokken. Dit
impliceert het risico dat één of meerdere partners kunnen afhaken dan wel niet meer aan de financiële
verplichtingen kunnen voldoen.
Het ontwikkelrisico tot aan Go/NoGo, zijnde de kosten voor planvorming tot en met Definitief Ontwerp à €
252.750,-. ligt bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit bedrag is opgebouwd uit kosten voor architect,
overige adviseurs, RO-procedure en onderzoeken en VBE projectmanagement (geraamd op € 225.000,-)
verhoogd met 3x de kapitaalslasten per jaar à € 9.250,- voor de aangekochte grond. Als het project onverhoopt
niet tot uitvoering komt, worden deze kosten door DMO betaald. DMO zal dan het niet meer direct benodigde
structurele budget voor jeugdtheater (€ 80.000 per jaar) inzetten ter dekking van deze kosten.
Indien onverhoopt van de samenwerkende partners geen akkoord mocht worden bereikt over het DO en het
concept Fabrieksschool toch niet tot realisering mocht komen, zal in het kader van het actieprogramma
binnenstad worden bezien welke andere wenselijke bestemming aan de Fabrieksschool en aangekochte grond
is te geven. VBE wordt eigenaar van de grond en verplicht zich om in dat geval zo snel mogelijk een nieuwe
oplossing te vinden. De kosten van leegstand bedragen op jaarbasis € 48.250,-. Dat maakt het wenselijk om op
zo kort mogelijke termijn een geschikte herbestemming van de Fabrieksschol te realiseren.
7. Overige voor de raad relevante informatie
Bezien wordt nog hoe door de inzet van participatiebanen en het aanbieden van een opleidingstraject een
aantal mensen bij het beheer van het pand kan worden ingezet.
8. Bijlagen bij dit raadsvoorstel
Mee te zenden:
a. --Ter inzage (leeskamer):
a. Locatieonderzoek
b. Schets toedeling van ruimtes in het bestaande schoolgebouw en voor de nieuwbouw van het jeugdtheater
met foyer naast de school. Ook is globaal weergegeven hoe de inrichting van de openbare ruimte grenzend
aan het Willem Wilminkplein er uit kan komen te zien;
c. Raadsbesluit 22 juni 2009;
d. Samenwerkingsconcept ''De Fabrieksschool''.
Vertrouwelijke bijlagen (bij de griffie):
a. Samenwerkingsovereenkomst Fabrieksschoolpartners
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris,
de Burgemeester,
M.J.M. Meijs
P.E.J. den Oudsten
PM, A.M. ter Horst (053-4815349) / N. de Vos - Koelink (053-4818125)
Besluit
van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van
1.
Het instemmen met de realisering van het concept De Fabrieksschool, waarin diverse partners samenwerken
aan cultuurparticipatie en talentontwikkeling van de jeugd.
2.
Het kennisnemen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Fabrieksschoolpartners
om te komen tot de realisering van de plannen voor de gezamenlijke huisvesting, daaronder begrepen de realisering
van een zaal die geschikt is voor programmering van jeugdtheater door Stadsschouwburg en Muziekcentrum
Enschede.
3.
Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 410.000, - t.b.v. ontwerpfase van de plannen
voor nieuwbouw van het Jeugdtheater en de gedeeltelijke verbouw van het bestaande pand aan de
Kloosterstraat/Noorderhagen en de aankoop van perceel B 7049 en B 7222 (gedeeltelijk)
4.
Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 2.450.000,- bij een akkoord van de partners op en
vaststelling door het college van het Definitief Ontwerp, waarbij dit krediet eerst ná toetsing door het college aan de
gemeentelijke financiële kaders en aan de uitgangspunten qua exploitatie wordt vrijgegeven en uw raad daarover is
geïnformeerd. Daarbij worden dan het bedrag van € 2.000.000, - (de voor het jeugdtheater geoormerkte subsidie in
het kader van "Investeren in Overijssel") in mindering gebracht op de investering.
vastgesteld in de vergadering van
de Griffier,
de Voorzitter,
PM, A.M. ter Horst (053-4815349) / N. de Vos - Koelink (053-4818125)
Download