Document

advertisement
VIERDE FEDERALE BEZINNING ROND DE KRUISWEG IN
DE KERK VAN RAMKAPELLE
INSTRUMENTAAL MUZIEK
OPENNINGSWOORD EN DUIDING
DIENDE STATIE: Jezus wordt van zijn kleren beroofd
Zij kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; zij
dobbelden erom wie wat zou krijgen.
Commentaar
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond
niet open. Als een schaap dat naar de slachtbank wordt geleid, als
een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.
Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van
zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Welk standpunt neem ik in tegenover vluchtelingen die alles
achterlieten om een beter bestaan te vinden? Hoe ga ik om met
daklozen op mijn weg of met mensen die alles verloren hebben?
GEBED (Samen)
God,
Gij duldt het niet dat het mooiste
wat in mensen leeft miskend zou
worden
of
ontvreemd.
Toch
gebeurt het, overal, voortdurend.
Wees de stem in ons die roept om
eerbied, zodat wij in spreken,
oordelen en handelen, niemand
duwen in de rol van mindere. Of
hem treffen in de waardigheid Die
Gij in hem gelegd hebt. Amen!
ELFDE STATIE: Jezus wordt aan het kruis genageld
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd Hij gekruisigd,
samen met de twee misdadigers, de één rechts van hem, de ander links.
Commentaar
Hij werd als een crimineel beschouwd en daarom als een onmens aan het
kruis genageld. De mens bij uitstek wordt ontmenselijkt en teruggebracht
1
tot een ding. Dagelijks worden mensen verontmenselijkd, als vuilnis
behandeld, gemaakt tot voorwerp van vermaak en moordlust: om wanhopig
van te worden. Gelukkig zijn er ook ontelbare mensen die er alles aan doen
om de slachtoffers te bevrijden, soms ten koste van hun eigen welzijn en
leven, en omwille van de liefdevolle God.
Houd ik de ogen voor de talloze omstandigheden waarin mensen gekruisigd
worden waar dan ook in deze wereld?
LIED ZJ 329
TWAALFDE STATIE: Jezus sterft aan het kruis
“Mijn God, mijn God, waarom hebt u mijn verlaten? U blijft ver weg en redt
mij niet, ook al schreeuw ik het uit” Toen riep Jezus met luide stem:
“Vader, in uw handen leg ik heel mijn leven.” Na deze woorden boog hij het
hoofd en stierf.
(stilte …)
2
Commentaar
God,
In het diepste ontreddering en verlatenheid doen mensen wat Jezus deed.
Zij roepen tot U. Ook wijzelf. Weest niet onmisbaar in het stervensuur.
Voor niemand. Leg uw grote stilte als een mantel om ons heen. En laat uw
naam “ik zal er zijn” ons vinden. Lichtend door alle duisternis heen.
STILLE MOMENT…
LIED Taizé / Iedere nacht….
VOORBEDEN
Onze Vader
DANKWOORD
3
ZENDING
4
INLEIDING
Wat meer dan tweeduizend jaar geleden gebeurd was met de mens Jezus,
gebeurd nog de dag van vandaag. Dagelijks worden wij in de nieuws
brieven daarmee geconfronteerd. Daarom geloven wij dat de kruisweg van
Gods Zoon niet alleen maar een weg was naar de plaats van executie. Wij
zijn overtuigd dat ook Jezus op deze moeilijke weg iets openbaart over God
en mens, iets over de wereld waarin wij nu leven. Namelijk de liefde die
verborgen in het kruis van Jezus Christus: een uitnodiging om die liefde te
ervaren. Het betekent, in het licht van deze liefde, ons eigen kruis
herkennen. Het betekent het kruis telkens weer op te nemen en, gesterkt
door deze liefde, de reis voort te zetten door het leven te gaan, in
navolging van Jezus zelf.
VOORBEDEN
- Laten wij , met ontzag voor kleinen en verworpen, bidden en noemen:
alle kinderen die uitgebuit worden, misbruikt in tal van
omstandigheden, verwaarloosd of vergeten; -allen die vernederd
worden en geminacht, die in de handen zijn van machthebbers; -allen
aan wie ontnomen wordt wat hen lief is of hen toekomt, die weerloos
gemaakt worden of monddood; -dat er mensen opstaan die hen
bondgenootschap bieden en dat Gods gezicht in hen herkenbaar
wordt. Laten wij zingend bidden…
- Laten wij, genadig als God zelf, bidden en noemen: allen die worden
meegesleurd in oorlog en geweld en geen kant meer uitkunnen; -alle
mensen, gevangengemaakt of ingelijfd in onbarmhartige systemen; allen die met schuld beladen en verziekt van geest, nergens nog een
weg terug vinden; -dat er iets gebeurt waardoor zij in hun hart
geraakt worden en tot goedheid worden aangezet Laten wij zingend
bidden…
- Laten wij, met diepe bewogenheid, bidden en noemen: allen die
weggerukt worden uit het leven, in oorlogen, rampen, misdaden; allen die vermist worden of van wie het lichaam nooit teruggevonden
werd; -allen die sterven in eenzaamheid, door God en mens verlaten
en diegenen om wie niet getreurd wordt; -dat wij hen indachtig
5
blijven en hun namen noemen zoals zij geschreven werden in Gods
hand. Laten wij zingend bidden
DANKWOORD + ZENDING
Laat ons bidden:
Heer Jezus Christus,
vul ons hart met het licht van uw Geest
zodat wij door U te volgen op uw laatste reis
de prijs van uw verlossing leren kennen
en waardig mogen zijn om te delen
in de vruchten van uw liefde.
U die leeft en regeert in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
6
Download