GOEDE VRIJDAG viering 14.04.2017

advertisement
GOEDE VRIJDAG - viering
14 april 2017
Kerk St.- Ghislenus kerk, Waarschoot om 19u
Nieuwe parochie: Lovendegem- Waarschoot- Zomergem
Thema “Het is volbracht…”
INTREDE
Binnenkomen in de kerk in stilte.
De priesters knielen en bidden in stilte.
OPENING
1. INLEIDINGSWOORD
Door lector Lucréce Van De Velde
Wij zijn hier samen om hulde te brengen aan Iemand
die ons zo nabij is geweest, en
toch weer zo heel anders dan wij:
de God-Mens, Jezus van Nazareth.
Gemarteld en bespot en onschuldig ter dood gebracht omwille van ons, mensen,
was Hij als wij, een angstig mens.
Maar dit lijden heeft Hij vrijwillig op zich genomen
en in het zicht van de dood is Hij niet gevlucht.
God heeft dan ook
zijn onschuldige en lijdende Dienaar verheerlijkt
en in Gods Zoon is het ons duidelijk geworden
dat de dood geen eindpunt is, maar een overwinning.
Dit stemt ons vandaag
tot dankbaarheid en vreugde.
2. OPENINGSGEBED
Gedenk toch, Heer,
wat Gij reeds gedaan hebt in uw barmhartigheid.
Zegen en bescherm uw volk
voor wie het paasmysterie is ingesteld in het bloed
1
dat werd vergoten en in de dood
die overwonnen werd door Christus Jezus, onze Heer.
Amen.
WOORDDIENST
1. JESAJA 52, 13 - 53, 12: een portret van Jezus
Lector: Zr. Claire Boelens
In deze lezing wordt de gestalte voorgesteld van een mens die door het lijden vermorzeld wordt,
maar die door de gave van zijn leven bij God tot middelaar wordt voor de zondaars.
TUSSENZANG
Christus heeft voor ons geleden ZJ
360
2. HEBREEËN 4, 14 – 16; 5, 7 – 9: de ware priester
Lector: Theo Goethals
Omdat Hij het mens-zijn in zijn diepste diepte gehoorzaam heeft doorleeft, is Jezus voor alle
mensen bron geworden van leven en heil.
TUSSENZANG
Naam van Jezus
ZJ
352
3. PASSIE VOLGENS JOHANNES 18, 1 – 19, 42: de koninklijke passie
Het passieverhaal wordt gezongen.
Het kruis wordt binnengebracht met priesters, diakens, acolieten…
De dragers zijn Ivan, Theo en Marc.
De acolieten brengen een bloem mee en stappen achter het kruis (Carina zorgt hiervoor)
KRUISHULDE
1. LIED
Aanbidt het kruis
ZJ 362
2. HULDE
(Priesters, diaken, volwassen acolieten gaan eerst het kruis vereren. Jonge acolieten leggen de
meegebrachte bloemen neer aan de kant van het kruis en gaan daarna zitten op de voorbehouden
plaatsen vooraan)
(Daarna volgen de mensen in stilte)
2
VOORBEDE
Lector: Marleen Pattijn
Pr:
Wij brengen onze gebeden bij de Vader die door de kruisdood van zijn Zoon de zinloosheid
van het lijden doorbreekt en juist hierdoor aan de hele schepping een nieuw perspectief biedt.
1.
Voor de Kerk
L.:
Wij bidden voor de Kerk: voor alle Godsgetrouwe mensen die in de wereld een teken willen
zijn van Gods liefde en voor allen die ten dienste van de geloofsgemeenschappen een bijzonder
ambt vervullen.
Korte stilte. Bij elke voorbede zal een acoliet een kaars naar het kruis brengen. (Rita zorgt voor
kaarsen)
Pr. Barmhartige en getrouwe God, wij bidden U: geef dat de Kerk groeit in eenheid van geloof,
hoop en liefde, dat zij teken is van uw altijd zorgzame aanwezigheid.
Zo bidden wij voor onze paus Franciscus, in eenheid met de bisschoppen de priesters en de
diakens en allen die een bijzonder ambt vervullen in de kerk, dat zij uit kracht van de Geest een
leven leiden in navolging van uw Zoon.
OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART, DIE MIJ HEBT GEZIEN, EER IK WERD
GEBOREN.
2.
Voor hen die zich voorbereiden op het doopsel
L.:
Laten we bidden voor hen die zich op het doopsel voorbereiden; dat God hun oren en hart
opent voor zijn Woord en hen zijn barmhartigheid laat ervaren.
Korte Stilte
Pr. Barmhartige God, laat deze doopleerlingen in het doopsel herboren worden tot nieuwe
mensen en doe hen ontdekken dat het goed is samen te leven als broers en zussen in onze
kerkgemeenschap.
OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART, DIE MIJ HEBT GEZIEN, EER IK WERD
GEBOREN.
3. Voor de eenheid onder de christenen
L.: Laten we bidden voor alle mensen die in Christus geloven; in het bijzonder voor de christenen
uit de reformatie
Korte stilte
3
Pr. Heer onze God, de groei van de Kerk is uw gave. Geef dat allen die geroepen zijn tot het ene
gezin van uw Kerk, de moeilijkheden overwinnen op hun weg naar eenheid, verbonden door één
band van liefde in Christus Jezus, onze Heer.
OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART, DIE MIJ HEBT GEZIEN, EER IK WERD
GEBOREN.
4.
Voor het Joodse Volk, voor allen die niet in Christus geloven en voor allen die niet in God
geloven.
L.:
Wij bidden voor het Joodse volk dat door onze God en Heer het eerst is aangesproken.
Wij bidden voor allen die Christus niet kennen of niet in Hem geloven. Wij bidden ook voor allen
die niet in God geloven of twijfelen aan zijn bestaan..
Korte stilte
Pr. Algoede en getrouwe God, wij bidden voor het Joodse volk dat het zich blijvend mag
verdiepen in uw Woord, in trouw aan uw verbond.
Ook voor hen die Christus niet kennen of niet in God geloven, bidden we dat zij in eerlijke trouw
aan hun geweten open en solidair mogen leven.
OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART, DIE MIJ HEBT GEZIEN, EER IK WERD
GEBOREN.
5.
Voor regeringsleiders en wetenschappers
L.: Wij bidden voor regeringen en volksvertegenwoordigers, voor politiek verantwoordelijken en
bestuurders in dienst voor een goede samenleving.
Ook voor wetenschappers en onderzoekers bidden wij.
Korte stilte
Pr: God, het leven van de mensen ligt in uw hand en voor de rechten van de volken staat Gij
borg. Geef door hen die ons regeren, overal te wereld blijvende vrede en respect voor de rechten
van alle mensen.
Ook bidden wij voor allen die de geheimen van uw schepping doorvorsen door wetenschap en
techniek, mogen zij niet blind zijn voor de ethische aspecten van hun onderzoek en van daaruit
bereid zijn om de juiste keuzes te maken.
OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART, DIE MIJ HEBT GEZIEN, EER IK WERD
GEBOREN.
4
6.
Voor allen die in nood verkeren
L.: Wij bidden voor zieken en eenzamen, voor hen die de zorg voor een gezin alleen moeten
dragen, voor hen die lijden aan een verbroken relatie, voor allen die moeten leven met een
handicap, lichamelijk, geestelijk, of emotioneel. Wij bidden voor allen die lijden door oorlog,
hongersnood of natuurgeweld, voor gevangenen, vluchtelingen en ontheemden. Voor de mensen
in Burkina Faso die zich inspannen om te werken aan een betere toekomst.
Korte stilte
Pr. God, goede Vader, onze nood is U bekend, geen menselijke traan ontgaat uw oog, doe ons
ervaren dat Gij met ons begaan bent, leer ons verstaan hoe het kruis en de verrijzenis van uw Zoon
de zinloosheid van alle lijden doorbreekt.
Laat alle noodlijdenden in alle omstandigheden uw barmhartigheid ervaren en de vreugde van uw
aanwezigheid.
OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART, DIE MIJ HEBT GEZIEN, EER IK WERD
GEBOREN.
COMMUNIE
1.
ONZE VADER
2. COMMUNIE
Gebeurt in stilte
3. SLOTGEBED
ZENDING
9. ZENDINGSWOORD
Priester
Een mens in zijn laatste levensdagen…
Het kan soms zo heel verwonderlijk zijn,
hoe zo iemand kan groeien naar
‘ Het is volbracht’ en ‘In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest’.
5
En hoe hij zich ook nog zorgen maakt om anderen…
Een woord van vergeving nog…
en ‘zorg goed voor elkaar’…
Jezus was zo’n mens…
Dit mochten we hier sfeervol en dankbaar gedenken!
Dank hierbij aan alle medewerkers.
En graag tot ziens morgen avond in Zomergem
voor de Paaswake!
6
Download