het bestuursverslag

advertisement
BESTUURSVERSLAG 2011
1
Voorwoord
Hierbij presenteren wij u het bestuursverslag over het jaar 2011 van de Vereniging voor
Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse.
Allereerst bedoeld voor onze leden aan wie wij verantwoording willen afleggen over het
gevoerde beleid. In een vereniging als de onze vinden we dat van groot belang. Maar we
trekken het begrip verantwoording met dit verslag ook breder – naar meer groepen: de
ouders, de vele contacten zoals scholen, verenigingen, stichtingen, instanties waarmee
we samenwerken, ook genoemd in dit verslag. Tenslotte is dit verslag ook voor ouders
van de toekomst. Op deze manier leggen wij, in termen van governance, horizontale
verantwoording af aan al onze stakeholders. Daarom hebben we geprobeerd duidelijk te
zijn; in tekst, maar ook in beelden.
Dit verslag zullen wij toelichten op de Algemene Ledenvergadering.
Tenslotte willen wij vanaf deze plaats alle medewerkers danken voor de wijze waarop zij
vorm hebben gegeven aan het onderwijs op de scholen van onze Vereniging in 2011.
Namens het bestuur,
J.C.P. van Nieuwamerongen, voorzitter
M. Groeneveld, directeur bestuurder VCPO.
2
INHOUDSOPGAVE
Bestuurlijke organisatie
4
Missie en visie
6
Identiteit
7
Onderwijs
7
Personeel
10
Materieel
12
Financiën
14
Organisatie en communicatie
18
Toekomstig beleid
20
3
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
Vereniging
De VCPO is een vereniging voor christelijk primair onderwijs en bestaat al meer dan 100
jaar. Het bestuur van de VCPO kiest bewust voor een verenigingsvorm. Argumenten
hiervoor zijn:
- Het belang van “de lokale democratie”
- Publieke middelen dienen te worden verantwoord naar de overheid, echter
passend bij het karakter van het bijzonder onderwijs dient eveneens
verantwoording te worden afgelegd naar de leden van de vereniging, die de
scholen in stand houden.
De organisatie
Het onderstaande organigram schetst onze huidige bestuurlijke organisatie.
Statuten
GMR
Algemeen Bestuur
(toezichthoudend)
Directeur –
bestuurder
MR
Staf
Directies
Scholen
In het afgelopen jaar heeft de VCPO als gevolg van de wet Goed Onderwijs, Goed
Bestuur een wijziging ondergaan in de bestuurlijke organisatie. De belangrijkste wijziging
betreft de scheiding tussen bestuur en toezicht. Daarbij is er door de VCPO gekozen voor
het Raad van Beheermodel, waarbij het bestuur de intern toezichthoudende taak vervult
en de algemeen directeur deel uitmaakt van het bestuur. Er ontstaat hierdoor een
nieuwe functie: directeur-bestuurder. De intern toezichthouders vormen het algemeen
bestuur, de directeur-bestuurder het dagelijks bestuur.
Algemeen toezichthoudend bestuur
Het bestuur van de Vereniging bestaat, medio maart 2012, uit zeven leden, van wie zes
leden in het algemeen toezichthoudend bestuur. In het algemeen bestuur hebben
ouders/leden zitting die algemene bestuurlijke deskundigheid hebben en die de
‘omgeving’ van de school vertegenwoordigen. Het zorgt er voor dat het bestuur goed
verankerd is in de achterban.
Het bestuur kwam in 2011 acht keer bijeen in een bestuursvergadering. Naast de
reguliere algemene ledenvergadering heeft er ook een bijzondere ledenvergadering
plaatsgevonden. Daarin heeft het bestuur met de leden overlegd over de veranderingen
als gevolg van de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur.
4
De volgende beleidsstukken zijn door het bestuur vastgesteld:
-
-
Bestuursverslag 2010
Jaarrekening 2010
De vernieuwde statuten
Strategisch beleidsplan 2011-2015
Meerjarenbegroting 2011-2015
Toolkit Raad van Beheer
o Statuten en reglementen
 Statuten
 Bestuursreglement
 Managementstatuut
o Planning en Control
 Intern Toezichtkader
 Bestuurlijk Toezichtkader
 Strategisch beleidsplan 2011-2015
 Beleidsjaarplan 2011-2012
 Jaarkalender
o Profielen van bestuurders en toezichthouders
 Competentieprofiel intern toezichthouder
o Codes en gedragslijnen
 Code Goed Bestuur Primair Onderwijs
Bestuursformatieplan 2011--2012
Integraal Huisvestingsplan Spijkenisse
De voortgang op de diverse beleidsterreinen is uitgebreid besproken aan de hand van de
door de directeur-bestuurder opgestelde managementrapportages. Om deze voortgang
ook te kunnen beoordelen heeft het bestuur toetsingskaders opgesteld. Een Bestuurlijk
Toetsingskader, waarin het gaat om richtinggevende uitspraken op de verschillende
hoofddomeinen, het accent ligt op de inhoud. Daarnaast een Intern Toezichtkader met
een set van uitspraken over de mate van professioneel handelen in de organisatie,
waarbij het accent ligt op het proces.
De scholen
Onder de verantwoordelijkheid van de VCPO vallen negen scholen voor primair christelijk
basisonderwijs, waaronder de Branding, een school voor Speciaal Basisonderwijs.
De gegevens van de scholen met de bijbehorende locaties, medio 2011:
De Rank
Lisstraat 15
3202 JG
Spijkenisse
Oranjelaan 29
3201 CN
Spijkenisse
Eikenlaan 88a
3203 BM
Spijkenisse
Galilëilaan 7
3204 AK
Spijkenisse
Salamanderveen 354
3205 TG
Spijkenisse
Snoekenveen 947
3205 CK
Spijkenisse
De Bron
Vlasdreef 2
3204 GS
Spijkenisse
Het Baken
Kreek 125
3206 HK
Spijkenisse
Noordakker 4
3206 TC
Spijkenisse
Locatie de Schakel
Trompetpad 2
3208 SJ
Spijkenisse
De Hoeksteen
Gangesstraat 13
3207 AC
Spijkenisse
Het Anker
M. Rutgers Hoitsemastraat 4
3207 EJ
Spijkenisse
Lena Schenkplein 1
3207 HS
Spijkenisse
Nachtegaalstraat 14
3201 VL
Spijkenisse
Eksterlaan 2
3201 VC
Spijkenisse
Marimba
De Duif
De Branding
Directies
De leiding van de school is in handen van de directeur, ondersteund door een adjunct
directeur of een senior leerkracht locatieleider. In de eerste plaats is de directeur
onderwijskundig leider van de school. Naast het onderwijskundige leiderschap is de
5
directeur verantwoordelijk voor de schoolorganisatie en de contacten met de ouders van
de leerlingen, individueel en vertegenwoordigd in raden.
Op CBS Marimba is per 1 augustus 2011 de directeur van CBS de Rank benoemd tot
meerschools directeur van beide scholen.
Tussen de schooldirecties en de directeur-bestuurder was er ook in 2011 frequent en
gestructureerd overleg in de vorm van vergaderingen, werkgroepoverleg, studiedagen,
schoolgesprekken en individuele gesprekken.
Contacten met het bestuur
In de gekozen organisatievorm kan er tussen bestuur en schooldirectie een gevoel
ontstaan van “geen voeling” meer hebben tot elkaar. Om deze betrokkenheid vorm te
geven wordt er een jaarlijks contact georganiseerd tussen bestuur en directies in de
vorm van schoolbezoeken.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en
personeelsleden van de scholen. Elke medezeggenschapsraad vaardigt twee leden af
naar de GMR, een lid van de oudervertegenwoordiging en een lid van de
personeelsvertegenwoordiging. Als vertegenwoordiging van het bestuur is de directeurbestuurder aanwezig.
De GMR is dit jaar vijf keer bijeen geweest. De genoemde beleidsstukken bij het bestuur
zijn van advies en/of instemming voorzien. Tevens heeft de GMR positief geadviseerd ten
aanzien van de vakantieregeling 2011-2012.
MISSIE EN VISIE
Missie VCPO
De VCPO wil, vanuit een christelijke inspiratie, kinderen op haar scholen uitdagen zich zo
veelzijdig en optimaal mogelijk te ontwikkelen, waarbij we het unieke van ieder kind
respecteren.
Visie VCPO
Onze visie is het beeld dat we van de toekomst hebben. Het gaat om ons gezamenlijk
toekomstbeeld. De visie is hier onder uitgewerkt in verschillende dimensies.
Christelijke dimensie

We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze scholen de waarde die het christelijk geloof voor mensen
kan hebben leren ontdekken.
Onderwijskundige dimensie

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich als zelfstandige mensen kunnen ontplooien.

We vinden het belangrijk dat er tussen ouders en school een open relatie bestaat, gebaseerd op respect en
betrokkenheid om met elkaar gedurende de jaren dat een leerling op onze school zit de zorg voor een zo
optimaal mogelijke ontwikkeling van die leerling te delen.
Pedagogische dimensie

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen rekening leren houden met andere mensen en met anderen
kunnen samenwerken, hen zo nodig willen helpen en verdraagzaam met verschillen tussen mensen om
kunnen gaan.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich als zelfstandige mensen kunnen ontplooien.

We vinden het belangrijk dat er een veilige sfeer op onze scholen heerst, zowel voor de leerlingen als voor
de leerkrachten en de directieleden. Een actieve bijdrage om deze veiligheid te bewerkstelligen wordt van
iedereen binnen en van buiten de school (inclusief ouders) verwacht.
Maatschappelijke dimensie

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich als kritisch betrokken mensen ontwikkelen met respect
voor bestaande normen.
6
IDENTITEIT
Identiteit
In onze missie wordt duidelijk de christelijke identiteit benoemd.
De scholen van de VCPO willen een christelijke ontmoetingsschool zijn. Dat betekent dat
alle kinderen op onze scholen welkom zijn, onze leerkrachten willen werken vanuit een
christelijke inspiratie en de scholen een open houding hebben naar andere godsdiensten.
Wij geven op verschillende manieren vorm aan de identiteit. Allereerst is dat te zien
in het onderwijs op de scholen. Enkele belangrijke elementen zijn:
Bezinning
Op elke school van de VCPO vindt er aan het begin en aan het eind van de schooldag een
moment van bezinning plaats, waarbij het gebed als een belangrijke vorm wordt gezien.
De Bijbel
De verhalen uit de Bijbel, als bron van het christelijk geloof, worden door de leerkrachten
verteld.
Het zingen van liederen
Er worden liederen, die uiting geven aan onze identiteit gezongen.
De viering
De christelijke feesten worden gevierd op onze scholen. De scholen kiezen daarin elk hun
eigen vormen.
Vanuit die identiteit is er ook ruime aandacht voor normen en waarden. Die hebben te
maken met de omgang met elkaar, de omgang met eigendommen van een ander,
taalgebruik, respect voor een andere mening. Ook de aandacht voor de ander is
belangrijk. Scholen voerden ook in 2011 acties voor zending- en hulporganisaties die zich
vooral richten op hulp aan kinderen.
ONDERWIJS
Het nieuwe leren
Onderwijs ontwikkelt zich. Gelukkig blijven de klassikale momenten er wel; bijvoorbeeld
in de vertelling en bij de instructie. Dat is goed voor de sociale samenhang. Daarnaast
zijn er vormen van werken op eigen niveau of samenwerken zoals tutorlezen, coöperatief
leren, ontdekkend leren en projecten.
Kinderen werken regelmatig met dag(deel)taken en kunnen eigen keuzes maken waarbij
een beroep wordt gedaan op zelfstandigheid. Het is belangrijk om een goede balans te
vinden in deze werkvormen. We vinden belangrijk dat de basisvaardigheden (rekenen,
lezen, taal) goed beheerst worden en de kinderen voldoende feitenkennis hebben.
Daarnaast wordt het kunnen hanteren van (digitale) informatie steeds belangrijker. Al
onze scholen leggen hun eigen accenten en evalueren voortdurend in het zoeken van
deze balans.
Voorbeelden van nieuwe richtingen:

Project Afstemming op de scholen, waarin de scholen leren af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van de kinderen;

Project Techniek op CBS de Rank, waarin het techniekonderwijs op de school
nieuwe impulsen krijgt;

Deelname van de scholen aan het Ambassadeursproject van Kennisnet, waardoor
onze scholen op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van ICT en deze eventueel kunnen toepassen.

De Plusgroep op CBS de Hoeksteen en het Dolfijnproject op CBS de Schakel,
waarin we werken aan het onderwijs voor hoog- en meerbegaafden.

Project Taal- en Leesverbetering, waarin de scholen gericht werken aan de
verbetering van leerling-resultaten in het taal- en leesonderwijs.
7

Het project Opbrengstgericht Leiderschap, waarin de directies van de scholen
binnen de VCPO en VCO de Kring werken aan leiderschap in het opbrengstgericht
onderwijs.
Leerlingvolgsysteem
In 2011 is het Leerlingadministratie en -volgsysteem van ParnasSys in gebruik genomen
op de VCPO-scholen.
Kwaliteitszorg
Om gecoördineerd en permanent op zoek te zijn naar verbeteringen van het onderwijs,
heeft de VCPO een systeem van integrale kwaliteitszorg ontwikkeld. Bij kwaliteitszorg is
er sprake van een steeds terugkerend proces van bepalen, verbeteren, bewaken en
borgen.
Binnen de VCPO wordt gebruik gemaakt van de Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs. Dit is
een instrument, bestaande uit enquêtes voor management, team, ouders en leerlingen,
waarmee de kwaliteit van de organisatie in kaart kan worden gebracht. In 2010 zijn in
het najaar op alle scholen ouderenquêtes en personeelsenquêtes gehouden. De
resultaten zijn besproken, vergeleken en verbeterpunten zijn opgepakt en verwerkt in de
strategische 4-jaarlijkse schoolplannen, die dit jaar zijn opgesteld.
Ook is er veel aandacht aan het ordenen en het verwerken van kwantitatieve gegevens
van leerlingen, m.n. na de tweejaarlijkse screening. Er worden daartoe door elke school
rapporten opgesteld, waarin de opbrengsten worden geanalyseerd. Op basis daarvan
worden er stappen gezet om daar waar nodig leerling-resultaten te verbeteren.
Dit jaar zijn daar ook de screeningsgegevens van de toets “Ordenen” en “ Taal voor
kleuters” toegevoegd.
Inspectie
Medio augustus heeft de inspectie een gesprek gevoerd met de directeur bestuurder en
voorzitter van het bestuur in het kader van het Integraal schooltoezicht. Alle basisscholen
van de VCPO en ook de Branding als school voor speciaal basisonderwijs hebben een
basisarrangement. In het basisarrangement houdt de inspectie zich op de hoogte van de
kwaliteit van de scholen via vragenlijsten en het gesprek met het bestuur.
In het gesprek sprak de Inspectie zijn tevredenheid uit over de ontwikkelingen op de
scholen binnen de VCPO.
Eindtoets
De VCPO-scholen gebruiken als eindtoets de drempeltoets van Kapinga. In onderstaande
tabel zijn de scores van de drempeltoets vertaald naar de CITO scores. Tevens is de
schoolgroep aangegeven waartoe de school behoort. Deze groep hangt samen met het
aantal gewichtsleerlingen op de school.
groep
2011
arrangement
RANK
1
535 BASIS
MARIMBA
2
534,1 BASIS
DUIF
2
535,9 BASIS
BRON
2
533,3 BASIS
BAKEN
2
537,4 BASIS
HOEKSTEEN
1
534,6 BASIS
ANKER
1
534,2 BASIS
BRANDING
SBO
BASIS
Het Anker en de Hoeksteen voldoen met de score niet aan de grenswaarde van de
Inspectie. Is dat drie jaren achtereen het geval, dan gaat de Inspectie over tot
verscherpt toezicht. Daar is bij deze scholen geen sprake van, in de afgelopen jaren
voldeden zij aan de eisen van de Inspectie.
8
Overzicht van de resultaten CITO screening 2011
In onderstaande tabel worden de leeropbrengsten weergegeven van de CITO screening,
die in januari en juni 2011 heeft plaatsgevonden. In de tabel worden de vakgebieden en
momenten gehanteerd, zoals dat ook door de Inspectie wordt gedaan.
vakgebied
RANK
MAR
DUIF
BRON
BAK
HKST
ANK
< 15%
15-24%
15-24%
15-24%
15-24%
< 15%
< 15%
Technisch Lezen groep 3
34
34,7
34,4
33,6
45,5
34,3
44,6
Technisch Lezen groep 4
56
55,7
55,4
59,1
62,5
60,5
64,4
Rekenen/wiskunde groep 4
59,9
60,1
57,4
56,9
71,3
64,1
67,8
Rekenen/wiskunde groep 6
89
89,4
88,9
93,2
84,3
89,3
95
gewogen lln.
meer dan 25% boven de
norm
boven de norm
op de norm
onder de norm
Met deze scores voldoen alle scholen m.b.t. de tussentijdse leeropbrengsten aan het toezichtkader van de
Inspectie.
Nieuwe lesmethodes
Alle scholen werken op de vakgebieden Nederlandse Taal, Lezen, Rekenen & Wiskunde
en Wereldverkenning met methoden die voldoen aan de door de overheid gestelde
kerndoelen. De invoering van nieuwe methodes is niet alleen een kwestie van aanschaf
van nieuwe boekjes en materialen, maar vraagt ook van leerkrachten dat zij hun
lesgeven aanpassen aan de nieuwe inzichten van de nieuwe methode.
Hieronder een overzicht van de scholen, waarbij wordt aangegeven op welke
vakgebieden in 2011 nieuwe methodes zijn aangeschaft.
school
Nieuwe methodes
Rank
Begrijpend Lezen
Marimba
Voortgezet Technisch Lezen, Begrijpend Lezen
Duif
Rekenen, Aardrijkskunde
Bron
Rekenen
Baken
Rekenen, Voortgezet Technisch Lezen
Hoeksteen
Rekenen
Anker
Biologie, Bewegingsonderwijs
Branding
Begrijpend Lezen
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
In 2010 is de Lokale Educatieve Agenda vastgesteld, waarin door besturen van het
onderwijs, verschillende organisaties in het jeugdbeleid en de gemeente op lokaal niveau
een onderwijsvisie wordt geformuleerd. In 2011 zijn de verschillende thema’s verder
uitgewerkt, t.w.
 Kwaliteit van het onderwijs en opvang. Een projectgroep heeft zich
beziggehouden met een betere afstemming van de voorschoolse en vroegschoolse
opvang van kinderen.
 School en omgeving. Op de scholen in het multifunctionele gebouw de Sleutel
(waaronder de Marimba) zijn diverse gezamenlijke activiteiten met de
kinderopvangorganisatie SKS Alles Kids en het ROC Zadkine opgezet en
uitgevoerd.
 Zorg voor kinderen. Een projectgroep heeft zich beziggehouden met de
afstemming van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de zorg(advies)teams op de
scholen.
9
Weer Samen naar School
Om zoveel mogelijk kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten
doormaken is een hechte samenwerking tussen het reguliere basisonderwijs en speciale
scholen nodig. In het kader van Weer Samen naar School maken de scholen van de
VCPO deel uit van het zuilaire Samenwerkingsverband Spijkenisse en omstreken.
Belangrijke activiteiten zijn:
1. Het inrichten van het SWV als een lerende organisatie. Binnen het verband zijn
allerlei netwerken actief, waarin intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren,
bovenbouwcoördinatoren en leerkrachten elkaar ontmoeten en van elkaar leren.
2. Het inrichten van een Zorgadviesteam, waarop scholen een beroep kunnen doen
bij hulpvragen m.b.t. de begeleiding van leerlingen. Dit jaar waren bij veel
gesprekken ook de ouders van de bestreffende leerlingen aanwezig.
3. Het (stapsgewijs) invoeren en verder uitbouwen van een handelingsgerichte
manier van werken, waarbij advisering naar de scholen meer in concrete
handelingstermen dient te worden geformuleerd. Iedere school heeft een plan
ontwikkeld, waarin wordt aangegeven op welke manier en in welk tempo zij dit
beleid vormgeven.
4. Dit jaar is gestart met het project gedrag ,waarin studiemiddagen voor
leerkrachten worden gehouden rondom het beter kunnen inspelen op het gedrag
van leerlingen. Alle VCPO-scholen nemen deel aan dit project.
5. De inrichting van het Passend onderwijs. Met ingang van 1 augustus 2013 zal de
nieuwe wet op het Passend Onderwijs van kracht worden. De VCPO heeft zich,
samen met de andere besturen op Voorne-Putten-Rozenburg, georiënteerd op de
veranderingen , die deze wet met zich (mee) meebrengt.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar het bestuursverslag 2011 van het
Samenwerkingsverband, waarin een uitgebreid beeld wordt geschetst van de activiteiten.
PERSONEEL
Integraal Personeelsbeleid (IPB)
In 2011 was het ziekteverzuimpercentage binnen de VCPO op veel scholen te hoog. In
het personeelsbeleid zijn dan ook stappen genomen om het beleid te versterken en
daarmee het ziekteverzuim terug te dringen. Concreet gaat het daarbij om:
- Verheldering van rolverdeling ARBO-dienst, personeelsadviseur en directies van
de scholen.
- Het daadwerkelijk volgen van het ziekteverzuimpercentage middels de kengetallen
op persoons- school- en verenigingsniveau en het daarop inspelen door
ondermeer de verzuimgesprekken.
- Versterking van de gesprekkencyclus als “motor” van het personeelsbeleid.
- Training van vaardigheden in de gespreksvoering.
Deze aspecten komen aan de orde in een project Intensivering Aanpak Ziekteverzuim,
gefinancierd door het Vervangingsfonds.
Opleiding en begeleiding
Ten behoeve van de opleiding en begeleiding van de studenten van de PABO ‘Inholland”
wordt er binnen de VCPO gewerkt met de volgende structuur:
 Er is een bovenschoolse coach. De bovenschoolse coach heeft regelmatig contact
met de relatiebeheerder van Inholland.
 Elke school heeft een interne coach. De interne coaches begeleiden de
praktijkbegeleiders.
 De praktijkbegeleiders begeleiden en coachen de student die stage loopt in zijn /
haar groep.
In 2011 zijn er 24 studenten begeleid.
Sinds 2008 is er door de VCPO t.a.v. het opleiden in de school samenwerking aangegaan
met VCO de Kring. De bovenschoolse coach van de VCPO heeft haar werkzaamheden
uitgebreid naar de Kring, ook is er een gezamenlijke studiedag georganiseerd.
10
ARBO
De VCPO heeft een contract met de ARBO Unie. Deze dienst verzorgt voor de VCPO
allereerst de verzuimbegeleiding. Daarnaast worden er op verzoek ook meer preventieve
activiteiten ondernomen, zoals het arbeidsomstandighedenspreekuur en
gezondheidkundige onderzoeken.
In het kader van de Arbo-eisen met betrekking tot de bedrijfshulpverlening hebben er
het afgelopen jaar opnieuw leerkrachten deelgenomen aan een cursus
Bedrijfshulpverlening.
Scholing en ontwikkeling
Dat leerkrachten naast lesgeven ook zelf moeten blijven leren, wordt steeds meer
onderdeel van het personeelsbeleid. Allerlei ontwikkelingen in onderwijsland maken het
nodig dat ook leerkrachten hun kennis en vaardigheden vergroten. Al een aantal jaren
geleden zijn de leerkrachten gestart met het invullen van een eigen competentieprofiel
en het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In samenspraak met de
betreffende directeur kan de leerkracht zo zichzelf ontwikkelen en daarmee zijn waarde
voor onze vereniging vergroten.
Voor de nascholing maken scholen uiteenlopende keuzes. Op bestuurlijk niveau zijn de
volgende nascholingsactiviteiten ondernomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Studiedagen Opbrengstgericht leiderschap voor directieleden;
Studiedagen voor directieleden rondom het personeelsbeleid, gericht op ARBO beleid en de
gesprekkencyclus;
Cursussen voor ParnasSys voor directies en intern begeleiders
Trainingen voor bedrijfshulpverlening
Cursussen PowerPoint, WORD, Excel, CMS (werken met de website)
Intervisiebijeenkomsten voor intern Begeleiders, onderbouwcoördinatoren en
bovenbouwcoördinatoren (in het kader van het Samenwerkingsverband WSNS)
Studiedag voor de interne coaches
Studiedagen technisch en begrijpend lezen, gedrag voor alle leerkrachten (georganiseerd vanuit
het Samenwerkingsverband)
Studiedagen opstelling onderwijsondersteuningsprofiel voor directieleden en intern begeleiders
(georganiseerd vanuit het Samenwerkingsverband)
In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de belangrijkste scholingsactiviteiten
op de scholen.
school
Scholingsactiviteiten
Rank
Opbrengstgericht Werken, Afstemming – groepsplan
Marimba
Meer en hoogbegaafdheid , Afstemming – groepsplan
Duif
Afstemming – groepsplan, Meer- en hoogbegaafdheid
Bron
Begrijpend Lezen, Gedrag
Baken
Meer en hoogbegaafdheid, Motoriek, Gedrag
Hoeksteen
Afstemming – groepsplan, Meer en hoogbegaafdheid
Anker
Afstemming – groepsplan, Gedrag
Branding
Afstemming – groepsplan, Begrijpend Lezen
Werken met het Ontwikkelingsperspectief
11
Personele kengetallen
Leeftijdsopbouw
Man
Vrouw
Totaal
15-24 jaar
1
14
15
25-34 jaar
2
36
38
35-44 jaar
2
34
36
45-54 jaar
9
72
81
55-64 jaar
5
40
45
19
196
215
Totaal
Instroom en uitstroom van personeel
instroom
aard van benoeming
uitstroom
reden
DIR
0 tijdelijk
0 eigen verzoek
OP
6,5762 tijdelijk
7,0111 eigen verzoek
OOP
0,7786 tijdelijk
3,8579 ontslag ID
LIO
2,000 tijdelijk
9,3548
2,000
12,869
Ziekteverzuimpercentage
RANK
8,67
MARIMBA
17,14
DUIF
17,03
BRON
6,41
BAKEN
2,33
HOEKSTEEN
7,82
ANKER
8,51
BRANDING
8,32
MATERIEEL
Administratie
In 2011 besloten de VCPO en VCO de Kring om per 1 januari 2012 een samenwerking
aan te gaan op het gebied van de financiële en salarisadministratie. Het
administratiekantoor is omgevormd tot een gezamenlijk onderwijskantoor de Cirkel voor
zowel de VCPO als voor VCO de Kring. De samenwerking vindt plaats op grond van
kosten voor gemene rekening. Het kantoor staat per 1 januari 2012 onder leiding van het
hoofd bedrijfsvoering, die tevens een adviserende taak heeft gekregen in de
bedrijfsvoering van beide organisaties.
Projecten groot onderhoud
Qua bouwkundige activiteiten is er in en rondom de scholen een aantal zaken ter hand
genomen. In onderstaande tabel een overzicht van de werkzaamheden. Deze worden
bekostigd vanuit de onderhoudsvoorziening van de VCPO. Bouwkundig wordt de VCPO
daarin ondersteund en geadviseerd door WPS, een bouwkundig adviesbureau.
12
Project Binnenklimaat
EBA adviezen
(excl. installaties)
Voorbereiding en aanbesteding uitvoering binnenklimaat
€ 13.500
Bron
Buitenschilderwerk
€ 10.000
Baken
CV (i.s.m. Prokind, Gemeente)
€ 7.500
Rank Lisstraat
Vloerafwerking toiletten
€ 5.000
Plafond speellokaal
€ 3.000
Uitbreiding lichtarmaturen gang
€ 3.000
Plafond lokaal benedenverdieping
€ 3.000
Binnenschilderwerk
€ 2.500
Binnenschilderwerk
€ 12.500
CV / leidingen
€ 20.000
Rank Oranjelaan
Marimba Galileilaan
€ 2.500
Vloerafwerking toiletten
Duif Salamanderveen
Hoeksteen
€ 3.000
Binnenschilderwerk lokalen
€ 10.000
Plafond lokalen
€ 17.000
Verlichting lokalen
€ 20.000
Vervanging keukenblokken lokalen
€ 15.000
Vloerafwerking hal
€ 7.500
€ 152.500
Veiligheid
Alle speeltoestellen hebben de jaarlijkse veiligheidsinspectie ondergaan. De uitslag van
deze inspectie heeft geleid tot enkele aanpassingen aan de toestellen.
Op alle scholen is er een veiligheidsprotocol ontwikkeld, waarin de scholen beschrijven op
welke wijze zij omgaan met de fysieke, maar ook sociale veiligheid op de school.
Binnenklimaat
In samenwerking met de gemeente is subsidie aangevraagd voor de verbetering van het
binnenklimaat op de Rank Oranjelaan, de Duif op beide locaties, het Baken en de Bron.
De aanvraag is inmiddels toegekend. Dat betekent dat de investeringen voor 60%
gefinancierd worden vanuit de subsidie. De gemeente financiert 20%, het bestuur zal de
resterende 20% van de som (ongeveer € 100.000) dienen te financieren. De uitvoering
heeft in 2011 plaatsgevonden
Schoonmaak
Per 1 oktober 2010 heeft de VCPO, na een Europese aanbesteding, een nieuw
schoonmaakcontract afgesloten met CSU Total Care B.V. voor 3 jaar. De offertes zijn
beoordeeld op prijs en kwaliteit. Het kwaliteitscriterium is opgesplitst in inzet van uren
uitvoering en leiding, kwaliteitsgaranties en enkele open vragen t.a.v. eigen controles,
periodieke werkzaamheden. Om de kwaliteit te waarborgen wordt er door een extern
bedrijf tweejaarlijks een schoonmaakcontrole uitgevoerd.
Bij een score van 5,5 of minder vindt een herkeuring plaats. Is de kwaliteit van de
schoonmaak dan nog onvoldoende, dan wordt de schoonmaakvergoeding ingehouden
totdat de kwaliteit op voldoende niveau is. In 2011 is deze boeteclausule eenmalig
toegepast op de beide locaties van de Rank.
13
FINANCIEN
Balans
Onderstaand treft u aan de balans per 31-12-2011. Deze balans is een momentopname
van de vermogensstructuur van de VCPO.
Activa
31-12-2011
EUR
31-12-2010
EUR
Vaste Activa
768.576
350.000
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
676.543
1.100.000
1.118,576
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
1.776.543
695.110
0
864.593
657.994
0
483.964
Totaal vlottende activa
1.559.703
1.141.958
Totaal activa
2.678.279
2.918.501
Passiva
31-12-2011
EUR
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva
31-12-2010
EUR
1.374.198
292.902
1.011.179
1.565.876
393.406
959.219
2.678.279
2.918.501
Toelichting op de balans
Activa
-
De boekwaarde van de materiële vaste activa is met € 92.033 gedaald t.o.v. 2010.
In 2011 is voor een bedrag van € 149.027 afgeschreven, voor een bedrag van €
1.240 gedesinvesteerd, er is voor een bedrag van € 242.300 geïnvesteerd. De
hoogte van de investeringen wordt ondermeer bepaald door de investeringen op het
binnenklimaat van ruim € 80.000.
-
De kortlopende vorderingen OCW worden veroorzaakt door het afwijkende
betaalritme van de subsidies door het ministerie.
-
In 2011 zijn obligaties ter waarde van € 575.000,- vroegtijdig verkocht. In het VCPO
beleid worden obligaties tot einde looptijd aangehouden. Echter, deze obligaties
hadden een dusdanig laag rendement dat het verstandig was deze te verkopen ten
gunste van een alternatieve belegging op de spaarrekening.
Passiva
-
Het Eigen Vermogen is gedaald door onttrekking van € 191.677. Het negatieve
resultaat is op de volgen de wijze verwerkt in de jaarrekening:
-
-
Een toevoeging aan de bestemmingsreserve privaat van € 5.306.
Een onttrekking aan de eerste waardering activa PO van € 14.935.
Een onttrekking aan de algemene reserve van € 182.048.
De voorziening onderhoud is afgenomen met € 179.074 conform het
meerjarenonderhoudsplan. Er is € 146.606 aan de voorziening onttrokken, jaarlijks
wordt er € 110.000 gedoteerd om de voorziening op peil te houden. In dit
14
jaarverslag bij het hoofdstuk huisvesting wordt de onttrekking onderbouwd. De
stand van de voorziening bedraagt op 31 december 2011 € 152.873.
De personeelsvoorziening betreft een voorziening spaarverlof en een voorziening
jubileumgratificatie. De voorziening spaarverlof is teruggelopen met een bedrag van
€ 20.915. Aan de voorziening jubileumgratificaties is in 2011 een bedrag € 10.515
onttrokken. De stand van de personeelsvoorziening bedraagt op 31 december 2011
€ 140.029.
-
Exploitatie 2011
BATEN
Realisatie
Begroot
Realisatie
31-12-2011
31-12-2011
31-12-2010
EUR
EUR
EUR
8.653.958
8.550.618
8.942.472
156.068
168.944
240.550
Overige baten
678.981
522.439
708.308
Totaal Baten
9.489.007
9.242.001
9.891.330
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Baten in opdracht van derden
LASTEN
Personeelslasten
8.325.665
7.882.685
8.479.278
Afschrijvingen
149.028
155.354
151.589
Huisvestingslasten
596.982
624.796
604.556
Overige lasten
702.552
551.316
669.736
9.774.227
9.214.151
9.905.159
-285.220
27.850
-13.829
93.543
46.000
70.585
-191.677
73.850
56.756
Totaal Lasten
Saldo Baten en Lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Toelichting op de exploitatierekening
Baten

In 2011 is de Rijksvergoeding voor de VCPO enerzijds afgenomen door het
afnemende leerlingenaantal, ook heeft de VCPO minder leerling-gebonden
financiering ontvangen. Anderzijds compenseert het Rijk de toename van de
loonkosten, zoals die in 2011 in het primair onderwijs heeft plaatsgevonden, met
een verhoging van de vergoeding. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een afname van
de Rijksvergoeding t.o.v. 2010 met een bedrag van € 288.514. De afwijking t.o.v.
de begroting wordt m.n. veroorzaakt door een gedeeltelijke indexering van de
vergoedingen van € 80.000 op de loonkosten.

De overige overheidsbedragen betreffen m.n. de uitkeringen van de gemeente voor
bekostiging van de loonkosten van de voormalige ID werknemers. Deze zijn t.o.v.
2010 teruggelopen door het deels stopzetten van de loonkostensubsidie voor deze
medewerkers. De afwijking t.o.v. de begroting hangt samen met een naheffing
voor de ID banen van € 12.000 over een vergoeding van het Risicofonds in 2010.

De overige baten betreffen vooral de baten vanuit het samenwerkingsverband voor
de inzet van Intern Begeleiders en de werkzaamheden van personeelsleden van de
Branding. T.o.v. de begroting zijn de extra baten € 150.000 hoger uitgevallen. Niet
in de begroting meegenomen waren de schoolgebonden inkomsten van € 70.000,
daarnaast liggen de huurinkomsten € 20.000 hoger dan begroot en heeft de VCPO
eenmalige subsidies ontvangen vanuit het aanvullende pakket van het
15
Vervangingsfonds voor een bedrag van € 10.000 en van de gemeente voor de
bekostiging van het ZAT van € 30.000.
Lasten
PERSONEEL
 De personeelslasten zijn t.o.v. 2010 gedaald met € 153.613. Deze daling wordt
m.n. veroorzaakt door afname van het personeelsbestand binnen de VCPO. Het
percentage loonkosten t.o.v. de totale baten bedraagt dit jaar 84% en voldoet
daarmee niet aan het in de begroting opgenomen streefpercentage van 82,5 %.
Dit hogere percentage, voor een bedrag van € 150.000, wordt m.n. veroorzaakt
door een extra investering in personeel op de Schakel en het Anker. Ook is er
voor een bedrag van € 15.000 aan vervangingskosten voor eigen rekening
genomen om in een lagere trede van het Vervangingsfonds te kunnen blijven.
 De overige personeelslasten liggen € 80.000 hoger dan begroot. Hierbij kunnen
ondermeer worden genoemd een malus van het Vervangingsfonds voor een
bedrag van € 57.000,- en een naheffing op de premies van het Participatiefonds
en Vervangingsfonds voor een bedrag van € 25.000.
MATERIEEL
 De materiële lasten (afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten) zijn
gedaald met € 22.681. Daarvan liggen de huisvestingslasten en de afschrijvingen
op een lager niveau als in 2010, de overige lasten zijn echter met een bedrag van
€ 32.816 gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de schoolgebonden
lasten (de schoolfondsen) en de extra lasten i.v.m. de inrichting van het nieuwe
kantoor voor een bedrag van € 25.000.
In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen t.o.v. de begroting nog eens
schematisch weergegeven:
BATEN
TOTALE AFWIJKING
Rijksbijdragen
Indexering van de lumpsum
Overige overheidsbijdragen
Naheffing van de ID subsidie
Overige baten
Schoolgebonden inkomsten
Verhuur
Subsidie Vervangingsfonds
Subsidie ZAT
Overigen
LASTEN
TOTALE AFWIJKING
Personeelslasten
Loonkosten
Overige personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Schoolgebonden uitgaven
Ontwikkeling van administratiekantoor
Interne en externe communicatie
FINANCIELE BATEN
Rentebaten
€ 222.000
€ 80.000 structureel
-€ 12.000 incidenteel
€
€
€
€
€
80.000
20.000
10.000
28.000
16.000
structureel
incidenteel
incidenteel
incidenteel
incidenteel
-€ 530.000
-€ 363.000
-€ 79.000
€ 6.326
€ 27.814
structureel
incidenteel
structureel
structureel
-€ 80.000 structureel
-€ 25.000 incidenteel
-€ 15.000 incidenteel
€ 47.500 incidenteel
16
Begroting 2012
Begroot
BATEN
EUR
8.355.016
100.944
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
488.710
Totaal Baten
8.944.670
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
7,677.129
143.840
574.043
595.553
Totaal Lasten
8.990.565
Saldo Baten en Lasten
-45.894
Financiële baten en lasten
46.000
Resultaat
106
Financiële exploitatie
Financieringsbeleid bij investeringen
Vanwege voldoende liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Als
enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt wordt een spreiding
van investeringen aangebracht. Dit wordt in beeld gebracht via een liquiditeitsbegroting.
Ontwikkelingen m.b.t. verbonden partijen of fondsen
Sinds 2006 maken de inkomsten uit de ouderbijdragen deel uit van de jaarrekening
VCPO Spijkenisse.
Treasurystatuut
De VCPO hanteert het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad. In dit statuut is
bepaald in welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en
beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke
middelen in overeenstemming met hun bestemming worden besteed.
De VCPO bezit twee spaarrekeningen:
- een bonus spaarrekening (rentepercentage 2,1%)
- een private banking spaarrekening (rentepercentage 2%)
Het effectendepot is zodanig opgebouwd dat er elk jaar (medio 2006 lopend tot 2015)
een bedrag vrijvalt vanuit de beleggingen. Dit bedrag kan worden aangewend ter
vergroting van de liquiditeit, dan wel worden herbelegd.
Het totale renteresultaat in 2011 bedraagt € 93.543. Deze rentebaten liggen hoger dan
begroot vanwege de vervroegde aflossing van obligaties.
Financiële kengetallen
2011
2010
2009
2008
norm
Solvabiliteitsratio
0,52
0,54
0,5
0,44
› 0,45
Liquiditeitsratio
1,56
1,19
1,04
0,8
1,2
Weerstandsvermogen
6,5
9
8,79
7,69
10 tot 15
17



De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan zijn
verplichtingen kan blijven voldoen.
De liquiditeit geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen. Het geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa (liquide middelen, vorderingen,
eventuele voorraden) en de kortlopende schulden.
Bij de bepaling van het weerstandsvermogen wordt het eigen vermogen verminderd met de materiële
vaste activa. De gedachte hierachter is de volgende: Hoelang kan men doorgaan met de exploitatie als de
inkomsten wegvallen?
De liquiditeit en solvabiliteit voldoen aan de vereiste grenzen. Het weerstandsvermogen
van de VCPO ligt onder de laagste vermogensgrens. In de meerjarenbegroting 20112015 wordt uitgegaan van overschotten op de exploitatie voor de jaren 2013 t.m. 2015,
waarmee de algemene reserve wordt aangevuld. Indien deze positieve resultaten ook
daadwerkelijk zullen worden behaald (zonder incidentele tegenvallers) dan zal het
weerstandsvermogen maximaal komen tussen de 10-15%. Gezien de huidige situatie in
het primair onderwijs zoals de dalende leerlingenaantallen, onder druk staande
subsidiering zal jaarlijks de meerjarenbegroting opnieuw worden beoordeeld op haar
merites. Tevens zal er in het komende jaar een nieuwe risicoanalyse worden opgesteld.
ORGANISATIE EN COMMUNICATIE
Leerlingaantallen
In bijgaande tabel wordt het leerlingenaantal per 1 oktober 2011 van de basisscholen
weergegeven.
Leerlingenaantal
teldata
2007
2008
2009
2010
2011
RANK
385
379
398
391
407
MARIMBA
194
192
192
164
166
DUIF
249
227
222
229
223
BRON
186
183
193
200
204
BAKEN
244
243
243
269
240
SCHAKEL
114
103
83
HOEKSTEEN
209
200
193
197
199
ANKER
378
340
306
285
266
Totaal BaO
1959
1867
1830
1735
1705
BRANDING
128
124
118
118
105
2087
1991
1948
1853
1810
Totaal BaO/SBO
Ook andere besturen in Spijkenisse hebben te maken met de afnemende
leerlingenaantallen. Om onze marktpositie te kunnen bepalen is het daarom van belang
de belangstellingspercentages in kaart te brengen. In bijgaande tabel wordt een
overzicht gegeven van de belangstellingspercentages per wijk.
2007
2008
2009
2010
2010
Noord
174 0,38
172 0,39
178 0,41
182 0,44
205
Centrum / de Hoek
211 0,38
207 0,38
220 0,42
210 0,42
202 0,43
0,2
72 0,19
74 0,19
61 0,15
65 0,16
Sterrenkwartier
118 0,29
120 0,28
118 0,28
103 0,24
101 0,24
Waterland
249
0,3
227 0,29
222 0,28
229 0,28
222 0,21
Akkers / Vriesland
430 0,42
426 0,42
435 0,43
413 0,43
426 0,49
Vogelenzang
114
0,2
103 0,18
83 0,16
56 0,12
18 0,03
Schenkel
210 0,65
200 0,61
192 0,61
197 0,63
199 0,65
Maaswijk
378 0,25
340 0,23
306 0,22
285 0,22
285 0,22
Groenewoud
76
0,5
18
Enkele opmerkingen:
In 2009 heeft het bestuur besloten de locatie “de Schakel” op te heffen. Deze wordt nu
afgebouwd en zal in augustus 2012 daadwerkelijk worden gesloten.
- In Waterland zijn de telgegevens niet geheel zuiver, aangezien de Montessorischool ook
leerlingen uit de andere wijken van Spijkenisse trekt.
Buitenschoolse opvang
Sinds 1 augustus 2008 heeft de VCPO m.b.t. buitenschoolse opvang een contract,
afgesloten met de Stichting Kinderopvang Spijkenisse “Alles Kids”. Belangrijke punten in
het contract zijn de afstemming tussen school en opvang (tijden, vervoer, jaarplanning)
en de kwaliteit van de opvang. Op de Schakel en de Duif Snoekenveen is er in
samenwerking met “Alles Kids” een buitenschoolse opvang binnen de school gerealiseerd.
Op de Hoeksteen is een voorschoolse opvang aanwezig.
Tussen de Middagopvang
Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om het overblijven op hun
school/scholen te (laten) organiseren. Scholen maken voor hun tussendemiddagopvang
een eigen keuze. Deze is afhankelijk van de locatie, het gebouw, de beschikbaarheid van
ouders en mogelijkheden voor samenwerking. Een deel van de scholen, t.w. de Rank,
Marimba Groenewoud, de Duif, de Bron, het Baken, de Schakel en het Anker is
samenwerking aangegaan met de Kinderopvangorganisatie “Alles Kids”. Daarbij is er
voor een opzet gekozen, waarbij de opvang wordt geleid door professionele leid(st)ers,
ondersteund door vrijwilligers. Redenen om voor deze opzet te kiezen zijn het
waarborgen van continuïteit en de kwaliteitseisen die door de wet worden
voorgeschreven. De kostprijs voor een dergelijke voorziening ligt op ongeveer € 4,00 per
kind per dag. Per 1 augustus is de prijs voor de tussen de middagopvang verhoogd tot €
3,50 per kind per dag. De Duif Salamanderveen, Marimba Sterrenkwartier en de
Hoeksteen hebben er voor gekozen de tussendemiddagopvang te laten verzorgen door
vrijwillige ouders. Ook in deze opzet is er aandacht voor de kwaliteitseisen die de wet
stelt. Zo zullen er voor alle betrokken overblijfouders studiebijeenkomsten worden
georganiseerd. Daartoe is er in 2011 een extra subsidie ontvangen.
Op SBO de Branding, waar i.v.m. een continurooster alle kinderen overblijven, wordt de
overblijf verzorgd door het personeel.
Klachtencommissie
In 2011 zijn er bij de klachtencommissie geen klachten door ouders ingediend.
Externe communicatie
De VCPO heeft ook in 2011 een open dag voor (toekomstige) ouders op alle scholen
gehouden. Een dergelijke dag zal voortaan elk jaar plaatsvinden.
Tevens is er een netwerk van leerkrachten opgezet, die belast zijn met de externe
communicatie van hun school. In dit netwerk wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Een
dergelijk netwerk is er ook voor leerkrachten, die de website onderhouden.
Samenwerking
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste contractanten in 2011
Contracten betreffende:
Firma
Schoonmaak
CSU Total Care B.V.
Levering energie
Energie Direct
Vuilophaaldienst
Reinis
Onderhoud CV installaties
Mampaey
Lease kopieermachines
RICOH
ICT Netwerkbeheer
Qlict
Huur pand Iepenlaan
Maasdelta groep
Salarisadministratie
Raet
Onderhoud groenvoorziening
Braber
Onderhoud speeltoestellen
Nijha
Schoolbegeleiding
CED , NTO Effekt, CPS
Verzuim-/re-integratie
Arbo Unie
19
Met een groot aantal instanties is frequent contact en samenwerking.
- Gemeente Spijkenisse
- De kerken in Spijkenisse
- Samenwerkingsverband WSNS Spijkenisse e.o.
- Kinderopvangorganisatie “Alles Kids”
- Andere schoolbesturen voor primair onderwijs, plaatselijk en regionaal
- Voortgezet Onderwijs, Penta College
TOEKOMSTIG BELEID
BESTUUR
De invoering van de nieuwe bestuurlijke organisatie met de scheiding tussen bestuur en
toezicht wordt aan het einde van dit jaar geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld.
IDENTITEIT
Het competentieprofiel “vormgeving van de christelijke identiteit” zal worden besproken
en worden opgenomen in de competentieprofielen binnen de VCPO.
ONDERWIJS EN KWALITEIT
Strategisch beleid
In 2011 heeft de PO Raad en het ministerie een bestuursakkoord afgesloten, waarin
diverse doelstellingen zijn beschreven voor het primair onderwijs. De VCPO zal deze
doelstellingen integreren in het eigen strategisch beleid. Belangrijke thema’s zijn:
- Opbrengstgericht werken
- Meer-en hoogbegaafdheid
- Een volwaardig HRM beleid
- Wetenschap en techniek
Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs staat de nieuwe wet- en regelgeving centraal.
Enkele thema’s, die beleid vragen, zijn:
- De status, rol en positie van het Samenwerkingsverband t.o.v. de verschillende
besturen
- De inrichting van de basis- , breedte- en diepteondersteuning op de scholen en in
het samenwerkingsverband
- De toedeling van middelen;
- De samenwerking tussen onderwijs en zorg, positie van het Centrum voor Jeugd
en Gezin.
Onderwijsachterstandenbeleid
De thema’s in de Educatieve Lokale Agenda worden verder uitgewerkt. Daarbij krijgt de
samenwerking tussen de voorschool (kinderopvang) en vroegschool (gr.1 en 2 van de
basisschool) een extra accent in Spijkenisse.
PERSONEEL
De gesprekkencyclus
De gesprekkencyclus zal worden geëvalueerd en daar waar nodig worden bijgesteld en
versterkt.
De Functiemix
In het komende jaar wordt binnen de VCPO een nieuw functiegebouw ontwikkeld, waarin
de LB en de LC schaal zijn opgenomen.
Concrete doelstellingen, genoemd in het Aktieplan, zijn voor het basisonderwijs:
2011: 15% van de leraren (fte’s) naar LB, 1% naar LC.
2014: 39% van de leraren (fte’s) naar LB, 2% naar LC.
20
In het Convenant is opgenomen dat scholen in het basisonderwijs er voor kunnen kiezen om promoties naar
schaal C om te zetten in extra schalen LB.
Concrete doelstellingen voor het Speciaal (basis)onderwijs:
2011: 2,5% van de leraren (fte’s) naar LC.
2014: 12% van de leraren (fte’s) naar LC.
Mobiliteitsbeleid
In de discussie rondom de functiemix hebben we gemerkt dat invoering hiervan gevolgen
heeft voor het totale personeelsbeleid. In het komende jaar zal het mobiliteitsbeleid
nader worden bekeken en daar waar nodig aangepast.
FINANCIEN EN ADMINISTRATIE
Per 1 januari 2012 is het nieuwe onderwijskantoor de Cirkel van start gegaan. In 2012
zal de werkwijze van het kantoor en de VCPO nader op elkaar worden afgestemd. Tevens
zal in overleg met het hoofd bedrijfsvoering de planning en controlecyclus opnieuw
worden vormgegeven. In deze cyclus zullen ook de toezichthouders hun inbreng hebben.
De VCPO wordt geconfronteerd met bezuinigingen, zowel op rijks- als op gemeentelijk
niveau. De bezuinigingen zullen over meerdere jaren in beeld worden gebracht en
vertaald in mogelijke bijstelling van beleid en begrotingen.
HUISVESTING EN BEHEER
Integraal Huisvestingsplan
In overleg met de gemeente zal in 2012 het Integraal Huisvestingsplan worden
vormgegeven en worden uitgevoerd. Het Integraal Huisvestingsplan dient te leiden tot
kwalitatieve verbetering in de huisvesting van onze scholen. In 2012 zal de locatie van
de Schakel worden afgestoten en SBO de Branding zal verhuizen naar de locatie aan de
Anne Frankstraat.
COMMUNICATIE
In het afgelopen jaar zijn er binnen de VCPO stappen gezet op het gebied van externe
communicatie. Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en er zijn stappen gezet in de
profilering van de scholen. Het komende jaar zal aan een verdere profilering van de
scholen aandacht worden besteed.
Naast de externe communicatie zal er aandacht worden besteed aan de interne
communicatie. Het is van belang dat scholen en personeelsleden op de hoogte zijn van
het beleid, ontwikkelingen en het wel en wee binnen de VCPO.
21
Download