DRZ not 10 febr 2010.

advertisement
Notulen
Dorpsraad Zijtaart
10 februari 2010
Aanwezig : Ad van Nunen (voorzitter), Henry van de Ven en Willem Timmers (secretaris)
Afwezig : Hélène van den Hurk, Joop Versantvoort, Jac Schuurmans en Peggy van Sleuwen
1. Opening om 20:15 uur.
2. Vaststellen agenda. Er worden geen extra agendapunten toegevoegd en de agenda is
hiermee vastgesteld.
3. Vaststellen notulen van onze vergadering op 14 januari 2010. Gezien het aantal afwezigen
zullen dit punt doorschuiven naar onze volgende vergadering.
4. Post
 We zijn benaderd door de gemeente Veghel om mee te denken over het nieuwe fietsplan
(zie agendapunt 9).
 Uitnodiging voor de feestelijke bijeenkomst van de start van de verbouw van het klooster,
donderdag 10 februari om 15:00 uur.
 Een ingekomen brief van de bewoners van de Meester van de Venstraat. Zij uiten hun
zorgen over de toekomstige verkeerssituatie in hun straat ten gevolge van de veranderde
situatie van het nieuwe klooster. Aangezien de verkeersintensiteit zal toenemen, zullen er
maatregelen moeten worden genomen. Ad zal contact opnemen met de heer Grentzius
en hem voorstellen een vergadering te beleggen over de verkeersproblematiek rondom
het klooster. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van de school moeten worden
betrokken.
5. Mededelingen.
 geen.
6. Stand van zaken Centrumplan Zijtaart
 Joop heeft vandaag weer overleg gehad met projectleider de heer Grentzius en
stedebouwkundige mevrouw Van der Aa. In principe is alles akkoord, er dient alleen een
aanvulling te komen op de Milieu Effecten Rapportage. Joop zorgt dat dit in orde komt,
zodat het plan nog vóór de verkiezingen door het College kan worden goedgekeurd.
 Willem zal wethouder Van Burgsteden benaderen met de vraag of het College zo snel
mogelijk een besluit wil nemen.
7. Groenstrook Doornhoek
 Er is de afgelopen weken intensief overleg geweest tussen de gemeente, de
omwonenden en de grondeigenaren.
 De gemeente heeft voorgesteld de beplanting één meter op te schuiven richting de grond
van de aangrenzende percelen. Dit blijkt niet mogelijk.
 Jac heeft voorgesteld het schouwpad aan één kant van de waterloop te beplanten en
gebruik te gaan maken van een machine, die beide slootkanten kan bereiken. Deze optie
wordt meegenomen door de gemeente.
 Jac heeft ook de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn dat bedrijven beplantingsplicht
zouden krijgen. Dit blijkt niet mogelijk te zijn.
8. Ombuiging N279 (+ handtekeningenactie in samenwerking met actiecomité De Kempkens) .
 De handtekeningenactie, in samenwerking met het actiecomité, is goed verlopen. In totaal
hebben tot nu toe meer dan 400 dorpsgenoten de actie ondersteund.
 Naar aanleiding van de actie zijn er een aantal vragen geweest over de politieke voorkeur
van de dorpsraad. Dit vanwege het feit dat een aantal leden van het actiecomité deel uit
maken van een politieke partij.
 Middels een artikel in het Zijtaarts Belang van deze week hebben duidelijk gemaakt dat de
dorpsraad geen politieke voorkeur heeft en dat deze actie niet als stemadvies gezien mag
worden.
 We stellen voor te wachten met het aanbieden van de handtekeningen tot na de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Gezien bovenstaande opmerkingen willen we
voor een tweede maal voorkomen als politiek instrument te worden gebruikt. Ook lijkt het
ons verstandiger de handtekeningenactie met een brief aan te bieden aan de nieuwe
gemeenteraad. Deze raad zal immers het nieuwe bestemmingsplan van de Kempkens
gaan vaststellen.
9. Fietsplan gemeente Veghel
 De gemeente Veghel is bezig met het opstellen van een nieuw fietsplan. Als dorpsraad
zijn we gevraagd mee te denken over aanvullingen en verbeteringen.
 We zullen in ieder geval vragen of de nieuwe Mariakapel in een fietsroute kan worden
opgenomen.
 Henry en Hélène zullen dit op zich nemen en de gemeente vóór 10 maart van onze
aanbevelingen op de hoogte brengen.
10. Rondvraag
 geen.
De volgende besloten vergadering is op woensdag 10 maart om 20:15 uur.
De volgende openbare vergadering is op dinsdag 6 april om 20:00 uur (in zaal Kleijngeld).
Activiteitenlijst
Datum
Woensdag 10 maart
Tijd
20:15
Locatie
Dorpshuis
Activiteit
Aanwezig
Besloten vergadering Allen
Download