Notulen Dorpsraad Nibbixwoud

advertisement
Notulen
Dorpsraad Nibbixwoud
Notulen Dorpsraad Nibbixwoud
Datum:
Tijd:
Aanwezig;
Maandag 27 februari 2012
20.00 uur
Jan Karsten, Loek Commandeur, Joke Admiraal, Jarno Doodeman, Silvan
Schilder, Hans Boukens, Ko Groot, Peter Schouten, Saskia Spijkerman
Aanwezige raadsleden +wethouder: Hans Tigges, Marcel Tillemans, Dirk Kuipers
Opening
Jan opent de vergadering. Een speciaal woord van welkom aan Peter Schouten.
Er wordt geen gebruik gemaakt van in de inloop.
Verslag 16 jan 2012
De subsidie is verlaagd. Hier hebben wij geen bericht over ontvangen. D. Kuipers neemt dit mee.
Jan schrijft een persbericht over de uitslag van de gegevens enquête Dorpsstraat.
Notulen goedgekeurd.
Ingekomen stukken
*E-mail gem. Medemblik; Evenementen kalender gemeente Medemblik en raadstukken
Speelruimte beleid Ganzeweyd. De mail wordt nog beantwoord.
*E-mail Jaap van Diepen; Gegevens pagina de Kern wijzigen. Per juli 2012 zal dit veranderen.
*E-mail Ko Groot; De Kromme Leek, veenrivier van formaat. Bronvermelding bij de afbeeldingen.
Voor volgende vergadering lees pagina 12 t/m 17. Dit wordt een agendapunt.
*Vereniging kleine kernen; Contributie € 50.00. Hans maakt dit geld over.
*E-mail bewoner Nibbixwoud; Ontwikkelingen Ganker 33. Dit wordt een pension voor buitenlandse
arbeiders. Het zal om ongeveer 35 bewoners gaan. Op het gebouw zit een pensionvergunning. Er is
een bewoners/ informatieavond geweest. Hier was weinig animo voor. De gemeente heeft de
vergunning afgegeven. Silvan heeft hierover mail contact gehad.
*E-mail project burgernet; Project is gestart. Silvan mailt dit door.
*E-mail Minke Jellema; Gegevens presidium + dorpsraad Andijk
Meldpunt ‘’ Overlast” is gestart
Beleid voor evenementen. Silvan mailt dit door.
Brief dorpswapens is ontvangen
Identiteit & toekomst. Dit punt komt terug op de volgende vergadering.
Stukje voor in de Medemblikker. Er wordt contact met ons opgenomen.
Dorpsaccommodatie
Er is weer veel vergaderd. 21 maart gaat de gemeente in gesprek met de provincie. We gaan ervan
uit dat het goed komt. Het bedrijfsplan is klaar.
Voor de zomer wil men een oproep doen voor de uitbaters. Er zal worden gewerkt met vrijwilligers,
die de uitbater ondersteunen.
WMO
Joke geeft een toelichting. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit is erg breed.
De 9 presentatievelden zijn(kort samengevat);
1. Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid
2. Preventieve voorzieningen voor problemen met opgroeien en problemen met opvoeden
3. Het geven van informatie en advies
Notulen
Dorpsraad Nibbixwoud
4. Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers
5. Bevorderen deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking of
een chronisch psychisch probleem of psychisch-sociaal probleem.
6. Voorzieningen voor ouderen, gehandicapten, chronische psychiatrische patiënten en mensen
met psychische of psychologische problemen.
7. Maatschappelijke opvang
8. Bieden openbare geestelijke gezondheidszorg.
9. Bieden ambulante verslavingszorg.
Dorpswapens
Er is een brief gestuurd naar het college. In de brief vragen wij aandacht voor de vele oude
dorpswapens en gemeentewapens binnen de gemeente Medemblik. Het is gebleken dat de
bekendheid met deze wapens in verschillende kernen aan het afnemen is. Wij zien graag de
dorpswapens weer terug. Hiermee wordt een permanente herkenbaarheid bereikt, die de identiteit
van de verschillende kernen nog eens bevestigt en onderstreept.
De brief in onlangs ontvangen. Wij wachten op een reactie.
De activiteitenkalender
Silvan en Loek hebben een opzet gemaakt. Dit staat inmiddels op de site.
Loek en Silvan nemen contact op met de redactie van de Kern, mogelijk kunnen zij samenwerken.
Loek schrijft een stukje voor in de Kern.
Rondvraag
Hans geeft aan dat er weinig parkeerplekken zijn rond de Ganker en Dorpsstraat. Er gaat een brief
naar het college. Hans Tigges zal tijdens de vergadering van 8 maart een vraag stellen over de
parkeervoorzieningen.
Ko geeft aan dat er straks veel gebouwen leeg komen te staan. Er moet een notitie worden gemaakt.
Ko zal hierin het voortouw nemen. De sneeuw is keurig weggeschoven door Paul Knol. Dikke pluim!!
Joke zal aan het einde van dit jaar stoppen als lid. We moeten nadenken over een mogelijke
opvolger.
Peter geeft aan dat er nu niets meer aan de kantine van SEW wordt gedaan. Het straatwerk is slecht.
Het gebouw is nu van de gemeente. Is het een idee om het een beetje op te knappen? Deze vraag
moet worden gesteld aan Johan Hagedoorn. Jan zal deze vraag stellen.
Silvan vraagt om weer een indeling te maken en dit op papier te zetten. Waar houdt iedereen zich
mee bezig binnen de dorpsraad?
Jarno en Saskia willen graag een bewoners enquête afnemen.
Agendapunten voor de volgende vergadering;
- Actielijst
- De Kromme Leek, veenrivier van formaat (e-mail Ko Groot)
- Identiteit & toekomst (e-mail Minke Jellema)
Download