ministerie van onderwijs

advertisement
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
EN VOLKSONTWIKKELING
EXAMENBUREAU
UNIFORM EINDEXAMEN MULO 2012
VAK
: BIOLOGIE
DATUM : DINSDAG 10 JULI 2012
TIJD
: 07.45 – 9.00 UUR
DEZE TAAK BESTAAT UIT 40 ITEMS.
TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN, GAAT HET STEEDS OVER GEZONDE ORGANISMEN EN NORMALE OMSTANDIGHEDEN.
WEEFSELS EN ORGANEN
STEVIGHEID
1
3
Enkele organen in het lichaam van de vrouw
zijn:
1.
2.
3.
4.
eierstokken
lever
longen
nieren
A
B
C
D
Welke van deze organen liggen onder het
middenrif?
A
B
C
D
alleen 1 en 2
alleen 1, 2 en 3
alleen 1, 2 en 4
1, 2, 3 en 4
4
Wat zal na een tijd met de cellen van deze
plant gebeuren?
De tekening stelt een schematische doorsnede
van een blad voor.
1
2
Hoe worden de weefsels genoemd die met de
cijfers 1 en 2 zijn aangegeven?
A
B
C
D
alleen de bladeren
alleen de stengels
alleen de wortels
de bladeren, de stengels en de wortels
Iemand doet een bitawiwiriplant in een bak met
sterk zoutwater.
2
cijfer 1
bastweefsel
opperhuid
palissadenweefsel
sponsweefsel
Welke delen van houtachtige planten krijgen
hun stevigheid door houtvaten?
cijfer 2
houtweefsel
bastweefsel
sponsweefsel
palissadenweefsel
A De cellen van de plant zullen meer water
afgeven.
B De cellen van de plant zullen meer water
opnemen.
C De druk van de cellen op de celwand zal
hoger worden.
D De turgor in de cellen van de plant zal
groter worden.
5
De tekening is een schematische voorstelling
van de wervelkolom van de mens.
De verschillende groepen wervels zijn met
letters aangegeven.
7
Het gebit van een zoogdier is aangepast aan
het voedsel dat het gebruikt.
Wat voor kiezen heeft een poes en waarom?
A
B
C
D
K
Knipkiezen, want zij is een alleseter.
Knipkiezen, want zij is een vleeseter.
Plooikiezen, want zij is een alleseter.
Plooikiezen, want zij is een vleeseter.
8
Door welke bewegingen van het middenrif en
van de ribben wordt de inhoud van de borstkas
bij de inademing groter?
L
A
B
C
D
M
het middenrif gaat
omhoog
omhoog
omlaag
omlaag
de ribben gaan
omhoog
omlaag
omhoog
omlaag
9
Welke bewering over processen die
plaatsvinden in plantencellen is juist?
N
Aan welke wervels zitten de ribben vast?
Aan de wervels aangegeven met letter
A
B
C
D
K.
L.
M.
N.
A In alle cellen vindt fotosynthese plaats.
B In alle cellen vindt verbranding plaats.
C In alle levende cellen vindt fotosynthese
plaats.
D In alle levende cellen vindt verbranding
plaats.
10
STOFWISSELING
6
Enkele organen in het lichaam van de mens
zijn:
Enkele stoffen zijn:
1 glucose, 2 koolstofdioxide, 3 zuurstof
Welke van deze stoffen kunnen verbruikt worden
in de cellen van de cassavewortel?
alvleesklier, lever, maag en speekselklier.
Welke van deze organen produceert zowel
enzymen voor de vertering van koolhydraten
als enzymen voor de vertering van vetten?
A
B
C
D
de alvleesklier
de lever
de maag
de speekselklier
A
B
C
D
alleen 1 en 2
alleen 1 en 3
alleen 2 en 3
1, 2 en 3
11
Enkele processen die in het lichaam van de
mens plaatsvinden zijn:
14
Enkele beweringen over bloedcellen in het
lichaam van de mens zijn:
1. De cellen vervoeren zuurstof.
2. De cellen kunnen een haarvat via de
wand verlaten.
3. De cellen bestrijden bacteriën.
1. opbouw van eiwitten
2. spijsvertering
3. verbranding
Welke van deze processen vinden al plaats
bij een ongeboren kind?
A
B
C
D
1 en 2
1 en 3
2 en 3
1, 2 en 3
Welke van deze beweringen geldt (gelden)
voor witte bloedcellen?
A
B
C
D
alleen 2
alleen 3
alleen 2 en 3
1, 2 en 3
TRANSPORT
12
Welk kenmerk van nerven is onjuist?
A
B
C
D
Nerven bevatten alleen bastvaten.
Nerven bevatten houtvaten.
Nerven geven stevigheid aan het blad.
Nerven komen in bladeren voor.
13
Welk bloedvat is waarschijnlijk vernauwd bij
iemand die een hartinfarct (hartaanval) krijgt?
15
Een landbouwer wordt door een gifslang in
zijn been gebeten. Het slangengif verspreidt
zich via de bloedvaten door het lichaam.
Welk orgaan zal het eerst door het gif bereikt
worden?
A
B
C
D
de hersenen
een long
een nier
het hart
16
A
B
C
D
de aorta
de holle ader
een kransslagader
een longslagader
Sharda heeft pokken gehad. Ze is nu immuun
voor deze ziekte.
Deze immuniteit wordt veroorzaakt door de
aanwezigheid van … in het bloed.
Wat moet er worden ingevuld?
A
B
C
D
antistoffen
bloedplaatjes
fibrinogeen
hemoglobine
UITSCHEIDING
20
17
Bij iemand wordt de schildklier zeer actief.
Welke stoffen kan de plant via de huidmondjes
afgeven?
Wat zou hiervan een gevolg kunnen zijn?
A
B
C
D
A
B
C
D
alleen glucose en zuurstof
alleen koolstofdioxide en waterdamp
glucose, koolstofdioxide en waterdamp
koolstofdioxide, waterdamp en zuurstof
Er wordt minder adrenaline geproduceerd.
Er wordt minder insuline geproduceerd.
De stofwisseling wordt versneld.
De stofwisseling wordt vertraagd.
18
21
De afbeelding stelt een schematische doorsnee
van een nier van de mens voor.
Twee beweringen over het zenuwstelsel en het
hormoonstelsel zijn:
I
1
2
3
A
B
C
D
alleen I is juist.
alleen II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.
In het lichaam wordt een hormoon gemaakt dat
het glucosegehalte van het bloed verhoogt en een
hormoon dat het glucosegehalte verlaagt.
19
Reuzengroei ontstaat door het niet goed
functioneren van
de bijnieren.
de hypofyse.
de schildklier.
de testes.
Voor deze beweringen geldt:
22
alleen in 1.
alleen in 2.
alleen in 1 en 2.
in 1, 2 en 3.
ENDOCRIENE
BEÏNVLOEDING
A
B
C
D
II Prikkels van het hormoonstelsel werken
over het algemeen langzamer.
A
B
C
D
Urine wordt gevormd
De prikkels van het zenuwstelsel lopen
langs vaste banen.
Waar in het lichaam worden beide hormonen
gemaakt?
A
B
C
D
in de eilandjes van Langerhans
in de hypofyse
in de lever
in de schildklier
ZENUWSTELSEL
ZINTUIGEN
23
27
Hoe zijn zenuwcellen met elkaar verbonden?
A
B
C
D
door de cellichamen
door de korte uitlopers
door de isolerende laag
door de lange uitlopers
24
Welke delen in de neusholte beschermen ons
tegen stofdeeltjes en ziektekiemen?
A
B
C
D
alleen de neusharen
alleen het neusslijmvlies
de neusharen en het neusslijmvlies
de neusharen, het neusslijmvlies en het
reukzintuig
Iemand struikelt en probeert te voorkomen dat hij
valt.
Spelen hierbij impulsen in de kleine hersenen een
rol? En impulsen in de grote hersenen?
A
B
C
D
impulsen
in de kleine
hersenen
ja
ja
nee
nee
impulsen
in de grote
hersenen
ja
nee
ja
nee
25
Bij welke gebeurtenis is er geen sprake van een
reflex?
A Watertanden bij het zien van lekker eten.
B De zuigbeweging bij een baby die
borstvoeding krijgt.
C Het doorgeven van geluidstrillingen door de
drie gehoorbeentjes.
D De verandering van de pupil als er meer
licht in het oog valt.
26
Wat kan er gebeuren als bij iemand de kleine
hersenen beschadigd zijn?
De persoon kan niet goed meer
A
B
C
D
horen.
lopen.
ruiken.
zien.
28
Als men ouder wordt, neemt het accommodatievermogen van de ogen af, waardoor men een
leesbril nodig heeft.
Bij deze afwijking kunnen de ooglenzen niet
voldoende ..1.. worden.
De voorgeschreven leesbril heeft dus ..2.. lenzen.
Wat moet er bij 1 en 2 worden ingevuld?
A
B
C
D
bij 1
afgeplat
bol
afgeplat
bol
bij 2
holle
holle
bolle
bolle
29
In welk deel van het oor liggen de
zintuigcellen?
A
B
C
D
in de gehoorgang
in de halfcirkelvormige kanalen
in het slakkenhuis
in het trommelvlies
30
Samira laat haar voeten verzorgen.
Ze krijgt eerst een warm voetbad waarna de
voeten gemasseerd worden.
33
In de afbeelding zijn de ontwikkelingsstadia
weergegeven van drie insecten.
Welke zintuigen in de huid van de voetzool van
Samira zullen geprikkeld worden?
1
A
B
C
D
2
alleen de druk- en de warmtezintuigen
alleen de tast- en de warmtezintuigen
alleen de druk- en de tastzintuigen
de tast-, druk- en de warmtezintuigen
3
GROEI EN ONTWIKKELING
31
Waar vindt gewoonlijk versmelting van de
kernen van een eicel en een spermacel plaats
bij de mens?
A
B
C
D
in de baarmoeder
in een eierstok
in een eileider
in de vagina
Welk insect heeft (welke insecten hebben) een
volkomen gedaantewisseling?
A
B
C
D
alleen 1
alleen 2
1 en 2
1 en 3
34
32
De tekeningen stellen doorsneden van drie
verschillende bloemen voor.
Uit tekening 2 blijkt dat er in de wortel
lengtegroei heeft plaatsgevonden.
bloem 1
2
Deze lengtegroei wordt vooral veroorzaakt
door
celstrekking.
kerndeling.
plasmagroei.
worteldruk.
bloem 3
In welke van deze bloemen kunnen zaden
gevormd worden?
1
A
B
C
D
bloem 2
A
B
C
D
alleen in 1
alleen in 2
alleen in 1 en 3
in 1, 2 en 3
35
Vier planten die in Suriname voorkomen zijn:
1 ananas, 2 cassave, 3 komkommer, 4 tomaat
Welke van deze planten is/zijn ontstaan door
ongeslachtelijke vermenigvuldiging?
A
B
C
D
alleen 1
alleen 2
alleen 1 en 2
alleen 3 en 4
TROPISCHE HYGIËNE
38
John heeft malaria opgelopen. Als gevolg
hiervan lijdt hij aan bloedarmoede.
Deze bloedarmoede wordt veroorzaakt door
A eencellige organismen die de rode
bloedcellen beschadigen.
B wormen die de rode bloedcellen beschadigen.
C eencellige organismen die de witte
bloedcellen beschadigen.
D wormen die de witte bloedcellen beschadigen.
MILIEU
39
36
Welke is de juiste omschrijving voor het begrip
populatie?
A Een groep organismen van dezelfde soort in
een bepaald gebied.
B Een groep organismen van verschillende
soorten in een bepaald gebied.
C Groepen organismen van één soort in
verschillende gebieden.
D Verschillende organismen in verschillende
gebieden.
37
Hieronder zijn enkele afvalsoorten genoemd:
1. blikjes
2. gemaaid gras
3. glas
4. markoesa pitjes
5. plastic cups
6. gesnoeide takjes
Van welke afvalsoorten kan men compost
maken?
A
B
C
D
alleen van 1 en 3
alleen van 1, 3 en 5
alleen van 2, 4 en 6
alleen van 1, 2, 4 en 6
Welke bewering over dengue en gelekoorts
is niet juist?
A Beide ziekten worden overgebracht door
een muskiet.
B Bij beide ziekten krijgt men koorts.
C Beide ziekten worden veroorzaakt door
een virus.
D Door vaccinatie kun je beide ziekten
voorkomen.
40
Welke van de onderstaande worm(en) heeft
(hebben) tijdens de ontwikkeling een
tussengastheer nodig?
A
B
C
D
bilharziaworm lintworm
geen
geen
geen
wel
wel
geen
wel
wel
Download