U vertegenwoordigt / Bent verbonden aan: Beleid Natuurvereniging

advertisement
Workshop: “Hoe dynamisch is ons kusttoerisme in tijden
van klimaatverandering?”
Vragenlijst socio-economische veranderingen
Blankenberge, 14 oktober 2010
U vertegenwoordigt / Bent verbonden aan:
o
o
o
o
o
Beleid
Natuurvereniging
Wetenschappelijk Instituut
Toeristische sector
Andere
Deze vragenlijst is er op gericht om bij de verschillende kuststakeholders te polsen naar welke
factoren een invloed kunnen hebben op toekomstige politieke, sociale en economische
veranderingen binnen de Belgische kustzone en meer specifiek binnen kusttoerisme.
Om deze factoren te kunnen bepalen richten wij ons op 5 categorieën, zijnde: de
politieke/juridische, de technologische, de economische, de sociale en de milieu gerelateerde
factoren.
Alle vragen worden gesteld in het licht van veranderingen de komende 40 jaar..
Deze vragenlijst is anoniem. Geef gerust u persoonlijke mening. Een verdere verklaring van u
antwoord wordt ten zeerste op prijs gesteld..
Hoe staat u tegenover de volgende stellingen?
1° Denkt u dat deze stelling in de toekomst zal plaatsvinden (Waarschijnlijkheid):
1 = volstrekt onzeker, 2= eerder onzeker, 3 = eerder zeker, 4 = volstrekt zeker
2° Vindt u het belangrijk dat deze stelling in de toekomst plaatsvindt
(Belangrijkheid):
1 = heel onbelangrijk, 2= eerder onbelangrijk, 3= eerder belangrijk, 4 = heel belangrijk
Waarschijnlijkheid
(quotatie 1-4)
Belangrijkheid
(quotatie 1-4)
Milieufactoren


Klimaatverandering vormt een bedreiging voor onze kust.


Klimaatverandering vormt een bedreiging voor het kusttoerisme.


Er wordt prioriteit gegeven aan veiligheid boven natuur.






Sociale factoren


Meer mensen komen aan de kust wonen.


Toenemende vergrijzing aan onze kust zorgt voor problemen.


Er komen meer buitenlandse toeristen aan de kust.


Er komen meer binnenlandse toeristen aan de kust.


Meer mensen worden zich bewust van de problematiek rond de
klimaatveranderingen.
Educatie speelt een belangrijke rol om de bewustwording over klimaatveranderingen
te verhogen.
De media spelen een belangrijke rol om de bewustwording over klimaatveranderingen
te verhogen.
Verklaar je antwoord:








Technologische factoren


De Vlaamse overheid investeert in onderzoek om klimaatveranderingen in kaart
brengt.
Het uitzicht van de kust verandert door verschillende technologische ontwikkelingen
die plaatsvinden in het kader van de klimaatveranderingen (meer windmolens, meer
strandhoofden, hogere dijken, hogere kaaimuren, …).




Er wordt enkel gekozen
klimaatprobleem.
Verklaar je antwoord:
voor
natuurvriendelijke
oplossingen
voor
het
Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals windmolens, golfbrekers, etc. dragen bij
tot een stijging van het toerisme aan de kust.
Verklaar je antwoord:




Economische factoren


Een economische crisis speelt een rol bij klimaatadaptatie aan de kust.


Een economische crisis speelt een rol voor toerisme aan de kust.


Er wordt gekozen voor investeringen met een kort termijneffect (20 jaar).


Er wordt gekozen voor investeringen met een lang termijneffect (100 jaar).


Goedkope vluchten spelen een belangrijke rol voor het Belgische kusttoerisme.


Er is meer werkgelegenheid aan de kust door klimaatsveranderingen.


Verklaar je antwoord:


Politieke/juridische factoren


Een mondiaal klimaatakkoord draagt bij tot een beter beleid voor klimaatadaptatie.


Europa speelt een sterke rol bij klimaatadaptatie aan de kust in Vlaanderen.


Een nationale adaptatiestrategie draagt bij tot een beter klimaatadaptatie beleid aan
de kust.
De kustgemeenten spelen een sterke rol bij klimaatadaptatie aan de kust.




De kustgemeenten spelen een sterke rol bij klimaatadaptatie voor het kusttoerisme.


Regionalisering van de Noordzee en bijhorende bevoegdheidsoverdrachten naar
Vlaanderen maakt een effectief beleid mogelijk in het kader van klimaatadaptatie.
Integratie tussen de betrokken stakeholders en de verschillende overheidsdiensten
vindt plaats in de besluitvormingsprocedures in het kader van adaptatiemaatregelen.
Verklaar je antwoord:




Zijn er nog andere factoren die in jouw opinie belangrijk zijn voor toekomstige veranderingen binnen de
Belgische kustzone:
Download