Water/beschoeiing in de gemeente

advertisement
Soorten leefomgevingen
De Singel is van ons allemaal
Wist u dat de Singel in Woerden
al een paar honderd jaar oud is?
Vroeger was het water onderdeel
van de vestingwerken van Woerden.
Nu wordt het water van de Singel
gebruikt voor recreatie en het afvoeren van water uit de regio na een
regenbui.
Het onderhouden van de oevers is een
taak voor de gemeente. De Singel is op
veel plekken dieper dan twee meter.
Hiervoor is beschoeiing noodzakelijk. De
afgelopen jaren bleek dat deze voor een
groot deel aan vervanging toe is. Om
te bekijken waar de cultuurhistorische
waarden van de Singel versterkt konden worden is er eerst een onderzoek
gedaan. Dit heeft als basis gediend voor
de visie Singel, die ons houvast geeft bij
de uitvoering van de beschoeiingswerkzaamheden.
Iedereen heeft zijn/haar eigen ideeën en
wensen over het gebruik van de Singel.
De Singel is onderdeel van de cultuurhistorie van Woerden. We willen de contouren en de uiterlijke kenmerken van de vestingwerken terugbrengen. Vaarliefhebbers
hebben belang bij een aanlegplaats voor
hun bootjes. Vissers en omwonenden
gebruiken de oevers om te recreëren.
De Singel vormt ook het leefgebied van
allerlei flora en fauna. Bovendien willen
we ook een hoogwaardige uitstraling van
onze mooie binnenstad. Al deze zaken
zijn beschreven in de visie Singel.
In het zogeheten ‘Woerdense groenblauw
omgevingsplan’ staan onder andere de
streefbeelden voor water beschreven. Er
wordt onderscheid gemaakt in drie soorten
leefomgevingen: hoogwaardig, gezond en
natuurlijk.
De inrichting van het water en de oevers dragen
bij aan een hoogwaardige leefomgeving door
strakke, nette oevers en schoon water, zoals
de Singel in Woerden. Water in een gezonde
leefomgeving is te gebruiken voor bijvoorbeeld
varen, schaatsen en om er bij te picknicken. Een
gezonde leefomgeving willen we vooral in de
woonwijken en bedrijventerreinen realiseren.
Natuurlijk water vormt een optimaal leefgebied
voor vissen, water- en oeverplanten, insecten
en watervogels. Dit zien we graag terug in de
woonwijken en het buitengebied.
In het ontwerp van de beschoeiing,
oeverlijn, vissteigers en aanlegplaatsen
voor boten is geprobeerd om al deze
belangen zoveel mogelijk te dienen. Om
een mooie, duurzame inrichting te realiseren, met een grote knipoog naar het
verleden.
Water/beschoeiing in de gemeente
Schoon en levendig water
OnderhoudsWilde waterwerkzaamheden woekeraars
Ieder jaar maaien we de sloten, singels
en vijvers. Dit beperkt de plantengroei.
Door baggeren verminderen de voedingsstoffen in het water. Het maaien
van de watergang houdt in dat het riet
in de waterkanten en de beplanting in
de watergangen wordt verwijderd. In
Woerden wordt jaarlijks zo’n ca. 255 kilometer oever gemaaid.
Ondanks het jaarlijks onderhoud van de
watergang ontstaat er sliblaag op de waterbodem. Deze sliblaag bestaat uit gevallen
blad, plantenresten, hondenpoep en zwerfvuil. Doordat de laag langzaam aangroeit
worden de sloten en vijvers ondieper. Er kunnen problemen ontstaan in de doorstroming
van de watergang of de waterkwaliteit.
Woerden is een waterrijke gemeente. U
kunt maximaal een paar honderd meter
lopen zonder water tegen te komen. Het
huidige watersysteem stroomt niet meer
zoals 500 jaar geleden van hoog naar
laag. Nee, tegenwoordig pompen we het
water van laag naar hoog om een regenbui af te voeren.
Het huidige water is rijk aan voedingsstoffen.
Dit zorgt ervoor dat ons water er niet altijd
schoon en levendig uitziet. Denk aan de
‘groene’ sloten in zomer door kroos, algen of
door exoten zoals vederkruid.
Samen met het waterschap wordt gewerkt
aan het verbeteren van de waterkwaliteit,
zodat we uiteindelijk – voor zover mogelijk overal in Woerden schoon en levendig water
hebben. Water met een diversiteit aan planten, insecten, vissen, watervogels en amfibieen. Water zonder drijfvuil en/of dode vissen.
Goede waterkwaliteit is belangrijk voor ons
allemaal. Het is prettig om op te varen, in te
zwemmen en om aan te wonen. Een goede
waterkwaliteit is ook van belang voor de
flora en fauna in onze gemeente. Schoon
en levendig water verhoogt de waarde van
woningen en draagt bij aan een gezonde
leefomgeving.
Om dit te voorkomen wordt iedere 10 jaar de
sliblaag verwijderd. Dit noemen we baggeren.
Het baggeren doen we met behulp van een
zuiger of een kraan. Bij alle onderhoudswerkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met flora en fauna.
Woont u aan het water?
Woont u aan het water? Heeft u grond langs
een sloot? Of heeft u daar een bedrijf? Dan is
de kans groot dat u zelf het onderhoud moet
doen. De sloten moeten worden gebaggerd
door de eigenaar van de grond die aan de
sloot grenst.
Foto: HDSR.
In het water in Woerden komt regelmatig woekerend onkruid voor, zoals kroos en flap (algen).
Zij voelen zich vooral thuis in voedselrijk, stilstaand, ondiep water. Deze soorten komen in
Nederland veel voor, dankzij onze vele smalle
slootjes. Waar langere tijd veel kroos en flap
voorkomt raakt het watermilieu uit balans door
een tekort aan licht en zuurstof in het water. Dit
kan uiteindelijk tot vissterfte leiden.
De exotische waterplant, het ongelijkbladig vederkruid, woekert op dit moment in de wijk Snel en
Polanen. Dit is een exoot en komt uit een aquarium of vijver, waardoor deze geen natuurlijke
vijand heeft. Hierdoor wordt het al snel een plaag
waardoor inheemse waterplanten en vissen in de
verdrukking komen. Uiteindelijk betekent deze
plaagsoort de dood van onze sloten.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en
gemeente pakken samen de bestrijding van alle
waterwoekeraars op. Bestrijding hiervan is intensief
en kostbaar. Het oplossen van plaagsoorten is niet
eenvoudig. De gemeente zoekt samen met het
waterschap welke maatregelen het beste werken
om van deze soorten af te komen.
Gastles geen exoot in de sloot
Ruim 25 leerlingen van 5 VWO van het
Minkemacollege in Woerden kregen woensdag 16 juni jl. een gastles over exotische
waterplanten. Aanleiding is de bestrijding
van de waterexoot ongelijkbladig vederkruid in de wijk Snel en Polanen in Woerden.
Na een korte uitleg van Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaan de leerlingen in
groepjes aan de slag. Eerst downloaden ze de
app iWaterplant. Via deze app kunnen inwoners
(en in dit geval de leerlingen) exotische waterplanten opzoeken, toevoegen en melden.
Aan de hand van zoekkaarten beoordelen ze de
verschillende waterplanten. De opdracht is om de
exoten eruit te vissen. Ze horen niet in het water
thuis. Via de app iWaterplant melden ze hun
‘vangst’. Melding is belangrijk zodat het waterschap vroegtijdig in actie kan komen om overlast
en woekering van exoten te voorkomen.
Het ongelijkbladig vederkruid is te koop bij
tuincentra en is door inwoners (vaak onbewust
van de gevaren hiervan) uitgezet in sloten. Gooi
(exotische) waterplanten altijd in de groene
minicontainer. Dit voorkomt dood in de sloot.
www.woerden.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards