Werkblad doelenboom - Nieuwe wegen met ggz en opvang

advertisement
Voorbeeld doelenboom zelfregie
Inwoners voeren zoveel mogelijk regie over hun zorg en ondersteuning
Hebben de vaardigheden
% cliënten van
professionals die
minimaal voldoende
vaardigheden heeft om
keuzes te maken
Kunnen keuzes maken
Willen keuzes maken
Mogen keuzes maken
(eigen effectiviteit)
(attitude/motivatie)
(sociale omgeving)
Hebben een financiële
basis
% inwoners met minimaal
110% van het sociaal
minimum
Hebben zelfvertrouwen
Score op de
Zelfredzaamheidsmatrix
Hebben toegang tot
informatie
% clienten dat de informatie
begrijpelijk vindt en % dat
de informatie vindbaar
vindt.
% informatie dat hoogstens
taalniveau B2 heeft
Aantal bezoekers van
websites met info over zorg
en ondersteuning
Hebben er voldoende
belang bij (afweging tijd
en moeite/opbrengsten)
De mate waarin cliënten het
belangrijk vinden om zelf te
kunnen kiezen
Hebben
keuzemogelijkheden (bv
PGB)
Ontvangen erkenning en
steun
Krijgen de gelegenheid
om te kiezen
% inwoners dat vindt dat er
voldoende keuze is
% Cliënten dat zelf ervaart
dat zij erkenning en steun
krijgen in de keuzes die ze
maken
Cliënten en professionals
zien dat er mogelijkheid tot
kiezen is in het
keukentafelgesprek
Aantal aanbieders voor
(hetzelfde type) zorg en
ondersteuning
Aantal professionals dat ziet
dat hun cli:enten voldoende
ondersteuning krijgen voor
hun keuzes.
% Cliënten dat ervaart dat
zij een andere keuze kunnen
maken als zij al
ondersteuning krijgen.
Doelenboom
Vul deze doelenboom in a.d.h.v.
stap 1 t/m 4
Subdoel 1 (STAP 2)
Hoofddoel (STAP 1)
Subdoel 2 (STAP 2)
Subdoel 3 (STAP 2)
Indicator 1 (STAP 3)
Indicator 2 (STAP 3)
Indicator 3 (STAP 3)
Meetbare indicator (STAP 4)
Meetbare indicator (STAP 4)
Meetbare indicator (STAP 4)
4 Stappen om in co-creatie tot meetbare outcome-indicatoren te komen
1. Bepaal gezamenlijk het hoofddoel binnen het thema eenzaamheid en bespreek wat dit volgens
jou betekent. Wat moet er precies bereikt worden? Vul het hoofddoel in in de doelenboom.
Bijvoorbeeld:
Doel: zelfregie
Wat betekent het volgens jou als inwoners zelfregie hebben? Wat wil je dat er dan bereikt wordt?
Het hoofddoel wordt: ‘Inwoners voeren zoveel mogelijk regie over hun zorg en ondersteuning’
2. Stel vast welke de factoren bepalend zijn voor het bereiken van het hoofddoel. Waaraan merk je
dat het hoofddoel behaald wordt?
 Schrijf per persoon zoveel mogelijk van deze factoren op : 1 post-it per factor
 Schuif je post-its door naar je buurman. Kies daaruit de twee meest aansprekende post-its en
leg die ondersteboven in het midden
 Pak p.p. 1 post-it en beargumenteer aan de groep waarom dit een belangrijk element is. Kies
samen de 3 beste.
 Noteer deze 3 in de vorm van een subdoel in de doelenboom
Bijvoorbeeld:
Mensen hebben regie over hun zorg en ondersteuning als ze zelf in staat zijn hun eigen keuzes
maken over welke zorg of ondersteuning het beste voor hen werkt. Het moet geaccepteerd
worden door de omgeving (naasten, professionals) dat zij zelf de regie hebben en ze moeten de
keuzes zelf wíllen maken. De subdoelen worden dan:
 Inwoners kunnen keuzes maken (eigen effectiviteit)
 Inwoners willen keuzes maken (attitude/motivatie)
 Inwoners mogen keuzes maken (sociale omgeving)
(Een randvoorwaarde hierbij zou kunnen zijn de beschikbaarheid/capaciteit van voldoende zorg en
ondersteuning. Dit zegt op zichzelf niets over de mate van zelfregie en is daarom geen subdoel
maar een randvoorwaarde).
3. Stel van één subdoel samen vast welke factoren daarvoor bepalend zijn. Waaraan zie je dat de
subdoelen behaald worden? Wat zorgt er in essentie voor dat het subdoel behaald wordt? Noteer
max. 3 van deze indicatoren in de doelenboom. Check: zeggen deze indicatoren nog iets over
het hoofddoel?
Bijvoorbeeld:
Subdoel: Mogen keuzes maken (sociale omgeving)
Je ziet dat mensen keuzes mogen maken doordat ze binnen de regels en wetten daarvoor de
ruimte krijgen zodat er iets te kiezen valt, er binnen de zorg en ondersteuning een moment voor
wordt ingebouwd en als de keuzes van cliënten erkend worden door hun omgeving. De
subsubdoelen worden dan: 1. Inwoners hebben keuzemogelijkheden (bv. PGB); 2. Inwoners
ontvangen erkenning en steun; 3. Inwoners krijgen de gelegenheid
4. Maak bij max. drie subsubdoelen een meetbare indicator. Check: zeggen de indicatoren samen
nog iets over het hoofddoel?
Bijvoorbeeld:
Indicator: Inwoners hebben keuzemogelijkheden. Mogelijke meetbare indicatoren hiervoor zijn:
1. % inwoners dat vindt dat er voldoende keuze is in het aanbod.
2. Aantal aanbieders voor (hetzelfde type) zorg en ondersteuning
Samen met de meetbare indicatoren bij de andere subdoelen en indicatoren zegt dit iets over het
hoofddoel
Toelichting begrippen
Hoofddoel = een algemene omschrijving van een maatschappelijk effect dat beoogd wordt
Bijvoorbeeld: inwoners van gemeente X zijn zelfredzaam.
 In het hoofddoel beschrijf je de beoogde eindsituatie, niet een situatie van verbetering (dus niet:
inwoners van gemeente X zijn zelfredzamer of: worden ondersteund bij...).
 Het betreft één doel, niet een combinatie van doelen (dus niet: zelfredzaamheid en participatie).
 Het hoofddoel wordt vooraf niet gekoppeld aan een voorziening of instrument (dus niet: het effect
van een sociaal wijkteam op de zelfredzaamheid van inwoners).
Subdoelen = doelen die bereikt moeten worden om het hoofddoel te bereiken. Het subdoel is
een element of onderdeel van het hoofddoel.
Bijv. inwoners van gemeente X zijn zelfredzaam -> subdoel 1. inwoners hebben voldoende financiële
middelen om in hun levensonderhoud te voorzien – subdoel 2. inwoners zijn in staat om structuur aan
te brengen in hun eigen dagindeling, etc.
 een subdoel kan zelf ook weer uiteenvallen in (sub)subdoelen.
 Subdoelen splits je uit tot het niveau dat ze eenduidig kunnen worden omgezet in meetbare
indicatoren.
Indicatoren
 Een indicator geeft het een aanwijzing over de mate waarin een (sub)doel gerealiseerd wordt.
Bijv. het subdoel inwoners hebben voldoende financiële middelen om in hun levensonderhoud te
voor zien -> indicator: het aantal inwoners met een besteedbaar inkomen boven het sociaal
minimum.
 Om de outcome-indicatoren zo concreet en meetbaar mogelijk te maken, formuleer je deze op het
niveau van subdoelen. Ga daarbij altijd na of de geformuleerde indicatoren (gezamenlijk) nog iets
zeggen over het hoofddoel (beoogde maatschappelijk effect).
Meetbare indicator = een meetbare grootheid die een signalerende functie heeft en een
aanwijzing geeft over de mate waarin het doel wordt behaald.
Uiteindelijk kunnen de betrokken partijen normen koppelen aan de indicatoren. Bijv. het percentage
mensen dat een besteedbaar inkomen heeft boven het sociaal minimum moet in 2016 10% hoger
moet liggen dan in 2015.
Download