Notulen van de eerste algemene

advertisement
 Notulen van de eerste algemene ledenvergadering van de coöperatie energieKansen Datum: woensdag 29 april 2015 Locatie: Dorpshuis “Bastogne” in Ansen Aanwezig 32 leden (zie de bijgevoegde presentielijst) Twee leden hebben een bericht van verhindering gestuurd 1. Opening. Voorzitter Albert Smand opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op de eerste vergadering van de Anser energiecoöperatie. Het (voorlopig) bestuur is blij met deze grote opkomst! 2. Uitreiking prijs naamgever Coöperatie. Er waren maar liefst 12 inzendingen voor de naam van de nieuwe coöperatie. Het voorlopig bestuur heeft unaniem gekozen voor energieKansen, ingestuurd door mevr. Cilia Tromp. Als prijs krijgt ze een energiemeter uitgereikt. 3. Bestuursverkiezing. Het voorstel van het bestuur om de leden van de werkgroep Duurzaam Ansen voor èèn jaar als bestuur te benoemen, wordt met algemene stemmen aangenomen. Er zijn geen tegenkandidaten. Dat betekent dat het bestuur nu bestaat uit Albert Smand (voorzitter) Deet Hoogveld (secretaris) Cees Bellinga (penningmeester) en de leden Elly van Zanten, Peter Smith en Ruurd van der Veen. 4. Vaststelling jaarlijkse contributie. Statutair betalen de leden van de coöperatie eenmalig minimaal een bedrag van 50 euro voor één aandeel in de coöperatie. Het bestuur stelt voor met ingang van 1 januari 2016 de jaarlijkse contributie vast te stellen op 10 euro. Deze bijdrage is nodig voor de bureau-­‐ en vergaderkosten van de coöperatie.De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel. 5. Uitgifte obligatielening. Het bestuur stelt voor een obligatielening uit geven. Leden en anderen kunnen hierop intekenen. De inleg bestaat uit € 1.000 per obligatie, de vergoeding bedraagt 3% rente per kalenderjaar. De obligaties zijn er in twee varianten: gedurende 15 jaar worden elk jaar een aantal obligaties uitgeloot óf aflossing na 15 jaar. Aflossing op annuïteitbasis. Verwezen wordt naar de prospectus en het inschrijvingsformulier op de website. De vergadering wordt de keus voorgelegd om de nominale waarde niet op 1000 maar op 500 euro vast te stellen. De vergadering kiest voor de optie van 500 euro. Aldus wordt besloten. 6. Project zonnecentrale Rheebruggen. Over dit project moeten de leden de volgende beslissingen nemen: 6.1 Goedkeuring bedrijfsplan. Cees Bellinga licht het bedrijfsplan toe. De belangrijkste uitgangspunten hiervan: - Investeringsbedrag productie installatie EUR 160,000
- Aanpassingen Enexis voor Rheebruggen EUR 17,500
- Eigen vermogen energie coöperatie EUR 9.000 (5% van investeringsbedrag)
- Rente leningen en obligaties 3,75% - 4%, looptijd 15 jaar, annuïteit
- Opbrengsten energieafnemer 140,000 kWh per jaar, marktwaarde energie EUR
-
0,05 kWh (indicatie leverancier), marktwaarde energie indexatie 2%
Kosten voor Garantie en onderhoud eerste 10 jaar EUR 3800 per jaar in verband
met vervanging omvormers na 10 jaar, daarna EUR 1500
Kosten voor Verzekering van de productie installatie EUR 500 per jaar
Kosten Onvoorzien EUR 500 per jaar
Operationele kosten Afschrijvingen op basis van 15 jaar
Operationele kosten Rentelasten 15 jaar
Operationele kosten Aflossingen leningen/obligaties 15 jaar
Tarief winstbelasting 20% en met fiscaal uitgangspunt dat EUR 40,000 extra
beschikbaar is in verband met de kleinschaligheidsaftrek
De voornaamste financiële uitkomsten van het model kunnen als volgt worden samengevat:
-
De eerste 5 jaar wordt geen winst gemaakt (veroorzaakt door de extra kosten in
de eerste 10 jaar voor de vervanging van de omvormers)
De cash-flow is voldoende om aan de financiering vereisten te kunnen voldoen
De project rentabiliteit bedraagt ongeveer 4,9%
Het rendement op vermogen is 20% (vermogen is slechts 5% van de investering
EUR 177,500)
De debt service coverage ratio bedraagt ongeveer 1,15 (er wordt voldoende cash
gegenereerd om de financiering via DEO, HLD, leden van de coöperatie te
betalen)
Vraag uit de zaal: Wat is nu het voordeel voor leden van de coöperatie bij de
ingebruikneming en exploitatie van deze zonnecentrale? De voorzitter geeft aan dat de
grootste “winst” ligt in de productie van schone, duurzame energie. Daar werk je als lid actief
aan mee. Verder zoeken we naar een energiemaatschappij die deze groene stroom (plus
aardgas) straks tegen een concurrerende prijs kan leveren aan gebruikers uit Ansen.Als er
winst gemaakt wordt, vloeit dat eventueel terug naar de leden, of het wordt geïnvesteerd in
leefbaarheidsprojecten in Ansen. De leden beslissen daar over!
Mogelijk ontstaat er ook een voordeel als particulieren kunnen meeliften met het
Rheebruggenproject. We gaan proberen zonnepanelen aan hen te leveren tegen een
scherpe concurrerende prijs.
De leden stemmen desgevraagd in met het bedrijfsplan.
6.2 Goedkeuring financiering
Om de installatie mogelijk te maken is een bedrag nodig van maximaal 195.000 euro.
Daarvoor kunnen we terecht bij de Drentse Energie Organisatie (88.750 euro rente 4 % af te
lossen in 15 jaar) en het Drents Landschap (95.000 euro, rente 3 ½ % af te lossen in 15
jaar.) Bij HDL moet voor het gebruik van het dak een recht van opstal gevestigd worden. De
zekerheidsstelling voor DEO is de SDE+ subsidie, voor HDL is dat de installatie (panelen en
omvormers). Naast het investeringsbedrag van circa 177.000 euro moet de BTW
voorgefinancierd worden, vandaar het maximaal gevraagde bedrag van 195.000 euro. Als er
via de lokale obligatielening geld wordt opgehaald kan daarmee de duurste lening, die van
DEO vervroegd worden afgelost.
De leden stemmen in met het afsluiten van leningen voor de bovengenoemde bedragen, en
het aangaan van een recht van opstal met Het Drents Landschap.
6.3 Offerte procedure Ruurd van der Veen legt het offerte traject uit. Er moet 165.000
KWUp worden opgewekt, daarvoor zijn circa 600 panelen nodig. De opgewekte stroom is
goed voor het verbruik van 30 tot 40 huishoudens. Enexis moet de opgewekte stroom
aansluiten op het net. De offerte procedure kan als volgt worden samengevat
-
er worden 4 lokale installateurs uitgenodigd ) we hebben een voorkeur voor lokale
installateurs ivm de lokale werkgelegenheid
Er moeten A kwaliteit panelen en omvormers worden geleverd
Met continue monitoring
De opbrengst van de panelen moet worden gegarandeerd middels een externe
verzekeringsmaatschappij
Ze moeten referenties kunnen overleggen
Meelifters moeten eventueel mee kunnen profiteren
Niet alleen de prijs is bepalend bij de gunning
Vraag uit de zaal: waarom is niet vooraf geïnventariseerd wie er eventueel wil
meeliften? Antwoord: we weten nog niet of een installateur bereid is mee te gaan
in het meelifterverhaal. Dat gaan we uitonderhandelen bij de gunning van de
offerte. Als dat voordeel er uit komt krijgen alle leden de kans mee te profiteren.
De vergadering stemt in met de door het bestuur voorgestelde procedure.
7. Keuze energiemaatschappij
De voorzitter legt uit dat we een energiemaatschappij nodig hebben omdat we als
coöperatie de opgewekte stroom niet zelf mogen verkopen, dat is wettelijk niet
toegestaan. De criteria die voor het bestuur van belang zijn:
- De prijs die ze betalen voor door ons opgewekte stroom
- De prijs voor elektriciteit en gas die ze afnemers in rekening brengen
- De klantvriendelijkheid
- In hoeverre zijn ze groen in hun totale bedrijfsvoering
- In hoeverre zetten ze zelf duurzame energieprojecten op en steunen ze lokale
duurzame initiatieven
Er zijn gesprekken gevoerd met NLD, Qurrent en van de Bron. Vooralsnog komt die
laatste er het beste uit.
De vergadering kan zich vinden in de door het bestuur gevolgde procedure.
8. Rondvraag
Vraag uit de zaal: Agrariërs zijn de grootste verbruikers van energie wat doen jullie
daar aan? Antwoord: we proberen in samenwerken met de gemeente De Wolden
een agrarische studiewerkgroep op te zetten, helaas is de belangstelling minimaal.
Om Ansen Duurzaam te maken is die medewerking inderdaad essentieel. We
blijven het proberen.
De voorzitter wijst er op dat de coöperatie energieKansen op de bovenzaal van de
Bastogne een informatie post heeft ingericht. Mensen met vragen op het gebied
van duurzaamheid kunnen daar op woensdagmiddag terecht. Wel graag van te
voren een afspraak maken.
Download
Random flashcards
Create flashcards