Een van de artsen van het IVF-team heeft met u besproken dat u niet

advertisement
ICSI
Een van de artsen van het IVF-team heeft met u besproken dat u niet in
aanmerking komt voor de standaard IVF-behandeling. De kans op
bevruchting is in uw situatie zodanig klein dat het niet zinvol is u deze
behandeling aan te bieden. Een behandeling met intra-cytoplasmatische
spermatozoön injectie, afgekort ICSI, heeft voor u meer kans op succes.
ICSI houdt in dat de eicellen die na hormonale stimulatie bij de follikelaspiratie
verkregen zijn, als zij in het juiste stadium van rijping zijn, één voor één afzonderlijk
met één zaadcel geïnjecteerd worden.
Met behulp van een uiterst dun glazen naaldje wordt een zaadcel in de eicel
gebracht. Deze methode leidt bij ongeveer de helft van de eicellen tot een embryo.
Het blijkt dat deze embryo’s dezelfde mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen
als embryo’s die tot stand gekomen zijn bij een standaard IVF-procedure.
Uit onderzoek van kinderen geboren via een ICSI-behandeling blijkt dat de kans op
aangeboren afwijkingen door de ICSI-behandeling niet groter is dan na een standaard
IVF-behandeling. In eerste instantie werd gedacht dat er een licht verhoogd risico
bestond op het krijgen van een kind met een afwijkend aantal geslachtschromosomen. Nu er veel meer ICSI-kinderen geboren zijn, blijkt dit niet waar te
zijn. Toch is een zwangerschap ontstaan na ICSI tot op heden nog steeds een
erkende indicatie voor vruchtwateronderzoek of een vlokkentest. Uiteraard staat het
u vrij om hier wel of geen gebruik van te maken.
Voorafgaand aan de behandeling zullen zorgvuldig gegevens uit uw familie worden
vastgelegd die betrekking hebben op erfelijke afwijkingen. Indien gewenst zult u
verwezen worden naar de afdeling klinische genetica.
Hoewel er op dit moment geen systematisch onderzoek plaatsvindt in Nederland
naar de gezondheidstoestand (zowel lichamelijk als geestelijk) en de verdere
ontwikkeling van kinderen die na een ICSI-behandeling geboren zijn en zullen worden,
zijn wij van mening dat dit eigenlijk wel zou moeten gebeuren. Het is daarom
mogelijk dat wij u in de toekomst benaderen om mee te werken aan een onderzoek.
Over de details van zo’n onderzoek zult u te zijner tijd uitvoerig worden
geïnformeerd.
Bijzondere situatie
Het kan voorkomen dat het zaadmonster op de dag van de follikelaspiratie veel
slechter uitvalt dan verwacht. Zo slecht zelfs dat we uit ervaring weten dat de kans
op bevruchting heel klein is. Bij het IVF-intakegesprek is deze situatie met u
besproken. U heeft daarbij kunnen aangeven of u in die uitzonderlijke situatie voor
een ICSI-behandeling in aanmerking wilt komen. Indien u dit wilt, wordt hiervan in
uw dossier een aantekening gemaakt.
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de receptie van het
IVF-centrum.
Polikliniek verloskunde en gynaecologie
IVF-centrum, gebouw Zuid
Amstelveenseweg 601
1081 JC Amsterdam
telefoon receptie (020) 444 3268
fax (020) 444 3250
www.vumc.nl/ivf
VUmc©
november 2015
www.VUmc.nl
306301
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards