Gevolgen regeerakkoord op het sociaal domein (2

advertisement
Individuele Begeleiding
per 2018
Bijeenkomst Leidse regio
20 juni 2017
2
Inhoud presentatie





Aanleiding analyse bestuurlijk contracteren
Waar knelt het / kan het beter
Scope en vertrekpunten gemeenten voor 2018
Vandaag: focus op verbeteringen bij de
Individuele Begeleiding per 2018.
Brainstorm:
o Welke transformatiemogelijkheden begeleiding individueel
o
o
o
zien we?
Plus: Is beschrijving inhoud begeleiding en het onderscheid
tussen basis en speciaal nog beter te maken;
Helder en SMART formuleren van doelen en het meten van
resultaten op cliëntniveau;
Hoe bevorderen we het leveren van maatwerk, hoe
verbeteren we de werking van de intensiteiten / op- en
afschalen van zorg;
Wat vraagt overgang Wmo begeleiding en BW en andersom.
 Vervolg
3
Aanleiding voor analyse
 Na 2,5 jaar bestuurlijk contracteren (en vooral ook
de gemaakte keuzes binnen overeenkomsten) is
het tijd om iets uitgebreider te kijken wat goed
gaat en wat verbeterd moet worden.
 Het gaat hierbij vooral om verbeteringen van de
bestaande afspraken en praktijk om ervaren
knelpunten op te lossen.
 Verbeteren van aansluiting tussen de domeinen
(Jeugd, Wmo en Beschermd wonen/
maatschappelijke opvang).
Blik richting de toekomst: transformatie van
maatschappelijke zorg (BW en MO)
4
Waar knelt het / kan het beter (1)
 Welke transformatiemogelijkheden bij begeleiding

individueel zien we?
Blijft soms lastig om in te schatten wat wel/niet onder
begeleiding valt en wanneer iets begeleiding basis of
speciaal is.
 Gemeenten zien bijvoorbeeld de vraag wanneer is een
situatie dermate complex en zwaar dat gespecialiseerde
begeleiding door een meer gekwalificeerde medewerker
nodig is?
 Moet behoefte aan ondersteuning tav administratie wel
worden opgelost via inzet van Begeleiding?
 Gemeenten zien bijvoorbeeld de vraag waar eindigt
geïndiceerde begeleiding en waar begint particuliere
begeleiding?
5
Waar knelt het / kan het beter (2)
 Doelen en resultaten begeleiding formuleren en
meten.
 Aanbieders geven aan dat gemeenten soms geen
(meetbare) doelen / resultaten meegeven. Gemeenten en
aanbieders zien dat het bij de monitoring voor aanbieders
lastig is om over het bereiken van doelen te rapporteren.
6
Waar knelt het / kan het beter (3a)
 Maatwerk leveren:
 Gemeenten zien dat er vaak erg standaard (alle
cliënten 1,5 uur en niet meer) wordt geleverd en er
weinig variatie is bij de levering binnen de
bandbreedte.
 Gemeenten zien nog steeds vaak discussies over
hoog aantal uren leveren in de reguliere intensiteit om
doel te kunnen bereiken. Zij zien dat sociale teams
dan soms (op onjuiste gronden) kiezen voor het
afgeven van de hogere intensiteit om discussie met
aanbieder te stoppen en zo ervoor te zorgen dat cliënt
toch snel de ondersteuning krijgt.
7
Waar knelt het / kan het beter (3b)
 Discussie intensiteiten:
 Aanbieders geven aan bij Begeleiding individueel de
optie van waakvlam/sluimerstand te missen.
 Aanbieders geven terug de bandbreedtes erg breed te
vinden. Ook zou het op- en afschalen van zorg
vloeiender moeten kunnen.
 Aanbieders vragen om ruimte om in bepaalde
gevallen / voor bepaalde doelgroepen niet via de
bandbreedtes te mogen declareren, maar via P x Q
(zie o.a. innovatievoorstel).
8
Waar knelt het / kan het beter (3c)
 Hoogte van tarieven:
 Aanbieders vragen zich af of de parameters van gemeenten
voor vaststellen van tarieven op bepaalde punten
(bijvoorbeeld gemiddelde inschaling) niet te strak zijn;
 Aanbieders vinden het verschil tussen tarieven van de 2
intensiteiten erg groot;
 Aanbieders vragen zich af of bekostiging op het historisch
gemiddeld zorggebruik (uit 2014) per intensiteit logisch
is/blijft of dat bijvoorbeeld bekostiging via het midden van de
intensiteit niet een alternatief zou kunnen zijn;
 In de Wmo is de regel (conform die uit de AWBZ) dat alleen
direct cliëntcontact gezien wordt als geleverde declarabele
zorg. Aanbieders geven aan zoekende te zijn naar wat te
doen met de indirecte cliënturen.
9
Waar knelt het / kan het beter (4)
 Overgang BW/Wmo:
 Aanbieders geven aan dat de overgang BW en Wmo
begeleiding onvoldoende goed is. Hoe begeleiding
speciaal nu is geregeld, wordt niet toereikend geacht
door de aanbieders. Hierbij is o.a. de ongeplande /
oproepbare ondersteuning genoemd.
 Vragen van gemeenten:
 Wat vraagt het voorkomen van instroom in
Beschermd wonen, van begeleiding ?
 Wat vraagt het zetten van de stap van beschermd
wonen waarbij een woonvoorziening aan de orde
is, naar zelfstandig wonen van de begeleiding?
 Waar knelt het en is dat evenveel in elke sub
regio?
10
Waar knelt het / kan het beter (5)
 Bovenstaande lijst is keuze voor vandaag, dus
zeker niet uitputtend!
 Heeft u aanvullingen qua knelpunten: graag via
[email protected]
 Verwachtingenmanagement: Zie wel hierna de scope
voor 2018;
 Ook knelpunten mbt dagbesteding welkom. Dit zal in
september aan de orde komen;
 In najaar zal er ook nog ronde komen over mogelijke
verbeteringen op gebied van administratie: iWmo,
facturatie, monitoring, verantwoording etc.
11
Scope gemeenten voor 2018
 We kunnen niet alles in één keer aanpakken/

veranderen.
Onderscheid tussen:
 Eerste stap 2018: verbeteringen die direct per 1-1-2018
te realiseren zijn;
 In 2018 misschien op een bepaald vlak een pas op de
plaats, maar vervolgens per 2019 een grote stap maken,
bijv. dagbesteding (basis) ?
 Vervolgstappen voor aanpassingen per 1-1-2019/2020:
Verbeteringen / wijzigingen die meer denk- en
uitzoekwerk vergen of waarvoor eerst een pilot komt of
waarop in latere jaren vervolgstappen volgen
(bijvoorbeeld gezien de transformatie van de
maatschappelijke zorg);
12
Vertrekpunten gemeenten voor 2018
 Focus op verbetering van/binnen bestaand model en op





quick wins per 2018;
Gemeenten willen niet terug naar AWBZ tijd met
kerstboom aan producten/betaalcodes;
Het werken met resultaten en intensiteiten blijft het
uitgangspunt;
Het leveren van maatwerk moet nog beter;
In tweede helft 2017 en eerste helft 2018 werken aan
samensmelting van stukjes welzijn, inloop en
onderdelen van de huidige maatwerkvoorziening
dagbesteding), zodat dit per 2019 tot vernieuwing leidt
en in overeenkomst verwerkt kan worden.
Indien mogelijk wijkt wijze van indiceren en bekostiging
van HO en begeleiding niet te veel van elkaar af en
passen de te maken keuzes zowel voor ZIN als PGB.
13
Aanpassing van intensiteiten van
Individuele Begeleiding
 Gemeenten staan open voor een verkenning om bij


individuele begeleiding de intensiteiten te verkleinen
en tevens een intensiteit sluimerstand/waakvlam toe
te voegen.
Gemeenten staan open voor een verkenning om bij
individuele begeleiding de tarieven voor de
eventueel nieuw te vormen intensiteiten te baseren
op het midden van de bandbreedte.
Gemeenten zijn bereid om naar parameters voor
grondslag voor vaststellen van de tarieven (zowel
individueel als groep) te kijken.
14
Voorbeeld andere indeling van de
intensiteiten per 2018
Per 4 weken
.
intensiteit 1
Intensiteit 2
Intensiteit 3
Intensiteit 4
Intensiteit 5
Waakvlam/ sluimerstand
0,01 - 8 uur
8,01-16 uur
16,01-24 uur
meer dan 24,01 uur
Bekostiging
per 4 weken op
Vast bedrag of PxQ ?
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
PxQ
 Vraagstuk/dilemma hierbij: bestaande cliënten en hun
indeling in de bestaande intensiteiten. Omzetten? Zo ja,
hoe en wanneer?
15
Vervolg
 Gemeenten nemen alle input mee in hun denkwerk





voor de individuele Begeleiding per 2018;
Aanvullingen kunnen worden ingestuurd naar
emailadres van bestuurlijk contracteren;
In september volgt er nog een bijeenkomst over
begeleiding (vervolg qua individueel en ook over
dagbesteding).
Voor BW zullen er ook bijeenkomsten zijn;
In oktober eerste vertalingen naar aanpassingen in
de overeenkomst per 2018;
In najaar komt er nog ronde over mogelijke
verbeteringen op gebied van administratieve zaken.
Download