Industriële kunst - RESOC Zuid-West

advertisement
SERR-IN
21 november
Voorwoord
Luc Decavel
Voorzitter SERR-Zuid-West-Vlaanderen
Industriële
kunst
Kunst en Creatie Kortrijk
• Positionering Kunst en Creatie Kortrijk
•
•
•
•
•
40 jaar als afdeling Beeldende Kunsten in VTI K
2de graad Beeldende en Architecturale kunsten
3de graad Vrije Beeldende kunst
3de graad Architecturale en Binnenhuiskunst
3de graad Industriële Kunst
• Campus VTI Kortrijk
• Aansluiting met de afdeling wetenschappen
• Samen les wiskunde met de richting Elektro-Mechanica
• Uitgebreid technologisch machinepark en knowhow
Waarom?
• Missing link in het SO tussen Kunst en techniek
• Profiel leerling
• Uitgesproken interesse in technologie en vormgeving
• Persoonlijkheidsvorming centraal (stimuleren van nieuwsgierigheid en
open maar kritische houding)
• Artistiek karakter vrijwaren
• Economisch
• Belang van creativiteit en innovatie binnen industrie
• Concurrentie met groeilanden
• Stimuleren van ondernemingszin
• Regionaal
• Profilering van Kortrijk Designstad
• Interieur – Stad van Ontwerpers – Week van het ontwerpen - …
• Budafabriek met budalab
Na Industriële kunst
• Vooral gericht op verder studeren
• Brede vorming + kennis innovatieve
ontwerptechnologie
•
•
•
•
Productontwikkeling – ontwerpen
Vormgeving en design
Interieurarchitect
Technisch (of bouwkundig) tekenaar (knelpunt): groot pakket
aan 3D tekenprogramma’s
• Grafische vormgeving
Samenwerkingsverbanden
• Partners uit verschillende sectoren
• Artistieke en ontwerpwereld
• TAAT
• Hogescholen
• Howest
• Regionale samenwerkingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Budalab: 4u les per week
Kortrijk Designregio
GVO St-Vincentius (ontwerp persoonlijke brievenbus voor de bewoners)
Stad Kortrijk
Buda kunstencentrum
Unie der zorgelozen
Kringloopwinkels (stoel zoekt lief)
K in Kortrijk
Basisscholen (oa project in De Wijnberg – Wevelgem)
CDO
Provincie West-Vlaanderen (‘wij varkenland’)
AZ Groeninge
…
Toekomst!
• Samenwerkingsverbanden met bedrijfswereld aanhalen
• Inzet op samenwerking met verschillende actoren
• Onderwijs van de toekomst:
• Technisch – creatief –innovatief-ondernemend
• Stimuleren om onder de kerktoren vandaan te komen
In 1-2-3
Voortraject kwetsbare groepen
In 1-2-3
Voortraject kwetsbare groepen
In 1-2-3: voor wie?

152 niet-werkende werkzoekenden

Kwetsbare groepen

Focus op 2/3 jonger dan 25

Moeilijk bereikbare groepen: niet (meer) opgenomen in
een traject naar werk

Regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen
In 1-2-3: wat?

VOORtraject

voorbereiding op trajectbegeleiding

Van welzijn naar werk
In 1-2-3: hoe?

VINDEN
 Toeleiding via partners
 Controle op voorwaarden
 Intakegesprek
In 1-2-3: hoe?

TRAJECT
 Individuele begeleiding
(partners)
 Opstartgesprek
 Groepsmodules
(Mentor)
In 1-2-3: hoe?

OVERDRACHT
 Richting trajectbegeleiding
 Driehoeksgesprek
 Opvolging
In 1-2-3: groepsmodules







4 regio’s: Roeselare, Kortrijk, Waregem en Menen
Halve dag per week
4-10 deelnemers per groep
Permanente instroom
Op maat
Samen eten
Aanmoedigingspremie
‘vaste’ modules
‘optionele’ modules
Kennismakingsdagen
Lichamelijke gezondheid
Ervaringsuitwisseling + zelfkennis
Zorgen voor jezelf
Realistisch jobdoelwit
Huisvesting
Vacatures
Mobiliteit
Papieren (o.a. CV) en diensten
Communicatie + sociaal contact
sollicitatiegesprek
Vrije tijd
In 1-2-3: Lerend netwerk

12-tal hulpverleners

7 leermomenten

Opvolging project In 1-2-3

Uitwisseling omtrent aanpak kwetsbare jongeren

Ruimte voor intervisie

Roterende locatie
In 1-2-3: stand van zaken
Cijfers 10/11/14

53 aanmeldingen

33 personen beginnen/begonnen in modules

2 leermomenten lerend netwerk
In 1-2-3: sterktes en uitdagingen
Aansluiting bij bestaande hulpverlening
Continuïteit – vertrouwen
Wat na december 2015?
Uitwisseling in ervaring en expertise
Flexibiliteit
Hoe permanente instroom waarborgen?
Op maat
Groot bereik
Hoe toeleiding vergroten?
Vrijwillig maar vastklampend
Laagdrempelig
Hoe ‘niet-bereikten’ bereiken?
Meer weten?

Marjolein Debergh
Projectverantwoordelijke

Stijn Hullebusch
Begeleider

[email protected]
[email protected]
056/237280 of 0473/862789

Werk-welzijnstrajecten voor
werkzoekenden in armoede
Toelichting SERR-IN
21 november 2014
Beleidskader:
beheersovereenkomst VDAB
• Strategische doelstelling 1:
Alle werkzoekende en andere niet-actieve burgers op de
arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het
oog op een duurzame inschakeling op de
arbeidsmarkt
• Operationele organisatiedoelstelling 6:
Een specifieke aanpak opzetten voor kwetsbare
groepen op de arbeidsmarkt: mensen in armoede
Beleidskader:
beheersovereenkomst VDAB
• Actiedoelstelling 1:
Het uitbreiden, structureel verankeren en continu verbeteren
van de integrale trajectwerking voor mensen in armoede
binnen de werking van de VDAB
• Actiedoelstelling 2:
Bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de integrale
armoedetrajecten maximaal gebruik maken van de
expertise van de gespecialiseerde partners
Operationalisering:
werk-welzijnstrajecten door VDAB
• 2011: opstart (experimentele basis) op enkele
locaties in Vlaanderen  West-Vlaanderen:
Blankenberge en Oostende
• 2012-2014: uitbreiding trajecten WZ in armoede
 West-Vlaanderen:
1. voortzetting in Blankenberge en Oostende
2. opstart in Brugge, Ieper, Kortrijk, Menen en
Roeselare
W²: doelgroep + toeleiding
• uitkeringsgerechtigden (gezinshoofden categorie A) of
leefloongerechtigden of werkzoekenden in
budgetbegeleiding
 detectie via knipperlichtlijst
• geen MMPP-problematiek
• voldoende arbeidsmotivatie
• drempels/moeilijkheden op ≠ levensdomeinen
• toeleiding mogelijk via meerdere kanalen:
intern (onthaal, TB, CC) of extern (OCMW, CAW…)
W²: aanpak & methodiek
1. Individuele begeleiding
•1 centraal aanspreekpersoon (ankerfiguur)
•duur W²-traject: 18 maanden
(cf. 6 maanden voor regulier traject)
•maatwerk, afgestemd op noden/drempels WZ
•integraal werken rond werk én welzijn
•intensieve samenwerking met partners
W²: aanpak & methodiek
2. Versterkend & verbindend groepsluik
•niet verplicht, enkel indien aangewezen
•duur: 5 maanden (180u) met graduele opbouw en
afbouw, gespreid over halve dagdelen (max. 4 per week)
+ 5 terugkomdagen
•groepsgrootte: 12-15 personen
•locaties: Brugge - Kortrijk - Oostende, 2x per jaar
•partner (uitbesteding): Randstad Diversity
Groepsluik: rol W²-consulent
• Teamwerk = een belangrijk ingrediënt, dus nauwe
samenwerking met de groepstrainer
• Doelstelling: focus (levens)loopbaan afstemmen met
individuele welzijnsactoren en arbeids-actoren om
samen richting en individuele doelstellingen bepalen
Groepsluik: rol trainer
• Groeikansbiedende activiteiten / groepswerk
- in kaart brengen competenties + sociale relaties
- werken vanuit zelfinzicht en gedeelde
verantwoordelijkheid
- klemtoon op sterktes en toekomstperspectief
- participatief + oplossingsgericht coachen
- activiteiten met link naar arbeidsmarkt
• Intensieve samenwerking met W²-consulent
• Resultaat: persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
met concrete doelstellingen inzake werk, welzijn en
persoonlijke ontwikkeling
Cijfergegevens Kortrijk
tem eind sept 2014
Aantal trajecten: 114
Uitgevoerde trajecten: 46
– % uitstroom uit werkloosheid: 83%
– % uitstroom naar werk: 46%
Doorverwijzing naar activeringsbegeleiding: 8
Actieve trajecten: 60
– opleiding: 4 (+ 7 groepsluik)
– werk: 14
– begeleiding: 35
Meer info?
• Trajectbegeleiders W²
Kortrijk:
Bert Velghe ([email protected])
Menen/Roeselare:
Annemie Declercq ([email protected])
• Provinciaal aanspreekpunt specifieke klantengroepen
Heidi Compernol ([email protected])
Diversiteit
de klant vraagt, wij maken
het
 badkamerinterieur
 projectmarkt (hotels,
…)
 bedrukte spiegels, glas,
…
Wat doen
we?
wij ontwerpen, maken of
importeren het, en
verkopen
 design-, verlichtings-,
meubelzaken
 projectmarkt (hotels,
…)
Wat doen
we?
wij ontwikkelen …
 combinaties van spiegel/glas en verlichting
 de intelligente spiegel
… in samenwerking met hogescholen en
onderzoekscentra
Wat doen
we?
106 medewerkers
 47 vrouwen, 59 mannen
 83 arbeiders, 23 bedienden
 70 voltijdsen, 36 deeltijdsen
Wie zijn we?
106 medewerkers
 10% allochtone medewerkers
 65% kortgeschoolde medewerkers
 8% medewerkers aan ‘t werk via progressieve
tewerkstelling
Wie zijn we?
106 medewerkers
 2 zijn 60+
 17 zijn 55+
 59 zijn 50+
Hoe jong zijn we?
 is een waardevolle aanvulling op je dagelijks HRbeleid
 met een specifieke focus op gelijke kansen
 in overleg met de werknemers
 voorwaarde = basics in orde + er in geloven
 diversiteitsplan in 2006
 groeidiversiteitsplan in 2014
Diversiteit
 ervaren we als een echte meerwaarde
 specifieke focus op gelijke kansen
 in overleg met de werknemers
 voorwaarde = basics in orde + er in geloven
 diversiteitsplan in 2006
 groeidiversiteitsplan in 2014
Diversiteitsplan
opleiding tot polyvalentie
 van “eenhandige” tot “handige Harry” :
de 3 kruisjes / gedeeltelijke jobrotatie
 computerinitiatie
 doel : grotere inzetbaarheid → grotere kans op behoud
tewerkstelling
zowel binnen of buiten het bedrijf
 doel : bijbrengen van attitude “blijven leren en
ontwikkelen”
Opleiding
geloof in de brains van iedereen
 van “zeggen hoe het moet” naar “samen denken hoe het
kan”
 opleiding leidinggevenden ivm coaching,
functioneringsgesprekken, …
 doel : duurzaam verbeteren en optimaal benutten van
de talenten
en ideeën
Opleiding
iedereen leert
 gelijk welke opleiding, los van de concrete job
 betaald door het bedrijf, in de eigen tijd van de
medewerker
 doel : levenslang leren en ontwikkelen
contacten met collega’s uit andere bedrijven
 motivatie, ontdekking van ongekende talenten,
opleidingsattitude
Opleiding
iedereen leert
Opleiding
Multi-culturele omgeving
 opleiding “kennismaking met de islam”
 aanpassing binnen bedrijfscultuur en -gewoontes
 wat is onderhandelbaar, wat niet …
 overleg, kennis, respect, …
 zoeken naar gelijkenissen ipv naar verschillen
Opleiding
Verbeterd onthaal van nieuwe medewerkers
 nieuwe onthaalbrochure : eenvoudig, visueel
 nieuwe onthaalprocedure met extra-tijd voor allochtone
medewerkers,
medewerkers met schrijf- en leesproblemen, …
 op til : taalcoaching
Onthaal
Langer werken … gezondheid
 een jaarlijks gezondheidsplan
 bewustwording en coaching ivm gezondheid
Langer werken
Langer werken … gezondheid
gezondheidsplan 2014
WOW
Langer werken
Langer werken … gezondheid
gezondheidsplan 2014
Langer werken
Langer werken … gezondheid
gezondheidsplan 2014
Langer werken
Langer werken … ergonomie
 aanpassing van werkposten
 variatie in de job
 met grote betrokkenheid
van het Comité PBW,
arbeidsgeneesheer
Langer werken
Langer werken … arbeidsduur, combinatie werk-privé
 deeltijds werk, met vooral veel voordelen!
 progressieve tewerkstelling voor medewerkers met
ernstige
gezondheidsproblemen
 grote flexibiliteit in functie van werk-privé, een echte
win-win
Langer werken
Langer werken … kennisoverdracht stimuleren
 de uitdaging voor de komende jaren : kennisborging- en
overdracht
 op zoek naar werkbare methodieken
 alle tips welkom
Langer werken
De jeugd, de toekomst, …
 de uitdaging voor vandaag: jeugd in huis
 contacten met scholen, stages, …
 samenwerking met hogescholen …
De jeugd
Voorstelling De MaRe
Psychosociaal revalidatiecentrum
Condédreef 59
8500 Kortrijk
Inhoud
1. Inleiding
2. Indicatie
3. Aanbod
1. Visie
2. Werking
4. Arbeidscoach
5. Multidisciplinair team
6. Contact
1. Inleiding
Hervormingen in de GGZ: Waarom?
 Toenemende problemen inzake GGZ
 1 op 4 Belgen heeft te maken met ernstige psychische problematiek
 Suïcidecijfers in Vlaanderen (en vooral in W-Vl) bij hoogste van Europa
 In België veel residentiële psychiatrische bedden in vergelijking
met rest van Europa
 Weinig alternatieve behandelmogelijkheden
 Opname = erg ingrijpend in leven van mensen
 Stigma op GGZ
→ Hervorming van geestelijke gezondheidszorg: naar een
vermaatschappelijking van de zorg
1. Inleiding
Hervorming van de GGZ: art. 107 Uitgangsprincipes
Zorgvernieuwing in de GGZ moet leiden tot
•
•
•
•
Zorg op maat vanuit het stepped-care principe
Principes van empowerment en rehabilitatie
Continuïteit van de zorg
Zorgcoördinatie maar ook een vertrouwensrelatie tussen cliënt en
hulpverleners
• Naast het medisch model wordt extra aandacht gevraagd voor herstel,
integratie en participatie
• Meer samenwerking met niet-GGZ-actoren
• Hanteren van evidence-based of best-practice toepassingen
1. Inleiding
Art. 107 – nieuw GGZ-model
• Doelgroep: volwassenen
• Financiering: herallocatie van bedden in
ziekenhuizen + bijkomende middelen
• Samenwerken in netwerk met GGZ-partners en
eerstelijnspartners uit de regio
1. Inleiding
Netwerk GGZ regio Zuid-West-Vlaanderen
Met geestelijke gezondheidszorgorganisaties:
•
Psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene
ziekenhuizen
–
–
–
–
PZ H.Familie Kortrijk
PC Menen
PAAZ AZ Groeninge
PAAZ OLVL Ziekenhuis Waregem
•
Initiatieven beschut wonen
•
•
CGG Mandel-Leie
Kompas vzw en MSOC
– De Bolster, Eigen Woonst, De Rank
Met familie- en patiëntenvertegenwoordigers
1. Inleiding
Met eerstelijnsdiensten:
–
–
–
–
SEL Zuid-West-Vlaanderen
Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen
CAW Zuid-West-Vlaanderen
Welzijnsconsortium (regionale welzijnsraad)
+ verschillende diensten worden betrokken bij specifieke thema’s binnen de hervorming
bv. LOGO Leieland, sociale huisvestingsmaatschappijen, tewerkstellingsactoren,
OCMW’s…
Netwerkcoördinator: Mevr. Soetkin Kesteloot ( [email protected] )
1. Inleiding
5 functies:
•
•
•
•
•
Functie 1:
Activiteiten inzake preventie en promotie van
GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling
Functie 2:
Ambulante intensieve behandelteams voor
zowel de acute als chronische GGZ- problemen
 mobiele teams Impact en Amphora
Functie 3:
Rehabilitatieteams die werken rond reïntegratie
 revalidatiecentrum De MaRe
Functie 4:
Intensieve residentiële behandelunits voor
zowel de acute als chronische GGZ- problemen indien
ziekenhuisopname noodzakelijk is
Functie 5:
Specifieke woonvormen waarin zorg aangeboden kan
worden indien het thuismilieu of het thuisvervangend
milieu niet in staat is om de nodige zorg te
organiseren
1. Inleiding
“De MaRe”  “Maatschappelijk Revalidatie”
–
–
–
–
Psycho-sociaal revalidatiecentrum
Erkend door het Riziv
Onderdeel van het Netwerk GGZ regio Zuid-West-Vlaanderen
Inrichtende macht: SV De Bolster vzw
Doelstelling:
• Werken rond sociale inclusie en herstel
• Voor volwassenen (= + 16 jaar) met een psychiatrische problematiek
• Klemtoon op het integreren in de maatschappij op diverse vlakken maar
vooral
– Op het vlak van de tewerkstelling in het normale of alternatieve circuit
– Op het vlak van wonen
2. Indicatie
•
•
•
•
Niet in crisis
Een stabiele woonomgeving
Niet voor mensen met een mentale beperking
Problemen op vlak van 1 van de belangrijke
levensdomeinen (woonst, werk, gezin, vrije tijd, etc)
• Een revalidatievraag die via een tijdelijk en intensief
programma kan beantwoord worden
• Max. 20% van populatie heeft meer dan 3 maand opname
gekend op een afdeling psychiatrie in het voorbije jaar
2. Indicatie
• Revalidatietermijn: afhankelijk van diagnose
– Max 1 jaar, 18 maand of 2 jaar
– De DSM diagnose wordt door de psychiater van De MaRe
gesteld
• Indicatiestelling via intake bij coördinator/psychiater
• Aanmelding bij John Deloof (coördinator)
– Mail: [email protected]
– Tel: 0472/896270
2. Indicatie
• Voorbeelden:
Cliënt met burn-outklachten
Cliënt met fysieke klachten gelinkt aan psychische spanning
Cliënt met een verslavingsproblematiek na
ontwenningsbehandeling
Cliënt die na depressie of identiteitscrisis terug willen
herstellen binnen de maatschappij
Cliënt die na een psychotische episode hun leven terug
willen opbouwen
3. Aanbod
Visie
Sociale inclusie en actief (volwaardig) burgerschap
• Multidisciplinaire aanpak
• Herstelgericht werken aan problemen qua tewerkstelling en
wonen
• Beroep doen op aanwezige krachten en hulpbronnen
• Emancipatorische benadering en empowerment
• Positiviteit staat centraal
3. Aanbod
Werking
• Het aanbod: een relatief vast weekprogramma
• Met modules
• Participatie door cliënt in volle (2x 3u) of halve (3u)
revalidatiedagen
• Gemiddeld 3 à 4 dagen aanwezig
• Inhoud modules
Wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd, informatica,
ADL/beweging, communicatie, psychotherapie, etc
3. Aanbod
• Een sterk onderbouwd psycho-therapeutisch
aanbod
• Individuele zorg op maat van elke cliënt en zijn
context
• Door middel van individuele en/of
relatie/gezinstherapie, sociaal-maatschappelijke
begeleiding en ondersteuning van de context van
de cliënt
3. Praktisch
• Openingsuren:
Maandag tot vrijdag (uitgezonderd feestdagen)
9u -12u en 13u – 16u
Telefonisch bereikbaar tussen 8u30 en 17u
• Kostprijs:
Het remgeld bedraagt 1,73 € per dag, tenzij de cliënt van een
voorkeursregeling geniet
• Maaltijden:
Er kunnen geen maaltijden verkregen worden
• Caseload:
Gemiddeld zullen een 16-tal cliënten per dag aanwezig zijn
• Aanmelden:
Alle aanmeldingen worden gericht aan coördinator John
Deloof,
telefonisch of per mail
–
–
Mail: [email protected]
Tel: 0472/896270
4. Arbeidscoach
• Vervult een brugfunctie van zorg naar werk en van werk
naar zorg
• Coacht de cliënt on-the-job
• Volgt de stage/werkhervatting op d.m.v. evaluatie van het
verloop samen met de cliënt en werkgever
• Zorgt voor een ondersteunend netwerk voor de cliënt
Concreet: 2 halftijdse arbeidscoaches
–
–
1 arbeidscoach met expertise in ‘zorg’ (vanuit reva-centrum)
1 arbeidscoach met expertise in ‘werk’ (vanuit GTB)
4. Arbeidscoach
Arbeidscoach is bereikbaar voor
• Mensen die een traject binnen de MaRe hebben
doorlopen
• Externe aanmeldingen
Begeleiding: max. 2 jaar
4. Arbeidscoach
• Complementair t.a.v. reguliere begeleidingsmogelijkheden binnen ‘werk’ en ‘zorg’
• Nauwe samenwerking met GTB en Jobcentrum
• Meerwaarde van arbeidscoach
•
•
•
Grote intensiteit van begeleiding
Sterke specialisatie in ziektebeelden van personen met een
psychische kwetsbaarheid en implicaties naar werk
Duo-begeleiding met expertise vanuit ‘zorg’ en ‘werk’
5. Multidisciplinair team
Het team bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
Psychiater: Dr. Sofie De Wit
Coördinator: John Deloof
2 psychologen: Estelle Delbart, Bo Sintobin
2 therapeuten: Nathalie Steelandt, Celine Dewitte
1 maatschappelijk werker: Tessa Byn
2 arbeidscoaches: Tessa Byn + Wouter Depoortere
Ervaringsdeskundige: David Benoit
6. Contact
De MaRe
Condédreef 59
8500 Kortrijk
056/23 10 61
Meer informatie en aanmeldingen:
Coördinator: John Deloof
[email protected]
0472/89 62 70
www.de-mare.be
Download
Random flashcards
Create flashcards