Waarom niet? - Nederlandse Officieren Vereniging

advertisement
Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht
Tekst: cdre b.d. drs. D.F. Nagel
Waarom niet?
Het Financieel Dagblad (FD) van 2 januari jl. kopte met een artikel ’Risico’s voor
Nederlandse economie komen van buiten’. Door de opleving van de economie krijgt
Nederland meer ‘financiële lucht’. De optelsom van een aantal belangrijke indicatoren is dat de economie stevig groeit. Opmerkelijk is wel dat het FD zich louter
beperkt tot financieel economische risico’s voor de Nederlandse economie, maar
aan het risico dat kleeft aan (het gebrek aan) veiligheid volledig voorbijgaat.
Het lijkt alsof die invalshoek van risico voor de economie misschien niet
wordt ontkend, maar in dit geval wel wordt genegeerd.
De voorziene economische ontwikkeling
is voor de politieke partijen, in de aanloop naar de Kamerverkiezingen in maart
aanstaande, een prachtige aanleiding om
weer vele uiteenlopende en goed bedoelde
plannen en voornemens uit te dragen. De
diversiteit aan onderwerpen is zo groot dat
het maken van keuzes hen niet altijd even
makkelijk afgaat. Van belang is of ze met
hun keuzes de kiezer zo kunnen behagen
dat ze zijn/haar stem ook krijgen. Het onderwerp Defensie is voor de gemiddelde
kiezer geen voor de hand liggende, omdat
onderwerpen die dichter bij het eigenbelang liggen, de voorkeur genieten: zorg,
sociale voorzieningen, werkgelegenheid,
onderwijs, milieu etc. Toch kunnen politici
daarin enigszins sturend handelen, als het
belang voor hen maar groot genoeg is om
dat voor het voetlicht te halen.
Voordat het FD het bericht over de economische groei publiceerde, waren diverse
politieke partijen al tot het inzicht gekomen dat te veel en te diep in de krijgsmacht was gesneden en er voor Defensie
geld bij moest, wilde Nederland een betrouwbare bondgenoot blijven en zijn
evenredige bijdrage aan wereldwijde missies kunnen blijven waarmaken. Een standpunt c.q. stellingname over deze - toch als
een wending te beschouwen - visie bij de
partijen, moet je dan ook terug kunnen
vinden in de partijprogramma’s voor de
komende verkiezingen. In de meeste programma’s wordt gepleit voor (soms forse)
verhoging van het defensiebudget. De
eerst stap is toegroeien naar het Europese
NAVO-gemiddelde in de komende kabi-
netsperiode. Daarna wordt ingezet om te
streven naar de NAVO-norm van 2% van
het bbp. Aan een tijdpad hierbij waagt
men zich niet. De SP, PvdD, DENK en GL
doen in hun programma’s geen uitspraken
over het defensiebudget. Koudwatervrees
of echt geen mening?
Een pleidooi om meer te investeren in
Defensie heeft Commandant der Strijdkrachten (CDS) Middendorp al meerdere
malen gehouden. In De Telegraaf van 31
december jl. herhaalt hij dit nog eens nadrukkelijk. Zijn stelling is dat door het extra
geld dat het afgelopen jaar is toegewezen,
de eenheden in 2020 weer basisgereed zijn
voor inzet. We beschikken dan (in 2020?)
over genoeg mensen en middelen om de
krijgsmacht operationeel te hebben. Het is
de ‘inzetbaarheid voor vandaag’, stelt hij.
‘Vandaag’ betekent echter 2017 en is nog
ver weg van 2020, dus hoezo inzetbaarheid voor ‘vandaag’? Hij gaat er immers
aan voorbij dat om de doelstellingen van
In het belang van Nederland te realiseren
nog een gat van € 900 mln. moet worden
overbrugd! Zijn pleidooi voor extra geld
voor investeringen vindt de NOV meer
dan terecht. Inderdaad, voor duurzaamheid en bestendiging voor morgen en
overmorgen moet je extra stappen zetten.
Als je wilt groeien als krijgsmacht, moet
nog een extra stap worden gezet!
Om de noodzakelijke veiligheid van Nederland zeker te stellen en om ook de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van
ons land op gebied van veiligheid in de
internationale arena te behouden is, naar
de mening van de NOV, opwaardering van
de krijgsmacht, kwalitatief en kwantitatief,
dringend nodig. Niet iedereen denkt er
zo over, maar in de meeste programma’s
van de politieke partijen voor de komende
Kamerverkiezingen wordt gesproken over
verhoging van het defensiebudget, in
stappen. Eerst naar het Europese NAVOgemiddelde en daarna naar de op eerdere
afspraken gebaseerde NAVO-norm van
2%.
De onveiligheid aan de randen van Europa
neemt zeker niet af. De risico’s voor de Nederlandse economie blijven dan ook nog
onverkort bestaan. De nieuwe Amerikaanse president heeft uitgesproken dat de Europese landen voor hun veiligheid grotere
bijdragen (fair share) moeten leveren. Bij
de NAVO-top in Wales heeft onze premier
ingestemd met een groei van de defensieuitgaven naar de - eerder afgesproken NAVO-norm van 2%. Een meerderheid
van de politieke partijen is voorstander van
verhoging van het defensiebudget. Uit
meerdere belangrijke indicatoren valt af te
leiden dat de Nederlandse economie weer
stevig gaat groeien (FD). Ergo, het gevoel
van onveiligheid in Nederland is zeker niet
minder geworden, de intentie bij de politiek om voor het vergroten van de veiligheid extra geld beschikbaar te stellen is er,
de economische groei biedt daartoe in de
komende periode ook de mogelijkheden
en Defensie heeft plannen voor de nabije
toekomst en ook voor de stappen daarna.
Nu alleen nog het (politieke) groene licht
om deze plannen ook uit te voeren.
Waarom eigenlijk niet?
 | Carré  | 
ca02budget.indd 12
28-02-17 09:24
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards