Biologische Waterstof Productie II

advertisement
Biologische Waterstof Productie II
Penvoerder: Agrotechnology & Food Innovations
Consortium
Energiegewas
Brandstofcel
Universiteiten en onderzoeksinstituten:
H2
Agrotechnology & Food Innovations (PAM Claassen)
WU, Microbiologie
(HJH Stams)
WU, Proceskunde
(RH Wijffels)
TNO-MEP
(JW van Groenestijn)
ECN
(JH Reith)
RuG, Microbiële Ecologie
(H Bolhuis)
Voorbewerking
H2
Bedrijfsleven:
Agromiscanthus
Duynie
Techno Invent
Hexion
NedStack fuel cell technology
Grontmij Advies & Techniek
Technogrow
Sparqle International
(AH Drenth)
(SM van Dijk)
(JHO Hazewinkel)
(J Smolenaars)
(J Bosman)
(JW Vermeulen)
(JJM van der Burg)
(JML Penninger)
Agroindustrieel bijproduct
Hoofdlijnen
CO 2
BIOMASS
Gas separator
carbohydrates
H 2 + CO 2
organic acids
organic acids
Thermoreactor
H2
LIGHT
Fotobioreactor
Twee-traps fermentatie voor de productie van waterstof uit biomassa.
In de thermoreactor vindt de omzetting van suikers door thermofiele
bacteriën in H2 en organische zuren plaats. In de fotobioreactor worden de
organische zuren omgezet in H2. Een belangrijk onderdeel van het BWP
project is de integratie van de fermentatie met de opwerking van het gas
tot de gewenste productspecificaties.
Agrotechnology & Food Innovations B.V.
Postbus 17, 6700 AA Wageningen
Tel
0317 475029
Fax
0317 475347
E-mail
[email protected]
Internet
www.agrotechnologyandfood.wur.nl
Fotobioreactor
Het BWP proces bestrijkt de gehele keten van biomassa bewerking tot het
produceren van waterstof op brandstofcel specificaties.
Gas separator
H 2 + CO 2
Thermoreactor
Waterstof wordt beschouwd als de schone energiedrager
van de toekomst. Een biologisch H2-productieproces is bij
uitstek geschikt voor de verwerking van natte biomassa. Het
voorgestelde BWP proces is een 2-traps fermentatie met
een thermoreactor en een fotobioreactor. Hierdoor kunnen
suikers afkomstig van biomassa volledig omgezet worden in
H2. Dit bioproces biedt een aantal additionele voordelen:
rendabiliteit op kleine schaal, een lagere procestemperatuur
en zuiver eindproduct.
Het BWP proces beoogt een alternatief te bieden daar waar
thermochemische conversie minder opportuun
is.
2
Doelstellingen
Het doel is de ontwikkeling
van een bioproces voor de
2
kosteneffectieve productie van zuivere waterstof uit natte
2
biomassa.
De economische doelstelling is een kostprijs van circa
€10/GJ H2 te verwezenlijken.
De ecologische doelstelling is een reductie tot 10% van de
nationale CO2 emissie te bereiken.
De technologische innovatie is de ontwikkeling van een
bioproces voor productie van H2 uit hernieuwbare
grondstoffen voor toepassing in de energie sector of
chemische industrie.
Download