Klimaatfinanciering Afrika

advertisement
PERSMEDEDELING
Zondag 20 november 2016
KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS
BELEID EN ONROEREND ERFGOED
VLAANDEREN MAAKT 5 MILJOEN EURO VRIJ VOOR STRIJD TEGEN KLIMAATVERANDERING IN AFRIKA
De Vlaamse regering verleent, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, haar goedkeuring
aan drie klimaatfinancieringsprojecten. De beslissing kadert in het engagement van Vlaanderen om
vanaf 2016 jaarlijks 14,5 miljoen euro opzij te zetten voor internationale klimaatfinanciering in
ontwikkelingslanden.
Ontwikkelingslanden dragen het minst bij tot de klimaatsopwarming, maar voelen wel de grootste
impact. Zo zou Sub Sahara Afrika maar instaan voor 4% van de jaarlijkse uitstoot, terwijl deze regio tegen
2050 naar schatting jaarlijks 50 miljard dollar nodig heeft om zich aan te passen aan de effecten van
klimaatsverandering. Tijdens de voorgaande klimaattoppen is daarom afgesproken dat de internationale
gemeenschap tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar vrijmaakt om ontwikkelingslanden bij te staan in de
strijd tegen klimaatverandering. Ook Vlaanderen wil zijn steentje bijdragen tot deze doelstelling.
Minister-president Geert Bourgeois: “De Duurzame Ontwikkelingsdoelen schetsen de wisselwerking tussen
milieu, economie en sociale vooruitgang bij het nastreven van duurzame ontwikkeling. Voor kleine boeren
in ons partnerland Malawi vormen de opeenvolgende periodes van droogte en overstromingen zeer
concrete hindernissen op hun ontwikkelingspad. Reden te meer om onze expertise en ons netwerk in
onze partnerlanden ter beschikking te stellen aan doeltreffende klimaatprojecten. We mikken daarbij op
innovatieve projecten, die een merkbare impact genereren op de ontwikkelingskansen in het Zuiden.”
De financiering is afkomstig uit het Vlaams Klimaatfonds, dat de inkomsten uit de verkoop van de
Europese Emissierechtenhandel huisvest. Ook de Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw zal dit jaar
middelen uit dit fonds engageren voor internationale klimaatfinanciering.
Vlaanderen ondersteunt drie innovatie klimaatprojecten

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) wil de spiraal van dringende voedselnood in Malawi
doorbreken, door in te werken op klimaatgerelateerde voedselhulppreventie. Onder meer met
klimaat- en aangepaste landbouwvoorlichtingsdiensten kunnen boeren de nodige maatregelen
treffen om hun oogsten veilig te stellen in de context van veranderende weersomstandigheden.
Vlaanderen kent 2,5 miljoen euro toe aan dit project.

Het African Climate Change Fund (ACCF) wil ingaan tegen het jammerlijke feit dat Afrikaanse landen
meer moeilijkheden ondervinden om klimaatfinanciering aan te trekken. Door in dit fonds 2 miljoen
euro in te zetten op climate finance readiness in deze landen, draagt Vlaanderen ertoe bij dat
miljoenen dollars internationale klimaatfinanciering ook effectief terecht komen bij de Afrikaanse
landen, die de grootste klimaatnoden ondervinden.

Het World Afroforestry Centre (ICRAF) zal met Vlaamse steun (500.000 euro) een online
raadpleegbare kaart ontwikkelen die de eigenschappen van de bovenste bodemlaag van 50 cm in
Malawi in hoge resolutie documenteert. Dit zal toelaten dat Malawische boeren en beleidsmakers hun
activiteiten (bemesting, toepassing agrobosbouw, keuze van de gewassen,…) zo goed mogelijk
afstemmen op de plaatselijke bodemgezondheid, die in toenemende mate wijzigt door de
klimaatverandering.
Versterken van de geleerde klimaatlessen voor landbouwvoorlichting
Vlaanderen coördineert in Malawi de steun aan landbouwvoorlichting. Vanuit die verantwoordelijkheid
kan Vlaanderen de geleerde lessen uit de projecten van ICRAF en WFP uitdragen en versterken. Zo kunnen
de resultaten van deze projecten het Malawische beleid voeden en andere donoren inspireren bij de
ondersteuning van landbouw en klimaat.
Meer info:
Benjamin Muylaert
Woordvoerder minister-president Geert Bourgeois,
E-mail: [email protected]
Telefoon: 02 552 60 00 / 0473 95 25 69
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards