Stichting "MIRJAM IN MALAWI"

advertisement
Stichting "MIRJAM IN MALAWI"
Secretariaat: Reitselaan 73
5076 CB Haaren
Telefoon;
0411 621782
e-mail:
website:
Bankrekening:
[email protected]
www.stichting-mim.nl
NL98 RABO 0121 1195 72
Projectplan ontwikkeling Middelbaar Onderwijs in Bembeke.
Stichting Mirjam In Malawi is sinds 2000 actief in de Bembeke regio in Malawi.
De stichting ondersteunt daar projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en
landbouw.
De stichting heeft onlangs vanuit Malawi het verzoek gekregen om een project te steunen met
als doel: “de versterking van het middelbaar onderwijs in het gebied”.
Schets van de huidige onderwijssituatie in het gebied.
1. Basisonderwijs.
In de regio Bembeke bevinden zich 14 basisscholen, verspreid over een gebied van
ca. 120 vierkante kilometer. Deze scholen hebben een totale leerling populatie van ca.
11.000 leerlingen verdeeld over 8 leerjaren. Omdat in het land veel kinderen de
basisschool niet afmaken, is het gemiddelde aantal leerlingen in leerjaar 8 van deze 14
scholen samen “slechts ”500 per jaar. Dit zijn meestal ook de wat betere leerlingen.
Van deze 500 jaarlijkse schoolverlaters zijn er dan ook ruim 400 die op grond van hun
eindexamenresultaten toelaatbaar zijn tot de middelbare school.
2. Voortgezet onderwijs.
In de Bembeke regio bevind zich naast de 14 al genoemde basisscholen zegge en
schrijve 1 middelbare school, met een totale leerling populatie van ca. 400, verdeeld
over 4 leerjaren. De overheid selecteert uit de hiervoor onder 1 genoemde 400
geslaagde basisschoolkandidaten, elk jaar 100 studenten voor het eerste leerjaar van de
middelbare school. Voor de overblijvende 300 kandidaten is verder geen enkele
voorziening!!
Deze ene middelbare school beschikt over 4 in slechte staat verkerende klaslokalen,
1 bibliotheekruimte, 1 directiekamer, 1 lerarenkamer, 3 toiletblokken en 5 stafhuizen.
Met andere woorden een onderwijssituatie met:
- 100 leerlingen per lokaal,
- geen natuur- en scheikunde lokaal (verplichte examenvakken),
- woonruimte voor slechts 4 gekwalificeerde leerkrachten en de directeur.
Het moge duidelijk zijn dat overbevolkte klaslokalen, geen vaklokalen en te weinig
gekwalificeerde docenten, onvermijdelijk resulteert in slechte resultaten.
Conclusie:
Voor wat betreft het middelbaar onderwijs kent de regio 2 grote problemen.
A. Op basis van hetgeen hiervoor over de bestaande school is beschreven, kan gesteld
worden dat de bestaande school een groot kwaliteitsprobleem heeft.
Dit probleem kan alleen via een stevig inhoudelijk verbeteringsproject en een forse
investering in de infrastructuur opgelost worden.
B. Naast het kwaliteitsprobleem op de enige middelbare school is er in het gebied een
groot capaciteitsprobleem. Immers elk jaar is er plaats voor 100 leerlingen, terwijl
er 400 toelaatbare kandidaten zijn. Dit probleem kan slechts aangepakt worden,
door het bouwen van een tweede middelbare school.
Om het middelbaar onderwijs in de Bembeke regio beter vorm te geven, is het van enorm
belang om op basis van de hiervoor geformuleerde conclusies in de komende jaren twee
projecten op te starten.
Project 1: oplossing van het kwaliteitsprobleem op de bestaande school.
Op basis van het zogenoemde “STAR-school model” van Edukans Nederland is een
inhoudelijk verbeterplan voor de bestaande school ontwikkeld.
Naast een onderwijs inhoudelijk verbetertraject dient ook de infrastructuur fors te worden
aangepakt.
Zowel de onderwijs inhoudelijke verbeteringen als de verbetering van de infrastructuur zijn
gericht op het realiseren van een school met goede voorzieningen, capaciteit van 120
leerlingen per leerjaar (totaal 480) en woonruimte voor voldoende gekwalificeerde docenten.
Project 2: oplossing van het capaciteitsprobleem in de regio.
Dit betreft de bouw van een tweede nieuwe middelbare school, met eveneens een capaciteit
voor 480 leerlingen en op een zodanige locatie, dat de dagelijks te lopen afstand voor zoveel
mogelijk leerlingen (nu soms 8 tot 10 kilometer zowel heen als terug) sterk afneemt.
Wij richten ons in dit plan voorlopig op project 1.
Het onderwijsinhoudelijke gedeelte van dit project wordt door Edukans verzorgd en de
Stichting Mirjam in Malawi neemt het infrastructurele deel voor haar rekening.
In de maand maart zijn Ans en Wil van de Langenberg op verzoek van het bestuur opnieuw
vier weken in Bembeke geweest en hebben daar uitvoerig gesproken met vertegenwoordigers
van de school, de plaatselijke bevolking, de overheid en het Bisdom (eigenaar van de school).
Tijdens dit verblijf in Malawi hebben, onder verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger
van Edukans in Malawi, assessments op de school plaatsgevonden en op basis van deze
assessments is door Edukans een onderwijs inhoudelijk verbeterplan ontwikkeld.
Ook de school en de plaatselijke bevolking zijn actief bezig met de vernieuwingen.
 de plaatselijke gemeenschap zal zorg dragen voor het maken van ca. 200.000 stenen van
goede kwaliteit;
 de “dorpsoudsten” onder aanvoering van de “Traditional Authority” hebben hun
medewerking toegezegd en grond beschikbaar gesteld;
 de school gebruikt haar beperkte middelen (geholpen door MiM) om alvast de
bibliotheek en de stafruimten te renoveren en opnieuw in te richten.
Resultaat van een en ander is een plan voor verbetering van de infrastructuur, compleet met
offertes, tekeningen en brieven van de diverse instanties.
Alle offertes, tekeningen en brieven die voor dit plan van belang zijn, kunt u vinden op de
website van de stichting:
www.stichting-mim.nl onder het hoofdstuk “nieuwe projecten”.
Op deze site is ook het plan van Edukans gepubliceerd.
Het projectplan voor het verbeteren van de infrastructuur ziet er financieel als volgt uit:
- Bouw van 4 nieuwe klaslokalen
kosten € 23.956
- Bouw van een natuur- scheikundeblok
kosten € 18.712
- Inrichting van een natuur- scheikundeblok
kosten € 25.020
- Bouw van 5 stafhuizen
kosten € 58.670
- Renovatie van 4 bestaande lokalen
kosten € 5.908
- Aanschaf van meubilair voor 8 klaslokalen
kosten € 31.652
---------------------- Totale kosten
€ 163.918
Naar onze overtuiging gaat het hier om een project dat van groot belang is voor de toekomst
van de jeugd in het gebied. Om deze reden willen wij dit project dan ook graag verder vorm
gaan geven.
We zijn inmiddels gestart met de fondsenwerving voor fase 1 van het project.
De eerste resultaten zijn hoopgevend.
Zo heeft Wilde Ganzen positief gereageerd op onze aanvraag, hetgeen betekent dat zij het
project financieel steunen.
Is het plan naar uw mening positief?
Dan nodigen wij u van harte uit om het project financieel te ondersteunen.
De jeugd in Bembeke rekent op ons en op U.
Stichting Mirjam In Malawi
Wil van de Langenberg
penningmeester
Download