2. Lage economische groei in arme landen komt door de povertytrap

advertisement
William Easterly
- Auteur White Man’s
Burden
- Hoogleraar Economie
New York University
- 16 jaar gewerkt als
onderzoeker bij de
Wereldbank
Planners vs searchers
•
•
Planners:
Goede intenties, weinig daden
Scheppen hoge verwachtingen maar nemen geen
verantwoordelijkheid voor daden
Passen blauwdrukken toe
Top heeft geen kennis van de bodem
•
•
•
•
Searchers:
Vinden dingen die werken / effectief zijn
Nemen wel verantwoordelijkheid
Aanpassen aan de lokale omstandigheden
Hebben kennis van de realiteit
•
•
Feedback and accountability
• Gebrek aan feedback een van de grootste
problemen bij het geven van hulp
• Feedback kan niet zonder verantwoordelijkheid
• Feedback zorgt ervoor dat overheden de markt
aanvullen en niet vervangen
• Hulp organisaties moeten specifieke taken
krijgen in plaats van brede doelen waar ze geen
eigen verantwoordelijkheid voor dragen
• Hulpverleners worden effectieve specialisten ipv
ineffectieve generalisten
De armen helpen zichzelf
- Westerse planners stoppen €100 miljard
buitenlandse hulp aan arme landen
- India en China, beiden groot en arm, lieten
hun eigen inkomen toenemen met €715
miljard per jaar
- Hong Kong, Zuid-Korea, Singapore en
Taiwan gingen van de 3e naar de 1e
wereld met weinig westerse hulp
Sachs: Poverty Trap
•
•
•
De armste landen zitten in een poverty
trap en kunnen daar zonder financiële
steun van buiten niet uit komen
Als arme landen een lage economische
groei hebben, dan komt dit door de
povertytrap en niet door slecht bestuur
Buitenlandse hulp geeft een grote impuls
aan de economie van arme landen
Kritiek op Easterly
• Gebruikt data van de armste 28 landen
• Dus niet de data van de 20 % allerarmste
aardbewoners
• In 1950 toen China en India nog arm
waren, waren de armsten meer dan 20 %
van wereldbevolking
• Vanaf 1985 vallen China/India erbuiten,
sindsdien woont in 20 % armste landen
slechts 8,6 % wereldbevolking
Kritiek op Easterly
• China en India zijn zo sterk gegroeid dat
1,6 % gem. jaarlijkse groei van de
onderste 28 geflatteerd is door hoge groei
China (4,2 %) en India (2,3 %) 1950-2001
• Easterly stopt slechts 8,6 %
wereldbevolking in bottom billion
• Beter om 20 % van de wereldbevolking
langs meetlat van economische groei
Nieuwe methode: 20 %
wereldbevolking
• Gemiddelde armste landen van 1985
• Plus helft India om niet boven de 20 % uit
te komen
• Juistheid van de omvang is dus
belangrijker hier dan wegingsfactor
• Easterly stopt slechts 8,6 % van
wereldbevolking in bottom billion
• Onze methode 20 %
Tabel 2: empirische test van de armoedeval over de groep armste
landen van 1985
Land
Lesotho
Birma
India
Guinee Bissau
Mauritanië
Malawi
Nepal
Guinee
Burkina Faso
Mali
Eritrea & Ethiopië
Bangladesh
Burundi
Rwanda
Kenia
Gambia
Mozambique
Tanzania
Soedan
Oeganda
Ghana
Zambia
Comoren
Togo
Tsjaad
C.A.R.
Somalië
Liberia
Madagascar
Angola
Niger
Sierra Leone
Congo (vh Zaïre)
Per
capita
BNP in 1950
355
396
619
289
464
324
496
303
474
457
390
540
360
547
651
607
1133
424
821
687
1122
661
560
574
476
772
1057
1055
951
1052
813
656
570
Per
capita
BNP in 1985
953
947
1079
849
908
624
713
509
711
679
573
577
685
993
982
765
920
519
791
562
978
784
691
810
457
726
1057
939
817
799
622
1056
589
Per
capita
BNP in 2001
1705
1409
1957
668
1033
674
1028
587
877
830
660
897
576
871
1016
915
1611
540
1015
809
1311
686
574
575
445
642
851
846
731
797
526
386
202
Gemiddeld
e
groei
1950-2001
3,1%
2,5%
2,3%
1,7%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-0,5%
-0,5%
-0,9%
-1,0%
-2,0%
Gemiddeld
e
groei
1985-2001
1,1%
0,8%
1,2%
-0,5%
0,3%
0,2%
0,7%
0,3%
0,4%
0,4%
0,3%
0,9%
-0,3%
-0,3%
0,1%
0,4%
1,1%
0,1%
0,5%
0,7%
0,6%
-0,3%
-0,4%
-0,7%
-0,1%
-0,2%
-0,4%
-0,2%
-0,2%
0,0%
-0,3%
-2,0%
-2,1%
Conclusies 1950-2001 gem. per
capita groei jaarbasis
•
•
•
•
•
3 succesverhalen, Lesotho, Birma, India
4 gemiddelde groeiers
26 landen die hopeloos achterop raken
Nog geen bewijs voor armoedeval
Hoogte van per capita bnp in 1950
vergelijkend met gem. econ. groei 19502001 levert licht negatieve correlatie op
Tabel 3: empirische test armoedeval over de bottom billion van 1985
Gemiddelde groei van het Bruto Nationaal Product per hoofd 1950-2001 1985-2001
van de bevolking voor:
1.5%
0,7%
Armste 20,0% van de wereldbevolking in 1985
-0,1%
Armste 20,0% van de wereldbevolking minus Azië (6,0% 0,2%
totaal)
1.7%
1.3%
Alle overige landen, 4/5 van totaal
0,1%
0,4%
Top-tien met hoogste BNP in 1950 van laagste kwintiel 1985
1,4%
0,4%
Top-tien met laagste BNP in 1950 van laagste kwintiel 1985
Gebaseerd op de statistieken van 125 landen, verzameld in The World Economy: Historical
Statistics van Angus Maddison.
conclusies
• Van de 10 landen met hoogste initiele bnp
zijn 6 landen in 51 jaar tijd gekrompen per
capita bnp
• Gemiddeld deden de beste van het
laagste kwintiel fors onder voor hun
collega’s
• Dat geldt niet voor periode 1985-2001
waarover elke uitspraak voorbarig is
• Indruk: hoge initiele bnp koloniale erfenis
die verloren ging
conclusies
• 26 achterblijvers groeiden minder dan 1,7
%
• Slechts 1 niet Afrikaans land : Bangladesh
• Armoedeval, voor zover die bestaat, is
Afrikaans begrip
Pritchett
• Pritchett: positieve correlatie tussen per
capita groei 1820-2001 en het initiële
inkomensniveau in 1820
• Armere landen hadden gemiddeld
genomen een lagere groei 1820-2001,
rijkere landen een hogere
• Om aan te haken hadden armere landen
juist harder moeten groeien
• Easterly gelijk dat er geen negatieve of
nulgroei was maar Afrika haakt niet aan
• Terug naar Easterly
1. Zonder financiële steun komen
arme landen niet uit poverty trap
• Er is geen bewijs dat de armste landen
een lagere groei hadden dan andere
landen tussen 1950 - 2001
• Dit geldt niet voor de periodes 1950 -1975
en 1985 – 2001
• Het kan zijn dat sommige landen wel in
een poverty trap zitten maar het
gemiddelde arme land zit dat niet
2. Lage economische groei in arme
landen komt door de povertytrap en niet
door slecht bestuur
- Slecht bestuur is de reden dat landen een
lagere economische groei hebben
- Arme landen groeien juist harder als zij
goed bestuurd worden
- Een financiële injectie zal niet helpen als
slecht bestuur de oorzaak van lage groei
is
Bewijs voor deze stelling
• Onderzoeksproject Polity IV
• Democratie correleert positief met
economische groei op lange termijn
• Daarnaast blijkt dat de schrijnende situatie
waarin initieel rijke landen harder groeien
dan initieel arme landen minder sprake is
wanneer men corrigeert met kwaliteit van
bestuur!
vervolg
• Arme landen groeien minder hard dan rijke
omdat zij slecht bestuurd worden
• Arme landen kunnen dus sneller groeien
dan rijke indien zij beter bestuurd worden
• Gaat in tegen Sachs stelling dat veel
relatief goed bestuurde landen te arm zijn
om te investeren en op de
ontwikkelingsladder op te klimmen
vervolg
• China en India geven burger moed
• Groeiden 1950-2006 als kool
• Maar kregen niet meer hulp dan andere
landen met een vergelijkbaar initieel per
capita bnp
• Misschien was reden voor succes: eigen
inspanning
Voor sommige landen bestaat
er wel armoedeval!
• Geldt voor 11 van de 28 allerarmste
landen in 1950, die komen niet voor op
diezelfde lijst van 1985
• Lidmaatschap van lijst van allerarmsten is
niet eeuwig
• Dan is armoedeval geen onontkombaar
gevolg van armoede (contra Big Push)
• Aannemelijk dat armoede gevolg is van
slecht bestuur
BIG Push is problematisch
• Big Push werkt niet als werkelijke
probleem slecht bestuur is
• Aanhangers BIG PUSH geloven in
armoedeval maar ook dat hulp leidt tot
duurzame groei
• Helaas is wetenschap verdeeld over de
relatie hulp en groei
Buitenlandse hulp geeft een goede
economische impuls
• Landen die veel buitenlandse hulp krijgen
hebben niet meer kans op snelle groei dan
landen die weinig hulp krijgen
You cannot plan a market
• Failure of the big push, waarom misschien
omdat arme landen de vrije markt ondermijnen?
• Easterly: free markets work but free market
reforms often don’t
• You can’t introduce free markets top down
• Free markets ontstonden pas in het Westen na
lange reeks van keuzen, instituties en innovaties
• Markten onstaan unplanned, spontaan en
aangepast aan lokale tradities
Rusland 1992 falen shock therapie
• Minachting voor geschiedenis en
samenleving
• Shoch therapie leidde niet tot overleving
van meest concurrende sectoren
• Veel inefficienties bleven
• Putin maakte illiberal democracy
• Shock therapie in Rusland was structural
adjustment IMF
Structural adjustment
• Leningen om import financieren
• conditioneel: vrije markt introduceren
• Fout was comprehensive reforms in plaats van
piecemeal
• Fout was: gedeeltelijke hervorming werkt niet alleen
totale hervorming
• Maar alle hervormingen zijn partieel
• Grote hervormingen: meer onbedoelde gevolgen
• Shock therapie ging voorbij aan poor institutions die
corruptie en plundering niet voorkomen
• Structural adjustments leidde niet tot economische groei,
niet in Oost-Europa en niet in Latijns Amerika
Vrije markt is geweldig
• Goed voor iedereen, veel beter dan planning door staat
• Maar niet in alle staten
• Verklaring: vrije markten vereisen bottom up social
intitutions en normen die essentieel zijn voor vrije markt
• Markten vereisen marktmeesters om cheating te
voorkomen
• Vertrouwen is vereist: lage inkomen landen missen dat
• Denemarken: verloren portemonnees werden
teruggegeven, In Afrika niet
• Hoe minder vertrouwen: hoe minder groei
• Daarom is vaak 1 ethnische groep succesvol: Joden in
Europa, Indiers in Oost-Afrika, Libanezen in Oost-Afrika,
Zuid-Oost Aziw de Chinezen
Nodig is bottom up search social
norms
• Bescherming personen en goederen
• Gevolg van gedecentraliseerde zoektocht naar
oplossingen
• Sterke ethnische groepen roven land van
zwakkeren
• Property law in USA: ontstaan in praktijk:
verdeling van land en dan naar goud zoeken:
voorkomen violent free for all
• VK: bottom up common law, France: top down
Case law versus civil law
• Civil law is Napoleon: Franse, Spaanse kolonien.
Algerije, Colombia, Haiti, Nicaragua
• Case Law: Brits: Australie, Canada, Nieuw Zeelabd,
Pakistan, Oeganda, USA: goed beschermde property
laws
• Case Law: beter ontwikkelde financiele markten
• Mexico: Civil Law: 1991 privatisering banken mislukte
• Niet opgelost: omdat banken nu minder lenen private
sector, no bottom up rules, incentives not right
• Hayek Top down reform does not work, alleen bottom up
• Afrika: stagnerende economieen maar wel dynamische
individuen: gsm, internet
Planners en gangsters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Problemen met markt zijn al groot
Bad governance helaas ook
Democratie werkt, maar exporteren van democratie niet
Democratie bevordert feed back en accountability en dus searchers, maar
ODA niet
Regeringen die sterk genoeg zijn om de burgers te beschermen tegen
roofdieren zijn ook sterk genoeg om zelf te plunderen
Weg naar democratie is nog moeilijker dan de weg naar efficiente markten
Democratie in arme landen: geen bescherming van minderheden
Oligarchie is geen goed systeem voor searchers
Helemaal niet als de elite zich de opbrengst van de grondstoffen toeeigenen
No taxation without representation and vice versa
Foreign Aid is hetzelfde als olieinkomsten die direct naar elite gaan
Hulp ondermijnt democratisering
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards