Folder MST.indd

advertisement
Voor informatie over MST-LVB:
MST-LVB Supervisor
[email protected]
06 - 23 95 63 91
?
Meer in7fo
747
0800 -235
et.nl
www.prisman
Prisma MST-LVB
Multi Systeem Therapie
Licht Verstandelijk Beperkt
Prisma heeft een heldere visie:
lijke (dreigende) uithuisplaatsing.
daar hulp bieden waar die het
Het doel is dan ook het voorkomen
meest en dringend nodig is. Hier
van een (her)uithuisplaatsing.
vallen ook de gezinnen onder die
MST is een therapie aan huis die zich
te kampen hebben met een zoon
richt op verschillende levensgebieden
of dochter met een lichte verstan-
van de jongere, zoals thuis, school,
delijke beperking en antisociale
vrienden en vrije tijd. De MST-therapeut
gedragsproblemen.
komt maximaal 5 maanden meerdere
malen per week bij de ouders/verzorgers
MST
thuis. Het centrale uitgangspunt van
Multi Systeem Therapie (MST) is een
MST is dat het antisociaal gedrag van
intensieve vorm van behandeling voor
de jongere meerdere oorzaken tegelijk
jongeren van 12 tot 18 jaar met
heeft: kenmerken van de jongere zelf,
ernstig antisociaal gedrag, die van-
het gezin, de vriendengroep, de school
wege hun ernstig grensoverschrijdend
en de buurt. De aanpak van het
gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te)
antisociale gedrag bestaat uit het
worden in bijvoorbeeld een besloten of
verminderen van de risicofactoren en
gesloten opname plek of een justitiële
het versterken van de beschermende
jeugdinrichting. De MST-behandeling
factoren in alle leefsystemen waarin
dient als alternatief voor een derge-
de jongere verkeert.
MST is een unieke
therapie die zich op alle
levensgebieden richt
2
Je kunt de MST-therapeut of een
Wij zijn er van overtuigd dat er extra
collega 24 uur per dag bereiken.
vaardigheden en een specifieke
Omdat het therapie aan huis is, kun-
aanpak nodig is voor deze doelgroep
nen we heel precies in kaart brengen
in vergelijking met ‘normaal’ begaaf-
wat er allemaal speelt en hoe iedereen
den. Prisma wil deze doelgroep graag
mee kan doen en een taak kan krijgen
bedienen door MST in te zetten voor
bij de noodzakelijke verandering.
jongeren met een IQ tussen de 50 en
De therapeuten proberen in de eerste
85. In samenwerking met De Vier-
plaats een plan te maken met de ouders
sprong wordt deze aanpak getoetst op
en hen te helpen dit met de hulp van
werkzaamheid door middel van weten-
anderen uit te voeren. Er worden
schappelijk onderzoek. Ook wordt zo
concrete afspraken met elkaar gemaakt
bekeken wat er aan de reguliere MST
(behandeldoelen) en de aandacht richt
aangepast moet worden om zo’n goed
zich op de ouders en op sleutelfiguren
mogelijke resultaten te behalen.
uit de omgeving van de jongere. Met de
Vooralsnog biedt Prisma de reguliere
jongere zelf is een minder intensief en
MST en past onze aanpak binnen de
direct contact. Daarom is de motivatie
MST principes.
van de jongere niet zo belangrijk als
die van zijn ouders en andere direct
Medewerkers
betrokkenen.
De behandeling wordt uitgevoerd door
een speciaal opgeleide MST-therapeut.
Internationaal wetenschappelijk onder-
Om de kwaliteit van de behandeling te
zoek heeft aangetoond dat door MST
waarborgen ontvangt hij wekelijks in
de recidive van ernstige delicten door de
teamverband (van maximaal 4 thera-
jongere vermindert, het functioneren
peuten) supervisie van hun supervisor
van het gezin verbetert en het aantal
en consultatie (van een consultant van
uithuisplaatsingen daalt. Lees meer over
MST Nederland) over de casuïstiek.
MST op de website van MST Nederland:
Daarnaast is er sprake van een zeer
www.multisysteemtherapie.nl.
intensieve intervisie. Indien nodig
kan de therapeut een beroep doen op
MST-LVB
aanvullende expertise binnen Prisma
Vaak vallen jongeren die antisociaal
(GZ-psycholoog, AVG, psychiater).
gedrag vertonen en een verstandelijke
beperking hebben tussen wal en schip.
3
Werkwijze
De MST-therapeut stelt samen met
Kwaliteitsnormen
& 9 principes
ouders, jongere, gezinsvoogd of
De interventies zijn gebaseerd op
reclassering, een behandelplan op,
een heel scala aan methodieken:
met duidelijke doelen en meetbare
gezinstherapie, echtpaartherapie,
uitkomsten. Het is de verantwoorde-
oudertraining, individuele therapie met
lijkheid van de therapeut om betrok-
een ouder, ontwikkelen van steunend
kenen te motiveren voor de behande-
netwerk voor ouders, individuele
ling. Vervolgens brengt de therapeut
therapie met de jongere, vaardigheids-
samen met de gezinsleden en andere
training met de jongere, organiseren
betrokken personen in kaart welke
van een psychisch consult, assessment
factoren in de verschillende systemen
en behandeling van middelengebruik,
de probleemgedragingen van de jon-
assessment van vrienden en vrije tijd
gere stimuleren of juist afremmen.
van de jongere en het ontwikkelen van
Samen met de gezinsleden en andere
pro-sociale alternatieven, consulteren
betrokkenen ontwikkelt de therapeut
van leraren of werkgevers, coördineren
interventies gericht op specifieke
van activiteiten tussen gezin, school,
problemen. De interventies worden
justitie en andere instellingen. MST
toegepast en de resultaten gemeten.
tracht zoveel mogelijk gebruik te maken
Eventuele belemmeringen voor succes
van evidence based interventies zoals
worden opnieuw geanalyseerd en de
die zijn ontwikkeld in de (cognitieve)
interventies worden aangepast.
gedragstherapie en de strategische en
Zo ontstaat een systematische cyclus
structurele gezinstherapie.
van probleemanalyse en probleemaanpak die helpt om door de bomen het
Alle interventies moeten voldoen
bos te blijven zien.
aan de volgende negen principes:
1 Het belangrijkste doel van assess-
De therapeut neemt in principe niets
ment is inzicht te krijgen in de
over: we gaan uit van de krachten
samenhang (de “fit”) tussen de
van het gezin. Zij zijn degene die met
bepaalde problemen en hun bredere
hun zoon/dochter om moeten gaan en
systemische context, bijvoorbeeld
hulpverleners komen en gaan. Het
familie, school, vrije tijd, vrienden
netwerk van het gezin wordt dan ook
intensief betrokken.
4
en voetbalclub.
2 Therapeutische contacten benadruk-
ken het positieve en gebruiken de
7 De interventies vereisen een voort-
krachten in de verschillende syste-
durende (dagelijkse of wekelijkse)
men als hefbomen voor verandering.
inspanning van de gezinsleden.
3 De interventies versterken verant-
8 De effectiviteit van interventies
woordelijk gedrag van ouders en
wordt voortdurend geëvalueerd
jongere en verminderen onverant-
vanuit verschillende perspectieven
woordelijk gedrag van gezinsleden.
en de therapeut neemt verant-
4 De interventies zijn gericht op het
hier en nu, op concrete actie en
hebben betrekking op specifieke en
woordelijkheid om belemmeringen
voor succes weg te nemen.
9 De interventies zijn gericht op
helder omschreven problemen.
generalisatie en handhaving van
5 De interventies zijn gericht op ge-
de ingezette veranderingen door
dragsreeksen (interacties) binnen
‘empowering’ (competentievergroting)
en tussen de diverse systemen.
van de ouders of verzorgenden om
6 De interventies passen bij het
in de behoeften van de gezinsleden
ontwikkelingsniveau en de ontwik-
in de diverse systemische contexten
kelingsbehoeften van de jongere.
te kunnen voorzien.
Onze ondersteuning sluit
aan bij de ontwikkelingsbehoeften van de jongere
5
Wetenschappelijke
onderbouwing
Om de MST-therapeut direct aan
te kunnen sturen op zijn/haar werk
samen met de opvoeders, worden
opvoeders enkele malen door een
onafhankelijk bureau gebeld met
vragen over de MST behandeling.
Daarnaast vragen we opvoeders en
jongeren aan het begin, aan het einde
en na de behandeling om enkele vragenlijsten in te vullen en opdrachten te
maken om te kunnen volgen of de
behandeling effectief is, om deze bij
te kunnen stellen en om nieuwe behandelvormen hieraan toe te kunnen
voegen. Zo ontstaat er ook zicht op de
krachten van het gezin. De gegevens
worden geanonimiseerd verwerkt.
Aanmeldingsprocedure
en –criteria
Verwijzers melden hun cliënt aan bij
de MST-LVB supervisor. Die bekijkt
of de cliënt in aanmerking komt voor
MST-LVB, volgens de criteria.
Ten behoeve van de selectie van
jongeren voor een behandeling met
MST-LVB worden bij MST-LVB 5 inclusiecriteria (1-5), 4 exclusiecriteria (6-9)
en 2 praktische criteria (10 en 11)
gehanteerd. Als aan al deze criteria
wordt voldaan, komt een jongere in
aanmerking voor MST-LVB.
6
Aan de hand van
wetenschappelijk
onderzoek gaan we
na of onze methode
ook op lange termijn
effectief is
Er worden geen nadere eisen gesteld aan
4 Ouder(s) moeten ergens in hun
bijvoorbeeld de motivatie van de jongere
rol als opvoeder versterkt willen
of de vaardigheden van de ouders.
worden
5 IQ van de jongere ligt tussen
1 Jongeren tussen de 12 en 18 jaar
de 50 en 85
2 Jongeren die ernstig antisociaal
Een IQ-test van de jongere van
gedrag vertonen
maximaal 12 maanden oud is nood-
De doelgroep van MST omvat jonge-
zakelijk. Deze moet afgenomen zijn
ren met ernstige, complexe gedrags-
voor de start van MST.
problemen al of niet in combinatie
6 Geen jongeren met een ouder
met alcohol- of drugsmisbruik, die
die geen of weinig Nederlands
op grond daarvan met justitie in aan-
spreekt, waardoor een tolk
raking komen. Het delictgedrag kan
noodzakelijk is. Aangezien er nog
een meer openlijk karakter hebben:
onderzoek gedaan moet worden naar
pesten, tiranniseren, vechten, be-
MST-LVB en we zo zuiver mogelijk
roving, verkrachting; of een meer
willen kijken naar de invloed van de
heimelijk karakter: liegen, stelen,
verstandelijke beperking, is hiervoor
inbraak, brandstichten, aanzetten
gekozen. Uit nader onderzoek moet
tot of profiteren van antisociaal
blijken of deze exclusiecriteria moet
gedrag van anderen en fraude.
De gedragsproblemen kunnen zich
blijven bestaan.
7 Geen jongeren met zedendelic-
ook uiten in ernstige vormen van
ten, zonder enige andere vorm
oppositioneel gedrag zoals chronisch
van antisociaal gedrag
spijbelen en weglopen van huis.
Typerend voor deze gedragspro-
8 Geen jongeren met suïcidaal,
moordzuchtig of psychotisch
blemen is dat ze zich op meerdere
gedrag waarvoor crisisinterven-
levensgebieden voordoen, een
tie in de vorm van een opname
chronisch karakter hebben en
dermate complex zijn dat uithuisplaatsing of plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting dreigt.
3 Een wettelijk kader waarbinnen
de behandelingen plaats kunnen
vinden
nodig is
9 Geen jongeren met een
autismespectrumstoornis
10 De MST behandeling moet
praktisch uitvoerbaar zijn
11 Er moet een geldige indicatie
behandeling zijn.
7
Download