Samen met de persoon met een beperking, zijn familie en netwerk

advertisement
Samen met de persoon met een beperking, zijn familie en
netwerk realiseren we een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.
We leggen nadruk op ontplooiing van de eigen mogelijkheden en
krachten van de cliënt en houden rekening met de beperkingen
en grenzen.
Het unieke samenspel van alle belangrijke elementen in het leven
van de cliënt is onze leidraad. In dialoog met alle betrokkenen
ontwikkelen we crea ef zorg op maat, zo gewoon mogelijk en
waar nodig toch bijzonder.
Als professionele organisa e bieden we kwaliteitsvolle zorg.
Onze medewerkers zijn hierbij onze kracht. Vrijwilligers zijn
extra hart en handen.
Als sociaal ondernemer starten we vernieuwende ini a even op
als antwoord op maatschappelijke uitdagingen in de zorg voor
mensen met beperkingen. Tevens ze en we in op samenwerking
met partners in de regio.
[email protected]
www.dc-mozaiek.be
CAMPUS LEEUWERIK
Leeuwerikstraat 28
9000 Gent
09/255 50 50
CAMPUS WOLFPUT
Wolfputstraat 106
9041 Oostakker
09/255 50 50
Algemeen directeur: Jan Scheiris
Pedagogisch directeur: Kris Kerrinckx
Mozaiek ondersteunt:
-
-
volwassenen met een verstandelijke beperking
volwassenen met een verstandelijke meervoudige beperking,
in het bijzonder met:
- au sme
- gedrags- en emo onele stoornissen
- psychische stoornissen
volwassenen met au sme
volwassenen met niet aangeboren hersenletsel
Wij richten ons op de Gentse regio en omstreken.
-
Mozaïek hee voor 200 cliënten een breed en gevarieerd
aanbod op het vlak van dagbesteding en wonen.
Dagondersteuning
Mozaïek organiseert betekenisvolle dagbesteding voor volwassenen met een beperking. We bieden kansen om te werken en
een professionele iden teit te ontwikkelen.
Ons gevarieerd aanbod situeert zich op campus Wolfput,
campus Leeuwerik of in het gewone arbeidscircuit:
- ateliers met het accent op arbeid, in Mozaïek
- begeleid werken met het accent op zelfstandig werken,
in een bedrijf of organisa e
Voor cliënten met een grotere ondersteuningsnood bieden we
een waaier aan van eenvoudige arbeidsma ge, belevings- en
ervaringsgerichte ac viteiten.
Woonondersteuning
Mozaïek biedt een con nuüm aan qua woonmogelijkheden.
- wonen met intense, dagelijkse woonondersteuning
(permanent) kan op of in de buurt van campus Wolfput.
- wonen met beperkte ondersteuning kan in verschillende
woningen in een gewone leefomgeving.
Woonondersteuning breidt uit in de nabije toekomst.
Mobiele en ambulante begeleiding
Mozaïek biedt individuele begeleiding op prak sch en/of psychosociaal vlak, aan huis of in Mozaïek.
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
Al onze zorg en ondersteuning is ook rechtstreeks toegankelijk
voor personen wiens beperking (nog) niet of wel officieel erkend
is door het VAPH en wiens ondersteuningsnood beperkt is.
Ons professioneel handelen vertrekt vanuit:
-
een mul dimensionale benadering: het samenspel van
lichamelijke, sociale, psychische én levensbeschouwelijke
dimensies, eigen aan het leven van elke persoon.
-
een contextuele, systemische benadering: iedereen is
immers verbonden met zijn context (gezin, familie,
vrienden, collega’s…) en zijn specifieke levensgeschiedenis.
We integreren in ons handelen verschillende actuele en
onderbouwde visies en methodieken; we kiezen samen de best
passende en ontwikkelen zo ondersteuning op maat.
De vragen en noden van onze cliënten goed leren kennen en
onderzoeken of we hierop een antwoord kunnen bieden is
hierbij cruciaal. We gaan voor een dialooggestuurde zorg: ondersteuning bieden en zorgen doen we samen.
Mozaïek wil vanuit zijn specifiek profiel qua doelgroepen,
ondersteuningsaanbod en exper se sectoraal en intersectoraal
samenwerken met:
-
andere centra Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) in de
Gentse regio en omstreken. Deze samenwerking situeert
zich op opera oneel niveau en direc eniveau.
-
diensten bij de toeleiding tot en toewijzing van FAM-ondersteuning: de diensten ondersteuningsplan (DOP), de
mul disciplinaire teams (MDT), de diverse gebruikersorganisa es en de verschillende bijstandsorganisa es.
-
andere professionelen en diensten in de Gentse regio en
omstreken. Deze samenwerking situeert zich vooral op
opera oneel
niveau:
thuisverpleging,
huisartsen,
geneesheer-specialisten, paramedici, psychiatrie (ziekenhuizen, outreach), centra geestelijke gezondheidszorg,
centra voor ambulante revalida e, diensten voor sociale
huisves ng, maatwerk- en reguliere bedrijven, scholen, ….
Download