Ladingzekering in volle beweging

advertisement
LADINGZEKERING
Ladingzekering in volle b
De wetgeving op het gebied van ladingzekering is op verschillende vlakken in volle
beweging. In Nederland zit er een wijziging van het Voertuigreglement aan te komen.
Een ladingzekeringsysteem moet sterke bewegingen kunnen opvangen. Een goede
zaak, al was ook een nader voorschrift van de op te vangen krachten van bijvoorbeeld
0,8 G aanbevelenswaardig geweest.
Door Geert Frans
Dat legt Geert Frans uit in dit artikel waarin hij ‘een
rondje ladingzekering’ door Europa maakt.
Het blijft verstandig om de maatregelen af te stemmen
op het land met de strengste regelgeving, want de
verschillen zijn aanzienlijk.
Het gaat dus in Nederland om artikel 5.18.6. Dit wordt als
hieronder vermeld bijgesteld:
1. De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn
gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties,
waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge
uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het
voertuig kunnen vallen.
2. Losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat
dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het voertuig vallen, moet deugdelijk zijn afgedekt.
Vroeger was er in dit artikel de vermelding dat een
lading niet van een voertuig mocht kunnen vallen. Nu
moet de lading op een dusdanige manier gezekerd zijn
dat ze onder normale vervoersomstandigheden niet van
Gevaarlijke Lading / april 2009 - 12
een voertuig mag kunnen vallen. Een heel goede zaak
aan deze wijziging is dat volremming en scherpe
uitwijkmanoeuvres moeten worden opgevangen door
het ladingzekeringssysteem. Niet opgenomen in dit
artikel - en in andere landen wel - zijn de krachten die
het ladingzekeringssysteem moet opvangen, en dit is
een gemiste kans. Zowel in Duitsland als in België maar
ook in Scandinavische landen, moet het ladingzekeringssysteem voorwaarts 80% of 0,8G kunnen opvangen. Het moet echter duidelijk zijn dat de 80% voorwaarts en de 50% achterwaarts en zijwaarts ook voor
Nederlands grondgebied van toepassing zal zijn. Met
andere woorden, de norm 12195-1 is de basis waar de
controlediensten zich op gaan baseren bij wegcontrole.
De beruchte norm 12195-1
In België worden ook nieuwe regels van toepassing op
10 september 2009. In de eerste plaats moet de primaire
verpakking die wordt aangeboden voor transport
voldoende sterk en stevig zijn. De stuwmiddelen
beweging
Let op! Bepaalde instellingen willen u laten geloven dat
u in dat geval de beruchte norm 12195-1 moet toepassen. Dit is zeker niet zo.
Het moet voor ieder ook duidelijk zijn dat deze regels
voor stuwing van de goederen zijn opgenomen in de
Belgische straatcode. Ze zijn dus voor iedereen die zich
op Belgisch grondgebied begeeft van toepassing! De
vervoerder kan eigenlijk niet aan controle ontsnappen,
er zijn al 1.000 federale wegpolitiemensen opgeleid om
de wetgeving te controleren en te laten toepassen.
136 spanbanden?
Luxemburg is een speciaal geval. Al verschillende keren
werden daar vervoerders aan de kant gezet omdat zij
niet voldoen aan de norm 12195-1. Dit maakt dat de
betrokken controleur 136 spanbanden(!) - u leest het
goed 136 - eist op een lading van 24 ton.
Een berekening volgens 12195-1 leert dat dit klopt. U
kunt zich maar beter wapenen wanneer u Luxemburg
gebruikt als doorvoerland. Bij gebrekkige ladingzekering moeten transporteurs er rekening mee houden dat
men niet verder mag rijden zonder dat de ladingzekering in overeenstemming is gebracht met de eisen van
de controleur.
Frankrijk is het land dat het langst op zich laat wachten;
toch is er sinds enige tijd in het Noorden van het land
een beperkte controle op ladingveiligheid. Probleem is
dat de Franse controleambtenaren bij inbreuken op het
verkeersreglement heel hoge boetes gaan uitreiken. Het
land staat wat betreft wetgeving op dit gebied nog in
zijn kinderschoenen. Weet echter dat dit snel kan
veranderen. U kunt uw lading maar beter op een
degelijke manier kan zekeren.
moeten volgens de Europese normen zijn en er
moet voor 80% voorwaarts en voor 50% zijdelings
en achterwaarts gestuwd worden. Heel veel
mensen realiseren zich nog niet welke gevolgen die
wetwijziging zal hebben. De verlader moet de
vervoerder waarop hij beroep doet informeren over
welke stuwmiddelen en stuwmethoden er gebruikt
moeten worden, geen eenvoudige zaak.
De voertuigen die vormsluitend worden beladen en
als dusdanig in de berekening worden gebracht bij
de stuwmiddelenberekening, moeten voldoen aan
de Europese productnormen. Met andere woorden
wanneer u een voertuig wil beladen en de carrosserie wil gebruiken als stuwmiddel, moet die carrosserie gemaakt zijn volgens de norm 12642 of 12642 XL.
Er zijn nog andere normen voor voertuigen die niet
enkel voor het wegvervoer worden gebruikt.
Wanneer er geen gecertificeerde voertuigen
worden gebruikt moet er krachtsluiting worden
gebruikt op de lading.
13 - april 2009 / Gevaarlijke Lading
Europese code
7.5.7.1 van het ADR vermeldt een voetnoot. Deze voetnoot is niet meer of
minder dan een aanwijzing waar informatie te vinden is over het vastmaken
van lading. Bepaalde individuen willen graag laten geloven dat u verplicht
bent om deze Europese richtlijnen te volgen, niets is minder waar. Het zijn
aanwijzingen en niets meer.
België
“1 Vingerwijzingen betreffende de stouwing van gevaarlijke goederen zijn te
vinden in het door de Europese Commissie gepubliceerd document “Code
de bonnes pratiques européen concernant l’arrimage des charges sur les
véhicules routiers”. Er zijn ook andere vingerwijzingen beschikbaar bij
bevoegde overheden en instellingen van de industrie”
Nederland
“1 Een leidraad voor het vastzetten van gevaarlijke stoffen is te vinden in de
“European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport”
gepubliceerd door de Europese Commissie. Andere leidraden zijn ook
beschikbaar van bevoegde autoriteiten en instellingen van de industrie.”
systeem u gebruikt- u over iedere rij pallets minimaal
één spanband moet aanbrengen.
Afstemmen op strengste land
Wanneer u uw lading wenst te zekeren volgens de
noodzakelijkheden en wettelijke vereisten, moet u zich
afvragen door welke landen u die lading wenst te
vervoeren! U moet met andere woorden uw ladingzekering afstemmen op het strengste land dat door uw
transport wordt aangedaan. Het is niet zo wanneer u de
Europese norm 12195-1 gebruikt, dat u door alle landen
mag. Zeker niet nu er een paar verlichte geesten de
herziening van de norm hebben aangevraagd. De norm
wordt op bepaalde punten en komma’s aangepast op
een dusdanige wijze dat hij meer zou aanleunen bij de
IMO (International Maritiem Organization). Alleen is de
vraag welke IMO norm?. De norm opgenomen in CTU
richtlijn (IMO/ILO/UNECE Guidelines For Packing of
Cargo Unit’s) of de norm opgenomen in de Code of Safe
Practice For cargo Stowage and Securing?. In die 2 IMO
normen staan compleet verschillende zaken. En zo
Medeaansprakelijk
Het land waar ladingzekering bij uitstek
belangrijk is Duitsland. Onze Oosterburen
eisen de toepassing van de VDI 2.700 e.v. .
Vervoerders die regelmatig Duitsland
aandoen kennen die regelgeving en passen
die ook toe. Nieuw is dat de laatste tijd bij
inbreuken de verlader medeaansprakelijk
wordt gesteld en hij die de goederen aan
boord bracht een bekeuring krijgt. Diegene
die eigenaar is van de goederen en/of
diegene die de goederen op de voertuigen
plaatst, worden met een gelijke bekeuring
geconfronteerd als de vervoerder. Misschien
niet zo bekend is de 1G die wordt toegekend
aan opgaande krachten. Dit maakt dat u in
Duitsland -ongeacht welk ladingzekerings-
Geert Frans is
veiligheidsadviseur
vervoergevaarlijke
goederen en
ladingzekerings­
adviseur.
Gevaarlijke Lading / april 2009 - 14
moeten ze mij nog altijd eens komen uitleggen waarom
de norm voor wegtransport moet afgestemd worden
met de norm van het zeevervoer, wat twee verschillende
zaken zijn!.
Feit is dat de wegtransportnorm 12195-1 waarschijnlijk
aangepast wordt op een dusdanige manier dat Duitsland hem niet erkend (althans de berekeningswijze niet)
en dat de verwarring die nu al in de transportwereld
heerst algemeen wordt. Een jammerlijke zaak!
De conclusie moet zijn dat u zich zeker op een goede
manier dient te informeren voor u de weg op gaat in
ons één gemaakt Europa!
Download