De koran De hadith De moskee

advertisement
Islam www.picozone.nl
Tijdens het gebed richt men zich zo
mogelijk naar de Ka'aba in Mekka.
Bidden kan alleen geschieden in staat van
rituele reinheid (wudu) waarbij onder meer
uit de Koran wordt voorgelezen. Het gebed
wordt afgesloten met een korte draaiing van
het hoofd naar rechts en naar links onder
het uitspreken van as salaamoe `alaykoem
wa rahmatullah (vrede zij met u en de
genade van God) om de engelen te groeten
die de goede en slechte daden van de
gelovige bijhouden of om het contact met
de wereld om je heen te herstellen.
Moslims
houden
hun
gezamenlijke
erediensten meestal in de moskee, maar dit
kan ook op iedere reine plek worden
verricht.
De moskee
De hadith
De koran
Naast de Koran wordt door veel moslims
aan de Hadith (dat zijn de overleveringen
van Mohammed en zijn volgelingen) veel
gezag toegekend. Pas in 733, een eeuw na
de dood van de profeet in 632, verscheen
de eerste biografie van Mohammed.
Het heilige boek voor moslims is de Koran,
waarvan zij geloven dat God de tekst via de
aartsengel Gabriël aan Mohammed als
profeet en boodschapper doorgaf.
De Koran verwijst veelvuldig naar verhalen
over personen uit de Bijbel zoals Mozes,
Maria en Jezus (steeds "Jezus de zoon van
Maria" genoemd). Maar de bijzonderheden
die de Koran over deze personen geeft,
wijken doorgaans af van wat de Bijbel
erover zegt. Zo spreekt de Koran tegen dat
Jezus aan een kruis stierf en opstond, en
was volgens de Koran niet Izaäk de "zoon
van de belofte", maar juist Ismaël, de
stamvader van de Arabieren.
In grote overleveringen staat beschreven
wat Mohammed (of zijn naaste volgelingen)
zei en deed, de soenna ofwel 'de weg'
geheten. Men kent ook aan zijn algemene
spreken en handelen het gezag van een
goddelijke openbaring toe.
Islamitische wetgeleerden en theologen
hebben de eerste drie eeuwen veel
gediscussieerd over de vraag welke van de
overgeleverde tradities, die elkaar op
sommige punten tegenspreken, authentiek
zijn en welke later verzonnen zijn.
Voor moslims is de islam dan ook de
oorspronkelijke religie zoals geopenbaard
aan Abraham, Mozes, Jezus en andere
islamitische profeten.
In hoofdlijnen kan de reactie door de
moslims op de moderne wereld, verdeeld
worden in een fundamentalistische of een
meer liberale reactie. Met name moslim
fundamentalisten waren tegenstanders van
deze westerse waarden.
Volgens moslims ontving Mohammed via de
engel Djibriel openbaringen van God,
waarin hij werd opgeroepen het geloof van
Adam en Abraham opnieuw te introduceren.
Westerse waarden als rechten van de
mens,democratie, godsdienstvrijheid en
racisme hadden een grote invloed op de
bevolking. Eerst werd vooral de westers
opgeleide elite beïnvloed door de westerse
denkbeelden
zoals
emancipatie
en
mensenrechten
De islam is ontstaan in de 7e eeuw.
De islam is een van de drie grote religies.
Het Arabische woord islam betekent
letterlijk
overgave
(aan
God)
of
onderwerping en wijst op het fundamentele,
religieuze principe dat een aanhanger van
de islam (moslim) zich overgeeft aan Gods
wil en wetten.
De westerse invloed die tegen het einde
van de 19e eeuw de islamitische wereld
bereikte, heeft ook de beleving van de islam
in veel landen veranderd.
De moderne Islam
De Islam
De hadj
De hadj is de pelgrimstocht naar de
bedevaartsplaats Mekka.De hadj is verplicht
voor alle gezonde, volwassen moslims die
over voldoende geld beschikken.
Voor mensen die om gezondheidsredenen
niet kunnen gaan, of niet genoeg geld
hebben, is het dus geen verplichting. Wel
kan iemand die zelf de hadj al verricht heeft
in naam van iemand gaan die daartoe niet
in staat is, ook namens een overledene.
Al tijdens het Offerfeest maakt een grote
opluchting zich meester van de pelgrims. Ze
hebben een van de belangrijkste plichten
van een moslim vervuld en mogen zich nu
hadji noemen: een moslim die de
pelgrimstocht naar Mekka heeft afgelegd.
Trots en tevreden keren ze terug naar huis,
in de hoop dat God hun pelgrimstocht zal
aanvaarden.
De Soena
Naast de Koran is er de soenna van
Mohammed, waarin de levenswijze, de
gezegden en de standpunten van de
profeet Mohammed worden beschreven,
ook een belangrijke bron voor het
islamitische geloof.
De naam voor deze stroming is afgeleid van
het Arabische woord sunnah, gewoonte.
Soennieten vormen de grootste groep
binnen de islam. Kenmerk: soennieten
geloven dat de moslim Mohammed zo
getrouw mogelijk moet navolgen in onder
meer eet- en leefgewoonten. Dit maakt voor
soennieten de betrouwbare Hadith, die de
leefgewoonten van Mohammed beschrijven,
erg belangrijk. De overgrote meerderheid
van de moslims is soenniet. Het Soennisme
kent vier rechtsscholen (richtingen) ook wel
madhhab genoemd.
Download