Document

advertisement
B. Bepalingen voor het vrijwilligerspersoneel
Art. 9 - Elke effectieve indienstneming wordt voorafgegaan door een stage die georganiseerd wordt
overeenkomstig de artikelen 11 tot 14. Behoudens andersluidende bepalingen betreffende uitsluitend bijzondere
ambten, geschiedt de aanwerving in de graad van brandweerman of ambulancier.
De aanwervingsvereisten voor de graad van brandweerman zijn de volgende :
1. Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie;
2. Woonachtig zijn in één der gemeenten aangesloten bij de gewestelijke brandweergroep Landen;
3. Ten minste 18 jaar oud zijn op het ogenblik van de werving;
4. Ten minste 1,60m groot zijn (gemeten zonder schoeisel);
5. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
6. Van goed zedelijk gedrag zijn, te bewijzen (uiterlijk op datum van indiensttreding) aan de hand
van een uittreksel van het strafregister getuigschrift van goed zedelijk gedrag dat niet ouder
mag zijn dan drie maanden en waarbij de kandidaat, zo er ongunstige vermeldingen op
voorkomen, een verklarende nota mag voorleggen;
7. In orde zijn met de dienstplichtwetten (voor de mannelijke kandidaten);
8. Lichamelijk geschikt zijn bevonden bij een geneeskundig onderzoek, dat volgens dezelfde
procedure verloopt als bij het beroepspersoneel (art. 8.10).
Het geneeskundig onderzoek wordt verricht door de officier-geneesheer van de dienst of, bij
ontstentenis, door een door de gemeenteraad aangewezen geneesheer, onverminderd de bepalingen
die gelden inzake arbeidsgeneeskunde.
De sollicitanten kunnen bij aangetekend schrijven binnen de veertien kalenderdagen vanaf de
ontvangst van de gezonden kennisgeving van de uitslag van het geneeskundig onderzoek beroep
aantekenen bij het schepencollege.
Zij dienen zich dan te onderwerpen aan een tegenonderzoek voor een college van drie
geneesheren. Dit college van geneesheren bestaat uit de geneesheer die het vereiste onderzoek
verrichtte, een door beroeper op zijn kosten aangesteld geneesheer en een geneesheer aangeduid
door het schepencollege. Dit college van geneesheren beslist bij meerderheid. Deze uitspraak is
niet vatbaar voor hoger beroep.
De kandidaten moeten :
a. een sterke lichaamsgesteldheid bezitten die hun toelaat vermoeiende en ononderbroken
fysische inspanningen te leveren, de weersgesteldheden te trotseren, op elk soort terrein te gaan
en te lopen, te kruipen, te klimmen, te springen, te zwemmen, zware lasten te dragen (gewicht
van een persoon, zegge + 70 kg.);
b. mogen niet onderhevig zijn aan duizeligheid;
c. in de hoogste mate aan rook kunnen weerstaan;
d. een gezichtsscherpte hebben, zo nodig met brilglazen van 13/10 voor beide ogen samen, met
een minimum van 3/10 voor het minst goede oog.
De gezichtsscherpte zonder bril mag echter niet minder bedragen dan 5/10 voor beide ogen
samen;
e. voor elk oor een gehoorscherpte hebben die hun toelaat, zonder het dragen van een gehoorapparaat, een normale conversatie te horen op 2,50m afstand, de rug naar de onderzoekende
geneesheer gekeerd;
f. mogen geen gebrek hebben waardoor hun prestige ernstig in het gedrang kan komen bij het
uitoefenen van hun functie.
Richtlijnen betreffende het medisch onderzoek :
De anamnese dient te slaan op het beroep van de kandidaten, hun pathologische antecedenten,
erfelijke en persoonlijke (ziekten, ongevallen, eventuele gevolgen), de uitslagen van eventuele
vorige geneeskundige onderzoeken (verzekeringsmaatschappij, leger, ...).
Het eigenlijk onderzoek dient te omvatten :
- een algemeen somatisch onderzoek (algemeen uitzicht, littekens, verminkingen, misvormingen);
- een onderzoek van het voortbewegingsstelsel (skelet, gewrichten, spieren) ;
- een onderzoek van de hartvaten (hart, pols, bloeddruk, aderspat);
- een onderzoek van het ademhalingstelsel (neus, keel, luchtpijp, longen);
- een onderzoek van het abdomen (buik, organen, breuken);
- een neurologisch onderzoek (Romberg, pupilreflexen, peesreflexen, cremasterreflexen, tremor);
- een onderzoek van het psychisme (o.a. algemeen gedrag, emotiviteit);
- een onderzoek van de endocriene organen (schildklier);
- een urineonderzoek (eiwit, suiker);
- een onderzoek van de gezichtsscherpte met en zonder bril (zie voormelde maatstaven);
- een onderzoek van het gehoor (zie voormelde maatstaven)
Na het medisch onderzoek zal de geneesheer een formulier moeten invullen overeenkomstig het
model dat gevoegd is als bijlage 3 bij dit reglement.
9.
Slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid. Op die proeven staan geen punten. De
korpsleiding kan met de organisatie van deze proeven belast worden; de proeven zullen steeds
plaatsvinden onder de supervisie van een regent of licentiaat lichamelijke opvoeding.
De kandidaten moeten slagen op 8 van de 10 proeven, inzonderheid voor de proeven vermeld
onder C, E en I. Degenen die aan deze voorwaarden niet voldoen, worden niet toegelaten tot de
selectieproeven. De opgelegde proeven worden aangepast volgens leeftijdscategorie, met een
vrijstelling vanaf 55 jaar.
De proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn :
A. Voorligsteun :
Het lichaam dat op de handen en de voeten steunt, vormt een rechte lijn met de schouders tot de
hielen terwijl de armen loodrecht op de grond staan. Tijdens de oefening moet de borst de grond
lichtjes raken. Armen buigen en strekken : 10 maal. Voor de leeftijdscategorie vanaf 40 jaar
wordt dit 8 maal.
B. Buiging van de armen :
In hang aan de boom of aan de brug, de handen met de palm naar binnen. Het toestel wordt op
zulkdanige hoogte geplaatst dat de voeten de grond niet raken. Voor de goede uitvoering is vereist
dat de kin boven de brug uitkomt : 4 maal. Voor de leeftijdscategorie vanaf 40 jaar wordt dit 3
maal.
C. Evenwicht :
Twee pogingen worden aan de kandidaat toegestaan.
Op een boom van 7 tot 10 cm breed, 3,5m lang, geplaatst op een hoogte van 1,20m. Vrije
manier van op- en afstijgen. De proef wordt gechronometreerd bij het geven van het signaal
wanneer de kandidaat zich in evenwicht op de boom gesteld heeft.
De chronometer wordt stilgelegd bij het einde van het parcours, vóór de kandidaat van het
toestel afstijgt, de voet voorwaarts gestrekt op het einde van de boom : in 8". Voor de
leeftijdscategorie vanaf 40 jaar wordt dit 10”.
D. 4m touw klimmen :
Twee pogingen, met een tussenpoos van 15' worden aan de kandidaat toegestaan. Het startsein
wordt aan de kandidaat gegeven wanneer hij aan het touw staat, de armen langs het lichaam : in
15". Voor de leeftijdscategorie vanaf 40 jaar wordt dit 20”.
E. Beklimmen van een luchtladder (20m) :
Twee pogingen met een tussenpoos van 15' worden aan de kandidaat toegestaan. De start
begint vanaf de voet van de ladder. De kandidaat houdt de armen langs het lichaam en raakt de
ladder niet aan. De ladder staat nergens tegen en heeft een helling van 70° : in 40". Voor de
leeftijdscategorie vanaf 40 jaar wordt dit 50”.
F. Dragen over 50m :
Twee pogingen met een tussenpoos van 30' worden aan de kandidaat toegestaan. De proef
bestaat uit het dragen van een persoon van hetzelfde gewicht (op 5kg. na) als de drager. Hulpgreep bij een arm en een been. Het startsein wordt aan de kandidaat gegeven wanneer hij de
last heeft opgenomen : in 30". Voor de leeftijdscategorie vanaf 40 jaar wordt dit 40”.
G. Lengtesprong zonder aanloop :
Twee pogingen met een tussenpoos van 5', worden aan de kandidaat toegestaan.
Start : voeten samen achter de lijn.
De afstand wordt bepaald door het dichtst bij de startlijn achtergelaten spoor, ongeacht met
welk lichaamsdeel de grond wordt geraakt : 2 meter. Voor de leeftijdscategorie vanaf 40 jaar
wordt dit 1m80.
H. Dieptesprong :
De kandidaat start vanuit de strekstand en mag geen tussensteun hebben, het neerkomen
gebeurt op een tapijt: 2 meter. Voor de leeftijdscategorie vanaf 40 jaar wordt dit 1m80.
I. 2400m lopen :
in 14’30”. Voor de leeftijdscategorie vanaf 40 jaar wordt dit 16’30”.
J. 50 m. zwemmen
Zonder hulpmiddelen, in 1'50". De zwemstijl kan door de kandidaat vrij gekozen worden. Voor
de leeftijdscategorie vanaf 40 jaar wordt dit 2 min.
10. Een sollicitatiegesprek voeren met twee officieren of onderofficieren van het korps, waarbij
gepeild wordt naar de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke
vereisten van de functie, evenals naar zijn motivatie en naar zijn interesse voor het werkterrein.
Het resultaat wordt onder de vorm van een schriftelijk advies aan de aanstellende overheid
voorgelegd.
Het geneeskundig onderzoek en de proeven inzake lichamelijke geschiktheid zijn eliminerend en gaan
elke andere selectieproef vooraf.
Download