Pilootproject *De Brug*

advertisement
Innovatieve Actie
Kantelzorg
Klankbordgroep
12 mei 2017
Korte beschrijving
• Persoon met zorgnood de kans bieden om in een beschermde omgeving
en op het eigen tempo zich te oriënteren naar de meest geschikte
definitieve verblijfplaats.
• Naam kantelzorg
Korte beschrijving
• Tekst
Concept: 4 fasen
• Fase 1 = All-in
• Fase 2 = afbouw planbare zorg
• Fase 3 = afbouw continue zorg en volledige integratie mantelzorg
• Finale fase = afbouw oproepassistentie en nachtzorg
• In elke fase is stopzetting mogelijk
• Mantelzorg betrekken van bij de opstart
• Educatie en advisering is een belangrijk onderdeel
• Ook mogelijk om in te stromen via andere kanalen dan het ziekenhuis
• Zoeken naar de meest aangewezen definitieve setting
Concept: 4 fasen
Thuiszorgpartners nemen
oproepen over
Casemanager of zorgcoördinator
intervenieert
Betrokken actoren, wat is hun taak
Organisatie van kantelzorg
• Residentiële settings zoals:
• WZC
• Ziekenhuis
• Instellingen voor mensen met een beperking
• Instellingen voor mensen met een psychiatrische problematiek
Tijdens fasering
• Alle 1ste lijnpartners
• OCMW
• CAW
Concrete acties
2017:
• in kaart brengen van de mogelijke plaatsen voor kantelzorg en het in
kaart brengen van de financiële haalbaarheid
2018:
• inrichten van de plaatsen en opstellen van het kantelzorgprotocol
zowel op gebied van doorverwijzing, financiering als organisatie
2019:
• opstart van de eerste plaatsen
2020:
• evaluatie, bijsturing en uitbreiding van het aantal kantelzorgplaatsen
Welke middelen zijn nodig
• Menselijke middelen
• Structurele middelen
• Financieel model: voorbeeld principe
dag 1 - 14
Residentiële instelling
Thuiszorg
Zorgvrager
Planbare zorg
100%
Continue zorg
100%
Zorg op afroep
100%
dag 15- 30
Residentiële instelling
Thuiszorg
Zorgvrager
Planbare zorg
dag 31- 60
Residentiële instelling
Thuiszorg
Zorgvrager
Planbare zorg
Continue zorg
100%*
100%*
dag 60+
Residentiële instelling
Thuiszorg
Zorgvrager
Planbare zorg
Continue zorg
Zorg op afroep
100%*
100%*
100%
Hotelkosten
70%
30%
Continue zorg
100%
Zorg op afroep
100%
Hotelkosten
40%
100%*
60%
Zorg op afroep
100%
Hotelkosten
10%
90%
* Vergoeding via huidige financieringsmechanisme
Hotelkosten
120%
Wat is de verwachte impact
• Zorgervaringen voor zorgvrager en mantelzorg
•
•
•
•
Minder stress
Goed voorbereid naar huis of meest aangewezen setting
Veilige en ergonomische woonomgeving kan worden voorbereid
Snelle heropname van sociale contacten
• Financiële impact
• Onnodig lange ziekenhuisopnames worden voorkomen
• Voorkomen van heropname
• Oneigenlijk gebruik van centra voor kortverblijf zal afnemen
• Equity
• Door degressieve afbouw van hotelkosten voor de zorgvrager is het
toegankelijk voor iedereen
Download