zorg in interactie

advertisement
GROEPSPRAKTIJK VOOR PSYCHOTHERAPIE
OP MAAT, COACHING EN VORMING
Zorg In Interactie
In de zorg aan en voor mensen streeft de professionele hulpverlening in de 21ste
eeuw meer en meer naar een “zorg op maat”. Het nieuwe woonzorgdecreet lonkt in
de richting van cliënt-gerichte of bewonersgerichte zorg op maat, waarbij de
participatie van de zorgvrager en zijn omgeving centraal staat.
Het opgelegd “moeten werken” houdt in dat er grondig nagedacht zal worden hoe
een dienst werkzaam in de ouderenzorg, hoe klein of hoe groot ook, deze uitdaging
zal aangaan. Het woonzorgdecreet betreft niet alleen de woonzorgcentra, maar
eveneens de thuiszorgdiensten en de transmurale diensten (dag- nacht- en
kortopvang en dienstencentra). Een nieuwe wind waait door het zorglandschap en
dit vormt een ware uitdaging voor zowel de zorg- en hulpverleners als de zorgvrager
en zijn leefomgeving.
Pas als iedere medewerker op alle echelons van de zorgverlenende sector het
vraaggericht werken vanuit een grondhouding, als vanzelfsprekend zal beschouwen,
zullen we weten dat het doel bereikt is.
Om zorg op maat te kunnen bereiken is er interactie nodig. Dit betekent dat alle
actoren in zorg overleg plegen, in het bijzonder met inbegrip van de zorgvrager en de
mantelzorgers. De zorg- of hulpverlener gaat hierbij ook in interactie met zichzelf
door aan zelfreflectie te doen en door middel van super- en intervisie.
Hulpverleners doen momenteel hun uiterste best met de voor hen op dit moment
aanwezige informatie. Medewerkers kunnen echter slechts bewust worden van de
interactie met en tussen anderen en met zichzelf door eerst zelf inzicht te verwerven
over de eigen manier van werken. Wat men niet (her)kent, daar heeft men geen
inzicht in, waardoor het gewenste gedrag niet kan volgen. Erkenning geven aan wat
er nu reeds verwezenlijkt wordt schept een bodem tot verandering. Door
bewustwording kunnen zorgverleners een nieuwe weg inslaan in contact met de
bewoners.
Vraaggericht werken impliceert een open houding naar de cliënt (of bewoner) toe.
Wie is deze mens? Wat wil hij of zij in de samenwerking met de zorgsector om een
comfortabele, kwaliteitsvol leven in de samenleving te blijven ervaren?
Wat heeft het woonzorgcentrum op zich reeds te bieden van bij de opname. Dit
spanningsveld tussen vraag, aanbod en onzekerheid maakt dat er onderhandelt
wordt. Geen compromis, maar een belangenbehartiging, een akkoord, met als doel
de bewoner een volwaardige “thuis” te bieden, waar hij of zij in de laatste fase van
het leven kan vertoeven, kan ZIJN.
De vorming “Zorg in Interactie” kan hier een antwoord op zijn. Het betreft echter niet
enkel een vorming, maar tegelijkertijd ook intervisie en supervisie. Medewerkers
brengen hun eigen ervaringen tijdens de vorming in. De vorming is belevingsgericht
en vergt hierdoor een oprechte betrokkenheid van de groepsleden.
Doelgroep
Iedere medewerker die zich wil verdiepen in het geven van zorg-op-maat.
Werkwijze
Er wordt een theoretisch kader geboden en via oefeningen en casussen gaan we in
op eigen vaardigheden.
Programma
o
o
o
o
o
o
Wat is zorg op maat en interactie
Wie zijn de medespelers in de zorg en wat bepaalt de interactie?
De grondhouding in de hulpverlening
Machtsverschillen in de zorg
Empowerment
Supervisie en intervisie van de zorg- in interactie (laatste sessie)
Duur
Groepsgrootte
Code vorming
Prijs
4 sessies van 3 uur
maximum 15 deelnemers
HN/ZII
1600 € (inclusief syllabus) + km-vergoeding
Download