identificatiedocument

advertisement
IDENTIFICATIEDOCUMENT
in toepassing van de KB’s van 27 maart 1998 en 20 februari 2002 inzake
de diensten voor preventie & bescherming op het werk
1. IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER
2. OPDRACHTEN
TE VERRICHTEN DOOR
BESCHERMING OP HET WERK (IDPBW)
DE
INTERNE
DIENST
VOOR
PREVENTIE
EN
De verdeling van de opdrachten en taken tussen de interne dienst en de externe dienst Provikmo
is opgenomen achter aan dit document.
Op basis van de indeling in groepen (artikel 3 van het KB IDPBW, indeling van de werkgevers in 4
groepen: A, B, C of D),
behoort uw onderneming/instelling tot de groep
De verdeling van de opdrachten en taken is opgenomen in de desbetreffende kolom. De
opgenomen items werden zo vastgelegd door het KB IDPBW. De cursief opgenomen items
maken het voorwerp uit van de overeenkomst tussen de werkgever en Provikmo.
Telkens wanneer een beroep gedaan wordt op de externe dienst wordt de interne dienst belast
met de opdrachten vermeld onder artikel 12 van hoger vermeld KB, namelijk:
1. De samenwerking met de externe dienst organiseren.
2. De coördinatie met de externe dienst verzekeren door het verstrekken van informatie.
3. Samenwerken bij de risicoanalyse:
- de externe dienst vergezellen bij onderzoeken op de arbeidsplaats;
- de externe dienst bijstaan bij het onderzoeken van de oorzaken van arbeidsongevallen en
beroepsziekten;
- bijstand verlenen bij het opstellen van inventarissen.
4. Meewerken met de externe dienst bij de implementatie van de preventiemaatregelen vastgesteld
op basis van de risicoanalyse, door advies te verstrekken in verband met:
maatregelen inzake propaganda en onthaal, informatie, vorming en sensibiliseren van de
werknemers;
het opstellen van instructies voor de werknemers.
5. Meewerken aan de uitwerking van de procedures bij ernstig en onmiddellijk gevaar, de
organisatie van de eerste hulp en de dringende verzorging.
200901/Provikmo-B/1532-1
3. SAMENSTELLING VAN IDPBW, PREVENTIEADVISEUR(S), KWALIFICATIES EN PRESTATIEDUUR
● Samenstelling:
● Aantal preventieadviseurs:
● Kwalificaties:
● Prestatieduur:
4. VAARDIGHEDEN VERTEGENWOORDIGD IN DE IDPBW
Deskundigheid
Naam
Functie
Arbeidsveiligheid
Arbeidsgeneeskunde
Externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk (Provikmo)
Ergonomie
Bedrijfshygiëne
Psychosociale belasting
veroorzaakt door het werk
waaronder geweld, pesterijen en
ongewenste omgangsvormen:
o Preventieadviseur
psychosociale aspecten
o Vertrouwenspersoon
5. ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE EN FINANCIËLE MIDDELEN WAAROVER DE IDPBW BESCHIKT
●
Administratieve middelen:
secretariaat van de interne dienst
●
Technische middelen:
eigen infrastructuur en middelen + eventuele apparatuur
ter beschikking gesteld door de externe dienst
●
Financiële middelen:
toepassing KB's 27-03-1998 en 20-02-2002
6.
ADVIEZEN VAN HET COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK:
(INDIEN VAN TOEPASSING)
7.
OPDRACHT INZAKE HET GEZONDHEIDSTOEZICHT
Hiervoor wordt een beroep gedaan op de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op
het Werk Provikmo vzw.
200901/Provikmo-B/1532-2
TAAKVERDELING INTERN/EXTERN: OPDRACHTEN & TAKEN (KB's 27.03.1998, 20.02.2002 & 17.05.2007)
5
OPDRACHTEN
Bijstand bij uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersing systeem
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
1)
2)
ART
Risicoanalyse: meewerken aan identificatie gevaren; maatregelen voorstellen; advies bij globaal preventieplan en jaarlijks actieplan
Studie van ongevallen en incidenten
Analyse van de oorzaken van beroepsziekten
Onderzoek psychosociale factoren verbonden aan de arbeid
Advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats,...
Advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats en sociale voorzieningen
Advies verlenen over het opstellen van instructies
Advies verlenen over de vorming van de werknemers
Voorstellen doen voor het onthaal, begeleiding, informatie en vorming van de werknemers,...
Advies aan werkgever en aan Comité PBW...
Deelnemen aan coördinatie, samenwerking en informatie inzake werken met derden en tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Ter beschikking staan voor vragen van werkgever; hiërarchische lijn; werknemers
Uitwerking van interne noodprocedures...
Meewerken aan de organisatie van de eerste hulp...
Verzekeren van het secretariaat van het Comité PBW
Alle andere opdrachten opgelegd door de wet en de uitvoeringsbesluiten
Onderzoeken van de wisselwerken tussen mens en arbeid
Gezondheidstoezicht op de werknemers: a) evaluatie gezondheidstoestand …
b) voorstellen van aangepaste werkmethodes
c) opsporen van beroepsziekten (+ aangifte) …
3)
Toezicht houden op de organisatie van de eerste hulp
Organisatie, coördinatie en samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in het kader van de risicoanalyse en implementatie van preventiemaatregelen
6
12.
A/B
I
C
Provikmo*
D
Provikmo
I
Provikmo*
Provikmo
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
I
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
I
Provikmo
Provikmo
Provikmo
Provikmo
Provikmo
I
A/B
C
D
I
I
I
I
I
I
7
7
7
7
TAKEN
1) permanente risicoanalyse...
a) veelvuldig en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats...
b) onderzoeken van de werkposten bij verhoging risico’s of nieuwe risico’s
c) ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek verrichten
d) onderzoeken doen naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten
e) onderzoeken voor de verbetering van het welzijn van de werknemers
f) uitvoeren of doen uitvoeren van analyses en controles
g) kennis nemen en onderzoek van fabricageprocédés, werkmethodes en arbeidsprocessen
h) bijhouden documentatie
i) maatregelen treffen bij onmogelijkheid op directie een beroep te doen
j) onderzoek en verslaggeving ernstige arbeidsongevallen
2) werking van de dienst
a) opstellen maandverslagen (minder dan 50 werknemers: driemaandelijks)
b) opstellen jaarverslag
c) opstellen arbeidsongevallensteekkaart of invullen aangifteformulier
3) documenten opstellen, aanvullen of viseren in het kader van de keuze, de aankoop, het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen en PBM’s
4) kennisgevingen aan de overheid
5) taken in het kader van het secretariaatswerk
6) bijhouden van het registratiedocument onthaal nieuwe werknemers
11
§ 2,2. Onderzoeken op arbeidsplaats na arbeidsongeval vanaf 4 dagen werkverlet
Provikmo*
Provikmo
§ 2,3. Onderzoek en verslaggeving van ernstige arbeidsongevallen
Provikmo*
Provikmo
ART
7
7
KB
17/5/2007
I:
(E):
( ):
PREVENTIE PSYCHOSOCIALE BELASTING OP HET WERK WAARONDER GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN
Aanduiding van een preventieadviseur belast met de preventie van psychosociale belasting op het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenste omgangsvormen
I
I
I
I
I
I
I
I
Provikmo*
I
I
I
I
I
I
I
Provikmo
I
I
I
I
I
I
I
> 50 WNS
()
< 50 WNS
Provikmo
steeds door de interne dienst
Provikmo: steeds door de externe dienst
Provikmo*: steeds door de externe dienst indien preventieadviseur géén aanvullende vorming niveau I of II gevolgd heeft
de opdrachten medisch toezicht worden door de externe dienst vervuld tenzij er een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in loondienst is
BLANCO = keuze
of intern gespecialiseerd preventieadviseur (specifieke diploma's vereist) of de preventieadviseur psychosociaal welzijn van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
200901/Provikmo-B/1532-3
KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 27 MAART 1998 EN 20 FEBRUARI 2002: INDELING VAN DE WERKGEVERS IN 4 GROEPEN
A
Bedrijf
Welke groep




> 1000 werknemers
> 500 werknemers (*)
> 200 werknemers (**)
> 50 werknemers (***)
B




C
tussen 200 en 1000 werknemers en niet A
tussen 100 en 200 werknemers (*)
tussen 50 en 200 werknemers (**)
tussen 20 en 50 werknemers (***)
Interne
preventieadviseur
veiligheid
Niveau I
Niveau II
of
Niveau I
Adjunct
preventieadviseur
veiligheid
Niveau II
Voldoende kennis
Leiding interne dienst
Preventieadviseurarbeidsgeneesheer
(*):
"kleine" risico's
(**) "zware" risico's
(***): "zeer zware" risico's
D
 < 200 werknemers en niet A of B
 < 20 werknemers en werkgever niét
zelf preventieadviseur
Voldoende kennis
of
Niveau II of I
 < 20 werknemers en werkgever
zelf preventieadviseur
Werkgever
óf de interne preventieadviseur veiligheid met arbeidsovereenkomst of overheidsstatuut
óf de interne preventieadviseur-arbeidsgeneesheer met arbeidsovereenkomst of overheidsstatuut
de werkgever zelf
óf Interne dienst met arbeidsovereenkomst of overheidsstatuut
óf Externe dienst
steeds externe dienst
[winning, reiniging en distributie van water, lichte metaalverwerking, fijnmechanische en optische industrie, andere be- en verwerkende industrieën (bv. voeding, textiel,
drukkerijen, garages ...)]
[o.m. hout- en bouwnijverheid, betonfabrieken, meubelfabrieken, metaal, machinebouw, fijne chemie, kunstvezelindustrie, productie en distributie van elektriciteit, gas, ...]
[splijtstoffen, cokes, aardolie, carbochemische industrie, industriële en agrarische chemische grondstoffen, ...]
Berekening van het aantal werknemers:
Het aantal werknemers wordt berekend door het aantal kalenderdagen waarop elke werknemer ingeschreven is in het personeelsregister gedurende een periode van 4 opeenvolgende trimesters samen te tellen en
dit getal te delen door 365. Werknemers die deeltijds werken worden slechts voor de helft meegerekend indien hun uurrooster minder bedraagt dan ¾ van een voltijdse betrekking.
Ook gelijkgestelde personen dienen meegeteld te worden, namelijk:
 personen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma voorziet in een vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling wordt verricht;
 de personen verbonden door een leerovereenkomst;
 de stagiairs;
 de leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht.
Het aantal gelijkgestelde personen wordt berekend door het aantal uren waarop zij arbeid, stage of een vorm van arbeid verrichten tijdens een periode van 4 trimesters die elke trimester voorafgaan, te delen door
1750 (dit getal is het gemiddeld aantal gepresteerde uren in een normale voltijdse betrekking).
200901/Provikmo-B/1532-4
Download