Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996

advertisement
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen
1966-1996
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
Nederland
hdl:10622/ARCH01547
© IISG Amsterdam 2016
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Inhoudsopgave
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen............................................................................. 5
Archiefvorming....................................................................................................................................5
Inhoud en structuur............................................................................................................................5
Raadpleging en gebruik.....................................................................................................................7
Bijlagen...............................................................................................................................................7
INVENTARIS...................................................................................................................................10
ALGEMEEN...............................................................................................................................10
Bestuurs- en ledenvergaderingen.................................................................................... 10
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur...............................................................10
Ledenvergaderingen.............................................................................................. 12
Algemene Ledenvergaderingen..............................................................12
Buitengewone Ledenvergaderingen....................................................... 13
Correspondentie................................................................................................................13
Jaarverslagen....................................................................................................................14
BIJZONDER.............................................................................................................................. 14
ORGANISATIE.................................................................................................................. 14
Algemeen...............................................................................................................15
Statuten en huishoudelijk reglementen................................................................. 15
Oprichting, geschiedenis en jubilea.......................................................................15
Oprichting en geschiedenis.................................................................... 15
Jubilea.....................................................................................................16
Bestuur...................................................................................................................17
Financiën............................................................................................................... 18
Correspondentie......................................................................................18
Begrotingen en financiële verslagen...................................................... 18
Boekhouding........................................................................................... 19
Commissies.............................................................................................19
Stichting Luctor....................................................................................... 19
Ledenadministratie.................................................................................................20
Personeel...............................................................................................................21
Kantoor en huisvesting..........................................................................................21
Archief....................................................................................................................21
Districten en afdelingen.........................................................................................21
Districten................................................................................................. 22
Afdelingen............................................................................................... 22
Algemeen en Nederland...................................................... 22
Duitsland...............................................................................24
Suriname.............................................................................. 25
Propaganda en scholing........................................................................................25
Ledenwerving..........................................................................................25
Voorlichting en burgerwerk..................................................................... 26
Algemeen............................................................................. 26
Commissies burgerwerk.......................................................27
Stagiaires burgerwerk.......................................................... 28
Scholing en vorming............................................................................... 28
Algemeen............................................................................. 28
Kadercursussen....................................................................28
Publiciteit en propaganda....................................................................... 29
Algemeen............................................................................. 29
Twintig.................................................................................. 31
WERKTERREIN................................................................................................................31
Algemeen...............................................................................................................31
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
2
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Rechtspositie van dienstplichtigen........................................................................ 32
Individuele belangenbehartiging............................................................................ 33
Sociaal-economische positie van dienstplichtigen................................................ 34
Arbeidsvoorwaarden............................................................................... 34
Algemeen............................................................................. 34
Wedde.................................................................................. 35
Huisvesting en voeding........................................................ 36
Werk- en rusttijden............................................................... 37
Compensatie en verroostering............................................. 37
Reizen en reiskosten........................................................... 38
Vrije tijd.................................................................................38
Verlof, vakantie en buitengewoon verlof.............................. 38
Arbeidsomstandigheden......................................................................... 39
Algemeen............................................................................. 39
Dienstongevallen.................................................................. 39
Wachtlopen en bivak............................................................40
Gezondheidszorg................................................................. 40
Kostwinnersvergoeding........................................................ 40
Buitenlandtoelage.................................................................40
Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU)............................. 41
Militaire oefeningen.............................................................. 41
Kaderverplichting..................................................................41
Plaatsingsbeleid................................................................... 41
Arbeidsverhoudingen............................................................................................. 41
Democratisering in de krijgsmacht......................................................... 41
Vrijheid van meningsuiting......................................................................41
Vakbondsvrijheid, grondrechten en faciliteitenregeling...........................42
Stakingsrecht.......................................................................................... 42
Medezeggenschap..................................................................................42
Tegenwerking.......................................................................................... 44
Militair straf en tuchtrecht....................................................................... 44
Tuchtrecht.............................................................................45
Strafrecht.............................................................................. 45
Ceremonies en parades......................................................................... 46
Veiligheidsonderzoek.............................................................................. 46
Motivatie en vorming.............................................................................. 46
Discipline, haardracht en groetplicht...................................................... 46
Geweld in de krijgsmacht....................................................................... 46
Personeelsbeleid Defensie.................................................................................... 47
Dienstplichtbeleid.................................................................................... 47
Keuring....................................................................................................49
Diensttijdverkorting..................................................................................49
Vrijstelling voor en uitstel van militaire dienst.........................................49
Stichting Voorlichting Dienstplicht...........................................................49
Beroepsleger...........................................................................................49
Inzet en legering van militairen in het buitenland................................... 50
Algemeen............................................................................. 50
Libanon.................................................................................50
Joegoslavië...........................................................................50
Andere landen en gebieden.................................................51
Beroepspersoneel................................................................................... 51
Minderheden en de krijgsmacht............................................................. 51
Algemeen............................................................................. 51
Etnische minderheden..........................................................51
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
3
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Vrouwen................................................................................52
Homoseksuelen....................................................................52
Herhalingsoefeningen............................................................................. 53
Nazorg.....................................................................................................53
Nucleaire, biologische en chemische wapens.......................................................53
Leger en maatschappij.......................................................................................... 54
De plaats van het leger in de maatschappij........................................... 54
Legerinzet............................................................................................... 55
Defensiebeleid....................................................................................................... 55
Defensiebeleid en defensiebegrotingen................................................. 55
Militaire samenwerking met andere landen............................................ 56
Dienstweigering..................................................................................................... 56
CONTACTEN VAN DE VVDM..........................................................................................56
Vakcentrales en de jongerenorganisaties van vakbonden.................................... 56
Militaire vakbonden en belangenorganisaties....................................................... 57
Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (AVNM)........................... 57
Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP)...............................57
Bond voor Dienstplichtigen (BVD).......................................................... 58
Stichting Rechtsbijstand Dienstplichtigen............................................... 58
Overige....................................................................................................58
Politieke partijen en jongerenorganisaties.............................................................59
Vredesbeweging.................................................................................................... 60
Extreem rechts...................................................................................................... 60
Overige organisaties..............................................................................................61
Contacten met Defensie en commandanten......................................................... 61
Algemeen................................................................................................ 61
Georganiseerd Overleg...........................................................................62
Militaire krijgsmachtdelen en commandanten.........................................63
Koninklijke Landmacht......................................................... 63
Koninklijke Luchtmacht.........................................................63
Koninklijke Marine................................................................ 64
Koninklijke Marechaussee....................................................64
Overige commandanten....................................................... 64
Buitenlandse contacten van de VVDM..................................................................64
Buitenland commissie............................................................................. 64
Projecten................................................................................................. 65
ECCO......................................................................................................65
Euromil.................................................................................................... 66
Buitenlandse organisaties van dienstplichtigen...................................... 66
STUKKEN AFKOMSTIG VAN BESTUURSLEDEN.................................................................. 67
Stukken afkomstig van A. (Lout) Bots..............................................................................67
Stukken afkomstig van Paul Damen................................................................................ 68
Stukken afkomstig van Jaap Klazema............................................................................. 68
Stukken afkomstig van Cees Slegers.............................................................................. 68
Stukken afkomstig van Herman Specker......................................................................... 68
Stukken afkomstig van Jan Stoof.....................................................................................68
ARCHIEF VAN DE AFDELING OIRSCHOT.............................................................................69
DOCUMENTATIE...................................................................................................................... 70
Kazernekranten voor machtsdelen................................................................................... 73
Kazerne uitgaven van anderen........................................................................................ 73
Knipsels.............................................................................................................................73
Overige documentatie.......................................................................................................75
Aanvulling 2015.......................................................................................................................... 75
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
4
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen
Archiefnummer ARCH01547
Archiefvormer Vereniging van Dienstplichtige Militairen
Periode 1966-1996
Omvang 59.70 m.
Taal lijst Dutch
Taal materiaal Dutch
Archiefvorming
Geschiedenis
Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM); opgericht op 4 augustus 1966 als vakbond
voor dienstplichtigen; werd in 1969 formeel gesprekspartner van de minister van defensie;
organiseerde begin jaren zeventig spraakmakende acties over groetplicht en vrije haardracht en
compensatieregelingen; leden in de jaren zeventig meer dan dertigduizend; had nauwe contacten
met organisaties van dienstplichtigen in diverse Europese landen aangesloten bij de FNV in 1990;
opgeheven in september 1996 na het opschorten van de opkomstplicht.
Inhoud en structuur
Inhoud
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur,
notulen en beschrijvingsbrieven van Algemene Ledenvergaderingen (ALV), stukken van de
commissies van de VVDM, statuten en huishoudelijk reglementen, jaarverslagen, correspondentie,
onder andere met afdelingen, defensie en commandanten, stukken betreffende de oprichting,
geschiedenis, ledenadministratie, ledenwerving, scholing, propaganda en publiciteit, financiën,
districten en afdelingen, notulen van het Georganiseerd Overleg (GO), exemplaren van VVDMbladen als Afdelingspost, Kernblad, Opkomstkrant en kazernekranten,.
stukken betreffende de sociaal-economische problemen van dienstplichtigen, democratisering in
de krijgsmacht, contacten met buitenlandse organisaties van dienstplichtigen en conferenties van
ECCO.
Ordening
Het archief van de VVDM bestond uit twee hoofdgedeelten. Het eerste gedeelte omvatte
materiaal van de beginperiode van de VVDM en werd in 1975 naar het IISG overgebracht. Het
tweede gedeelte kwam in 1996 binnen. Tussendoor ontving het IISG enkele kleine aanvullingen,
waaronder stukken afkomstig van de bestuurders A. Bots , P. Damen , J. Klazema , C. Slegers ,
H. Specker en J. Stof . Tenslotte is het resterende materiaal ontvangen na de opheffing van de
VVDM.
In 1990 werd door de VVDM van het gedeelte dat toen in het IISG aanwezig was een
voorlopige lijst gemaakt. Dit gedeelte besloeg grotendeels de periode 1966-1981. Het in 1996
binnengekomen hoofdgedeelte was voorzien van een eigen code-lijst. De meeste kleine
aanvullingen waren helemaal ongeordend. Al die verschillende delen van het archief zijn
geïntegreerd en het geheel werd opnieuw geordend en in onderstaande inventaris beschreven.
Het probleem bij het integreren was niet alleen de aanwezigheid van verschillende delen met
verschillende lijsten, maar vooral het feit dat de VVDM twee verschillende coderingssystemen
had gehanteerd. Tot het midden van de jaren zeventig gebruikte de VVDM een rubriekssysteem
met lettercodes en de meeste stukken van de beginperiode waren van deze lettercodes voorzien.
Rond 1975 werd er op een ander systeem met decimale codes overgegaan. Het verschil tussen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
5
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
twee systemen leidde tot onderbrekingen in enkele doorlopende series. Een voorbeeld daarvan
is de serie correspondentie. Onder het rubriekssysteem werd de correspondentie geordend per
onderwerp. Later begon men de correspondentie in ingekomen en uitgaande series op te bergen.
Het resultaat is dat een groot deel van de correspondentie van de periode 1966-1975 niet in de
rubriek `correspondentie' maar bij de desbetreffende onderwerpen gezocht moet worden. Van
de twee coderingssystemen werd de decimale codering als uitgangspunt bij het herordenen
gebruikt. In de rubriek `algemeen' werden de series vergaderstukken van DB, HB en ALV's en
de algemene correspondentie geplaatst. In de rubrieken `activiteiten' en `werkterrein' werd,
met enkele wijzigingen, dezelfde indeling aangehouden als bij de decimale codering. Sommige
rubrieken werden samengevoegd, indien het onderscheid onduidelijk was of door de VVDM niet
consequent toegepast; samengevoegd werden o.a. kazernewerk en ledenwerving, burgerwerk
en voorlichting, overlegstelsel en contacten met defensie. Ook werd de volgorde en de naam van
sommige rubrieken aangepast. De rubriek `Buitenlandbeleid VVDM' bijvoorbeeld is `Buitenlandse
contacten van de VVDM' geworden en naar achteren in de inventaris verschoven.
Behalve deze algemene opmerkingen zijn er nog enkele punten met betrekking tot de ordening te
vermelden.
De rubrieken in de codelijst van de VVDM begonnen meestal met een subrubriek `algemeen'.
Hierin waren stukken ondergebracht, die in algemene zin betrekking hadden op zo'n onderwerp,
maar ook alle overige stukken die men niet in een verdere uitsplitsing in subrubrieken kwijt
kon. Deze vermenging van `algemeen' en `overig' is slechts in geringe mate gecorrigeerd. Een
grondige herordening zou hier te veel tijd hebben gekost en bovendien de oude orde sterk hebben
aangetast.
Stukken van commissies, ongeacht de status van de commissie, kan men aantreffen bij het
onderwerp van de activiteit van de commissie en niet in een aparte rubriek commissies.
Pamfletten, brochures en ander documentatiemateriaal werd eveneens bij het betreffende
onderwerp aangetroffen. Deze stukken zijn daar gelaten. In de rubriek `documentatie' achteraan
het archief (p. 80) vindt men alleen de algemene documentatie, zoals een serie knipsels over de
VVDM en de kazernekranten van de afdelingen.
De stukken afkomstig van bestuursleden zijn gedeeltelijk ingevoegd. De meer persoonlijke
neerslag van hun werk, zoals hun aantekeningen, zelf gevormde dossiers en stukken van
activiteiten buiten het kader van het landelijk VVDM-bestuur, zijn aan het eind van de inventaris
apart beschreven. Dat geldt ook voor het zelfstandige archiefje van de afdeling Oirschot.
Samen met het archief werd een grote hoeveelheid beeld- en geluidsmateriaal naar het IISG
gebracht, waaronder foto's, tekeningen, affiches, buttons, films en video- en geluidscassettes. Dit
materiaal is aan de afdeling Beeld en Geluid overgedragen. Exemplaren van het maandelijkse
blad van de VVDM Twintig is naar de afdeling Bibliotheek overgebracht. Onder de boeken en
tijdschriften die naar de bibliotheek werden overgebracht, bevond zich een rijke verzameling van
tijdschriften van organisaties van dienstplichtigen in het buitenland.
Behalve een groot aantal dubbeltallen is uit het archief verder niets vernietigd. Na ordening en
herverpakking is de omvang van het archief 58.22 m.
Inventarisatie van het VVDM-archief was mogelijk dankzij de financiële steun van het Prins
Bernhard Fonds .
Bewerking
Inventaris gemaakt door Erhan Tuskan in 1998
Aanvulling op de inventaris gemaakt door Mieke Stroo in 2015
Onderwerpen
Geografische namen
Netherlands
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
6
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Raadpleging en gebruik
Raadpleging
Vrij
Aanbevolen citeerwijze
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen , inventory number ..., International Institute of
Social History, Amsterdam
Bijlagen
INLEIDING
De VVDM: geschiedenis in het kort (1)
De Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) , de eerste vakbond voor dienstplichtigen in
Nederland en tevens ter wereld, werd op 4 augustus 1966 op de Elias Beeckmankazerne te Ede
opgericht. Het initiatief voor een soldatenvakbond kwam van de dienstplichtige militairen Loebas
(Huub) Oosterbeek , Wim Loendersloot en Leo Kramer , naar aanleiding van een incident waarbij
een soldaat vijf dagen verzwaard arrest kreeg.
Met toestemming van de bataljonscommandant vond op de avond van 4 augustus in aanwezigheid
van 23 soldaten en 2 beroepsmilitairen de oprichtingsvergadering plaats. Tijdens de vergadering
werd een werkprogramma aangenomen met 19 punten; dit varieerde van meer wastafels bij de
toiletten en douchegelegenheid voor soldaten tot het afschaffen van het koperpoetsen en de
groetplicht. Er werd een voorlopig bestuur gekozen waarvan Oosterbeek de voorzitter werd. Het
voorlopig bestuur, een soort werkgroep, had zich vier weken de tijd gegeven om 250 leden te
werven.
Om dit doel te bereiken hoefde men niet lang te wachten. Na een korte aarzeling en het eerste
`ideologische' conflict tussen Oosterbeek en de andere twee mede-oprichters begon de nog
jonge compagniesclub uit te groeien tot een landelijke organisatie. Op het idee van een vakbond
reageerden de dienstplichtigen enthousiast. Tientallen soldaten stuurden steunbetuigingen en
meldden zich spontaan als lid aan. In de zomer van 1967, ongeveer een jaar na de oprichting,
telde de VVDM meer dan drieduizend leden.
De oprichting van de VVDM ging gepaard met een golf van publiciteit in de media. De reacties
waren overwegend positief. Opmerkelijk was de positieve houding van zowel kaderleden als de
leger- en defensieleiding tegenover de nieuwe vereniging. Er werd meteen toestemming gegeven
om leden te werven en afdelingen op te zetten op de kazernes. Er werden faciliteiten verleend
zoals kantoorruimte en later werd ook vrijstelling gegeven voor bestuurders. Bovendien werd
de VVDM in 1969 formeel gesprekspartner van de minister van defensie in het Georganiseerd
Overleg (GO).
In de eerste jaren werden er via overleg de eerste resultaten geboekt. In mei 1967 werd de
verplichte reveille van zes uur 's morgens een half uur verlaat. Ook werden het koperpoetsen en
de militaire treinen afgeschaft. In de eerste drie jaren werd veel aandacht besteed aan de interne
organisatie van de vereniging. De eerste afdelingen werden in Ede en Ermelo opgericht. Er werd
een netwerk van districtscoördinatoren opgebouwd. Vanaf april 1967 verscheen Twintig , het
verenigingsblad van de VVDM. In 1969 kwamen de afdelingen met eigen bladen, de zogenaamde
kazernekranten. Het resultaat van deze activiteiten was dat het ledenaantal van de VVDM begin
1969 tot zesduizend was gegroeid. De periode 1969-1976 vormde de roerigste uit de dertigjarige
geschiedenis van de VVDM. De afdelingen gingen beter functioneren en onder druk van deze
afdelingen ontdekte de VVDM naast overleg andere pressiemiddelen. In oktober 1969 vond op
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
7
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
het Binnenhof de eerste landelijke demonstratie van de VVDM plaats met leuzen als `geen geld
geen soldaten'. Als gevolg hiervan werd per 1 januari 1970 de wedde verhoogd. In hetzelfde jaar
zette de VVDM zich in voor de afschaffing van de groetplicht. Zo werd 1 juli 1970 uitgeroepen tot
Nationale Groetdag, waarop de soldaten niet alleen hun meerderen maar iedereen groetten. Deze
actie werd gevolgd door de tweede Nationale Groetdag in 1971 en de derde in 1972. Een jaar
later, in augustus 1973, schafte de minister de groetplicht af. Het jaar 1971 werd ook gekenmerkt
door geslaagde acties voor het vrijlaten van de haardracht. Na spraakmakende successen zoals
de vrije haardracht en de afschaffing van de groetplicht werden in de periode 1973-1976 de
compensatieregeling en de Inhouding Huisvesting en Voeding (IHV) de belangrijkste actiepunten
voor de VVDM. Het hoogtepunt van een reeks demonstraties werd de landelijke demonstratie van
14 februari 1974 in Utrecht waar 8000 dienstplichtigen zich verzamelden.
Begin jaren zeventig steeg het ledental van de VVDM tot boven de dertigduizend. Dat was
ongeveer tachtig procent van de dienstplichtige militairen van toen. Maar na de compensatiestrijd
leek de tijd van snelle successen voorbij te zijn.
Door de harde confrontaties verslechterde de verhouding met kaderleden en de legertop. Op
kazerneniveau stuitte de VVDM steeds meer op tegenwerking van het kader. Het overleg met het
ministerie verliep moeizaam en in augustus 1972 besloot de minister het overleg af te breken. In
december 1975 werd het overleg, dat in 1973 hervat was, door de VVDM zelf opgeschort. Intussen
kreeg de VVDM een gematigde concurrent: in november 1972 werd de Algemene Vereniging
Nederlandse Militairen (AVNM) opgericht.
Als gevolg van deze en andere ontwikkelingen ging de VVDM eind zeventiger jaren en begin jaren
tachtig door een diep dal. In 1983 daalde het ledental tot vijfduizend. In deze periode werd speciale
aandacht besteed aan de vrijheid van meningsuiting in het leger. De VVDM stortte zich vooral
op een juridische strijd tegen de legercensuur. Daarnaast groeide ook onder soldaten het verzet
tegen nieuwe kernwapens. Steeds meer soldaten weigerden wacht te lopen bij opslagplaatsen van
kernwapens (de Site-wacht) en namen deel aan de vredesdemonstraties in het begin van de jaren
tachtig.
Halverwege deze periode begon de VVDM zich te herstellen en nam het ledental weer toe. De
campagne tegen geweld en intimidatie in het leger speelde een belangrijke rol in dit herstel.
In deze campagne bracht de VVDM de gevallen van intimidatie en geweld op kazernes in de
publiciteit via `zwartboeken'. Een ander thema dat de VVDM in de jaren tachtig aanpakte was
leegloop en verveling in het leger. Onder meer door deze campagne van de VVDM werd in 1990
besloten tot een verkorting van de diensttijd naar 12 maanden.
Deze positieve ontwikkelingen van de tweede helft van de jaren tachtig werden in mei
1990 bekroond met de aansluiting bij de vakcentrale FNV . Dit maakte de VVDM de eerste
soldatenvakbond ter wereld die zich bij een vakcentrale aansloot.
Vanaf het begin van de jaren zeventig ontwikkelde de VVDM nauwe contacten met organisaties
van dienstplichtigen in diverse Europese landen. Belangrijk bij de internationale contacten was de
oprichting van de European Conference of Conscripts Organisations (ECCO) , het georganiseerde
verband van Europese organisaties van dienstplichtigen, in 1979. Naast betrekkingen in het kader
van ECCO heeft de VVDM ook bilaterale contacten gehouden, vooral met de nieuw tot stand
gekomen organisaties in Oost-Europese landen.
Na de feestelijke viering van het vijfentwintigjarig jubileum begon binnen de VVDM de discussie
over de afschaffing van de dienstplicht. Tot dan toe was de VVDM altijd een voorstander van
dienstplicht geweest. In april 1992 werd dit standpunt aangepast en de VVDM begon met
een campagne voor de vervroegde afschaffing van de dienstplicht. Na het opschorten van de
opkomstplicht in 1996 werd de VVDM op 14 september 1996 officieel opgegeven. Om het culturele
erfgoed van de VVDM te bewaken werd dezelfde tijd de Stichting Erfgoed VVDM opgericht.
De organisatie
De basis van de organisatiestructuur van de VVDM werd in de eerste statuten en huishoudelijke
reglementen vastgelegd. Hoewel de statuten en huishoudelijke reglementen in de loop van de
tijd een paar keer gewijzigd werden, bleven de hoofdlijnen van de structuur ongewijzigd. De
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
8
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
VVDM kende de volgende organen: -Het hoogste besluitvormend orgaan was de Algemene Leden
Vergadering (ALV). Een ALV wordt sinds de jaren zeventig eens in de twee maanden gehouden en
is open voor alle leden. Tijdens de ALV werd de beleidspunten van de vereniging vastgesteld en
worden nieuwe bestuursleden gekozen. Er waren twee soorten leden te onderscheiden: gewone
leden (dienstplichtigen) en buitengewone leden (ex-dienstplichtigen).
-Het Algemeen Bestuur had als primaire taak het leiden van de VVDM en het waarborgen van
de continuïteit van de organisatie. De snel wisselende bestuurssamenstelling veroorzaakte een
continuïteitsprobleem in de VVDM. Daarom zaten in het Algemeen Bestuur naast de leden van het
Dagelijks Bestuur voormalige dagelijks bestuurders of oud-afdelingsbestuurders.
-Het Dagelijks Bestuur was belast met de dagelijkse leiding van de VVDM. Het Dagelijks Bestuur
bestond uit 7 à 8 dienstplichtigen die werkelijk in dienst zijn.
De leden van het Dagelijks Bestuur zijn vrijgesteld van alle dienstplichten. Binnen de structuur van
de VVDM hadden de afdelingen een centrale rol. In principe vormden de VVDM-leden die op een
kazerne zijn gelegerd een afdeling. Elke afdeling had haar eigen bestuur (afdelingsbestuurders),
dat de afdeling vertegenwoordigde. Eind jaren zestig werden de afdelingen in districten ingedeeld.
Elk district had een districtscoördinator. In die tijd kwamen de afdelingsbestuurders in zogenaamde
hearings bijeen.
Naast de bovengenoemde organen kende de VVDM tientallen commissies die op verschillende
beleidsterreinen het Algemeen en Dagelijks Bestuur ondersteunden. Verder waren er zogenaamde
`ALV-commissies', die door de Algemene Leden Vergadering ingesteld werden en die aan de ALV
verantwoording moesten afleggen.
Het archief en de ordening
Het archief van de VVDM bestond uit twee hoofdgedeelten. Het eerste gedeelte omvatte
materiaal van de beginperiode van de VVDM en werd in 1975 naar het IISG overgebracht. Het
tweede gedeelte kwam in 1996 binnen. Tussendoor ontving het IISG enkele kleine aanvullingen,
waaronder stukken afkomstig van de bestuurders A. Bots , P. Damen , J. Klazema , C. Slegers ,
H. Specker en J. Stof . Tenslotte is het resterende materiaal ontvangen na de opheffing van de
VVDM.
In 1990 werd door de VVDM van het gedeelte dat toen in het IISG aanwezig was een
voorlopige lijst gemaakt. Dit gedeelte besloeg grotendeels de periode 1966-1981. Het in 1996
binnengekomen hoofdgedeelte was voorzien van een eigen code-lijst. De meeste kleine
aanvullingen waren helemaal ongeordend. Al die verschillende delen van het archief zijn
geïntegreerd en het geheel werd opnieuw geordend en in onderstaande inventaris beschreven.
Het probleem bij het integreren was niet alleen de aanwezigheid van verschillende delen met
verschillende lijsten, maar vooral het feit dat de VVDM twee verschillende coderingssystemen
had gehanteerd. Tot het midden van de jaren zeventig gebruikte de VVDM een rubriekssysteem
met lettercodes en de meeste stukken van de beginperiode waren van deze lettercodes voorzien.
Rond 1975 werd er op een ander systeem met decimale codes overgegaan. Het verschil tussen
twee systemen leidde tot onderbrekingen in enkele doorlopende series. Een voorbeeld daarvan
is de serie correspondentie. Onder het rubriekssysteem werd de correspondentie geordend per
onderwerp. Later begon men de correspondentie in ingekomen en uitgaande series op te bergen.
Het resultaat is dat een groot deel van de correspondentie van de periode 1966-1975 niet in de
rubriek `correspondentie' maar bij de desbetreffende onderwerpen gezocht moet worden. Van
de twee coderingssystemen werd de decimale codering als uitgangspunt bij het herordenen
gebruikt. In de rubriek `algemeen' werden de series vergaderstukken van DB, HB en ALV's en
de algemene correspondentie geplaatst. In de rubrieken `activiteiten' en `werkterrein' werd,
met enkele wijzigingen, dezelfde indeling aangehouden als bij de decimale codering. Sommige
rubrieken werden samengevoegd, indien het onderscheid onduidelijk was of door de VVDM niet
consequent toegepast; samengevoegd werden o.a. kazernewerk en ledenwerving, burgerwerk
en voorlichting, overlegstelsel en contacten met defensie. Ook werd de volgorde en de naam van
sommige rubrieken aangepast. De rubriek `Buitenlandbeleid VVDM' bijvoorbeeld is `Buitenlandse
contacten van de VVDM' geworden en naar achteren in de inventaris verschoven.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
9
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Behalve deze algemene opmerkingen zijn er nog enkele punten met betrekking tot de ordening te
vermelden.
De rubrieken in de codelijst van de VVDM begonnen meestal met een subrubriek `algemeen'.
Hierin waren stukken ondergebracht, die in algemene zin betrekking hadden op zo'n onderwerp,
maar ook alle overige stukken die men niet in een verdere uitsplitsing in subrubrieken kwijt
kon. Deze vermenging van `algemeen' en `overig' is slechts in geringe mate gecorrigeerd. Een
grondige herordening zou hier te veel tijd hebben gekost en bovendien de oude orde sterk hebben
aangetast.
Stukken van commissies, ongeacht de status van de commissie, kan men aantreffen bij het
onderwerp van de activiteit van de commissie en niet in een aparte rubriek commissies.
Pamfletten, brochures en ander documentatiemateriaal werd eveneens bij het betreffende
onderwerp aangetroffen. Deze stukken zijn daar gelaten. In de rubriek `documentatie' achteraan
het archief (p. 80) vindt men alleen de algemene documentatie, zoals een serie knipsels over de
VVDM en de kazernekranten van de afdelingen.
De stukken afkomstig van bestuursleden zijn gedeeltelijk ingevoegd. De meer persoonlijke
neerslag van hun werk, zoals hun aantekeningen, zelf gevormde dossiers en stukken van
activiteiten buiten het kader van het landelijk VVDM-bestuur, zijn aan het eind van de inventaris
apart beschreven. Dat geldt ook voor het zelfstandige archiefje van de afdeling Oirschot.
Samen met het archief werd een grote hoeveelheid beeld- en geluidsmateriaal naar het IISG
gebracht, waaronder foto's, tekeningen, affiches, buttons, films en video- en geluidscassettes. Dit
materiaal is aan de afdeling Beeld en Geluid overgedragen. Exemplaren van het maandelijkse
blad van de VVDM Twintig is naar de afdeling Bibliotheek overgebracht. Onder de boeken en
tijdschriften die naar de bibliotheek werden overgebracht, bevond zich een rijke verzameling van
tijdschriften van organisaties van dienstplichtigen in het buitenland.
Behalve een groot aantal dubbeltallen is uit het archief verder niets vernietigd. Na ordening en
herverpakking is de omvang van het archief 58.22 m.
Inventarisatie van het VVDM-archief was mogelijk dankzij de financiële steun van het Prins
Bernhard Fonds .
Noten
1. Vanaf de oprichting heeft de VVDM veel aandacht van de pers gekregen. Over de geschiedenis
van de VVDM en de soldatenbeweging in Nederland verschenen, naast tientallen artikelen, enkele
uitgebreide publicaties:
Fons Burger , Soldaten in het geweer. De roerige geschiedenis van de tienjarige VVDM (1976);
Peter van Eerden , De Genese van de VVDM. Prelude op en ontstaan van een soldatenbeweging
(Doorn 1983);
Henk Spaan , Actie of Overleg. Soldaten protest 1966-1984 (Wageningen 1990);
Frank de Kruif en Fred Lardenoye , Over Lef Gesproken. 25 jaar VVDM (Breda 1991).
INVENTARIS
ALGEMEEN
Bestuurs- en ledenvergaderingen
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
1-22
Agenda's, notulen en besluitenlijsten van vergaderingen van het Algemeen
Bestuur. Met bijlagen. 1966-1996. 1 doos, 20 mappen en 1 stuk
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
10
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
N.B. Vóór (mei) 1970 heette dit orgaan Hoofdbestuur.
23-29
30-40
1
1966. (stuk)
2
1967-1969.
3-4
1970.
5
1971.
6
1972.
7
1973.
8
1974-1975.
9
1976-1977.
10
1978-1979.
11
1980-1981.
12
1982-1983.
13
1984.
14
1985.
15
1986.
16
1987.
17
1988.
18
1989.
19
1990-1993. (doos)
20
1994.
21
1995.
22
1996.
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1971-1995. Met
bijlagen. 2 dozen en 5 mappen
23 1971-1973.
24
1974-1975.
25
1976-1977.
26
1978-1979.
27
1980-1982.
28
1983-1988. (doos)
29
1989-1995. (doos)
Rapporten, 'aandachtspunten', voorstellen en andere stukken bestemd voor
het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. 1967-1996 en z.j. 8 dozen en
3 mappen
30 1967-1972 en z.j.
31
1973-1974.
32
1975-1981.
33
1982-1983.
34
1984-1988.
35
1989-1990.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
11
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
36
1990.
37
1991-1993.
38
1994. (map)
39
1995. (map)
40
1996. (map)
41-42
Verslagen van de 'luldagen', evaluatie-bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur.
Met stukken betreffende de discussie over de structuur van de VVDM. 1973-1980.
2 mappen
43-47
Verslagen van de bezinningsdagen van het Dagelijks Bestuur. Met
tweemaandelijkse verslagen over de activiteiten van de leden van het Dagelijks
Bestuur. 1982, 1987-1996. 5 mappen
43 1982, 1987-1990.
44
1991.
45
1992.
46
1993.
47
1994-1996.
Ledenvergaderingen
Algemene Ledenvergaderingen
48-54
55-60
61-68
Agenda's en notulen van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV). Met de
toespraken van de voorzitters tijdens de vergaderingen en andere bijlagen.
1966-1996. 4 dozen en 3 mappen
48 1966-1971. (map)
49
1972. (map)
50
1973. (map)
51
1974-1979.
52
1980-1988.
53
1989-1996.
54
1996. Opheffingscongres.
Correspondentie, uitnodigingen, presentielijsten, kandidaatstellingen,
moties, rapporten en andere stukken met betrekking tot de Algemene
Ledenvergaderingen. 1967-1976. 1 doos en 4 mappen
55 1967-1969.
56
1970.
57-58
1971.
59
1972.
60
1973-1976. (doos)
`ALV-boekjes', beschrijvingsbrieven van Algemene Ledenvergaderingen die als
speciale editie van de VVDM-Afdelingspost verschenen. 1973-1991.
N.B. Vanaf 1991 zijn de `ALV-boekjes' opgenomen in de VVDM-Afdelingspost.
3 dozen en 5 mappen
61 1973-1980. (doos)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
12
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
69
62
1981-1984. (doos)
63
1985-1986. (doos)
64
1987.
65
1988.
66
1989.
67
1990.
68
1991.
Presentieboek van de Algemene Ledenvergaderingen. 1985-1996. 1 deel
Buitengewone Ledenvergaderingen
70-71
Notulen van de Buitengewone Ledenvergaderingen (BLV). Met presentielijsten,
moties en andere stukken. 1970, 1973-1985. 2 mappen
70 1970, 1973-1974.
71
1975-1985.
72
`BLV-boekjes', beschrijvingsbrieven van Buitengewone Ledenvergaderingen.
1974-1984. 1 map
73
Notulen van de Luchtmacht Buitengewone Ledenvergaderingen. 1977-1981.
1 map
74
Verslagen van de Afzwaai Buitengewone Ledenvergaderingen, speciale
vergaderingen om de kaderleden te informeren over voortzetting van hun
activiteiten t.b.v. de VVDM na hun diensttijd. Met bijlagen. 1978-1983. 1 map
Correspondentie
75-83
84-89
90-103
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven. 1966-1981. 5 dozen en
4 mappen
75 1966-1969. (map)
76
1970. (map)
77
1971-1973.
78
1974-1976.
79
1977.
80
1978.
81
1979.
82
1980. (map)
83
1981 (niet compleet). (map)
Ingekomen stukken. 1982-1992. 3 dozen en 3 mappen
84 1982.
85
1983.
86
1984-1985. (doos)
87
1985-1988. (doos)
88
1989-1991. (doos)
89
1992.
Kopieën van uitgaande brieven. 1982-1996. 6 dozen en 8 mappen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
13
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
104-115
116
117-118
90
1982.
91
1983.
92
1984.
93
1985.
94
1986-1987. (doos)
95
1988 (Januari-juni).
96
1988 (Juli-december).
97
1989 (Januari-juni).
98
1989 (Juli-december).
99
1990. (doos)
100
1991. (doos)
101
1992-1993. (doos)
102
1994-1995. (doos)
103
1996. (doos)
Register van ingekomen en uitgaande brieven. 1968-1996. 12 delen
104 November 1968- april 1970.
105
Juli 1970- december 1971.
106
December 1971- januari 1974.
107
Januari 1974- oktober 1974.
108
November 1974- augustus 1975.
109
Augustus 1975- september 1976.
110
Oktober 1976- december 1977.
111
December 1977- april 1979.
112
April 1979- mei 1979.
113
Mei 1979- februari 1985.
114
Maart 1985- oktober 1992.
115
Oktober 1992- oktober 1996.
Register van uitgaande stukken voor het Algemeen Bestuur en
Disctrictscoördinatoren. 1970. 1 map
Register van telefoongesprekken. 1985-1986. 2 delen
117 1985-1986.
118
1986.
Jaarverslagen
119-120
Jaarverslagen. 1987-1991. 2 mappen
119 1987-1989.
120
1990-1991.
BIJZONDER
ORGANISATIE
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
14
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Algemeen
121-122
Stukken betreffende de organisatiestructuur en de werkzaamheden van de VVDM.
1966-1990. 2 mappen
121 1966-1979.
122
1980-1990.
123
Overzicht van de commissies binnen de VVDM. Met stukken betreffende de
reorganisatie van de commissies. 1966-1994. 1 map
124
Nota's en brochures over de interne organisatie en het beleid van de VVDM.
1971-1973 en z.j. 1 map
125
Stukken betreffende de discussie over het gebrek aan continuïteit
(continuïteitsprobleem) bij de VVDM. 1983-1995. 1 map
126
Stukken van de Organisatiecommissie (ORCIE) betreffende de verbetering van
de organisatie van de VVDM. Met stukken betreffende `De Commissie' en de
Commissie Verenigingsstructuur. 1970, 1983-1989. 1 map
Statuten en huishoudelijk reglementen
127-132
Statuten en huishoudelijk reglementen. Met stukken betreffende wijzigingen van
statuten en huishoudelijk reglementen. 1966-1996. 6 mappen
127 1966-1969.
128
1970.
129
1971-1973.
130
1974-1988.
131
1989.
132
1990-1996.
Oprichting, geschiedenis en jubilea
Oprichting en geschiedenis
133
Concept-tekst van het eerste werkprogramma van de VVDM. 1966. 1 stuk
134
Kopieën van persoonlijke aantekeningen van Loebas (Huub) Oosterbeek , de
oprichter en eerste voorzitter van de VVDM betreffende de oprichting van de
VVDM. 1966-1972. 1 map
135
Knipsels over de oprichting van de VVDM. 1966-1968. 1 map
136
Stukken betreffende de geschiedschrijving van de VVDM door Walter Kok . Met
kopieën van het artikel van Walter Kok over de geschiedenis van de VVDM
`VVDM, Oprichting en Ontwikkeling'. 1970-1976. 1 map
137-138
Kopieën van artikelen en andere stukken over de geschiedenis van de VVDM.
1969-1994. 2 mappen
137 1969-1986.
138
1987-1994.
139
Kopieën van artikelen over het ontstaan en de geschiedenis van de dienstplicht.
1969-1995. 1 map
140
Kopie van het artikel van S.F. Breuer `De Vereniging voor Dienstplichtige Militairen:
het kritische jaar 1971 '. 1971. 1 stuk
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
15
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
141
Kopie van het artikel van Kees Siderius `De VVDM als Soldatenvakbond'. 1978.
1 stuk
142
Kopie van het artikel van Peter van Eerden `De Genese van de VVDM'. 1982.
1 stuk
143
Verslagen van de Werkgroep Geschiedenis. 1975. 1 omslag
Jubilea
144-150
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Jubileumcommissie. Met
bijlagen. 1975-1976, 1981, 1985-1986, 1990-1991, 1995-1996. 1 doos, 2 mappen
en 4 omslagen
144 1975-1976.
145
1981.
146
1985-1986.
147
1989-1990. (map)
148
1990. (map)
149
1991. (doos)
150
1995-1996.
151
Stukken betreffende het 10-jarig jubileum van de VVDM. Met stukken betreffende
de Feestcommissie. 1975-1976. 1 map
152
Stukken betreffende het 15-jarig jubileum van de VVDM. Met felicitatiebrieven.
1981. 1 map
153-154
Stukken betreffende het 20-jarig jubileum van de VVDM. Met gastenboek.
1986-1987. 2 mappen
155
Persmap voor het 20-jarig jubileum. 1986. 1 map
156
Stukken betreffende de voorbereiding van het 25-jarig jubileum van de VVDM. Met
uitnodigingsbrieven. 1990-1991. 1 map
157
Brieven met aanvragen voor sponsoring van manifestaties in het kader van het 25jarig jubileum en antwoorden op de aanvragen. 1991. 1 map
158-159
160
161-168
Correspondentie betreffende het jubileumboek Over Lef Gesproken . Met
kladteksten van het boek. 1991. 2 mappen
Teksten van interviews voor het jubileumboek Over Lef Gesproken . 1991.
1 map
Stukken betreffende de activiteiten in het kader van het 25-jarig jubileum. 1991.
6 mappen en 2 omslagen
161 Opening. Met het gastenboek.
162
Europeaan Conference of Conscripts Organisations (ECCO)conferentie.
163
Reünie. Met het gastenboek.
164
Voetbaltournooi. (omslag)
165
Popconcert. (omslag)
166
Autosportfestival.
167
Forumdiscussie `Dienstplicht: Zin, Tegenzin en Toekomst'. Met
stukken betreffende het onderzoek over de dienstplicht.
168
Nationale Soldatendag.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
16
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
169
Stukken betreffende de jubileumuitgave van Twintig . 1991. 1 map
170-171
Knipsels over het 25-jarig jubileum. 1991. 2 mappen
N.B. Voor het opheffingscongres zie inv.nr. 54.
172-173
Verslagen van de werkgroep Stichting Erfgoed VVDM. Met stukken betreffende de
stichting. 1993-1996. 2 mappen
172 1993-1995.
173
174
175-176
1996.
N.B. Ook stukken van de Liquidatie Commissie VVDM 1996-1998.
Tekst van een overeenkomst tussen de VVDM en de Stichting Erfgoed VVDM.
1996. 1 stuk
Receptieboeken voor de afscheidsreceptie. 1996. 2 delen
Bestuur
177
Pamflet Terug naar de Basis het Hoofdbestuur . Z.j. 1 omslag
178
Correspondentie met bestuursleden. 1967-1974. 1 map
179-180
Adreslijsten van bestuursleden, afdelingsbestuurders en contactpersonen.
1967-1971, 1989. 2 mappen
179 1967-1970.
180
1971, 1989.
181
Notulen van vergaderingen van de Commissie Adviseurs. Met correspondentie.
1969-1970. 1 map
182
Overzichten van bestuursactiviteiten. 1971. 1 map
183-184
Stukken betreffende de interne organisatie en taakverdeling van het Algemeen en
Dagelijks Bestuur. 1971-1996. 2 mappen
183 1971-1984.
184
185-192
193-201
1985-1996.
Stukken betreffende taakomschrijvingen en vacatures van bestuursposten. Met
verslagen van bestuursleden. 1974-1995. 8 mappen
185 Algemeen en Dagelijks Bestuur.
186
Voorzitter.
187
Public Relations coördinator (tevens woordvoerder).
188
Penningmeester.
189
`Actievenbegeleider', scholingscoördinator, Onderdeels Overleg
Organen (OOO) coördinator.
190
Secretaris.
191
Juridische secretaris.
192
Werfcoördinator.
Stukken betreffende kandidaatstellingen voor diverse bestuursposten. 1974-1995.
9 mappen
193 Algemeen Bestuur.
194
Voorzitter.
195
Public Relations Coördinator (tevens woordvoerder).
196
Penningmeester.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
17
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
202-207
197
`Actievenbegeleider', scholingscoördinator, Onderdeels Overleg
Organen (OOO) coördinator.
198
Secretaris.
199
Juridische secretaris.
200
Werfcoördinator.
201
Koninklijke Marine en Luchtmacht.
Notitieblokken van de voorzitters betreffende o.a. vergaderingen van het bestuur,
besprekingen en contacten. Met aantekeningen over diverse onderwerpen.
1975-1980, 1990-1995. 6 mappen
202 1975-1980.
203
1990.
204
1991.
205
1992.
206
1993-1994.
207
1994-1995.
208
Stukken betreffende de kazerneverdeling tussen de leden van het Dagelijks
Bestuur. 1983-1988. 1 omslag
209
Stukken betreffende de verkiezingsprocedure van de bestuursleden. 1987-1995.
1 omslag
Financiën
Correspondentie
210-216
217
Correspondentie van de penningmeester. Met bijlagen. 1966-1976, 1982-1996.
7 mappen
210 1966-1968.
211
1968.
212
1969.
213
1970-1971.
214
1972-1976.
215
1982-1991.
216
1992-1996.
Brievenboek van de penningmeester. 1969. 1 deel
Begrotingen en financiële verslagen
218-232
Begrotingen, financiële jaarverslagen en andere financiële stukken. 1966-1996.
15 mappen
218 1966-1970.
219
1971-1972.
220
1973.
221
1974.
222
1975.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
18
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
233
223
1976-1979.
224
1980-1982.
225
1983-1984.
226
1985-1987.
227
1988-1989.
228
1990.
229
1991.
230
1992.
231
1993-1994.
232
1995-1996.
Financiële overzichten van de afdelingen. 1967-1968. 1 map
Boekhouding
234-235
Giro- en bankboeken. 1966-1973. 2 mappen
234 Oktober 1966- februari 1971.
235
Februari 1971- december 1973.
236
Kwitanties en declaraties. 1966-1968. 1 doos
237
Grootboek. 1966-1968. 1 deel
238-241
242-246
247
Kasboeken. 1967-1974. 4 delen
238 September 1967- mei 1971.
239
Juni 1971- oktober 1972.
240
November 1972- december 1973.
241
1974.
Kasboeken van de afdelingen. 1967-1968. 2 mappen en 3 delen
242 Assen. (map)
243
Assen. (map)
244
Eindhoven.
245
Erle.
246
Johannes Postkazerne.
Journaalposten. 1968. 1 deel
Commissies
248
249-250
Verslagen van vergaderingen van de Kas Kontrole Commissie. Met stukken
betreffende de Financiële Beleidscommissie. 1970-1989. 1 map
Verslagen van vergaderingen van de Financiële Commissie. Met bijlagen.
1990-1993. 2 mappen
249 1990-1991.
250
1992-1993.
Stichting Luctor
251
Verslagen van vergaderingen van de Stichting Luctor. 1975-1976. 1 map
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
19
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
N.B. Opgericht als steunfonds vooral om de kosten van de leden van de VVDM in
juridische procedures te financieren en daarmee de VVDM met financiële zaken te
steunen.
Ledenadministratie
252
253-254
Lidmaatschapskaarten van de eerste leden. 1966. 1 omslag
Inschrijvingsformulieren voor het lidmaatschap en aanmeldingen als lid.
1966-1974. 2 mappen
253 1966-1970.
254
255-256
1971-1974.
Correspondentie met leden. 1967-1975. 2 mappen
255 1967-1969.
256
1970-1975.
257
Ledenregister van de afdeling Ede. 1968. 1 deel
258
Overzichten van de opkomstplaats van de lichtingen. 1968-1971, 1985-1989.
1 map
259-265
Correspondentie betreffende opzeggingen van het lidmaatschap. 1969-1976.
3 pakken en 4 mappen
259 1969-1970.
266
267-269
270-273
274-276
260
1971. (pak)
261
1972-1973.
262
1974.
263
1975. (pak)
264
1975.
265
1976. (pak)
Condoléancebrieven bij het overlijden van militairen. 1970-1971. 1 map
Overzichten van ledenaantallen. 1972-1974, 1987-1992. 2 mappen en 1 omslag
267 1972-1973.
268
1974.
269
1987-1992. (omslag)
Registers van ledentallen. 1974-1987. 4 delen
270 1974-1978.
271
1978-1981.
272
1981-1984.
273
1984-1987.
Stukken betreffende het bijhouden van de ledenadministratie. 1980-1995.
3 mappen
274 1980-1989.
275
1990-1991.
276
1992-1995.
277
Stukken betreffende `buitenleden' en de administratie van `buitenleden'.
1988-1996. 1 map
278
Verslag van het onderzoek over het profiel van de leden van de VVDM. 1990.
1 map
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
20
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Personeel
279-280
Personeelsdossiers. 1972-1993. 2 mappen
279 A-L.
280
M-Z.
281
Stukken betreffende personeelszaken in het algemeen. 1973-1992. 1 map
282
Notulen van personeelsvergaderingen. 1978-1987. 1 map
283
Stukken betreffende stageplaatsen en stagiaires. 1985-1991. 1 map
Kantoor en huisvesting
284-286
287-293
Stukken betreffende de huisvesting, kantoororganisatie en faciliteitenregeling van
de VVDM. 1967-1995. 3 mappen
284 1967-1980.
285
1981-1988.
286
1989-1995.
Kantooragenda's. 1969-1972, 1992-1994. 7 delen
287 1969.
288
1970.
289
1971.
290
1972.
291
1992.
292
1993.
293
1994.
294
Stukken betreffende het zoeken naar kantoorruimte buiten de Hojelkazerne.
1972-1974. 1 map
295
Stukken betreffende de opening van het nieuwe kantoor op de Kromhoutkazerne.
Met tekeningen van het gebouw. 1988-1989. 1 map
296
Stukken betreffende de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale. 1991-1992.
1 map
297
Stukken betreffende de codering en indeling van het archief. 1967-1992. 1 map
298
Stukken betreffende het verzamelen, bewerken en gebruiken van de
archiefstukken. 1970-1995. 1 map
299
Oude archieflijsten. 1970-1995. 1 map
300
Teksten van overeenkomsten tussen de VVDM en het IISG . Met correspondentie.
1975-1995. 1 map
301
Index voor het krantenknipselsarchief en brochures van de VVDM. [1980],
1993-1996. 1 map
Archief
Districten en afdelingen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
21
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Districten
302
Verslagen van vergaderingen van de districtscoördinatoren. Met bijlagen.
1967-1972. 1 map
303
Correspondentie met districtscoördinatoren. 1967-1969. 1 map
304-309
310
Notulen van districtsvergaderingen. Met bijlagen. 1969-1986 en z.j. 1 doos en
5 mappen
304 1969-1972.
305
1973-1974. (doos)
306
1975.
307
1976.
308
1977-1986.
309
Z.j.
Stukken betreffende het functioneren van districten en districtscoördinatoren.
1973-1986 en z.j. 1 map
Afdelingen
Algemeen en Nederland
311-318
319-323
324-328
Correspondentie met afdelingsbesturen. Met bijlagen. 1966-1979. 1 doos en
7 mappen
311 1966-1967.
312
1968.
313
1968.
314
1969-1970. (doos)
315
1971.
316
1972.
317
1973-1974.
318
1975-1979.
Stukken betreffende de activiteiten van de afdelingen: correspondentie, verslagen
van afdelingsvergaderingen en bezoeken aan kazernes, aanstellingsbrieven voor
de afdelingsbestuurders, inventarisatielijsten van de afdelingen en lijsten van de
contactpersonen. 1966-1975. 5 mappen
N.B. Alfabetisch geordend per afdeling.
319
A-E.
320
F-J.
321
K-N.
322
O-S.
323
T-Z.
Stukken betreffende de activiteiten van de afdelingen: correspondentie, verslagen
van afdelingsvergaderingen en bezoeken aan kazernes, aanstellingsbrieven voor
de afdelingsbestuurders, inventarisatielijsten van de afdelingen en lijsten van
de contactpersonen. Met stukken betreffende de organisatie van de afdelingen.
1966-1996 en z.j. 3 dozen en 2 mappen
N.B. Chronologisch geordend.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
22
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
329-333
334-336
324
1966-1970 en z.j. (map)
325
1971. (map)
326
1972-1973.
327
1974-1986.
328
1987-1996.
Agenda's en verslagen van de hearings. Met bijlagen. 1969-1976. 5 mappen
N.B. Hearings zijn bijeenkomsten van afdelingsbestuurders en
districtscoördinatoren met leden van het Bestuur.
329
1969-1970.
330
1971.
331
1972.
332
1973-1974.
333
1975-1976.
Circulaires aan de afdelingen. 1969-1975. 3 mappen
334 1969-1972.
335
1973.
336
1974-1975.
337
Correspondentie over wijzigingen in de samenstelling van de afdelingsbesturen.
1969-1971. 1 map
338
Verslagen van de kazerne-contactcommissies. Met bijlagen. 1969-1970. 1 map
339-343
Brochures over de organisatie van de afdelingen en het kazernewerk. 1972-1989
en z.j. 5 mappen
339 1972 en z.j.
340
1973.
341
1974.
342
1975-1977.
343
1978-1989.
344
Notulen van Kontaktmatenvergaderingen (KMV). 1972-1982. 1 map
345
Kazernepamfletten. 1972-1975 en z.j. 1 doos
346
Exemplaren van het Kernblad , een uitgave van het dagelijks bestuur van de
VVDM voor de afdelingen. 1972-1973. 1 map
347-376
Exemplaren van Afdelingspost , een uitgave van de VVDM voor de afdelingen.
1973-1996. 6 dozen, 3 pakken en 21 mappen
N.B. Sommige delen bevatten ook de `ALV-boekjes' als bijlage.
347
1973-1974. (pak)
348
1975. (pak)
349
1976. (pak)
350
1977-1978. (doos)
351
1979. (doos)
352
1980. (doos)
353
1981. (doos)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
23
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
377
378-380
354
1982. (doos)
355
1983. (doos)
356
1984 (Januari-mei).
357
1984 (Juni-december).
358
1985 (Januari-juni).
359
1985 (Juli-december).
360
1986 (Januari-juni).
361
1986 (Juli-december).
362
1987 (Januari-juli).
363
1987 (Augustus-december).
364
1988 (Januari-juli).
365
1988 (Augustus-december).
366
1989 (Januari-juli).
367
1989 (Augustus-december).
368
1990 (Januari-mei).
369
1990 (Juni-december).
370
1991 (Januari-juni).
371
1991 (Juli-december).
372
1992 (Januari-augustus).
373
1992 (September-december).
374
1993.
375
1994.
376
1995-1996.
Kazerneberichten voor Twintig . 1974-1976. 1 map
Informatiedossiers over kazernes. ( 1988-1994 ). 3 mappen
N.B. Alfabetisch geordend per kazerne.
378
A-D. Met een algemene informatielijst van kazernes.
379
E-H.
380
K-Z.
Duitsland
N.B. Voor verlofdemonstraties in Duitsland zie inv.nrs. 777-778.
381-386
Stukken betreffende de afdelingen en het kazernewerk in Duitsland. Met
correspondentie en verslagen van de kazernebezoeken. 1970-1995 en z.j.
6 mappen
381 1970-1973 en z.j.
382
1974-1975.
383
1976-1977.
384
1978-1981.
385
1982-1988.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
24
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
386
1989-1995.
387
Notulen van de Duitsland-hearings. Met bijlagen. 1970-1974. 1 map
388
Stukken betreffende de voorlichtingsactiviteiten voor Duitsland. 1971-1979. 1 map
389
Stukken betreffende de legerplaats in Büren. 1971-1981. 1 map
390
Verslagen van vergaderingen van de Duitslandcommissie. Met correspondentie en
stukken betreffende de verlofregeling en de buitenlandtoelage. 1971-1975. 1 doos
391
Brochures over de kazernes in Duitsland. 1972-1995. 1 doos
392-393
Stukken betreffende de luchtmachtbasis in Duitsland. 1972-1977. 2 mappen
394
Stukken betreffende de `Pamflettenzaak Seedorf', waarbij de informatiestencils van
de VVDM in beslag werden genomen. 1974. 1 map
395
Enquêteformulieren over de busreis naar Seedorf. 1988. 1 map
Suriname
396-397
Correspondentie met leden en bestuurders van de afdeling Suriname. Met stukken
betreffende Suriname en militaire dienst in Suriname. 1969-1974. 2 mappen
396 1969-1972.
397
1973-1974.
398
Stukken van het Georganiseerd Overleg over Suriname. 1970-1974. 1 map
399
Stukken betreffende de situatie van dienstplichtigen in Suriname. Met het rapport
`Dienst in Suriname'. 1971-1974. 1 map
400
Knipsels over Suriname en militaire dienst in Suriname. 1971-1974. 1 map
401
Stukken betreffende de herhalingsoefeningen voor de oud-Surinamegangers.
1972-1973. 1 map
402
Ledenlijsten en lijsten van Surinamegangers. 1973-1974. 1 omslag
403
Exemplaren van de brochure Suriname . 1973. 1 omslag
404
Stukken betreffende de zaak rond dienstplichtige militairen in Suriname die
tot twee maanden werden veroordeeld wegens overtreding van de kledingvoorschriften. 1974-1975. 1 map
Propaganda en scholing
Ledenwerving
405-416
Stukken betreffende het werfwerk. Met evaluatierapporten. 1966-1996 en z.j.
2 dozen en 10 mappen
405 1966-1969 en z.j.
406
1970-1973.
407
1974-1980.
408
1981-1985.
409
1986-1990. (doos)
410
1991-1992. (doos)
411
1993.
412
1993.
413
1994.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
25
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
417-418
414
1995.
415
1995.
416
1996.
Instructiemappen betreffende de ledenwerving. 1972-1995 en z.j. 2 mappen
417 1972-1987 en z.j.
418
419
1988-1995.
Overzichten van de gevallen van tegenwerking bij de ledenwerving. 1974-1978.
1 map
420-421
Divers werfmateriaal. 1979-1995. 2 mappen
422-423
Exemplaren van de Opkomstkrant . 1980-1996 en z.j. 2 mappen
424
Notulen van vergaderingen van de Werfcommissie. 1988-1989. 1 map
425
Notulen van vergaderingen van de Commissie Maandelijkse Opkomsten (CMO),
voorheen Werfcommissie. 1988-1994. 1 map
426
Stukken betreffende de huisvesting van de `actieven' tijdens de werving.
1987-1995. 1 omslag
427
Stukken betreffende het geschil met de Algemene Vereniging Nederlandse
Militairen (AVNM) over ledenwerving. 1989-1995. 1 omslag
428
Financiële stukken betreffende het werfmateriaal. 1991. 1 omslag
429
Exemplaren van Werfspecial , speciale uitgave voor de werving. 1990-1992.
1 map
430
Exemplaren van Opkomstkrant voor bepaalde kazernes. 1991-1992. 1 map
Voorlichting en burgerwerk
Algemeen
431-439
440-442
443-450
Correspondentie betreffende voorlichting en informatie over de dienstplicht en de
VVDM. 1970-1979. 9 mappen
431 1970-1972.
432
1973.
433
1973.
434
1974.
435
1974.
436
1975.
437
1976-1977.
438
1978.
439
1978-1979.
Stukken betreffende de organisatie van het burgerwerk. 1974-1992. 3 mappen
440 1974-1980.
441
1981-1988.
442
1984-1992.
Verslagen van de activiteiten van de burgerwerkgroepen in de afdelingen. Met
bijlagen. 1974-1988. 8 mappen
N.B. Alfabetisch geordend per afdeling.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
26
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
443
A.
444
B-D.
445
E-F.
446
G.
447
L.
448
M-T.
449
U.
450
Diverse afdelingen.
451
Informatiemappen over het burgerwerk en voorlichtingsactiviteiten. 1974-1992 en
z.j. 1 doos
452
Adreslijsten van de burgerwerkers in de regio's en de daarin liggende kazernes.
1974-1977, 1984-1992. 1 map
453-454
Stukken betreffende de voorlichtingsactiviteiten van de burgerwerkers. 1974-1988.
2 mappen
453
1974-1979.
454
1980-1988.
455
Formulieren ingevuld in verband met de voorlichtingsavonden en
voorlichtingsmarkten. Met opmerkingen over de activiteiten. [1974-1975]. 1 map
456-458
Verslagen van vergaderingen van het Samenwerkingsverband van
Scholengroepen Amsterdam (SASA) en het samenwerkingsverband Bedrijfs- en
Schooljeugd. Met bijlagen. 1976-1983. 3 mappen
456 1976-1981
457
1982.
458
1983.
459
Exemplaren van Burgerbeuker , het orgaan van de burgerwerkers. 1980,
1986-1988. 1 map
460
Stukken betreffende de burgerwerkgroepen gevormd in samenwerking met andere
organisaties. Met exemplaren van Aktiepost . 1981-1988. 1 map
Commissies burgerwerk
461
462-464
465-470
Notulen van vergaderingen van de Voorlichtingscommissie. Met bijlagen.
1970-1971, 1992-1993. 1 map
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Burgerwerk Commissie (Burcie).
Met bijlagen. 1974-1988. 3 mappen
462 1974-1980.
463
1981-1983.
464
1984-1988.
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Sub-Burgerwerk Commissie. Met
bijlagen. 1977-1988. 6 mappen
465 1977-1978.
466
1979.
467
1980-1982.
468
1983.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
27
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
469
1984.
470
1985-1988.
Stagiaires burgerwerk
471
472-474
Stukken betreffende stageplaatsen ten behoeve van het burgerwerk. 1976-1989 en
z.j. 1 map
Stageverslagen. Met bijlagen. 1976-1992. 3 mappen
472 1976-1980.
473
1981-1982.
474
1983-1992.
Scholing en vorming
Algemeen
475-480
481-483
Nota's, evaluatierapporten en andere stukken betreffende de vormings- en
scholingsactiviteiten van de VVDM. 1971-1996 en z.j. 6 mappen
475 1971-1973 en z.j.
476
1974-1977.
477
1978-1981.
478
1982-1987.
479
1988-1993.
480
1994-1996.
Notulen van vergaderingen van de Scholingscommissie (vroeger Commissie
Scholing en Vorming). Met bijlagen. 1973-1993. 3 mappen.
481 1973-1976.
482
1977-1982.
483
1983-1993.
484
Verslagen van de scholingsactiviteiten in districten. Met bijlagen. 1976-1979.
1 map
485
Evaluatieverslagen van de `infodagen'. Met bijlagen. 1983-1995. 1 map
Kadercursussen
486-508
`Kadercursusmappen': agenda's, verslagen, cursusmateriaal en
evaluatierapporten. 1972-1995. 5 dozen en 18 mappen
486 1972-1973. (doos)
487
1974.
488
1974.
489
1974.
490
1975.
491
1975.
492
1975.
493
1976.
494
1976.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
28
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
509-510
495
1976.
496
1977-1979. (doos)
497
1980. (doos)
498
1981-1983. (doos)
499
1984-1986.
500
1987.
501
1988.
502
1989.
503
1990.
504
1991-1992. (doos)
505
1993.
506
1993.
507
1994.
508
1995.
Verslag van het onderzoek naar de effecten van de kadercursussen. Met bijlagen.
1973-1977. 2 mappen
511
Stukken betreffende de parate kadercursussen. 1981-1990. 1 map
512
Stukken betreffende de kadercursus over het Onderdeelsoverlegorgaan. 1988.
1 map
Publiciteit en propaganda
Algemeen
513-517
518
519-525
526-531
Informatiemappen over de standpunten van de VVDM inzake diverse kwesties.
1967-1978 en z.j. 5 mappen
513 1967-1969 en z.j.
514
1970.
515
1971-1972.
516
1973.
517
1974-1978.
Correspondentie met de pers. 1967-1978. 1 map
Persberichten van de VVDM. 1967-1996 en z.j. 6 mappen
519 1967-1974 en z.j.
520
1975-1977.
521
1978-1981.
522
1982-1988.
523
1989-1992.
524
1993-1994.
525
1995-1996.
Exemplaren van het VVDM Nieuwsbulletin. Met exemplaren van het
Informatiebulletin . 1967-1977. 6 mappen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
29
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
526
1967-1969.
527
1970.
528
1971.
529
1972-1973.
530
1972-1973.
531
1974-1977.
532
Stukken betreffende de enquête naar de verzending en de inhoud van het VVDM
Nieuwsbulletin. 1970. 1 omslag
533
Handleiding voor redacteuren van publicaties van de VVDM. [1971-1972].
1 omslag
534-535
Stukken betreffende het communicatie- en publiciteitsbeleid van de VVDM.
Met notulen van vergaderingen van de Public Relations Commissie en de
Reproductiecommissie. 1971-1993. 2 mappen
534 1971-1989.
535
1990-1993.
536
Stukken betreffende de lezersenquête over het Kernblad . Met de antwoorden
daarop. 1973. 1 omslag
537
Verzendingslijst van het Kernblad . 1973. 1 omslag
538-541
542
543-553
Solidariteitsverklaringen van en met de VVDM. 1973-1983. 4 mappen
538 1973-1975.
539
1976.
540
1977-1978.
541
1979-1983.
Stukken betreffende de voorbereiding van de VVDM-film. Met de scripts van de
VVDM-propagandafilm. 1976-1980. 1 map
Telexberichten van het ANP ontvangen door de VVDM. 1981-1992. 1 map en
10 omslagen
543 ACOM en AVNM.
544
CID-infiltratie.
545
Defensie.
546
Dienstweigeraars.
547
Geweld in krijgsmacht.
548
Golfcrisis.
549
Krijgsmacht prioriteitennota.
550
Overleg met defensie.
551
Personeelsbeleid defensie.
552
Rechtspositie, wedde.
553
VVDM. (map)
554
Notities over Afdelingspost . 1981-1992. 1 omslag
555
Stukken betreffende het `restylen' van het imago van de VVDM. 1989-1990.
1 omslag
556
Maandpamfletten. 1989-1993. 1 map
557
Perslijsten. Z.j. 1 map
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
30
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Twintig
558-573
574
575-576
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven van de redactie van Twintig
. Met verslagen van de redactievergaderingen en andere bijlagen. 1967-1995.
2 dozen, 1 pak en 13 mappen
558 1967-1969.
559
1970.
560
1971.
561
1972-1973.
562
1974-1977.
563
1978-1979.
564
1980.
565
1981.
566
1982-1983.
567
1984-1986.
568
1987-1988. (doos)
569
1989-1990. (doos)
570
1991.
571
1992.
572
1993. (pak)
573
1994-1995.
Correspondentie betreffende het geschil met het adviesbureau DéBé's Service
Bureau over het verzendingscontract van Twintig . Met financiële verslagen.
1970-1972. 1 map
Discussiestukken en notities over het beleid en de redactie van Twintig .
1971-1976, 1981-1989. 2 mappen
575 1971-1976, 1981-1984.
576
1985-1989.
577
Offertes voor het drukken van Twintig . 1971-1975. 1 map
578
Verzendlijsten van Twintig . 1971. 1 map
579
Rapport van het onderzoek over de leesgewoonten van de lezers van Twintig .
1972. 1 omslag
580
Sollicitatiebrieven voor de functie van redacteur bij Twintig . 1975. 1 map
581
Rapport van het `Doelgroeponderzoek Twintig '. 1985. 1 map
582
Stukken betreffende het werven van advertenties voor Twintig . Met stukken
betreffende de Advertentiewerving Commissie. 1986-1995. 1 map
583
Stukken betreffende de samenwerking tussen Twintig en Zapp . 1989-1994.
1 map
584
Stukken betreffende de `restyling' van Twintig . 1989-1991. 1 map
WERKTERREIN
Algemeen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
31
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
585-589
Stukken betreffende het beleid en het werkterrein van de VVDM in het algemeen.
1971-1994 en z.j. 5 mappen
585 1971-1972 en z.j.
586
1973-1974.
587
1975-1980.
588
1981-1985.
589
1986-1994.
590
Stukken betreffende de discussie over de doelstellingen van de VVDM. 1971-1972.
1 map
591
Stukken betreffende de Doelstellingen Commissie . 1971. 1 map
592
Verslagen van vergaderingen van de Planningscommissie. 1973-1975. 1 map
593-595
Actieprogramma's en beleidsnota's. Met de verslagen van vergaderingen van de
Actieprogramma Commissie . 1974-1993. 3 mappen
593 1974-1987.
594
1988-1990.
595
1991-1993.
596
Notulen van vergaderingen van de Strategie Werkgroep. 1991-1992. 1 omslag
597
Notulen van vergaderingen van de Toekomst Commissie . 1993. 1 omslag
Rechtspositie van dienstplichtigen
598-604
605-606
Agenda's en notulen van vergaderingen van de Juridische Commissie . Met
correspondentie en andere stukken betreffende rechtspositionele kwesties.
1966-1989, 1991-1996. 7 mappen
598 1966-1969.
N.B. Met stukken betreffende de Commissie Rechtspositie.
599
1970-1971.
600
1972-1977.
601
1978-1989, 1991.
602
1992.
603
1993.
604
1994-1996.
Reglementen betreffende de rechtstoestand van de dienstplichtige militairen. Met
commentaren van de VVDM daarop. 1968-1991. 2 mappen
605 1968-1976.
606
607-615
1977-1991.
`Juridische mappen'. Voorlichtingsmateriaal met betrekking tot juridische kwesties.
1969-1995. 8 mappen en 1 pak
607 1969-1973.
608
1974-1976.
609
1977-1982.
610
1983-1985.
611
1986-1989.
612
1990. (pak)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
32
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
613
1991.
614
1992.
615
1993-1995.
616
Informatiemap van het Servicebureau VVDM. 1969-1972. 1 map
617
Verslag van een bezoek van leden van de Juridische Commissie aan het huis van
bewaring te Nieuwersluis. Met bijlagen. 1970-1971. 1 map
618
Exemplaren van de brochure De Rechten van de Dienstplichtige Maat , ofwel
Handig Boek Soldaat . 1971-1996. 1 map
619
Stukken betreffende verzoeken tot toezending van de VVDM uitgave `Juridische
Map voor Afdelingen'. Met adreslijsten. 1974-1975. 1 omslag
620-631
Reglementen en wijzigingen van reglementen betreffende verschillende
rechtspositionele onderwerpen. Met commentaren van de VVDM. 1980-1995.
2 pakken, 9 mappen en 1 omslag
620 Bevordering en terugstelling. 1991-1993. (omslag)
621
Dienstverband. 1990-1995.
622
DOV-kaart (Defensiekaart openbaar vervoer) en reiskosten.
1988-1992. (pak)
623
Financiële rechtstoestand. 1990-1995.
624
Gewetensbezwaren. 1992-1993.
625
Medezeggenschap. 1986-1994.
626
Schadeverhaal. 1980-1995.
627
Samenwonen en huisvesting. 1990-1995.
628
Vakantie-, efficiency- en buitengewoon verlof. 1989-1995.
629
Verzekering voor dienstplichtige militairen. Met exemplaren van
verzekeringspolissen. 1970-1973, 1988-1993. (pak)
630
Voeding en huisvesting. 1985-1993.
631
Ziekmelding. 1986-1993.
Individuele belangenbehartiging
632-654
Stukken betreffende juridische adviezen en voorlichting inzake individuele zaken
en problemen van dienstplichtigen. Met bezwaar- en beroepschriften in individuele
zaken. 1967-1996. 2 dozen en 21 mappen
632 1967-1968.
633
1969.
634
1970.
635
1971.
636
1971.
637
1972.
638
1972.
639
1973.
640
1973.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
33
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
655
656-657
641
1974.
642
1975.
643
1976.
644
1977.
645
1978.
646
1979-1980.
647
1988.
648
1989.
649
1990.
650
1991.
651
1992.
652
1993. (doos)
653
1994-1995. (doos)
654
1996.
Stukken betreffende klachteninventarisatie. 1987-1989. 1 map
Klachtenbriefjes aangenomen door de telefoonwacht. 1988-1989. 2 mappen
656 1988.
657
1989.
658
Stukken betreffende de instructies voor de telefoonwacht. 1988-1993. 1 map
659
Stukken betreffende wijzigingen in de rechtsbijstand. 1990-1991. 1 omslag
660
Exemplaren van een beroepschrift. 1991. 1 omslag
661
Vragenlijst van de FNV over de individuele dienstverlening. 1993. 1 omslag
662
Bezwaarschriften tegen vervroegde repatriëring uit voormalig Joegoslavië. 1993.
1 map
663
Stukken betreffende toelichting bij een model-rekest met een verzoek tot vervroegd
afzwaaien. 1995. 1 omslag
Sociaal-economische positie van dienstplichtigen
Arbeidsvoorwaarden
Algemeen
664
665-670
Nota's van de VVDM over de Inwendige Dienst. Met bijlagen. 1969-1975. 1 map
Stukken betreffende de sociale en economische positie van de dienstplichtigen.
Met nota's van de VVDM en kamer- en defensiestukken betreffende de
arbeidsvoorwaarden. 1970-1995 en z.j. 6 mappen
665 1970-1976 en z.j.
666
1977-1984.
667
1985-1987.
668
1988-1992.
669
1993.
670
1994-1995.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
34
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
671
Pamfletten over de sociale en economische problemen van de dienstplichtigen.
1973-1977 en z.j. 1 map
672
Stukken betreffende de positie van dienstplichtigen op de arbeidsmarkt.
1991-1996. 1 map
673
Stukken betreffende het onderzoeksrapport van het onderzoeksbureau Berenschot
over de inkomenseffecten van de militaire dienstplicht. 1995. 1 map
Wedde
674-690
691-694
Stukken betreffende de wedde en weddestrijd. Met discussienota's. 1969-1996 en
z.j. 17 mappen
674 1969-1975.
675
1976-1977.
676
1978. (1)
677
1978. (2)
678
1979-1980.
679
1981-1983.
680
1984.
681
1985.
682
1986. (1)
683
1986. (2)
684
1987.
685
1988-1990.
686
1991.
687
1992.
688
1993.
689
1994-1996.
690
Z.j.
Verslagen van vergaderingen van de Weddecommissie. Met stukken betreffende
de wedde. 1969-1975, 1977. 4 mappen
691 1969-1972.
692
1973.
693
1974.
694
1975, 1977.
695
Verslagen van de Actiecomité Wedde-demonstratie. 1969. 1 omslag
696
Overzichten van wedde-modellen. 1973-1994. 1 map
697
Pamfletten over de wedde. 1973-1983 en z.j. 1 map
698
Brochures van de VVDM over de wedde. 1974-1985. 1 map
699
Stukken betreffende de demonstratie in Venlo voor weddeverhoging. 1975. Met
stukken betreffende de pamfletten over de wedde waarin minister Vredeling
van defensie `een matennaaier' werd genoemd naar aanleiding van een
weddeverlaging. 1975. 1 map
700-702
Stukken betreffende de regeringsplannen om de wedde te verlagen en de strijd
daartegen in 1980-1983. 1980-1981, 1983. 3 mappen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
35
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
703
700
1980-1981.
701
1983.
702
1983.
Stukken betreffende het advies van de Advies- en Arbeidscommissie Albeda
inzake het geschil over de bezoldiging van de dienstplichtigen. 1985-1986. 1 map
Huisvesting en voeding
704-709
Stukken betreffende huisvesting en voeding, met name het systeem van Inhouding
Huisvesting en Voeding (IHV). 1970-1995 en z.j. 6 mappen
N.B. Tot 1986 IHV daarna IH en Bonnen Systeem voor de Voeding.
704
1970-1976.
705
1977-1980.
706
1981-1985.
707
1986-1989.
708
1990-1995.
709
Z.j.
710
Brochures van de VVDM over de IHV. 1975-1976. 1 map
711
Exemplaren van het Nieuws van het IHV Front en IHV Bulletin. Met pamfletten
over de IHV. 1974-1977 en z.j. 1 map
712
Rapporten van de Projectgroep Voeding (PROVO) en de Huisvestingscommissie.
1982-1987. 1 map
713-719
720-723
Stukken betreffende acties in het kader van huisvesting en voeding. 1982-1989.
7 omslagen
713 Pannenkoekenactie. 1982.
714
Actiemaand IHV. 1984.
715
Actie in Ripperdakazerne. 1986.
716
Teruggave huisvesting. 1986.
717
Voedingsactie Steenwijk. 1987.
718
Actie oranjebitter. 1989.
719
Voedingsactie Langemannshof. 1989.
Stukken betreffende enquêtes over het kazerne-eten en voeding. 1982, 1986,
1989, 1995. 4 omslagen
720 1982.
721
1986.
722
1989.
723
1995.
724
Stukken betreffende de zaak A. Loi inzake `eigen huishouding'. 1984-1987.
1 omslag
725
Stukken betreffende geluidshinder op de Kromhoutkazerne. 1985-1986. 1 omslag
726
Stukken betreffende de invoering van het bonnensysteem. 1986. 1 omslag
727
Stukken betreffende de inrichting van de legeringskamer. 1987-1993. 1 omslag
728
Stukken betreffende alternatieve eetgewoontes. 1988-1989. 1 omslag
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
36
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
729
Stukken betreffende de afschaffing van de Inhouding Huisvesting (IH). 1993-1994.
1 map
Werk- en rusttijden
730-732
733-735
Stukken betreffende de regeling werk- en rusttijden. 1969-1991. 3 mappen
730 1969-1975.
731
1976-1978.
732
1979-1991.
Verslagen van vergaderingen van de Commissie Werk- en Rusttijden. Met bijlagen.
1969-1973. 1 pak en 2 mappen
733 1969-1970.
734
1971. (pak)
735
1972-1973.
736
Brochures van de VVDM over de werk- en rusttijden. 1969-1978. 1 map
737
Pamfletten over de werk- en rusttijdenregelingen. 1970-1981. 1 omslag
738
Vragenlijst n.a.v. het rapport werk- en rusttijden. 1971-1973. 1 omslag
739
Stukken betreffende de paraatheidsregeling. 1987-1991. Met enquêteformulieren
over de paraatheidsregeling bij de landmacht. 1971. 1 omslag
740
Stukken betreffende de arbeidsduurverkorting in het leger. Met stukken betreffende
de ATV-actie. 1985-1989. 1 map
741
Stukken betreffende verveling en leegloop in diensttijd. 1988-1992. 1 map
742
Stukken betreffende het maandagochtendappèl. 1990-1991, 1995. 1 map
Compensatie en verroostering
743-749
750-752
Stukken betreffende de regeling verroostering en compensatie. Met stukken
betreffende compensatie-acties en beroepschriften inzake de compensatieregeling.
1973-1995 en z.j. 7 mappen
743 1973.
744
1974-1975.
745
1976-1986.
746
1987 (Januari-juli).
747
1987 (Augustus-december).
748
1988-1995.
749
Z.j.
Verslagen van vergaderingen van de Landelijke Kompensatie Kommissie (LKK).
Met bijlagen. 1973-1985. 1 doos en 2 mappen
N.B. Vanaf 1976 Landelijke Strategie Kommissie (LSK).
750
1973. (doos)
751
1974.
752
1975-1985.
753
Stukken betreffende de `Kompensatie-week'. 1973. 1 map
754
Stukken betreffende het overleg over de compensatieregeling in het kader van de
werk- en rusttijden. 1973-1975. 1 map
755
Pamfletten over de compensatie en compensatie-acties. 1973-1976. 1 map
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
37
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
756
Stukken betreffende het vervoer naar de compensatiedemonstratie in Utrecht
vanuit diverse plaatsen. 1974. 1 omslag
757
Stukken betreffende de `vierdaagse' in Nijmegen. 1974. 1 omslag
758
Stukken betreffende de `Com-paas-atie-actie'. 1987-1988. 1 omslag
759
Stukken betreffende het kort geding van de VVDM tegen defensie. 1987. 1 map
760
Stukken betreffende de werkgroep compensatie en de werkgroep verroostering.
1987-1988. 1 map
Reizen en reiskosten
761
Stukken betreffende het reizen in dienst en de reiskostenvergoeding. 1973-1980,
1982-1993. 1 map
762
Stukken betreffende de DOV-kaart. Met knipsels over de DOV-kaart. 1987-1992.
1 map
763
Verslagen van enquêtes naar de bereikbaarheid van de kazernes. 1988-1992.
1 map
764
Verslagen van vergaderingen van de Centrale Commissie Georganiseerd Overleg
Militairen (CGOM) inzake het onderzoek naar de gevolgen van de Defensie
Openbaar Vervoerkaart (DOV-kaart). 1991. 1 map
765
Stukken betreffende de besteding van de NS -vergoeding. 1994-1995. 1 map
766-768
Stukken betreffende de kantineverzorging. 1967-1977, 1981-1989. 3 mappen
766 1967-1974.
Vrije tijd
767
1975.
768
1976-1977, 1981-1989.
769
Stukken betreffende de Commissie Vrijetijdsbesteding. Met de resultaten van de
enquête over de vrijetijdsbesteding van de dienstplichtigen. 1969. 1 omslag
770
Stukken betreffende vandalisme onder militairen. 1980-1990. 1 omslag
771
Stukken betreffende de regeling van de studiefaciliteiten en studiekosten. 1980,
1988-1995. 1 map
772
Stukken betreffende de verveling en leegloop onder dienstplichtigen in vrije tijd.
1984-1994. 1 map
773
Stukken betreffende militaire tehuizen. 1987-1992. 1 map
774
Stukken betreffende alcohol- en drugsgebruik in het leger. 1988-1993. 1 map
775
Stukken betreffende gokverslaving onder militairen. 1989-1991. 1 omslag
Verlof, vakantie en buitengewoon verlof
776
777-778
Stukken betreffende de vakantie en het buitengewoon verlof voor dienstplichtigen.
1969-1993. 1 map
Stukken betreffende de verlofregeling voor dienstplichtigen in Duitsland. Met
stukken betreffende de verlofdemonstraties in Duitsland. 1973-1978, 1983-1992.
2 mappen
777 Verlofregeling Duitsland.
778
779
Verlofdemonstraties.
Stukken betreffende aanvragen voor vervroegd verlof door afzwaaiers. 1972-1995.
1 map
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
38
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
780
Stukken betreffende de demonstratie in Zwolle in verband met de verlofregeling.
1975. 1 omslag
N.B. Niet doorgegaan.
Arbeidsomstandigheden
Algemeen
781
782-791
792-796
797
Stukken betreffende de arbeidsomstandigheden in bewakingseenheden. Met
rapporten van onderzoeken naar arbeidsomstandigheden bij de Van Heutsz
compagnie. 1969-1985. 1 map
Stukken betreffende de arbeidsomstandigheden van dienstplichtige militairen en de
Arbo-wet bij defensie. Met ARBO-jaarverslagen van krijgsmachtdelen. 1976-1996.
1 doos en 9 mappen
782 1976-1983.
783
1984-1987.
784
1988-1989.
785
1990.
786
1991.
787
1992.
788
1992.
789
1993. (doos)
790
1994.
791
1994-1996.
Stukken betreffende diverse aspecten van de arbeidsomstandigheden. 1976-1993.
5 mappen
792 Asbest.
793
Koude.
794
Rij- en rusttijden.
795
Tillen.
796
Uranium.
Kamerstukken betreffende de Arbo-wet. 1979-1980. 1 map
Dienstongevallen
798
799-800
Stukken betreffende dienstongevallen. 1986-1988. 1 map
Stukken betreffende de zaak Gaston Halderit inzake een tankongeval in 1989.
1989-1995. 2 mappen
799 Correspondentie en reacties in de pers.
800
801-803
Rapport van de Ombudsman en stukken betreffende het procesverbaal.
Stukken betreffende de zaak Oscar Köpcke inzake het ongeval met een legerbus
in 1992. 1992-1996. 3 mappen
801 Correspondentie.
802
Rapporten van de Ombudsman.
803
Onderzoek door de Koninklijke Marechaussee.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
39
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Wachtlopen en bivak
804
Enquêteformulieren en verslagen van besprekingen inzake het systeem van
wachtlopen in divisies bij de Koninklijke Marine. 1973-1974. 1 map
805
Stukken betreffende de demonstratie in Zuidlaren tegen de
arbeidsomstandigheden in een bivak. 1975-1976. 1 map
806-807
Stukken betreffende gewapend wachtlopen. 1987-1992 en z.j. 2 mappen
Gezondheidszorg
808-812
813-817
Stukken betreffende de regeling van de gezondheidszorg en ziektemelding bij
defensie. 1971-1993 en z.j. 5 mappen
808 1971-1975 en z.j.
809
1976-1983.
810
1984-1987.
811
1988-1989.
812
1990-1993.
Verslagen van vergaderingen van de Artsenwerkgroep. Met stukken betreffende de
Werkgroep Gezondheidszorg. Met bijlagen. 1974-1985, 1989-1992. 5 mappen
813 1974-1975.
814
1976.
815
1977.
816
1978-1982.
817
1983-1985, 1989-1992.
818
Stukken betreffende de artsenklas. 1975-1980. 1 map
819
Stukken betreffende de S-5 problematiek. 1976-1980. 1 omslag
820
Stukken betreffende de bedrijfsgezondheidszorg in het leger. 1981-1993. 1 map
821-822
Stukken betreffende de klachtenbehandeling van de Inspectie Militaire
Gezondheidszorg. 1988-1994. 2 mappen
821 1988-1991.
822
823-824
1992-1994.
Stukken betreffende de individuele klachten m.b.t. gezondheidszorg en medische
keuring. 1988-1994. 2 mappen
825
Stukken betreffende nekkramp. 1988-1989. 1 map
826
Verslag van het onderzoek `De Medische Begeleiding van de Dienstplichtige
Militairen'. Met bijlagen. 1990-1991. 1 map
Kostwinnersvergoeding
827
828-829
Stukken van de Commissie Kostwinnersvergoeding. 1969-1970. 1 omslag
Stukken betreffende de kostwinnersvergoeding. 1970-1980 en z.j. 2 mappen
828 1970-1974 en z.j.
829
1975-1980.
Buitenlandtoelage
830
Stukken betreffende de buitenlandtoelage. 1971-1980. 1 map
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
40
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU)
831
Stukken betreffende de kledingvoorschriften voor dienstplichtigen. 1967-1980,
1983-1995. 1 map
Militaire oefeningen
832-833
Stukken betreffende militaire oefeningen. 1975-1980, 1983-1993 en z.j. 2 mappen
832 1975-1980 en z.j.
833
1983-1993.
834
Exemplaren van Schietseriekrant en Baalkrant , uitgegeven in verband met de
militaire oefeningen. 1977-1983. 1 map
835
Stukken betreffende de kritiek van generaal Van Vuren op het gedrag van
dienstplichtigen tijdens de oefening Pantserstorm in Duitsland. 1986-1987. 1 map
Kaderverplichting
836
Stukken betreffende de kaderverplichting. 1973-1980. 1 omslag
Plaatsingsbeleid
837
Stukken betreffende het plaatsingsbeleid van defensie. 1974-1976. 1 omslag
Arbeidsverhoudingen
Democratisering in de krijgsmacht
838-839
Verslagen van vergaderingen van de Commissie Democratisering. Met stukken
betreffende en discussienota's over de overlegorganen, personeelsraden en
democratisering in de krijgsmacht. 1968-1975. 2 pakken
840-846
Nota's en brochures van de VVDM over diverse aspecten van de democratisering
in het leger. Met bijlagen. 1968-1975. 1 map en 6 omslagen
840 Ombudsman. 1968-1972. (map)
841
Discussienota `Democratisering op lange termijn'. Z.j.
842
Democratisering en vermaatschappelijking van de krijgsmacht en
het onderscheid in rangen. 1971.
843
Grondrechten voor militairen. 1975.
844
Stakingsrecht. 1974.
845
Discipline. 1970-1971.
846
Inwendige dienst. 1971-1972.
847
Verslagen van de Commissie Verhoudingen. Met bijlagen. 1969-1970. 1 map
848
Rapporten van de Projectgroep Leger. Met bijlagen. 1969-1970. 1 map
Vrijheid van meningsuiting
849-851
Stukken betreffende de vrijheid van meningsuiting in het leger. 1970-1994 en z.j.
3 mappen
849 1970-1977.
850
1978-1994.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
41
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
851
Z.j.
852
Nota's van de VVDM over de vrijheid van meningsuiting. 1970-1986. 1 map
853
Brief betreffende een ingezonden artikel in de kazernekrant van Ede Nieuw Groen
. 1970. 1 stuk
854
Stukken betreffende de zaak rond het artikel van Frans Maal in Luctor , het
afdelingsblad van de VVDM te Oirschot. 1970. 1 omslag
855
Stukken betreffende de zaak van soldaat Hoefkens inzake een gehouden
toespraak. 1970. 1 omslag
856
Stukken betreffende de zaak Hans Dona en Wim Schul , redacteuren van het
afdelingsblad Alarm (Ermelo), die gestraft werden vanwege de artikelen in het
blad in 1971. 1970-1971. 1 map
857
Pamfletten over de vrijheid van meningsuiting. 1971-1975. 1 omslag
858
Stukken betreffende de campagne `Laten hangen'. 1978-1981. 1 omslag
859
Stukken betreffende de zaak wegens het ophangen van het affiche `Lamaarlullen'.
1980-1991. 1 omslag
Vakbondsvrijheid, grondrechten en faciliteitenregeling
860-865
Stukken betreffende de vakbondsvrijheid en faciliteitenregeling t.b.v. activiteiten
van de belangenverenigingen. Met stukken betreffende de grondrechten voor
militairen. 1969-1994 en z.j. 6 mappen
860 1969-1974.
861
1975.
862
1976.
863
1977-1980.
864
1981-1994.
865
Z.j.
866
Tekst van het ILO-verdrag over de vakbondsrechten van militairen. Met het
conceptrapport van de Nederlandse overheid over dit onderwerp. 1978-1993.
1 omslag
867
Stukken betreffende de faciliteitenregeling inzake buitengewoon verlof voor
verenigingsactiviteiten. 1981-1992. 1 omslag
868
Stukken betreffende de toegangsregeling tot kazernes voor de bestuurders.
1985-1994. 1 omslag
Stakingsrecht
869
Stukken betreffende het stakingsrecht voor militairen. 1970-1976, 1980-1992.
1 map
Medezeggenschap
870-875
Stukken betreffende de medezeggenschap voor het Defensiepersoneel en het
functioneren van het Onderdeelsoverlegorgaan (OOO). 1970-1995 en z.j.
6 mappen
N.B. Het OOO werd in 1985 ingesteld; vanaf 1969 participeerden VVDM-leden in
verschillende overlegorganen.
870
1970-1976 en z.j.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
42
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
876-877
871
1977-1984.
872
1985-1986.
873
1987-1989.
874
1990.
875
1991-1995.
Brochures over het OOO en andere overlegorganen. 1973-1975, 1985-1993.
2 mappen
876 1973-1975.
877
878
879-886
1985-1993.
Beleidsstukken en evaluatierapporten over het OOO en andere overlegorganen.
1975-1994. 1 map
Stukken betreffende de werkzaamheden van Onderdeelsoverlegorganen.
1984-1995. 8 mappen
N.B. Geordend per kazerne.
879
A.
880
B-D.
881
E.
882
G.
883
H.
884
N-O.
885
S.
886
U-Z.
887
Reglementen betreffende Onderdeelsoverlegorganen en dienstcommissies.
1984-1994. 1 map
888
Reglementen betreffende voorzieningen voor Onderdeeloverlegorganen.
1984-1988. 1 map
889
Kopieën van artikelen over Onderdeelsoverlegorganen. 1984-1988. 1 omslag
890
Overzicht van de verkiezingen van Onderdeelsoverlegorganen. 1984-1993.
1 omslag
891
Stukken van de Centrale Commissie Georganiseerd Overleg Militairen (CGOM)
m.b.t. de Onderdeelsoverlegorganen. 1984-1993. 1 omslag
892
Notulen van vergaderingen van de OOO-stuurgroep en de OOO-commissie.
1985-1989. 1 omslag
893-895
Stukken betreffende de cursussen voor leden van Onderdeelsoverlegorganen,
georganiseerd door verschillende instituten. 1986-1990. 3 mappen
893 FNV-scholingsinstituut.
894
Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden
(GBIO) .
895
Diverse instituten.
896
Stukken betreffende de vergaderingen van de Werkgroep OOO-Som
(Samenwerkingsorgaan Belangenverenigingen Militairen). 1987-1989. 1 omslag
897
Ingekomen stukken van de AVNM , ACOM (Algemeen Christelijk Organisatie
van Militairen) en AFMP (Algemene Federatie Militair-Personeel) m.b.t. de
Onderdeelsoverlegorganen. 1987-1992 en z.j. 1 omslag
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
43
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
898-901
Stukken betreffende de werkzaamheden van Onderdeelsoverlegorganen.
1988-1995. 3 mappen en 1 omslag
N.B. Geordend per onderdeel.
898
Opleidingskazernes.
899
Luchtmacht.
900
Marechaussee.
901
Marine. (omslag)
902
Overzicht van Onderdeelsoverlegorganen binnen de Koninklijke Landmacht. 1990.
1 omslag
903
Stukken betreffende de enquête naar het functioneren van
Onderdeelsoverlegorganen. 1994. 1 omslag
Tegenwerking
904-907
908-909
Stukken betreffende tegenwerking in het algemeen en lijsten van de
tegenwerkingsgevallen. 1970-1982, 1988 en z.j. 4 mappen
904 1970-1975.
905
1976.
906
1977-1982, 1988.
907
Z.j.
Stukken betreffende het optreden van de commandanten tegen dienstplichtigen
wegens deelname aan acties en vakbondsactiviteiten. 1970-1977. 2 mappen
908 1970-1973.
909
1974-1977.
910
Stukken betreffende de degradatie en overplaatsing van de korporaal J.A.M.
Moors . 1970. 1 map
911
Stukken betreffende de zaak rond de `sit-down' staking op de Prinses Margriet
kazerne te Wezep. 1971-1972. 1 map
912
Stukken betreffende protesten tegen strafoverplaatsingen van de VVDM-ers en
tegenwerkingspraktijken. 1972-1974. 1 map
913
Stukken betreffende het Comité Handen af van de VVDM en het Steuncomité.
1972-1974. 1 map
914
Stukken betreffende de degradatie en overplaatsing van Jos de Hoogh , de
voorzitter van de afdeling 't-Harde. 1974. 1 map
915
Stukken betreffende de Canneberg affaire, de zaak rond VVDM-bestuurders die
wegens verduistering van staatsgeheimen gearresteerd werden. 1982-1983.
1 map
916
Stukken betreffende het Steuncomité Handen af van de VVDM, opgericht n.a.v. het
Canneberg affaire. 1982-1983. 1 map
Militair straf en tuchtrecht
917
918-924
Stukken betreffende de voorbereiding van de discussienota `Militair Straf- en
Tuchtrecht'. 1967-1971 en z.j. 1 map
Stukken betreffende het militair straf- en tuchtrecht in het algemeen. 1969-1994 en
z.j. 7 mappen
918 1969-1971.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
44
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
925-926
919
1972-1976.
920
1977-1979.
921
1980-1981.
922
1982-1988.
923
1989-1994.
924
Z.j.
Nota's en brochures over het straf- en tuchtrecht. 1970-1991. 2 mappen
925 1970-1971.
926
927-928
Correspondentie van en met advocaten over straf- en tuchtzaken. Met rekesten en
klachten over opgelegde straffen. 1970-1975. 2 mappen
927 Correspondentie.
928
929
930-932
1972-1991.
Rekesten en klachten.
Stukken betreffende het wetsontwerp tot herziening van het militair straf- en
tuchtrecht. 1980. 1 map
Stukken betreffende de themamiddag militair straf- en tuchtrecht gehouden in
1987. 1986-1987. 3 mappen
Tuchtrecht
933-935
Stukken betreffende het militair tuchtrecht. 1970-1992, 1995 en z.j. 3 mappen
933 1970-1979.
934
1980-1992, 1995.
935
Z.j.
936
Nota's en brochures van de VVDM over het militair tuchtrecht. 1970-1981. 1 map
937
Rapporten van verschillende werkgroepen buiten de VVDM betreffende het militair
tuchtrecht. 1970-1973. 1 map
938
Handleidingen en nota's van defensie betreffende het tuchtrecht. Met kopieën van
oudere handleidingen. 1971-1972. 1 map
939
Kamerstukken betreffende het militair tuchtrecht. 1971-1975, 1979-1981,
1988-1994. 1 doos
940
Tekst van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over
de zaak Engel en anderen. Met verslagen van de zittingen van het Hof en andere
stukken. 1971-1976. 1 doos
941-942
Rekesten en bezwaarschriften inzake tuchtrechtelijke zaken. 1971-1981.
2 mappen
943
Handleidingen over de regeling vertrouwensman. 1974-1975, 1981. 1 map
944
Rapporten van enquêtes naar de geldboete als tuchtstraf. 1975-1976. 1 map
945
Brochure Zwartboek Justitie , samengesteld door de Jongeren Organisatie
Vrijheid en Democratie . 1978. 1 exemplaar.
Strafrecht
946
947-951
Stukken betreffende het militair strafrecht. 1971-1990 en z.j. 1 map
Vonnissen en pleitnota's van het Hoog Militair Gerechtshof en de
Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Met bezwaarschriften inzake strafzaken.
1971-1987, 1991-1996. 5 mappen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
45
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
952-953
947
1971-1975.
948
1976-1979.
949
1980-1987.
950
1991-1993.
951
1994-1996.
Kamerstukken betreffende het militair strafrecht. 1972-1978, 1982-1990.
2 mappen
952 1972-1978.
953
1982-1990.
Ceremonies en parades
954
Stukken betreffende militaire ceremonies en parades. 1972-1981. 1 map
Veiligheidsonderzoek
955
Stukken betreffende het veiligheidsonderzoek voor militairen. 1975-1977,
1986-1989. 1 omslag
956
Stukken betreffende de reisbeperkingen voor militairen wegens veiligheidsrisico's.
1990. 1 omslag
Motivatie en vorming
957-958
Stukken betreffende de motivatie en vorming van militairen. 1970-1973,
1989-1991. 2 mappen
957
Motivatie.
958
Vorming.
959
Stukken betreffende de studiedag `Motivatie Dienstplichtigen'. 1972-1973. 1 map
960
Draaiboek van de werkgroep Onderzoek Vorming voor Militairen. Met scripties
en rapporten van diverse onderzoeken voornamelijk inzake vorming in het leger.
1970-1973. 1 map
Discipline, haardracht en groetplicht
961
Stukken betreffende de groetplicht en groetacties. Met stukken betreffende het
gratieverzoek voor bestuursleden van de VVDM, die veroordeeld werden wegens
hun aandeel in de groetactie. 1970-1973. 1 map
962
Stukken betreffende de tweede nationale groetdag. 1971. 1 map
963-964
Stukken betreffende de haardracht regeling en acties tegen de haardracht.
1971-1972, 1986-1996. 2 mappen
963 1971-1972.
964
1986-1996.
965
Stukken betreffende de zaak rond Rinus Wehrmann wegens het weigeren zijn haar
te laten knippen. 1971. 1 map
966
Stukken betreffende de discipline in het leger. 1977-1995. 1 map
Geweld in de krijgsmacht
967
Brochure Het zwartboek pantserstorm . 1980. 1 brochure
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
46
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
968
Verslagen van vergaderingen van de Intimidatie en Geweld Commissie .
1988-1989. Met stukken betreffende de Commissie Infanterie. 1985. 1 omslag
969
Exemplaren van de brochure Het zwartboek infanterie . Met persberichten en de
lijst van geïnteresseerden. 1985. 1 map
970-973
Rapporten van het onderzoek van de Werkgroep onderzoek geweld naar
geweldsdelicten binnen de krijgsmacht. Met de notitie van de VVDM over het
rapport. 1985-1986. 4 mappen
970 Rapporten.
971
Rapporten.
972
Rapporten.
973
Notitie VVDM.
974
Concepten en exemplaren van het uitgestelde zwartboek dat in 1988 zou
uitkomen. Met stukken betreffende het voorbereidingswerk. 1985-1988. 1 doos
975-976
Stukken betreffende inventarisatie van excessen en klachten met betrekking tot
geweld. 1978, 1985-1988. 2 mappen
N.B. Gebruikt bij de voorbereiding van het zwartboek.
977
Kazerneberichten met betrekking tot geweld. 1985-1988. 1 map
N.B. Gebruikt bij de voorbereiding van het zwartboek.
978-980
Rapporten van het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (IVA) en
de Drenth-commisssie over geweld in de krijgsmacht. Met andere stukken van
defensie betreffende geweld in de krijgsmacht. 1985-1992. 3 mappen
981-982
Krantenknipsels over geweld en intimidatie in de krijgsmacht. 1985-1989.
2 mappen
983-984
Persberichten en stukken betreffende publiciteit over geweldpleging op de
kazernes in Ermelo en Oirschot. Met knipsels. 1986-1988. 2 mappen
985
986-987
Stukken betreffende het project `verontruste ouders'. 1987-1988. 1 map
Exemplaar van de VVDM-publicatie Tegen-Geweld , verschenen onder de
eindredactie van Marcel Bullinga . Met stukken betreffende de voorbereiding en
presentatie van het boek. 1987-1988. 2 mappen
988
Stukken van de Bijzondere Commissie Overleg Militairen Landmacht (BCKL) met
betrekking tot geweld. 1988. 1 map
989
Scripties van de `literatuurstudie achtergronden geweld en intimidatie in het
Nederlandse leger', uitgevoerd in samenwerking met de wetenschapswinkels. Met
bijlagen. 1988. 1 map
990
Stukken betreffende de invoering van de `sergeant van de week'. 1988. 1 map
991
Diverse stukken betreffende geweld en intimidatie in de krijgsmacht. Met
klachtenrapporten. 1989-1996. 1 map
Personeelsbeleid Defensie
Dienstplichtbeleid
992-997
Stukken betreffende het dienstplichtbeleid van defensie en wijzigingen in het
beleid. 1968-1996 en z.j. 6 mappen
992 1968-1975 en z.j.
993
1976-1977.
994
1978-1979.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
47
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
998-999
995
1980-1984.
996
1985-1991.
997
1992-1996.
Nota's en brochures van de VVDM over het dienstplichtbeleid. 1971-1992.
2 mappen
998 1971-1975.
999
1976-1992.
1000
Rapporten van de Stuurgroep Maatschappelijke Invloeden in de Krijgsmacht
(Stumik) . Met stukken betreffende de reacties van de VVDM daarop. 1972-1979.
1 map
1001
Kamerstukken betreffende de dienstplichtwet. 1976-1982. 1 map
1002-1004
1005
1006-1009
Verslagen van vergaderingen van de Dienstplichtcommissie. Met bijlagen.
1977-1990. 3 mappen
1002 1977-1980.
1003
1981-1983.
1004
1984-1990.
Stukken betreffende het rapport van de Commissie Onderzoek
Dienstplichtsystemen (CODIS) `Dienen in de toekomst'. 1981. 1 map
Stukken betreffende de discussie binnen de VVDM over de afschaffing van de
dienstplicht en de VVDM Schaduwcommissie. 1988-1992. 1 doos en 3 mappen
1006
1988-1990.
1007
1991.
1008
1992. (doos)
1009
1992.
1010-1012
Knipsels en kopieën van artikelen over het dienstplichtbeleid en de afschaffing van
de dienstplicht. 1990-1994. 3 mappen
1013
Defensienota- 1991 `De Nederlandse krijgsmacht in een veranderde wereld'. 1990.
1 stuk
1014
Dienstplicht, Zin, Tegenzin en Toekomst . Rapport van een onderzoek door het
NIPO onder dienstplichtigen. 1991. 1 omslag
1015
Notulen van vergaderingen van de VVDM Schaduwcommissie. Met bijlagen.
1991-1992. 1 map
1016-1017
Stukken betreffende de Commissie Dienstplicht (Commissie Meijer ) over de
toekomst van de dienstplicht. Met reacties en knipsels over het rapport van de
commissie. 1991-1992. 2 mappen
1018
Stukken betreffende de grondwettelijke aspecten van de afschaffing van de
dienstplicht. 1992-1993, 1995. 1 map
1019
Einde oefening? . Rapport van de dienstplichtdiscussie binnen de VVDM, 1992.
1 exemplaar.
1020
Dienstplichtigen over dienstplicht . Rapport van de enquête. 1992. 1 exemplaar.
1021-1023
Concept-notitie van de VVDM over de afschaffing van de dienstplicht. 1992. Met
aantekeningen en stukken betreffende het voorbereidingswerk. 1985-1992.
3 mappen
1024-1025
Stukken betreffende de campagne van de VVDM voor versnelde afschaffing van
de dienstplicht. 1992-1994. 2 mappen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
48
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1026
Stukken betreffende de handtekeningenactie `Ik heb geen zin meer in de
dienstplicht omdat...'. 1992. 1 map
1027
Stukken betreffende de discussie over sociale dienst. Met stukken betreffende het
dienstrechtsysteem. 1992-1995. 1 map
1028
Stukken betreffende de compensatieregeling voor de laatste lichtingen. 1994-1995.
1 map
1029-1031
Stukken betreffende het kort geding van de VVDM tegen het oproepingsbeleid van
het Ministerie van Defensie. Met stukken betreffende het hoger beroep in deze
zaak. 1994-1995. 3 mappen
1029 Kort geding.
1030
Kort geding.
1031
Hoger beroep.
Keuring
1032
Stukken betreffende de keuring voor de dienstplicht. 1984-1994. 1 map
Diensttijdverkorting
1033-1035
Stukken betreffende de diensttijdverkorting en het vervroegd afzwaaien.
1971-1996. 3 mappen
1033 1971-1988.
1034
1989-1990.
1035
1991-1996.
1036
Nota's en brochures van de VVDM over de diensttijdverkorting. 1971-1990. 1 map
1037
Stukken betreffende de wijzigingen in de WW en de WW-acties. 1993-1994.
Met stukken betreffende de problemen met de WW-uitkering als gevolg van de
diensttijdverkorting. 1990. 1 map
Vrijstelling voor en uitstel van militaire dienst
1038-1039
Notities van de VVDM over de rapporten uitstelbeleid en vrijstellingsbeleid van de
defensiecommissie Peijnenburg . Met bijlagen. 1971-1975. 2 mappen
1040
Stukken betreffende het vrijstellingsbeleid. 1975-1995. 1 map
1041
Stukken betreffende het uitstelbeleid. 1986-1991. 1 map
Stichting Voorlichting Dienstplicht
1042-1044
Notulen van de bestuursvergaderingen van de Stichting Voorlichting Dienstplicht
(SVD) . Met stukken betreffende de Nationale Werkgroep Jongerenjaar en
het project `Dienstplicht ook jouw zaak'. Met stukken betreffende financiële
afrekeningen van subsidies, ontvangen in het kader van het project. 1982-1987.
3 mappen
1042 Notulen.
1043
Project.
1044
Financiële zaken.
Beroepsleger
1045-1047
Stukken betreffende de discussie rond de kwestie `beroeps(vrijwilligers)leger
versus dienstplichtigenleger'. 1973-1978, 1983-1992 en z.j. 3 mappen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
49
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1045
1973-1975 en z.j.
1046
1976-1978.
1047
1983-1992.
Inzet en legering van militairen in het buitenland
Algemeen
1048
Stukken betreffende de inzet van dienstplichtigen buiten Nederland en wijzigingen
van artikel 33 van de Dienstplichtwet. 1990-1995. 1 map
Libanon
1049-1051
Stukken betreffende de Nederlandse deelname aan de VN-vredesmacht UNIFIL
(United Nations Interim Forces In Lebanon) in Libanon. 1979-1987. 3 mappen
1052
Informatiebrochures van de VVDM over Libanon. 1979. 1 map
1053
Correspondentie en dagboeken van dienstplichtigen in Libanon. 1979-1981.
1 doos
1054-1055
Verslagen van vergaderingen van het Informeel Overleg Libanon, waarin ook
vertegenwoordigers van de VVDM zitting hadden. 1979-1985. 2 mappen
1054 1979-1980.
1055
1981-1985.
1056
Stukken betreffende het kort geding van de VVDM tegen onvrijwillige uitzending
naar Libanon. 1979-1981. 1 map
1057
Libanon Geschriften , speciale uitgave van het kazerneblad voor de J.W.FKazerne (Assen), waarin dagboeken en brieven van de dienstplichtigen in Libanon
verschenen zijn. 1979-1980. 1 map
1058
Ingekomen stukken afkomstig van defensie en de Koninklijke Landmacht inzake
het Nederlandse detachement. 1979-1987. 1 map
1059
Kamerstukken betreffende de uitzending van militairen naar Libanon. 1979.
1 map
Joegoslavië
1060-1061
Notities van de VVDM over de uitzending van militairen naar het voormalige
Joegoslavië. Met bijlagen. 1991-1996. 2 mappen
1060 1991-1992.
1061
1062-1064
1993-1996.
Knipsels en kopieën van artikelen over Joegoslavië. 1991-1996. 1 doos en
2 mappen
1065
Correspondentie met het Ministerie van Defensie, de Vaste Commissie voor
Defensie en andere instellingen inzake de uitzending van dienstplichtigen naar het
voormalige Joegoslavië. 1991-1995. 1 map
1066
Brieven en dagboeken van Joegoslavië-gangers. 1992-1996. 1 map
1067
Persberichten van de VVDM over de ontwikkelingen in het voormalige Joegoslavië.
1992-1996. 1 map
1068
Verslagen van werkbezoeken aan Joegoslavië waaraan de VVDM deelnam.
1992-1996. 1 map
1069
Informatiebrochures van de VVDM over Joegoslavië. 1992-1995. 1 map
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
50
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1070
Stukken betreffende de opleiding en voorbereiding van de Joegoslavië-gangers en
het Centrum voor Vredesoperaties (CVV) . 1992-1995. 1 map
1071
Stukken betreffende de historische en politieke achtergronden in Joegoslavië.
1992-1995. 1 map
1072
Stukken betreffende de strafzaak tegen twee VN -beroepsmilitairen die in het
voormalige Joegoslavië een dienstbevel weigerden. 1992-1994. 1 map
1073
Stukken betreffende de nazorg van de Joegoslavië-gangers. Met stukken
betreffende de Stichting Dienstverlening Veteranen . 1992-1994. 1 map
1074
Ingekomen stukken van defensie met betrekking tot overleg organen over
Joegoslavië-zaken. 1992-1994. 1 map
1075-1076
Infomappen over Joegoslavië, afkomstig van defensie en andere instellingen.
1992-1993. 2 mappen
1077
Enquêteformulieren van de VVDM over de uitzending naar het voormalige
Joegoslavië. 1992. 1 map
1078
Stukken betreffende het Thuis Front Comité Koninklijke Landmacht (TFC-KL) .
1993, 1996. 1 omslag
1079
Stukken betreffende het wangedrag van de militairen in het voormalige
Joegoslavië. 1993-1996. 1 map
1080
Rapporten van defensie en anderen over de Nederlandse deelname aan de IFOR
en de gebeurtenissen rond Srebrenica. 1995. 1 map
Andere landen en gebieden
1081-1087
Stukken betreffende de inzet en legering van Nederlandse militairen in
verschillende landen en gebieden. 1974-1995. 1 pak, 4 mappen en 2 omslagen
1081 Cambodja. 1991-1992.
1082
Cambodja. 1993-1995.
1083
Duitsland, vooral met betrekking tot de legering van een tweede
brigade. 1974-1988.
1084
De Golf. 1987-1990.
1085
De Golf. 1991-1992. (pak)
1086
Namibië. 1978-1979. (omslag)
1087
Sinaï. 1982-1983. (omslag)
Beroepspersoneel
1088
Stukken betreffende het militair beroepspersoneel. 1988-1996. 1 omslag
Minderheden en de krijgsmacht
Algemeen
1089
Notulen van vergaderingen van de Discriminatie Commissie van de VVDM. Met
bijlagen. 1984-1993. 1 map
1090
Stukken betreffende cursussen van de Bijzondere Personeelszorg over het
omgaan met minderheden. 1992-1994. 1 omslag
Etnische minderheden
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
51
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1091-1092
Stukken betreffende de integratie van etnische minderheden in de krijgsmacht.
1981-1995. 2 mappen
1091 1981-1988.
1092
1989-1995.
1093
Stukken betreffende de geestelijke verzorging en voeding voor etnische
minderheden. 1982-1993. 1 map
1094
Pamfletten en berichten van de VVDM over racisme en discriminatie in de
krijgsmacht. Met bijlagen. 1984-1992. 1 map
1095
Rapporten van de Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht over de etnische en
culturele minderheden in de krijgsmacht. Met reacties op de rapporten. 1985-1990.
1 omslag
1096
Stukken betreffende de samenwerking met het Landelijk Bureau
Racismebestrijding (LBR) . 1987-1991. 1 omslag
1097
Stukken betreffende de zaak rond moslimsoldaat Abdullah Haselhoef, die
gedurende de vastenmaand Ramadan was ondergedoken. 1987. 1 omslag
1098
Stukken betreffende de zaak Mahesh , de Hindoe-soldaat die dienstbevelen
weigerde omdat hij geen voedsel kreeg dat in overeenstemming was met zijn
geloof. 1988-1989. 1 map
1099
Stukken betreffende de dubbele dienstplicht van migranten. 1990-1993. 1 omslag
1100-1101
Stukken betreffende demonstraties tegen racisme en discriminatie. 1992.
2 omslagen
1100 21 maart.
1101
Lange Mars voor Gelijke Rechten.
Vrouwen
1102
Stukken betreffende vrouwen in de krijgsmacht. 1982-1993. 1 map
1103
Stukken betreffende het seksisme in het leger en de discussie over de poster
`Soldatenkamers vrij'. 1983-1989. 1 omslag
Homoseksuelen
1104
Stukken betreffende contacten met het COC . 1971-1974. 1 map
1105-1106
Stukken betreffende de positie van homoseksuelen in de krijgsmacht en het beleid
van defensie inzake homoseksualiteit. 1974-1994. 2 mappen
1107-1108
Stukken betreffende contacten met de Werkgroep Homoseksualiteit en Krijgsmacht
en de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht . 1979-1993. 2 mappen
1109
Stukken betreffende de dienstkeuring t.a.v. homoseksualiteit. 1982-1991. 1 map
1110
Stukken betreffende infodagen voor homoseksuele dienstplichtigen. 1986-1991.
1 map
1111
Rapporten en adviezen van de Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht over
homoseksualiteit in de krijgsmacht. 1988-1991. 1 omslag
1112
Stukken betreffende het inventariserend onderzoek van defensie naar
homoseksuelen in de krijgsmacht. 1988. 1 omslag
1113-1116
Verslagen van vergaderingen van het Breed Overleg Homoseksualiteit en
Krijgsmacht . Met bijlagen. 1990-1996. 4 mappen
1113 1990.
1114
1991-1992.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
52
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1115
1993.
1116
1994-1996.
1117
Nota's en rapporten over de motivatie en tevredenheid van de dienstplichtigen.
1972-1977. 1 map
1118
Stukken betreffende de werkinhoud en werksatisfactie van de dienstplichtigen. Met
stukken betreffende de vakopleidingen in relatie tot plaatsing en overplaatsing.
1975-1993. 1 map
Herhalingsoefeningen
1119
Stukken betreffende herhalingsoefeningen en het reservepersoneel. 1989-1994.
1 omslag
1120
Stukken betreffende de nazorg voor dienstplichtige militairen. 1992-1996. 1 map
Nazorg
Nucleaire, biologische en chemische wapens
1121
Verslagen van vergaderingen van de Kernkoppencommissie. 1979-1985. 1 map
1122-1123
Stukken betreffende de discussie binnen de VVDM over de standpunten inzake
kernwapens en de Site-wacht. Met andere stukken betreffende kernwapens.
1979-1988. 2 mappen
1124
Brochure Soldaten en Kernwapens . Met concept-teksten. 1979-1980. 1 map
1125-1126
Notulen van vergaderingen van het Overlegorgaan tegen de Kernbewapening .
Met convocaties en andere vergaderstukken. 1979-1987. 2 mappen
1125 Notulen.
1126
1127
1128-1130
Vergaderstukken.
Voorlichtingsmateriaal over kernwapens en het CS-gas. 1979-1989. 1 map
Stukken betreffende protesten tegen de `Site-wacht'. Met brieven en verklaringen
van Site-wacht-weigeraars en stukken betreffende de strafprocessen tegen Sitewacht-weigeraars. 1979-1986 en z.j. 3 mappen
1128 1979-1981 en z.j.
1129
1982-1983.
1130
1984-1986.
1131
Brochure Laat je vallen vlug en plat dan heeft de A-bomb het minste vat . Met
concept-teksten. 1980-1983. 1 map
1132
Stukken betreffende gezamenlijke discussieforums en conferenties over
kernbewapening waarin de VVDM participeerde. Met stukken betreffende
contacten met vredesbewegingen in verband met kernwapens. 1980-1987. 1 map
1133-1134
Stukken betreffende gewetensbezwaren van militairen tegen kernwapens en de
`Site-wacht'. 1980-1990. 2 mappen
1133 1980-1985.
1134
1986-1990.
1135-1136
Stukken betreffende het Komitee Soldaten tegen Kernwapens . 1980-1985.
2 mappen
1137-1138
Stukken betreffende demonstraties en acties tegen de kernwapens waaraan de
soldaten in uniform deelnamen. 1981-1987. 2 mappen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
53
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1137
1981-1982.
1138
1983-1987.
1139
Stukken betreffende straffen tegen soldaten die in uniform aan demonstraties
deelgenomen hebben. Met stukken betreffende het steunfonds, opgericht voor hulp
aan de gestrafte soldaten. 1981-1985. 1 map
1140
Exemplaren van de alternatieve NBC-kaart, voorlichtingskaart van de VVDM over
kernwapens. 1981, 1985. 1 omslag
1141
Rapporten van de enquête van de VVDM naar gewetensbezwaren tegen
kernwapens. Met resultaten van de AVNM-enquête naar hetzelfde onderwerp.
1982, 1984. 1 omslag
1142
Stukken betreffende de strafvervolging tegen Steef Boot , Oskar van Rijswijk en
Peter van Wijk , die beschuldigd werden van het stelen van staatsgeheimen. 1982.
1 omslag
1143
Stukken betreffende het overlegorgaan tegen de kernbewapening en
jongerenorganisaties tegen kernwapens. 1983-1988. 1 omslag
1144
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Komitee Kruisraketten Nee
(KKN) . Met bijlagen. 1983-1988. 1 map
1145
Agenda's en notulen van vergaderingen van het Werkcomité van het KKN. Met
bijlagen. 1983. 1 omslag
1146
Stukken betreffende het volkspetitionnement tegen de kruisraketten, georganiseerd
door het KKN. 1983-1987, 1991. 1 omslag
1147
Stukken betreffende de vredesmanifestaties. 1983, 1986. 1 omslag
1148
Tekst van de verklaring van de VVDM betreffende de kernwapenvoorlichting in
de krijgsmacht ten behoeve van het Tribunaal voor Vrede . Met stukken van de
Tribunaalvoorbereidingscommissie. 1984-1985. 1 map
1149
Stukken van de Nucleair, Biologische en Chemische Wapens (NBC) Commissie
(NBC-cie). 1985-1988. 1 map
1150
Brochures over de `Site-wacht'. 1985-1988. 1 omslag
1151
Stukken betreffende de financiële afwikkeling van het opgeheven KKN. 1989.
1 omslag
Leger en maatschappij
De plaats van het leger in de maatschappij
1152-1153
1154-1156
1157
Correspondentie met de Stichting Volk en Verdediging. 1967-1979. 2 pakken
N.B. Stichting Volk en Verdediging is de voorganger van de Stichting Maatschappij
en Krijgsmacht .
1152
1967-1972.
1153
1973-1979.
Stukken betreffende de verhouding tussen leger en maatschappij, vooral met
betrekking tot de Werkgroep Vermaatschappelijking Krijgsmacht . 1971-1974,
1983-1992. 3 mappen
1154 1971-1972.
1155
1973-1974.
1156
1983-1992.
Brochures van de VVDM over leger en maatschappij. 1973, 1976. 1 omslag
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
54
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1158
Rapport van de Stuurgroep Maatschappelijke Invloed Krijgsmacht en de reacties
van de VVDM op het rapport. 1977. 1 omslag
1159
Stukken betreffende de Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht . 1980-1995.
1 map
1160
Stukken betreffende de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht . 1981-1987.
1 map
1161
Artikelen uit Maatschappij en Krijgsmacht over actuele ontwikkelingen in de relatie
tussen de maatschappij en de krijgsmacht. 1985-1991. 1 omslag
1162
Stukken betreffende de `open dagen' van de krijgsmachtdelen. 1988-1993.
1 omslag
1163
Stukken betreffende de publieke opinie over de krijgsmacht. 1990-1994. 1 omslag
1164
Stukken betreffende de standpunten van de krijgsmacht op het gebied van
ruimtelijke ordening en milieu. 1989-1996. 1 map
Legerinzet
1165-1167
1168-1169
Stukken betreffende het inzetten van militairen bij binnenlandse ongeregeldheden
als rellen, demonstraties, stakingen of andere maatschappelijke problemen en
noodtoestanden. Met verslagen van vergaderingen van de Legerinzetcommissie.
1970-1995. 3 mappen
1165 1970-1980.
1166
1981.
1167
1982-1995.
Stukken betreffende het inzetten van militairen bij oogstwerkzaamheden in
Zeeland. 1974. 2 mappen
Defensiebeleid
Defensiebeleid en defensiebegrotingen
1170
Stukken afkomstig van defensie betreffende regelingen en toelichtingen.
1967-1975. 1 map
1171
Correspondentie met de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer.
Met bijlagen. 1969-1974. 1 map
1172-1176
Beleidsnota's en rapporten van defensie en de standpunten van de VVDM
daarover. 1970-1995. 5 mappen
1172 1970-1972.
1173
1973-1974.
1174
1977-1989.
1175
1990-1991.
1176
1992-1995.
1177
Verslagen van vergaderingen van de stuurgroep spreiding defensiediensten.
1973-1977. 1 map
1178
Stukken betreffende de reacties van de VVDM op de defensiebegrotingen.
1973-1983, 1986-1995. 1 map
1179
Stukken betreffende de werkzaamheden van de militaire inlichtingendiensten.
1974-1994. 1 omslag
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
55
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1180
Stukken betreffende de aanschaf en vervanging van defensiematerieel.
1975-1990. 1 map
1181
Stukken betreffende oefenterreinen. 1978-1995. 1 omslag
1182
Stukken betreffende het `Mission Statement Koninklijke Landmacht'. 1994. 1 map
Militaire samenwerking met andere landen
1183
Stukken betreffende de NAVO , voornamelijk inzake het Anti-NATO '74 congres.
1974-1986. 1 map
1184
Stukken betreffende internationale verdragen over vrede en veiligheid. 1977-1995.
1 map
1185
Stukken betreffende de wapenindustrie en de conversie van de wapenindustrie.
1977-1995. 1 omslag
1186
Stukken betreffende alternatieve verdedigingssystemen. 1977, 1983, 1986.
1 omslag
1187
Stukken betreffende de Oost-West-verhoudingen en internationale vrede en
veiligheid. 1979-1995. 1 map
1188
Stukken betreffende de militaire samenwerking van Nederland met andere landen.
1984-1995. 1 map
Dienstweigering
1189-1190
Stukken betreffende dienstweigeren en dienstweigeraars. 1972-1995. 2 mappen
1189 1972-1980.
1190
1191
1981-1995.
Kamerstukken betreffende de wet gewetensbezwaren militaire dienst. 1973-1976.
1 map
CONTACTEN VAN DE VVDM
Vakcentrales en de jongerenorganisaties van vakbonden
1192-1194
1195-1199
Correspondentie met NVV , NKV en CNV . Met verslagen van bijeenkomsten van
de VVDM en de Militaire Commissie van het Overlegorgaan van de Vakcentrales.
1966-1975. 3 mappen
1192 1966-1971.
1193
1972-1973.
1194
1974-1975.
Correspondentie met de jongeren organisaties van NVV en FNV . Met verslagen
van besprekingen tussen de VVDM en de betreffende organisaties. 1967-1996.
5 mappen
1195 1967-1979.
1196
1980-1982.
1197
1983-1989.
1198
1990-1991.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
56
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1199
1992-1996.
1200
Stukken betreffende contacten met de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ) .
1968-1981. 1 map
1201
Stukken betreffende contacten met vakbonden van overheidspersoneel, de
Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) en de Algemene Bond van
Ambtenaren . 1971-1993. 1 map
1202
Stukken betreffende contacten met de CNV -Jongerenorganisatie. 1973-1992.
1 map
1203-1211
Correspondentie, verslagen, notities en andere stukken betreffende de
samenwerking tussen de VVDM en de FNV, met name de toetreding van de VVDM
tot de FNV in 1990. 1976-1995. 9 mappen
1203 1976-1982.
1204
1105
1983-1986.
1987-1988.
1206
1989 (Januari-september).
1207
1989 (Oktober-december).
1208
1990.
1209
1991.
1210
1992-1993.
1211
1994-1995.
1212-1213
Stukken betreffende de aansluiting van de VVDM bij het Algemeen Comité van
Overheidspersoneel (ACOP) . 1977-1978. 2 mappen
1214
Stukken betreffende contacten met het FNV-centrum Ondernemingsraden over
Onderdeel Overleg Organen (OOO) . 1989-1991. 1 map
1215
Verslagen van vergaderingen van de FNV-stuurgroep van de VVDM. Met bijlagen.
1989-1993. 1 map
1216
Correspondentie betreffende verzoeken tot bijdragen uit het Weerstandsfonds van
de FNV. 1990-1995. 1 map
Militaire vakbonden en belangenorganisaties
Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (AVNM)
1217-1219
1220-1221
Stukken betreffende de Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (AVNM) en de
contacten tussen de VVDM en de AVNM. 1972-1993. 3 mappen
1217 1972-1975.
1218
1976-1980.
1219
1981-1993.
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van de Commissie
Samenwerkingsmodellen AVNM-VVDM. 1983-1984. 2 mappen
1222
Notulen van het AVNM-VVDM Overleg. Met bijlagen. 1983-1984. 1 omslag
1223
Stukken betreffende de AVNM-VVDM Pakketvergelijking Commissie. 1983.
1 omslag
Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
57
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1224-1225
Stukken betreffende de samenwerking tussen de VVDM en de Algemene
Federatie van Militair Personeel (AFMP) en de toetreding van de AFMP tot de FNV.
1987-1994. 2 mappen
Bond voor Dienstplichtigen (BVD)
1226-1227
Correspondentie met de Bond voor Dienstplichtigen (voorheen Dienstweigeraars)
(BVD) . Met bijlagen. 1967-1983 ( 1988 ). 2 mappen
1226 1967-1974.
1227 1974-1983 ( 1988 ).
Stichting Rechtsbijstand Dienstplichtigen
1228-1233
1234
Correspondentie met de Stichting Rechtsbijstand Dienstplichtigen . Met verslagen
van bestuursvergaderingen van de stichting. 1965-1973, 1979-1994. 6 mappen
1228 1965-1970.
1229 1971.
1230 1972.
1231 1973.
1232 1973.
1233 1979-1994.
Brieven met verzoeken om hulp en advies inzake individuele zaken en problemen
die onder het werkterrein van de stichting vallen. 1969-1970. 1 map
Overige
1235-1251
Stukken betreffende contacten met verschillende militaire belangenorganisaties.
1969-1994. 17 omslagen
N.B. Geordend per organisatie. Zie ook inv.nrs. 1252-1254 .
1235 Algemeen Christelijke Organisaties van Militairen (ACOM) ,
Federatie van Algemeen Christelijke Organisaties van Militairen
(FACOOM) en Christelijke Vereniging van Militairen (CVM) .
1977-1984, 1990-1993.
1236 Algemene Christen Officierenvereniging (ACOV) . 1974-1976.
1237 Algemene Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
(AVNRO) en Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve
Officieren (KVNRO) . 1971-1992.
1238 Bond van Verplicht Vrijwillig en Voormalig Dienende Militairen
(BVVVDM) . 1971-1974.
1239 Federatie van Verenigingen van Nederlandse Officieren (FVNO) .
1975-1976.
1240 Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) . 1971-1990.
1241 Landelijke Korporaals Vereniging (LKV) en Vereniging voor
Belangenbehartiging Militairen (VBM) . 1971-1992.
1242 Marechausseevereniging . 1971-1976, 1990-1995.
1243 Militair Advies-Belangen-Rechtsbijstand-Organisatie Vereniging
van Militairen (MABRO) . 1973-1988.
1244 Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) . 1977-1989.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
58
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1252-1254
1255
1245
Ons Belang . 1978-1980.
1246
Rebel Legergroep . 1987- ( 1990 ).
1247
Sint Martinus. 1969-1977.
1248
Vakantiefaciliteiten Militairen (VAFAMIL) . 1977-1985.
1249
Vereniging van Militair Technisch en Specialistisch
Beroepspersoneel . 1972-1978.
1250
Vereniging van Officieren van de Koninklijke Landmacht en van de
Koninklijke Luchtmacht. (VOKL) . 1971-1976.
1251
Vredes- en Veiligheidsberaad Krijgsmacht (VVBK) . 1980-1985.
Correspondentie met militaire belangenorganisaties. Met bijlagen. 1966-1976.
3 mappen
1252 1966-1970.
1253
1971-1972.
1254
1973-1976.
Stukken betreffende de samenwerking van diverse belangenorganisaties.
1971-1990. 1 map
Politieke partijen en jongerenorganisaties
1256-1268
1269-1270
Correspondentie met politieke partijen en jongerenorganisaties van politieke
partijen, en verslagen van besprekingen met politieke partijen. Met bijlagen.
1968-1994. 2 mappen en 11 omslagen
N.B. Geordend per organisatie. Zie ook inv.nrs. 1269-1270 .
1256
ARP , KVP , CDA , CDJA (Christen Democratisch Jongeren Appèl)
en CHJO (Christelijk-Historische Jongeren Organisatie (CHJO) .
1970-1994.
1257
CPN . 1973-1979.
1258
D66 en Jonge Democraten . 1967-1991.
1259
Evangelische Volkspartij . 1988.
1260
Groen Links . 1990-1993.
1261
Internationale Kommunistenbond (IKB) . 1980.
1262
Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland (KEN) . 1977-1978.
1263
PSP en PSP-jongeren. 1975-1987.
1264
Politieke Partij Radikalen (PPR) en PPR-jongeren. 1973-1987.
1265
PvdA en Jonge Socialisten in de PvdA . 1968-1971. (map)
1266
PvdA en Jonge Socialisten in de PvdA . 1973-1994. (map)
1267
Socialistische Partij (SP) . 1993-1994.
1268
VVD en Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie . 1970-1994.
Correspondentie met politieke partijen en verslagen van besprekingen met
politieke partijen. Met bijlagen. 1968-1993. 2 mappen
N.B. Chronologisch geordend.
1269
1968-1971.
1270
1972-1993.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
59
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1271-1279
1280
1281-1284
1285
Correspondentie met overige jongerenorganisaties. Met bijlagen. 1968-1993.
2 mappen en 7 omslagen
1271 Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) . Met exemplaren
van het ANJV blad voor de dienstplichtigen Het is zo . 1968-1980.
(map)
1272
Humanisties Jongeren Sentrum . 1970-1971.
1273
Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) . 1983-1994.
1274
Nederlands Jongerencomité voor Europese Veiligheid en
Samenwerking . 1972-1973.
1275
Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk (NFJJ) . 1975,
1980.
1276
Nederlandse Jeugd Gemeenschap . 1970-1975. (map)
1277
Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad . 1968-1975.
1278
NIVON -Jongeren. 1976-1987.
1279
PIJON Nederlands Platform Internationaal Jongerenwerk .
1979-1985, 1992-1993.
Correspondentie betreffende de politieke teach-in, het forum van de VVDM waarin
vertegenwoordigers van politieke partijen over dienstplichtzaken discussieerden.
1971. 1 map
Correspondentie en andere stukken betreffende de contacten van de VVDM met
jongeren organisaties in het kader van gezamenlijke activiteiten, waaronder het
Jongerentribunaal en het Wereld Jeugd Festival . 1973-1985. 4 mappen
1281 1973-1977.
1282
1978.
1283
1979.
1284
1980-1985.
Stukken betreffende het Landelijk Actie Comité van jongerenorganisaties. 1993.
1 map
Vredesbeweging
1286
Correspondentie met het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en Pax Christi .
1970-1973, 1979-1987. 1 map
1287
Stukken betreffende contacten met de Vereniging Dienstweigeraars . 1972-1993.
1 map
1288
Stukken betreffende het anti-militarisme en anti-militaristische acties. 1974-1992.
1 map
1289-1291
Stukken betreffende contacten met verschillende organisaties uit de
vredesbeweging. 1977-1987. 3 mappen
1289 1977-1982.
1290
1983.
1291
1984-1987.
Extreem rechts
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
60
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1292
Notities over de positie van de VVDM t.o.v. de Centrum Partij . Met ingekomen
stukken betreffende extreem rechts. 1982-1988. 1 map
1293
Stukken betreffende anti-fascisme en anti-racisme. 1977-1995. 1 map
Overige organisaties
1294-1297
1298
1299-1302
Stukken betreffende contacten in het kader van geestelijke verzorging met
desbetreffende organisaties. Met verslagen van besprekingen met geestelijke
verzorgingsorganisaties. 1966-1993. 4 mappen
1294 1966-1970.
1295
1971-1974.
1296
1975-1987.
1297
1988-1993.
Correspondentie met de Nationale Raad Welzijn Militairen . 1968-1979. 1 map
Correspondentie met verschillende organisaties en instellingen, waaronder het
Chili-Komitee Nederland , Komitee Jongeren voor Vietnam , Angola Comité ,
Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) . 1970-1975, 1978-1996.
4 mappen
1299 1970-1972.
1300
1973.
1301
1974-1975.
1302
1978-1996.
1303
Correspondentie met de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie en
het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken . 1970-1974. 1 omslag
1304
Correspondentie met de Stichting Toneelwerkgroep Proloog . 1974-1975.
1 omslag
1305
Correspondentie met de Raad voor het Jeugdbeleid en Raad voor de
Jeugdvorming . 1974, 1980-1994. 1 omslag
1306
Correspondentie met de Nationale Ombudsman . Met rapporten van de Nationale
Ombudsman over dienstplichtzaken. 1992-1994. 1 map
1307-1308
Correspondentie met de Stichting Algemene Militaire Tehuizen . Met bijlagen.
1995-1996. 2 mappen
1307 1995.
1308
1996.
Contacten met Defensie en commandanten
Algemeen
1309-1314
Correspondentie met en verslagen van besprekingen met het Ministerie en de
Staatssecretaris van Defensie. Met andere stukken m.b.t. contacten met defensie.
1966-1995. 6 mappen
1309 1966-1968.
N.B. Met correspondentie betreffende de oprichting van de VVDM.
1310
1969-1971.
1311
1972-1973.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
61
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1315-1316
1317
1312
1974.
1313
1975-1987.
1314
1988-1995.
Verslagen van besprekingen met diverse commissies en afdelingen van het
Ministerie van Defensie. Met correspondentie en bijlagen. 1966-1975. 2 mappen
Uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen van de redactie-commissie
van het tijdschrift In Dienst , een uitgave van het Ministerie van Defensie. Met
kopieën van het tijdschrift. 1969-1970. 1 map
Georganiseerd Overleg
1318-1319
Agenda's van en uitnodigingen voor vergaderingen van het Georganiseerd Overleg
(GO). Met correspondentie met het secretariaat van het Georganiseerd Overleg.
1969-1974. 2 mappen
1318 1969-1970.
1319
1320-1328
1329-1332
1333-1334
1971-1974.
Verslagen van vergaderingen van het Georganiseerd Overleg. Met bijlagen.
1969-1975. 2 dozen en 7 mappen
N.B. Vanaf april 1975 Centraal Georganiseerd Overleg (CGOM) .
1320
1969.
1321
1970 (Januari-juni).
1322
1970 (Juni-december).
1323
1971 (Januari-juli).
1324
1971 (Juli-december).
1325
1972.
1326
1973.
1327
1974. (doos)
1328
1975. (doos)
Ingekomen stukken van defensie, ontvangen ten behoeve van het Georganiseerd
Overleg. Met notities van de VVDM inzake de agendapunten. 1969-1975. 4 dozen
1329 1969-1971.
1330
1972-1973.
1331
1974.
1332
1974-1975.
Stukken betreffende de wedde en de buitenlandtoelage, ontvangen ten behoeve
van het Georganiseerd Overleg. Met stukken betreffende het in Suriname en de
Nederlandse Antillen gehouden budgetonderzoek. 1969-1974. 2 dozen
1333
1969-1971.
1334
1972-1974.
1335
Verslagen van vergaderingen van het Georganiseerd Overleg, gemaakt door de
VVDM. 1970-1974. 1 map
1336
Stukken betreffende de verbreking van het Georganiseerd Overleg door het
Ministerie van Defensie na de groetweigerdag en de pogingen om het overleg te
herstellen. 1972-1973. 1 omslag
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
62
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1337
Stukken betreffende het Samenwerkingsorgaan Belangenverenigingen van
Militairen (SOM) en het Overlegcentrum ten behoeve van het centraal overleg.
1974-1986. 1 map
1338
Nota's van de VVDM en andere stukken betreffende het overlegstelsel. 1974-1990.
1 map
1339-1344
Stukken betreffende het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen (CGOM) . Met
stukken betreffende de ontwikkelingen rond de overlegstructuur. 1976-1995.
6 mappen
1339 1976-1985.
1340
1986-1988.
1341
1989.
1342
1990-1991.
1343
1992.
1344
1993-1995.
1345
Rapporten van het Overlegcentrum aan de Commissie Toxopeus inzake het
toelaten van de belangenverenigingen van militairen tot het centraal georganiseerd
overleg militairen. 1979. Met een rapport over de status van de militaire ambtenaar.
1971. 1 omslag
1346
Stukken betreffende de werkgroep `aard, structuur en inhoud van overleg' (ASIO) .
1982. 1 omslag
1347
Stukken betreffende de relaties met de Algemene Centrale van
Overheidspersoneel (ACOP) in het kader van het overlegstelsel. 1982, 1989-1995.
1 map
Militaire krijgsmachtdelen en commandanten
Koninklijke Landmacht
1348-1352
Correspondentie betreffende contacten met de Koninklijke Landmacht. Met
verslagen van besprekingen en andere bijlagen. 1967-1994. 2 mappen en
3 omslagen
1348 Bevelhebber der Landstrijdkrachten. 1967-1981. (map)
1349
Directie Personeel Koninklijke Landmacht (DPKL) . 1976-1978.
(map)
1350
Bijzondere Commissie Koninklijke Landmacht (BCKL). 1976-1978.
1351
Bureau Landmacht Staf (BLS) . 1987-1994.
1352
Commandant Eerste Legerkorps. 1967-1973.
Koninklijke Luchtmacht
1353-1356
Correspondentie betreffende contacten met de Koninklijke Luchtmacht. Met
verslagen van besprekingen en andere bijlagen. 1969-1991. 2 mappen,
2 omslagen
1353 Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht en diverse onderdelen van
de Luchtmacht. 1969-1974.
1354
Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht en diverse onderdelen van
de Luchtmacht. 1975-1991.
1355
Directie Personeel Koninklijke Luchtmacht (DPKlu) . 1974-1986.
(omslag)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
63
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1356
1357
Informeel Overleg Militairen Klu (OIKLu). 1976-1985. (omslag)
Stukken betreffende de problemen van de luchtmacht bewakingscorps. 1971-1973.
1 map
Koninklijke Marine
1358
Correspondentie met de Commandant der Zeemacht en andere onderdelen van
de Koninklijke Marine. Met andere stukken betreffende de Koninklijke Marine.
1969-1991. 1 doos
1359
Stukken betreffende de enquête van de VVDM over de Koninklijke Marine. 1971.
1 map
1360
Nota's van de VVDM over de Koninklijke Marine. 1972-1974 en z.j. 1 map
Koninklijke Marechaussee
1361
Stukken betreffende de Koninklijke Marechaussee. 1978, 1990-1994. 1 omslag
Overige commandanten
1362-1365
Correspondentie met militaire commandanten. Met verslagen van besprekingen
met de militaire commandanten. 1967-1980. 4 mappen
1362 1967-1970.
1363
1971.
1364
1972.
1365
1973-1980.
Buitenlandse contacten van de VVDM
Buitenland commissie
1366-1377
Agenda's, uitnodigingen en notulen van vergaderingen van de Buitenland
commissie (Buikie). Met correspondentie, adressenlijsten en stukken betreffende
de European Council of Conscripts Organisations (ECCO) en internationale
contacten van de VVDM. 1975-1996. 2 dozen en 10 mappen
N.B. Vanaf 1991 werd de naam van deze commissie veranderd in Commissie
Internationale Zaken.
1366
1975-1976.
1367
1977-1979.
1368
1980-1981.
1369
1982-1984.
1370
1985-1986.
1371
1987.
1372
1988.
1373
1989.
1374
1990.
1375
1991-1992. (doos)
1376
1993-1995. (doos)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
64
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1377
1996.
Projecten
1378
Stukken van het Centrum voor Internationale Jongerenactiviteiten (Exis) (voorheen
PIJON) en het Nederlands Comité voor Multilateraal Jongerenwerk `31' betreffende
aanvragen van subsidies voor uitwisselingsprogramma's. 1979, 1988-1994.
1 map
1379
Stukken betreffende de Spanje-reis en de zaak Jerez, waarin vier militairen tot een
half jaar gevangenisstraf werden veroordeeld. 1980. 1 omslag
1380
Stukken betreffende het uitwisselingsproject tussen de VVDM en Solac ,
organisatie van dienstplichtigen in België. 1985-1986. 1 omslag
1381
Stukken betreffende het uitwisselingsprogramma tussen de VVDM en AIS ,
organisaties van dienstplichtigen in Denemarken. 1985-1988. 1 map
1382
Stukken betreffende het discussiepanel `The Rights of Conscript Soldiers in
Europe' tijdens de ECCO-conferentie. 1991. 1 map
N.B. Het panel heeft niet plaatsgevonden.
1383-1384
Stukken betreffende uitwisselingsprogramma's tussen de VVDM en Svaz
Vojenské Mládeze (SVM) , de organisatie van dienstplichtigen in het voormalige
Tsjechoslowakije. 1991-1995. 2 mappen
1383 1990-1991.
1384
1385
1386-1387
1992-1995.
Stukken betreffende projecten in het kader van het ondersteuningsprogramma voor
vrije, onafhankelijke en democratische organisaties van dienstplichtigen in Oost
Europa (FIDES) . 1991. 1 map
Stukken betreffende het projectvoorstel ` Support to Free, Independent en
Democratic Organisations of Conscript (FIDOC) '. Met stukken betreffende
de subsidieaanvraag bij de Ministerie van Buitenlandse Zaken. 1994-1995.
2 mappen
ECCO
1388-1414
Stukken betreffende conferenties van ECCO (European Council -voorheen
Conference- of Conscripts Organisations) . Met correspondentie en stukken
betreffende de Stuurgroep. 1978-1996. 1 doos, 1 pak en 25 mappen
1388 ECCO I, 1979 (Malmö-Zweden). 1978-1979.
1389-1392
ECCO II, 1979 ( Putten - Nederland ). 1979-1980.
1393-1395
ECCO III, 1981 (Parijs-Frankrijk). 1980-1981.
1396
ECCO IV, 1982 (Kopenhagen-Denemarken).
1397
ECCO V, 1983 (Helsinki-Finland).
1398
ECCO VI, 1984 (Athene-Griekenland).
1399-1401
ECCO VII, 1985 (Malmö-Zweden).
1402-1403
ECCO VIII, 1986 (Wenen-Oostenrijk).
1404-1405
ECCO IX, 1987 (Brussel-België). 1986-1988.
1406
ECCO X, 1988 (Helvoirt- Nederland ). 1987-1989. (doos)
1407
ECCO XI, 1989 (Helsinki-Finland). 1988-1989.
1408
ECCO XII, 1990 (Madrid-Spanje). 1989-1990.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
65
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1415-1416
1409
ECCO XIII, 1991 (Lelystad- Nederland ). (pak)
1410
ECCO XIV, 1992 (Mjerzin-Tsjechoslowakije).
1411
ECCO XV, 1993 (Loures-Portugal).
1412
ECCO XVI, 1994 (Kirjais-Finland).
1413
ECCO XVII, 1995 (Piestany-Slowakije).
1414
ECCO XVIII, 1996 (Amsterdam- Nederland ).
Rapporten en pamfletten van de VVDM uitgegeven in het kader van ECCO en de
buitenlandse contacten. 1978-1995. 2 mappen
N.B. In verschillende talen.
1417
Verslagen van vergaderingen van het Coördinatiecomité ECCO. Met bijlagen.
1980. 1 map
1418
Verslagen van vergaderingen van de ECCO Foundation. Met statuten van de
Stichting ECCO-Conferentie. 1980-1995. 1 map
N.B. In 1995 is de naam van de Stichting gewijzigd in `The Conscripts Foundation
'.
1419
Programma en verklaringen van ECCO. 1982-1984. 1 omslag
1420
Rapporten van de Juridische Werkgroep van ECCO. 1985-1991. 1 map
1421-1424
Verslagen van ECCO-seminars. 1987-1995. 1 map en 3 omslagen
1421 Seminar voor de Stuurgroep, 1990. (map)
1422
`How to take care of the representation of the interests of
conscripts through a national organisation', 1993.
1423
`Information and Communication', 1994.
1424
`Human rights and juridical work of youth organisations', 1995.
1425
Verslagen van de ECCO Steungroep Nederland. Met bijlagen. 1990-1991. 1 map
1426
Stukken betreffende bezoeken van een ECCO-delegatie aan Hongarije in 1993.
1990-1995. 1 map
1427
Stukken betreffende het SIOCESE -project, een project van ECCO voor
organisaties van dienstplichtigen in Oost- en Zuid-Europa. Met een exemplaar van
The Guide Book for Creating a Representation System for Conscripts . 1991-1993.
1 map
1428-1429
1430
1431-1432
Stukken betreffende het `Information Centre of ECCO for Conscripts from Central
and Eastern European Countries'. 1991-1995. 2 mappen
Statuten en huishoudelijke reglementen van de vereniging ` The European Council
of Conscripts Organisations '. Met adreslijsten. 1992-1994. 1 map
Stukken betreffende het ECCO-project `Conscript: citizen in uniform'. 1995.
2 mappen
Euromil
1433
Stukken betreffende de Europese Organisatie der Militaire Verenigingen
(EUROMIL) . Met bijlagen. 1971-1974. 1 map
Buitenlandse organisaties van dienstplichtigen
1434-1469
Stukken betreffende contacten met buitenlandse organisaties van dienstplichtigen.
Met documentatie over de dienstplichtigen, organisaties en zaken in diverse
landen. 1969-1996. 4 dozen, 1 pak, 28 mappen en 3 omslagen
1434 Australië. (omslag)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
66
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
Baltische staten. (omslag)
België, Vereniging van Vlaamse Dienstplichtige Militairen.
België, Milac.
België, Solac en ACOD.
China. (omslag)
Denemarken.
Duitsland. 1970-1978. (doos)
Duitsland. 1979-1996. (doos)
Engeland.
Finland.
Frankrijk. 1971-1982 en z.j. (doos)
Frankrijk. 1983-1996. (doos)
Griekenland.
Hongarije.
Israël.
Italië.
Latijns Amerika.
Noorwegen.
Oostenrijk.
Polen.
Portugal.
Rusland.
Slovenië.
Spanje. 1971-1982.
Spanje. 1983-1991.
Spanje. 1992-1995.
Tsjechië en Slowakije.
Turkije.
Verenigde Staten .
Zuid-Afrika.
Zweden. 1971-1978.
Zweden. 1979-1989.
Zweden. 1990-1995. (pak)
Zwitserland.
Overige landen.
STUKKEN AFKOMSTIG VAN BESTUURSLEDEN
Stukken afkomstig van A. (Lout) Bots
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
67
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
N.B. Secretaris van de VVDM in 1968-1969 .
1470
Correspondentie door A. (Lout) Bots. Met bijlagen. 1969-1972. 1 map
1471
Stukken betreffende vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1971-1972. 1 map
1472
Stukken betreffende overige vergaderingen. 1971-1972. 1 map
Stukken afkomstig van Paul Damen
N.B. Districtcoördinator van de VVDM in 1975-1976 .
1473
Stukken afkomstig van Paul Damen : verslagen, nota's, aantekeningen en andere
stukken. 1973-1976. 1 map
Stukken afkomstig van Jaap Klazema
N.B. Secretaris van het Dagelijks Bestuur in 1974 .
1474-1475
Verslagen en vergaderstukken betreffende het Algemeen Bestuur, het Dagelijks
Bestuur, Hearings en verschillende commissies. 1974-1976. 2 dozen
1476
Notulen van en stukken betreffende het CGOM . 1974-1976. 1 doos
1477
Stukken betreffende het Anti-NATO-congres. 1969, 1974. 1 map
Stukken afkomstig van Cees Slegers
N.B. Vice-voorzitter van de VVDM en rapporteur van de Commissie Vorming in 1970-1971 .
1478-1481
Stukken afkomstig van Cees Slegers voornamelijk betreffende het vormingswerk
in het leger, democratisering en voorlichting. Met enkele brieven en knipsels.
1965-1973. 4 mappen
1478 Vorming.
1479
Voorlichting.
1480
Democratisering.
1481
Knipsels.
Stukken afkomstig van Herman Specker
N.B. Penningmeester van de VVDM in 1974 .
1482
Correspondentie, notities en andere stukken. 1970, 1974. 1 map
1483
Stukken betreffende Vijf en een half , het afdelingsblad in Middelburg. 1974.
1 map
1484-1485
1486
Verslagen en vergaderstukken. 1974-1975. 2 mappen
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
1485 Luldagen.
Stukken afkomstig van Jan Stoof
N.B. Bestuurslid tevens redacteur van Twintig in 1969-1972 .
1486-1489
Stukken betreffende redactionele werkzaamheden. Met doorslagen van artikelen
verschenen in Twintig , G-3 en andere publikaties. 1968-1973. 1 doos en
3 mappen
1486 1968-1969.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
68
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1490-1492
1487
1969-1970.
1488
1969-1970.
1489
1971-1973. (doos)
Verslagen en vergaderstukken van de VVDM. 1969-1973. 3 dozen
1490 1969.
1491
1970.
1492
1971-1973.
1493
Notitieblokken. 1969-1972. 1 map
1494
Stukken betreffende de stichting Jeugd Voorne-Putten-Rozenburg . 1969-1970.
1 map
1495
Stukken betreffende de Vlaamse VVDM. 1970-1971. 1 map
1496
Stukken betreffende de afdeling Seedorf. 1971-1972. 1 map
1497
Stukken betreffende de Contactcommissie van de VVDM. 1971. 1 map
1498-1499
Diverse stukken over dienstplicht en andere militaire zaken. 1969-1972,
1975-1977. 1 doos en 1 map
1498 1969-1972. (doos)
1499
1975-1977.
ARCHIEF VAN DE AFDELING OIRSCHOT
1500-1501
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken. 1969-1978. 2 mappen
1500 1969-1975.
1501
1976-1978.
1502
Verslagen van het kazerne overleg orgaan en de besprekingen met de
commandanten. 1969-1976. 1 map
1503
Stukken betreffende juridische zaken. Met beklagschriften. 1969-1979. 1 map
1504
Informatiemateriaal voor het kazernewerk. 1970-1981. 1 map
1505
Stukken betreffende de IHV . Met stukken betreffende de manifestatie voor
afschaffing IHV. 1976. 1 map
1506
Stukken betreffende de ledenwerving op de kazerne. Met ledenlijsten. 1971-1982.
1 map
1507
Rekesten. 1971-1975. 1 omslag
1508-1510
Logboeken van afdelings- en Kontaktmatenvergaderingen. 1973-1977, 1986-1993.
3 delen
1508 1973-1975.
1509
1975-1977.
1510
1986-1993.
1511
Stukken betreffende de compensatieregeling. 1974-1976. 1 map
1512
Informatiemap, samengesteld voor de `42 School' over de legerplaats in Duitsland.
1974-1976. 1 map
1513
Kazerneorders. 1974-1977. 1 omslag
1514
Stukken betreffende kadercursussen. 1974-1976. 1 omslag
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
69
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1515
Formulieren betreffende behandelingen door de vertrouwensman. 1975-1976.
1 omslag
1516
Statuten, taakomschrijvingen en actieprogramma van de afdeling. Z.j. 1 omslag
DOCUMENTATIE
N.B. Met bulletins en pamfletten van de kazernes.
1517-1522
Amersfoort. 1971-1989. 6 mappen
1517 Knol (Bernhardkazerne). 1971-1974.
1518
Knol . 1975-1976.
1519
Knol . 1977-1989.
1520
Prik (Juliana van Stolberg kazerne). 1971-1974.
1521
Prik . 1975-1978.
1522
Prins Willem III kazerne. 1973.
1523
Amsterdam. Onkrant . 1972-1973, 1976, 1979. 1 map
1524
Arnhem. Saxen Weimar kazerne. 1972, 1975-1988. 1 map
1525-1526
Assen. Boem (Johan Willem Friso kazerne). 1970-1988, 1991. 2 mappen
1527
Bergen op Zoom. Cort Nieuws (Cort Heiligers kazerne). 1972-1977, 1981-1983.
1 map
1528
Breda (Chessé en Trip van Zoutland kazernes). 1972-1982, 1991. 1 map
1529-1530
Bussum. 1969-1981, 1987. 2 mappen
1529 Crailo kazerne. 1969-1976, 1987.
1530
1531-1533
Palm kazerne. 1973-1981.
Den Bosch. 1972-1988. 3 mappen
1531 Isabella kazerne. 1973-1981.
1532
Willem I kazerne. 1972-1974.
1533
Willem I kazerne. 1975-1988.
1534
Den Haag. Alexander-Frederik kazerne. 1970, z.j. 1 omslag
1535
De Lier. 1979. 1 omslag
1526-1542
1543-1551
Duitsland. 1970-1988. 2 dozen en 5 omslagen
1536 Export . 1970-1975. (doos)
1537
Export . 1976-1983, 1985-1988. (doos)
1538
Hoppa . 1976-1978.
1539
Quasimoyo . 1976-1978.
1540
Langemannshofpost . 1979.
1541
De Dienstmeid . 1988-1989.
1542
Overig. 1974, 1981, z.j.
Ede. 1969-1988. 9 mappen
1543 Nieuw Groen . 1969-1970.
1544
Nieuw Groen . 1971-1972.
1545
Nieuw Groen . 1973-1974.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
70
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1546
Tam-Tam . 1975-1980.
1547
Tam-Tam . 1984-1986.
1548
Beuk en Signaal . 1974-1978.
1549
Tegenwicht . 1976-1980.
1550
Opkomstkranten. (E. Beeckman-S. Stevin kazernes). 1970,
1972-1988.
1551
JWFM kazerne. 1974-1980, 1984.
1552
Eefde. 1974. 1 omslag
1553
Eindhoven. Infra . 1968. 1 omslag
1554-1559
Ermelo. 1970-1988. 6 mappen
1554 Alarm . 1970-1971.
1555
Alarm . 1972-1973.
1556
Alarm . 1974-1975.
1557
Alarm . 1976-1979.
1558
Ontspoord . 1981-1988.
1559
Overige. 1971-1988.
1560
Garderen. Koot . 1982-1990, z.j. 1 map
1561
Grave. Diebons en Gebons . 1970-1977. 1 map
1562
Haarlem. 1984-1986. 1 omslag
1563-1564
't Harde. Primo en Niet Te Harden . 1969-1987. 1 doos en 1 map
1563 1969-1971. (map)
1564
1565-1566
Harderwijk. Plaatsrust . 1972-1979. 2 mappen
1565 1972-1974.
1566
1567-1568
1573-1574
( 1975 )- 1979.
Harskamp. Dwarsligger . 1972-1979, 1991. 2 mappen
1567 1972-1974.
1568
1569-1572
1972-1987.
1975-1979, 1991.
Havelte. 1971-1987. 1 doos, 1 map en 2 omslagen
1569 Kaats . 1971-1981. (doos)
1570
Johans' Post 1985-1987.
1571
Kaktus . 1992.
1572
Overig. 1968-1980.
Hilversum. Opleidings Centrum Militair Geneeskundige Dienst (OCMGD) . Prik en
Opkomstkrant. 1978-1991. 2 mappen
1573 1978-1985.
1574
1986-1991.
1575
Kampen. J.B. van Heutsz kazerne. 1970, 1986. 1 omslag
1576
Keizersveer. 1974- ( 1985 ). 1 map
1577
Leeuwarden. 1973. 1 omslag
1578
Lets (Schaarsbergen). 1970. 1 omslag
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
71
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1579
Leiden. 1975. 1 omslag
1580
Middelburg. 1974-1976. 1 map
1581
Naarden. Wees Gegroet en De Angel . 1969-1976. 1 map
1582
Nieuw Millingen. 1969-1970. 1 omslag
1583
Nijmegen. 1975. 1 stuk
1584-1588
1589-1593
1594
1595-1596
Nunspeet. 1969-1993. 4 mappen en 1 stuk
1584 Aktie . 1969-1973.
1585
Aktie . 1974-1978.
1586
De Winkelhaak . 1979-1981, 1983.
1587
De Winkelhaak . 1987-1988.
1588
Opkomstkrant. ( 1993 ). (stuk)
Oirschot. 1969-1989. 1 doos en 4 mappen
1589 Luctor . 1969-1975. (doos)
1590
Luctor . 1975.
1591
Luctor . 1976-1977.
1592
Luctor . 1978-1984.
1593
Stress Pers . 1985-1989.
Oldebroek. 1972, 1991-1992, z.j. 1 map
Ossendrecht. 1974-1985, 1993. 2 mappen
1595 1974-1978.
1596
1597
1598-1599
Rhenen. Houdt Moed (Koninklijke Luchtmacht). 1970. 1 map
Schaarsbergen. 1969-1991. 1 doos en 1 map
1598 Linksomkeert . 1969-1981, 1984. (doos)
1599
1600-1602
1979-1985, 1993.
Overig. 1981, 1986-1991.
Schalkhaar. 1968-1972 - 1986, 1990. 3 mappen
1600 1968, 1972-1973.
1601
1974-1980.
1602
1981-1986, 1990.
1603
Soestduinen. 1969-1970. 1 omslag
1604
Soesterberg. 1977-1992. 1 omslag
1605-1607
1608
1609-1610
Steenwijk. 1974-1989. 3 mappen
1605 1974-1975.
1606
1976-1979.
1607
1980-1989.
Tilburg. 1977- ( 1986 ). 1 map
Utrecht. 1972-1990. 1 doos en 1 map
1609 Kromhoutkazerne. 1972-1990. (doos)
1610
Hojelkazerne. 1973-1981.
1611
Veldhoven. 1975-1989. 1 map
1612
Venlo. 1972-1991. 1 map
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
72
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1613
1614-1615
Vught. 1973-1991. 1 map
Wezep. 1969-1984. 1 doos en 1 map
1614 Prinses Margriet kazerne. 1971-1984. (doos)
1615
1616-1617
Willem de Zwijger kazerne. 1969-1974, 1980-1982.
Wittenberg. 1968-1975, 1977-1980. 3 mappen
1616 1968-1972.
1617
1973-1975.
1618
1977-1980.
1619
Ypenburg. 1969-1972. 1 omslag
1620
Zeeland. 1974. 1 stuk
1621-1622
Zuid-Holland. Gematst , het districtblad voor Zuid-Holland. 1971-1977.
2 mappen
1621 1971-1973.
1622
1623-1624
Zuidlaren. 1972-1990. 2 mappen
1623 1972-1973.
1624
1625
1974-1977.
1974-1990.
Overige kazernekranten. 1970-1986 en z.j. 1 map
Kazernekranten voor machtsdelen
1626-1628
1629
Koninklijke Luchtmacht. 1970-1992, z.j. 3 mappen
1626 Duitsland.
1627
Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (LIMOS) te
Nijmegen.
1628
Overig.
Koninklijke Marine. 1971-1974. 1 map
Kazerne uitgaven van anderen
1630-1632
Kazerne uitgaven van anderen. 1967-1975. 3 mappen
1630 De 12 Herstel Bel .
1631
De Rinoceros .
1632
Overig.
Knipsels
N.B. Geordend op onderwerp.
1633
Alcohol, drugsgebruik en homofilie. 1971-1973. 1 map
1634
Beroepsleger. 1970-1974. 1 map
1635
Bewaking. 1970-1973. 1 map
1636
Compensatie. 1975-1976. 1 map
1637-1638
Defensiebeleid. 1970-1974. 2 dozen
1637 1970-1971.
1638
1972-1974.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
73
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1639
1640-1642
1643-1644
Democratisering. 1970-1974. 1 doos
Dienstplichtbeleid. 1969-1974. 3 dozen
N.B. Met knipsels in inv.nr. 1641 over het dienstplichtbeleid in het buitenland.
1970-1973 .
1640
1969-1971.
1641
1972-1974.
1642
1976-1995.
Dienstplichtige militairen en de politiek. 1971-1974. 2 dozen
1643 1970-1972.
1644
1645-1646
Dienstweigeren/BVD. 1969-1974. 2 dozen
1645 1969-1971.
1646
1647-1648
1653
1654-1655
1972-1974.
Groetplicht. 1969-1973. 2 dozen
1647 1969-1971.
1648
1649-1652
1972-1974.
1972-1973.
Krijgstucht. 1970-1974. 4 dozen
1649 1970-1971.
1650
1972.
1651
1972.
1652
1973-1974.
Marechaussee. 1970-1972. 1 map
Oefenterreinen. 1970-1974. 2 mappen
1656
Overlegorganen. 1970-1973. 1 map
1657
Rechtspositionele kwesties. 1976-1979. 1 map
1658
Repressie. 1972-1974. 1 map
1659-1660
Sabotage. 1970-1972. 2 mappen
1661
Site-wacht en NBC wapens. 1980-1985. 1 map
1662
Sociaal-economische positie dienstplichtigen. 1976-1982. 1 map
1663
Uitzending naar het buitenland (Libanon, Namibië en Sinaï). 1979-1987. 1 map
1664-1667
1668-1670
VVDM. 1970-1978. 3 dozen en 1 map
1664 1970-1972.
1665
1972.
1666
1973-1974.
1667
1975-1978. (map)
Vermaatschappelijking van het leger. 1971-1974. 1 doos en 2 mappen
1668 1971.
1669
1971.
1670
1972-1974. (doos)
1671
Verzorging (geestelijk). 1969-1973. 1 map
1672
Vierhonderd gulden extra. 1970. 1 map
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
74
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1673
Voeding. 1971. 1 map
1674
Voorlichting. 1970-1974. 1 map
1675-1676
Vrijheid van meningsuiting. 1970-1972. 2 dozen
1677-1679
Wedde. 1970-1981. 3 mappen
1677 1970.
1680
1681-1685
1686
1678
1971-1974.
1679
1975-1981.
Werk- en rusttijden. 1971-1974. 1 map
Diverse zaken. 1970-1973. 1 doos en 4 mappen
1681 Ermelo.
1682
Merckelbach.
1683
Luctor .
1684
Robert van Sprang .
1685
Rinus Wehrmann . (doos)
Diverse knipsels. 1974-1996. 1 doos
Overige documentatie
1687-1688
Scripties, werkstukken en rapporten van diverse onderzoeken over het leger of de
VVDM. 1969-1974. 2 mappen
1687 1969-1971.
1688
1972-1974.
1689
Tijdschriften met artikelen over de VVDM . 1970-1975. 1 map
1690
Diverse pamfletten. 1971-1976, 1988-1996. en z.j. 1 doos
Aanvulling 2015
1691-1693
1694
1695-1696
Stukken van het bestuur. 1985. 3 mappen
1691 Notulen en notities Algemeen bestuur.
1692
Notities Algemeen bestuur.
1693
Notulen Dagelijks bestuur en verklaringen ten behoeve van het
Tribunaal voor de Vrede.
Correspondentie met Ministerie van Defensie. 1985. 1 map
Stukken betreffende commissies. 1984-1988. 2 mappen
1695 Jubileum, burgerwerk, AB en Juridische commissie.
1696
1697-1698
Stukken betreffende de 10e conferentie van de European Council of Conscripts
Organisations. Met stukken van de Buitenland commissie. 1987-1988. 2 mappen
1697 Voorbereidingen conferentiedeelname. (1)
1698
1699-1704
Nucleair, Biologische en Chemische Wapens Commissie en
dageljks bestuur.
Voorbereidingen conferentiedeelname. (2)
Stukken betreffende Burgerwerkgroepen. 1977-1985. 6 mappen
1699 Beleidscommissie en dienstplichtcommissie.
1700
Burgerwerkgroep Noord-Holland.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
75
Archief Vereniging van Dienstplichtige Militairen 1966-1996
1705-1707
1701
Correspondentie met burgerwerkgroepen.
1702
Correspondentie met burgerwerkgroepen, adressen en
kazerneondersteuning.
1703
Correspondentie, voorlichten en werving.
1704
Burgerwerkgroep Amsterdam.
Stukken betreffende de Europese jeugdweek van de Raad van Europa,
Straatsburg. 1985. 3 mappen
1705 Congrestukken, deelnemerslijst.
1706
Rapporten.
1707
Stukken betreffende PIJON over de Europese jeugdweek.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
76
Download