Manager Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE)

advertisement
Functie: Manager Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE)
Kern/doel van de functie
Integraal leidinggeven aan een organisatieonderdeel (met multidisciplinaire en zelforganiserende teams),
verbinden van de doelstelling van de organisatie met de belangen van de stakeholders, met als doel het
realiseren van een effectieve en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden en aan te sluiten bij de
zorgvraag van de cliënten. Ontwikkelen van het afdelingsbeleid, uitgaande van de missie en visie van de
organisatie.
Plaats in de organisatie
De manager ontvangt leiding van de Raad van Bestuur en geeft leiding aan de teams van de resultaat
verantwoordelijke eenheid. De manager is lid van het managementteam (MT).
Situatieschets
De manager wordt gefaciliteerd door de (centraal gepositioneerde) ondersteunende afdelingen. Er vindt een
goede afstemming plaats tussen programmaleiders, manager Zorgsupport en stafhoofd Zorg en Marketing.
Resultaatgebieden
 Bedrijfsvoering
 Leidinggeven
 Kwaliteit
 Beleid en innovatie
Uitwerking resultaatgebieden
Resultaatgebied Bedrijfsvoering:
 Geeft richting aan doelstellingen van de afdeling en realiseert deze doelstellingen;
 Draagt zorg voor de borging van account-, prestatie- en risicomanagement;
 Stelt binnen de vastgestelde kaders een jaarwerkplan op;
 Rapporteert en verantwoordt per kwartaal de resultaten conform de vastgestelde P&C-cyclus;
 Bewaakt de realisatie van de afgesproken dienstverlening en productietaakstellingen;
 Doet voorstellen voor de begroting van personeel en middelen;
 Beheert en is verantwoordelijk voor de besteding van de hem ter beschikking gestelde middelen;
 Ziet toe op de uitvoering en kwaliteit van de vereiste registraties, dossiervorming en administraties;
 Analyseert en gebruikt managementinformatie t.b.v. aan- c.q. bijsturing.
Resultaat: Account-, prestatie- en risicomanagement zijn geborgd. De RvB is adequaat geïnformeerd en er is
op afgesproken tijdstippen verantwoording afgelegd. Het beleid is uitgewerkt in een jaarplan conform de
Planning & Controle cyclus en is bekend bij de medewerkers. De bedrijfsvoering is binnen het vastgestelde
kwaliteitsmanagementsysteem en de hiervan afgeleide kaderbrief uitgevoerd, effectief en efficiënt. De
zorgresultaten zijn transparant en het afdelingsbeleid is afgestemd op de vraag in de markt.
Resultaatgebied Leidinggeven:
 Organiseert en coördineert de bedrijfs- en werkprocessen, borgt de kwalitatieve en kwantitatieve
personeelsbezetting;
 Voert het personeelsbeleid uit, o.a. werving en selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken en
ziekteverzuimbegeleiding. Kan onderdelen hiervan delegeren;
 Maakt resultaatafspraken met zelforganiserende teams en programmaleiders;
Manager RVE 2015 - Met ggz
1



Coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert teams en medewerkers en bewaakt de
deskundigheidsbevordering van het personeel;
Organiseert structureel (werk)overleg en zorgt voor de informatievoorziening van en naar de teams en
waar nodig de individuele medewerkers;
Initieert en begeleidt veranderingsprocessen.
Resultaat: Menskracht is op zodanige efficiënte wijze ingezet dat de afdelingsresultaten zijn bereikt. De
afdeling is effectief en efficiënt georganiseerd, gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg. Goed
geïnformeerde en gemotiveerde medewerkers zijn in een productief evenwicht met hun functie.
Resultaatgebied Kwaliteit:
 Stuurt op gezondheidswinst, een verantwoord zorgaanbod en kwaliteit van zorg;
 Initieert en stelt kaders voor kwaliteit bevorderende maatregelen voor zowel de zorg als de
dienstverlening;
 Toetst de effecten daarvan en verankert deze binnen het organisatieonderdeel;
 Maakt afspraken met de programmaleiders over de uitvoering van de zorgprogramma’s en ziet toe op
de naleving hiervan;
 Draagt er mede zorg voor dat de kwaliteitsaccreditaties worden verkregen/behouden.
Resultaat: De kwaliteitscyclus gericht op verbetering is geborgd, de cliënten zijn conform de vastgestelde
kwaliteitsnormen en richtlijnen behandeld. De reputatie van de organisatie en de uitkomsten van de
effectmetingen en de cliënttevredenheidsonderzoeken bevestigen de kwaliteit van de zorg en de
dienstverlening. De kwaliteitsaccreditaties zijn behouden.
Resultaatgebied Beleid en innovatie:
 Levert, als lid van het MT, een bijdrage aan de strategie en het beleid van de organisatie;
 Ontwikkelt als afgeleide van het organisatiebeleid geïntegreerd beleid ten behoeve van de eigen RVE;
 Is betrokken bij projecten op organisatieniveau, als projectleider of deelnemer;
 Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk, initieert samenwerkingsmogelijkheden en treedt actief op
binnen en buiten de organisatie.
 Levert op basis van in- en externe ontwikkelingen een bijdrage aan (beleids-)voorstellen met betrekking
tot het verbeteren of vernieuwen van het zorgaanbod;
Resultaat: het afdelingsbeleid is actueel. De organisatie van het zorgaanbod is geregeld en er wordt
geparticipeerd in samenwerkingsvormen en netwerken. Er is een bijdrage geleverd aan de strategie van de
organisatie en projecten op organisatieniveau en er is zorg gedragen voor de beleidsontwikkeling van de
eigen afdeling. De innovatie is georganiseerd.
Functie-eisen
Kennis: De functie vereist tenminste een hbo-opleiding op het gebied van zorg- en organisatiemanagement,
aangevuld met kennis van bedrijfsvoering en managementtechnieken. De functionaris beschikt over een
academisch werk- en denkniveau, aangevuld met meerjarige relevante ervaring. Heeft kennis en ruime
ervaring met de planning- en control, de kwaliteitscyclus en de vertaalslag hiervan naar de uitvoering. Heeft
kennis van de organisatie en van de relevante wet- en regelgeving. Kennis wordt op peil gehouden en de
ontwikkelingen ten behoeve van het organisatiebeleid worden gevolgd en vertaald naar bijdrages voor
strategie en beleid van de organisatie respectievelijk de eigen RVE.
Manager RVE 2015 - Met ggz
2
Zelfstandigheid: De werkzaamheden worden zelfstandig verricht binnen het vastgestelde organisatiebeleid.
Organisatorische, personele en financiële problemen worden geanalyseerd en opgelost. Initiatieven op het
gebied van behoud en uitbreiding van het zorgaanbod worden genomen. Terugval op de RvB is mogelijk.
Sociale vaardigheden: Sociale vaardigheden, zoals luisteren, motiveren, overtuigingskracht en overbruggen
van tegengestelde belangen zijn vereist bij het geven van leiding aan een RVE met verschillende disciplines.
Daarnaast worden eisen gesteld aan overtuigingskracht, onderhandelingsvaardigheden en het onderhouden
van externe contacten.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed: Er is risico op het veroorzaken van (im)materiële schade bij het
managen van de RVE en het beheer van het budget. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het RVEbeleid, de resultaten en de geleverde kwaliteit van zorg van de RVE. Er is risico op imagoschade bij het
onderhouden van externe contacten en initiëren van samenwerkingsverbanden. Heeft invloed op de
ontwikkeling van het strategisch instellingsbeleid.
Uitdrukkingsvaardigheid: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het geven van leiding aan de
RVE en deelname aan diverse in- en externe overleggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het schrijven van stukken op strategisch, tactisch en
operationeel niveau, meer concreet het opstellen van jaarplannen, (beleids)nota’s en
(management)rapportages.
Bewegingsvaardigheid: Niet van toepassing.
Oplettendheid: Oplettendheid is vereist bij het ontwikkelen van beleid van de RVE, uitvoeren van
managementtaken, beheren van het budget, bij het volgen van in- en externe ontwikkelingen, leiden van
projecten en bewaken van de voortgang. De oplettendheid wordt bemoeilijkt doordat meerdere belangen in
de gaten moeten worden gehouden.
Overige functie-eisen:
Volharding en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het verdedigen van (organisatie)beleid, het aansturen
van de RVE en het genereren en realiseren van de gemaakte afspraken rond productie, kwaliteit, etc.
Systematiek en ordelijkheid zijn vereist bij het behoud en ontwikkelen van het op de vraag afgestemde
zorgbeleid en bij het budgetbeheer. Eisen worden gesteld aan integriteit bij een uniforme uitvoering van
personeelsbeleid en door kennis van (strategische) organisatiegegevens. Aan voorkomen en gedrag worden
eisen gesteld in het kader van “voorbeeldgedrag”, alsmede bij het onderhouden van diverse in- en externe
contacten.
Inconveniënten: Psychische belasting treedt op doordat gevolgen van genomen beslissingen niet altijd te
overzien zijn en door het verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de RVE en het werken met
deadlines in het kader van de planning & control cyclus.
Manager RVE 2015 - Met ggz
3
Download