Migranten in de Cliëntenraad, moet dat, lukt dat?

advertisement
Migranten in de
Cliëntenraad, moet dat,
lukt dat?
Pharos/RVZ conferentie 17 november 2010
Marcel van Woensel, Raad van Bestuur Laurens
Laurens in cijfers
•
•
•
•
•
3000 cliënten: dementie en somatische klachten
5000 cliënten zorg thuis / dagactiviteiten
8000 klanten voor diensten
30 verpleeg- en verzorgingshuizen
20 woongebouwen
• € 250 miljoen omzet: 40 % marktaandeel in
Rotterdam e.o.
• 5500 medewerkers
Laurens doet..
“Ondersteuning van oudere mensen voor een
betekenisvol en zo zelfstandig mogelijk leven,
als zij steeds meer tegen fysieke, sociale en
geestelijke grenzen oplopen.”
“Dienstverlening met menselijke maat, binnen een
persoonlijke relatie door het leveren van
huisvesting, diensten en professionele zorg.”
Laurens bekent kleur
•
•
•
•
•
30% van de medewerkers
Veel cliënten uit veel culturen
Tientallen projecten en activiteiten
Lange historie
Vastgesteld beleid
• Ontwikkeling: betere inbedding
Cliëntenraad + diversiteit
• Diversiteitbeleid wordt getoetst door CR
• Samenstelling 99% NL-NL doordat:
– CR wordt beleefd als overheid afstandelijk
– Eigen routes zoeken om snellere en
concretere resultaten te bereiken
– Vergadercultuur wordt gezien als mistig
– Meer vertrouwen in eigen netwerk
–…
Afspiegeling nodig in CR?
Neen:
• Multiculturaliteit is toch gewoon?
• Alleen resultaat van cliënttevredenheid telt
Ja (in 2010):
• Cultuursensitiviteit nog onvoldoende aanwezig
• Belangenbehartiging cliënttevredenheid te
weinig in structuren
• Levert betere resultaten t.o.v. cliëntwensen
Kansen benutten
Andere input cliëntenraadpleging:
• Focusgroepen
• ..
Beter gebruiken huidige structuur:
• Ronselen (actief beleid)
• Invloed CR zichtbaarder maken
• Vertrouwen winnen door resultaten
• (Alleen) uitleggen aan de 2e generatie
• Als groeiproces zien
• Bekendheid/kennis vergroten (LOC, organisaties)
• ..
Actiepunten
Top 2
1. Zorg dat zichtbaarder wordt dat er een
grotere cliënttevredenheid van ..-NL ontstaat
door structurele participatie in de bestaande
organen.
2. Onderzoek locaal welke additionele
informatieroutes de eerstvolgende periode
kunnen bijdragen aan extra cliënteninput
voor betere dienstverlening.
Download