Werk maken van de Oost-West Verbinding - Provincie Noord

advertisement
Werk maken van de Oost-West Verbinding
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 21 april 2017,
behandelend Statenvoorstel 19/17 over de Perspectiefnota 2017,
constaterende dat:
»
«
»
Uit recent onderzoek blijkt dat een goede Oost-West verbinding (Haps-Uden) al jaren
wordt gemist;
Het doortrekken van de A77 op korte termijn niet realistisch is;
In juni/juli 2017 ontwikkeldagen zijn over de bereikbaarheid van de regio;
overwegende dat:
»
«
«
De opwaardering van het N264 tracé een realistische verbetering kan zijn voor de
Oost-Westverbinding;
Smart mobility laagdrempelig kan worden ingezet als deel van de oplossing;
Er kansen zijn om een impuls te geven aan de doorstroming, verkeersveiligheid,
leefbaarheid, economie, duurzaamheid en behoud van werkgelegenheid voor het
Land van Cuijk, Uden, Boekei en de omgeving;
roepen Gedeputeerde Staten op:
«
»
«
Zich in te zetten voor een opwaardering van het N264 tracé. Door op korte termijn de
knelpunten in het huidig N264 tracé integraal in kaart te brengen en aan te pakken,
met bijzondere aandacht voor:
o de aanpassing van rotondes en kruisingen,
o het scheiden van landbouwverkeer van 80 km wegen en
o betere benutting van de carpoolmogelijkheden bij A73 en A50;
Een onderzoek te doen naar nut en noodzaak van een rondweg bij Sint Hubert, het
verminderen van sluipverkeer bij Boekei, Volkel en Uden, de verkeersproblematiek bij
Grave en optimalisatie van het Openbaar Vervoer in de regio;
Provinciale Staten voorafgaand aan de Begroting 2018 te informeren over de acties,
de planning en mogelijke financiële afweging;
en gaan over tot de orde van de dag.
Ankie de Hoon
Huseyin Bahar
Fractie CDA
Download