Betreft: advertentie almanak 2000 / 2001

advertisement
FACULTY ASSOCIATION SPATIAL SCIENCES
Ibn Battuta
Agenda
Algemene Ledenvergadering
Faculteitsvereniging Ibn Battuta
13 juni 2017
Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur
Het HeerenHuis
(Spilsluizen 9, 9712 NR, Groningen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Opening
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen vorige ALV
Terugkoppeling ALV 21 februari 2017
Bestuursmededelingen
Evalueren beleidsplan
Presenteren en vaststellen secretarieel jaarverslag
Presenteren en vaststellen financieel jaarverslag
Bedanken oude Kascommissie en aandragen nieuwe Kascommissie
Aandragen nieuw Lid van Verdienste
Pauze
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Benoemen nieuwe Kascommissie
Benoemen nieuw Lid van Verdienste
Bedanken Carrièredagcommissie
Bedanken Werkgroep Alfabetfeest
Bedanken oude en voorstellen nieuwe Buitenlandse Excursiecommissie
Bedanken oude en voorstellen nieuwe Lezingencommissie
Voorstellen nieuwe Wintersportcommissie
Voorstellen nieuwe Werkgroep Schier
Aandragen en benoemen bestuur 2017-2018
Bestuursoverdracht
W.V.T.T.K.
Rondvraag
Sluiting
Bijlagen:
1. Procedures
2. Kandidaatsleden Kascommissie 2017-2018
3. Aandragen nieuw Lid van Verdienste
Page 1 of 4
FACULTY ASSOCIATION SPATIAL SCIENCES
Ibn Battuta
Bijlage 1: Procedures
W.V.T.T.K.’s
- worden door het bestuur behandeld op de ALV
- kunnen schriftelijk en in tweevoud bij het bestuur worden ingediend tot en met dinsdag 6
juni 2017
HR-wijzigingen
- zijn door leden of bestuur voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement
- worden minimaal vijf werkdagen voor een ALV aan leden bekend gemaakt
- kunnen schriftelijk en in tweevoud met minimaal tien handtekeningen van leden bij het
bestuur worden ingediend tot en met dinsdag 6 juni 2017
Amendementen
- zijn kleine wijzigingen op voorgestelde HR-wijzigingen, waar apart over gestemd wordt
- kunnen schriftelijk en in tweevoud bij het bestuur worden ingediend tot en met vrijdag 9
juni 2017
Kandidaten adviesorganen
- kunnen schriftelijk en in tweevoud bij het bestuur worden aangedragen tot en met vrijdag
9 juni 2017
Spreektijd voor commissies en werkgroepen
- geeft hen de kans kort te spreken op de Algemene Ledenvergadering
- kunnen door middel van schriftelijk verzoek bij het bestuur worden ingediend tot en met
maandag 12 juni 2017, 19:30 uur
Leden van Verdienste
- Het voordragen van Leden van Verdienste dient via het bestuur van de vereniging te
geschieden.
- De vereniging dient op een gepaste wijze om te gaan met haar Leden van Verdienste.
Page 2 of 4
FACULTY ASSOCIATION SPATIAL SCIENCES
Ibn Battuta
Bijlage 2: Kandidaatsleden Kascommissie 2017-2018
Huishoudelijk Reglement
Artikel 6.2: Kascommissie (Kas’cie)
1.
De Kas’cie is een adviserend en controlerend orgaan. Zij geeft het bestuur gevraagd en
ongevraagd advies over het beheer van de geldmiddelen met het oog op de continuïteit
van de vereniging.
2.
De Kas’cie wordt gekozen conform de in de statuten daartoe gestelde voorwaarden
(Statuten 9.2 & 16.3).
3.
Een lid van de Kas’cie wordt voor één jaar benoemd en kan worden herbenoemd door de
ALV.
4.
De Kas’cie is verantwoordelijk voor de controle van alle financiële zaken aangaande de
vereniging.
5.
De Kas’cie onderzoekt en controleert het financieel jaarverslag alvorens deze op de ALV
wordt behandeld en brengt hierover verslag uit aan de ALV (Statuten 16.3).
6.
De Kas’cie onderzoekt en controleert de begroting alvorens deze op de ALV wordt
behandeld en brengt hierover verslag uit op de ALV (Statuten 15.3).
7.
De leden van de Kas’cie moeten binnen twee weken schriftelijk een inhoudelijke reactie
geven op vragen van het bestuur.
8.
Het bestuur moet schriftelijk, binnen vier weken nadat om advies is gevraagd, een
inhoudelijke reactie geven op een advies uitgebracht door leden van de Kas’cie.
9.
Het bestuur moet schriftelijk, binnen twee weken, een inhoudelijk reactie geven op een
ongevraagd advies uitgebracht door een lid van de Kas’cie.
Afgelopen jaar hebben de volgende personen zitting genomen in de Kascommissie:
1. Daniëlle Eleveld
(penningmeester ’15-’16)
2. Steven Wester
(penningmeester ’14-’15)
3. Jos de Lange
(penningmeester ’13-’14)
Het bestuur draagt de volgende personen aan voor de Kascommissie 2016-2017:
1. Simone Rehwinkel
(penningmeester ’16-’17)
2. Daniëlle Eleveld
(penningmeester ’15-’16)
3. Steven Wester
(penningmeester ’14-’15)
Page 3 of 4
FACULTY ASSOCIATION SPATIAL SCIENCES
Ibn Battuta
Bijlage 3: Aandragen nieuw Lid van Verdienste
Vanuit (oud)leden heeft het bestuur van Faculteitsvereniging Ibn Battuta vernomen dat een groot
aantal mensen een lid van Ibn Battuta willen aandragen als nieuw Lid van Verdienste. Aangezien
het om dermate veel mensen gaat die dit hebben geïnitieerd, heeft het bestuur besloten dat de
voordracht vanuit deze (oud)leden wel gehonoreerd moet worden. Uit respect voor hun wensen
heeft het bestuur ook besloten om het verzoek geheim te houden. Op de Algemene
Ledenvergadering zal onder punt tien de groep die deze voordracht heeft opgezet naar voren
worden geroepen om hun verzoek te onderbouwen. Hierna volgt een officiële reactie van het
bestuur waarna er wordt gestemd via briefjes.
Page 4 of 4
Download