Lees hier onze nieuwsbrief van maart 2017

advertisement
AddedValueAcademy-ookietsvooru?
Hetdelenvankennisiseenbelangrijkekernwaardeenonderdeelvan
onzestrategie.Klant-specifiekbesprekenwehieronderwerpenophet
gebiedvandierenwelzijnendiervoeding.Denkdaarbijaanonderwerpen
alsplantaardigeadditieven,butyraten,flavours,darmgezondheidof
toepassingvandiervoederadditieveninhetalgemeen.
Infebruarihebbenwewederomsuccesvoleenacademygeorganiseerd
vooréénvanonzeklanten.Ditmaalmetalsthemaflavours,inclusiefeen
leukeworkshop(ziefoto).
Heeftuookinteresse,neemgerustcontactmetonsopenwestellen
samenmetueenprogrammaop,gerichtopuwspecifiekewensenen
vragen.
WerkenaanoptimalegroeienvoederconversiemetAROMEX®Pro
Indevleesvarkenshouderijbetekentvoederefficiëntiehetbereikenvangoedegroeicijfersterwijl
devoerkostenlaagblijven.Dezeuitdagingwillenwijsamenmetuaangaanmetinzetvan
AromexPro.
DecombinatievanwerkzamebestanddelenindeAromexProverbetertdeverteringende
benuttingvannutriënten,anti-oxidantstatusenreduceertpathogeniteitvanbacterieninde
darm.Daarbijverlaagthetdeammoniakemissiemet25%1.
Indepraktijkzienweeenbeteregroeienverlagingvandevoederconversie.
Voormeerinformatieneemcontactmetonsop.
1O.b.v.onderzoekPNRC(2012)
Hoebacteriënmetelkaarpraten:QuorumSensing
Pathogenebacteriënindedarmveroorzakennietaltijdschade.Hoeisditteverklaren?Pathogenebacteriën
zijnuitopeensuccesvollevermeerderingindegastheer.Datlukthetbestealsdegastheerverzwaktisen
debacteriëninvoldoendegroteaantallenaanwezigzijn.Zolangdegastheernietverzwaktis,blijven
bacteriëninkleineaantallen‘onderderadar’vandeafweer.
Alsdegastheerstressheeftendaardoormeerstresshormonenproduceert,wordtdatwaargenomendoor
bepaaldebacteriën(bijv.Salmonella).Ookweefselafbraak,bijv.indevormvanerosievandemucosa,kan
eensignaalzijnvoorbepaaldebacteriën(bijv.Clostridiumperfringens).Dezesignalenveroorzakeneen
snellegroeivandezebacteriën....
Leeshierverder
Biostrong510nuookzoötechnischadditief
NaFrestaFisnuookhetproductBiostrong510vanDelacondoordeEUgoedgekeurdals
zoötechnischadditief.
DathoudtindatBiostrong510doordeEFSA(EuropeanFoodSafetyAuthority)isbeoordeeld
alseenvoormensendierveiligdiervoederadditiefmeteenbewezenpositiefeffectopdegroei
envoederconversiebijpluimvee.
Biostrong510iseenmengselvankruidenenetherischeoliën.
KlikhiervoormeerinformatieoverBiostrong510.
Greenvalley:deskundig,innovatiefenpersoonlijk
Dezee-mailisverstuurdaan{{email}}.•Alsugeennieuwsbriefmeerwiltontvangen,kunt
uzichhierafmelden.•Ukuntookuwgegevensinzienenwijzigen.•Vooreengoede
[email protected].
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards