RVA - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

advertisement
Versie 27-2-2013
Juridische fiches RVA 2005-2010
J
a
a
r
2
0
0
5
2
0
0
5
2
0
0
5
Wijziging
van het
wetgevend
kader
KB
22/05/2005
KB
13/02/2005
KB
4/07/2004
Staatsblad
06/06/2005
23/02/2005
9/07/2004
Geldigheid
speriode
01/10/2004
99/99/9999
01/11/2004
99/99/9999
01/07/2005
Beschrijving
K.B. tot wijziging van artikel 124 van het K.B. van 25/11/1991
houdende de werkloosheidsreglementering
Het basisbedrag van de wachtuitkering voor alleenstaanden van 2125 jaar wordt opgetrokken van 21,16€ naar 21,37€.
K.B. tot wijziging van het K.B. van 3/05/1999 tot uitvoering
van artikel 7, §1, derde lid, m, van de B.W. van 28/12/1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen
werklozen
De doelgroep van rechthebbenden op de maatregel "sociale
inschakelingseconomie" (SINE) werd uitgebreid naar de volgende
werkgevers:
 Erkende werkgevers die plaatselijke initiatieven voor de
ontwikkeling van de werkgelegenheid inrichten (Brussels
Hoofdstedelijk Gewest);
 Erkende werkgevers die nabijheidsdiensten organiseren
(Vlaams Gewest).
Voor werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van het
ACTIVA-plan bij een van de voormelde werkgevers of in de sector
van de nabijheidsdiensten bij werkgevers die financiële steun van de
Koning Boudewijnstichting ontvangen, is het mogelijk om onder
bepaalde voorwaarden in het SINE-stelsel te stappen.
K.B. houdende de wijziging van de
werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig
werklozen die actief moeten zoeken naar werk
De uitsluiting van de werkloosheidsuitkering voor langdurig
werklozen wordt geschorst voor de volgende groepen werklozen:
 Werklozen van minder dan 30 jaar op en vanaf 1/07/2004
 Werklozen van minder dan 40 jaar op en vanaf 1/07/2005
 Werklozen van minder dan 50 jaar op en vanaf 1/07/2006
Alle werklozen aan wie een uitsluiting voor langdurige
werkloosheid meegedeeld werd vóór 1/07/2006 blijven om die
reden uitgesloten van werkloosheidsuitkering.
Betrokken
bevolkingsgroep
Bron (B) / Variabele
(V) / Codes (C)
Rechthebbenden op
een wachtuitkering
V


Werknemers die
tewerkgesteld zijn in
het kader van het
SINE-stelsel of in het
kader van het
ACTIVA-stelsel
C




Werklozen die van de
werkloosheidsuitkering
worden uitgesloten
omwille van langdurige
werkloosheid
C

BEDRAGEN
DGNDMND
FICHE7 = 143145 (SINE)
TYPEACT = 7678 (SINE)
FICHE7 = 126127, 133-136,
147-152
(ACTIVA)
TYPEACT = 3038, 53-58, 66-67
(ACTIVA)
REGROUP = 9
Impact
Verhoging van de
wachtuitkering
Uitbreiding van de
definitie van de
populatie van
werknemers die
tewerkgesteld zijn in
het SINE-stelsel.
In voorkomend
geval overstap van
het ACTIVA- naar
het SINE-stelsel
Verenging van de
definitie van de
doelgroep waarop
deze maatregel een
impact heeft
1
2
0
0
5
KB
20/07/2005
29/07/2005
2
0
0
5
KB
15/07/2005
28/07/2005
2
0
0
5
KB
8/07/2005
11/08/2005
01/07/2005
99/99/9999
07/08/2005
99/99/9999
11/08/2005
99/99/9999
K.B. tot wijziging van het K.B. van 12/08/1991 betreffende de
toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de
personeelsleden van het onderwijs en van de psychomedisch-sociale centra
&
K.B. tot wijziging van het K.B. van 7/05/1999 betreffende de
onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van
de besturen
&
K.B. tot wijziging van het K.B. van 10/06/2002 betreffende de
toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de
personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing
van de wet van 21/03/1991 houdende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven
bestuursautonomie gekregen hebben
De bedragen die toegekend worden in het kader van
ouderschapsverlof, medische bijstand en verlof voor palliatieve
zorg worden verhoogd voor werknemers tewerkgesteld in het
onderwijs, in de CLB-centra, in overheidsdienst en in de autonome
overheidsbedrijven.
K.B. tot wijziging van het K.B. van 10/08/1998 tot invoering
van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of
verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
De verlofperiodes voor volledige of gedeeltelijke medische bijstand
om voor een kind van maximaal 16 jaar te zorgen worden
respectievelijk uitgebreid van 12 naar 24 maanden en van 24 naar
48 maanden.
K.B. tot wijziging van het K.B. van 3/05/1999 tot uitvoering
van artikel 7, §1, derde lid, m, van de besluitwet van
28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te
plaatsen werklozen
Werknemers die bij een OCMW tewerkgesteld zijn binnen of
buiten het ACTIVA-stelsel kunnen onder bepaalde voorwaarden
naar het SINE-stelsel overstappen.
Werknemers in het
onderwijs, in de CLBcentra, in
overheidsdienst en in
de autonome
overheidsbedrijven die
in het kader van een
loopbaanonderbreking
ouderschapsverlof,
verlof voor palliatieve
zorg of verlof voor
medische bijstand
genieten
V


BEDRAGEN
DGNDMND
Verhoging van de
uitkering voor
loopbaanonderbreki
ng
Werknemers uit de
privésector die een
verlof voor medische
bijstand genieten in het
kader van een
loopbaanonderbreking
C



REDENLO = G
STELSEL = S
WET = 1
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft
Werknemers die
tewerkgesteld zijn in
het kader van het
SINE- of van het
ACTIVA-stelsel
C




FICHE7 = 143145 (SINE)
TYPEACT = 7678 (SINE)
FICHE7 = 126127, 133-136,
147-152
(ACTIVA)
TYPEACT = 3038, 53-58, 66-67
(ACTIVA)
In voorkomend
geval overstap van
het ACTIVA- naar
het SINE-stelsel
2
2
0
0
5
KB
15/06/2005
29/06/2005
2
0
0
5
KB
24/09/2006
12/10/2006
2
0
0
5
KB
9/03/2006
31/03/2006
2
0
0
6
KB
9/03/2006
17/03/2006
2
0
0
6
KB
29/03/2006
31/03/2006
01/09/2005
99/99/9999
01/01/2006
99/99/9999
31/03/2006
99/99/9999
01/04/2006
99/99/9999
01/04/2006
99/99/9999
K.B. tot wijziging van sommige K.B.'s betreffende de stelsels
van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet
in het kader van het eenvormig maken van de regels inzake
woonplaats
Ongeacht het systeem van organisatie van de arbeidstijd kan de
werknemer in loopbaanonderbreking voortaan gedomicilieerd zijn
in om het even welk land van de Europese Economische Ruimte.
K.B. tot wijziging van de artikelen 30, 42 en 118 van het K.B.
van 25/11/1991 houdende de werkloosheidsreglementering
De referentieperiode waarin een werkloze zijn bezoldigde
arbeidsprestaties moet rechtvaardigen om aanspraak te maken op
een werkloosheidsuitkering wordt verlengd met de periode waarin
de werkloze zonder uitkering studies met een volledig leerplan of
bepaalde opleidingen volgt.
K.B. tot wijziging van de artikelen 51, 52bis en 53 van het K.B.
van 25/11/1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in
het kader van het Generatiepact
Een werknemer die ontslagen werd in het kader van een collectief
ontslag dient zich in te schrijven bij de tewerkstellingscel die door
de werkgever opgericht werd. Als hij dit niet doet, kan hij een
sanctie oplopen op het moment waarop hij zijn
werkloosheidsuitkering aanvraagt (tijdelijke of definitieve
schorsing).
K.B. tot wijziging , wat de werkhervattingstoeslag betreft, van
het K.B. van 25/11/1991 houdende de
werkloosheidsreglementering
Deze toeslag kan toegekend worden aan een werkloze van
minstens 50 jaar die het werk hervat en die nog geen
anciënniteitstoeslag genoot omdat hij nog geen jaar werkloos is.
K.B. tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de
besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders ter bevordering van de tewerkstelling
van laaggeschoolde of erg laag geschoolde jongeren
Invoering van de maatregel ACTIVA START die in het kader van
een startbaanovereenkomst voor een erg laaggeschoolde of
laaggeschoolde jongere van buitenlandse afkomst of met een
handicap, aan de werkgever een vermindering van de RSZbijdragen toekent en aan de werknemer een maandelijkse
werkuitkering van 350 € die van het nettoloon kan afgetrokken
worden door de werkgever. Die werkgever behoort tot de
commerciële privésector of tot de non-profitsector.
Werknemers in
loopbaanonderbreking
of in tijdskrediet
C


FICHE7 = 200,
204, 208, 212,
216, 230-232, 240
REDENLO = P,
G, O
Gerechtigden op een
werkloosheidsuitkering
na arbeid
C

Ontslagen werknemers
die een sanctie oplopen
omdat ze niet
ingeschreven zijn bij
een tewerkstellingscel.
C

Werknemers van
minstens 50 jaar die een
werkhervattingstoeslag
genieten
C

FICHE7 = 128
Werkzoekenden
tewerkgesteld in het
kader van de maatregel
ACTIVA START
C

FICHE7 = 153
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft
FICHE7 = 1-2,
4-5
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft
REGROUP = 10
Invoering van de
code REGROUP =
10
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft
Invoering van de
code FICHE7 =
153
3
2
0
0
6
KB
20/07/2006
28/07/2006
2
0
0
6
KB
4/07/2004
9/07/2004
2
0
0
6
KB
22/08/2006
05/09/2006
01/07/2006
31/12/2006
01/07/2006
01/10/2006
99/99/9999
K.B. tot wijziging van het K.B. van 16/05/2003 tot uitvoering
van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van
24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en
vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen
van de socialezekerheidsbijdragen, en tot wijziging van het
K.B. van 29/03/2006 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde
lid, m, van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid van arbeiders ter bevordering van
de tewerkstelling van laaggeschoolde of erg laaggeschoolde
jongeren
Wijziging van de maatregel ACTIVA START:
 De werkgever behoort uitsluitend tot de commerciële
privésector ;
 Het bedrag van de werkuitkering varieert volgens het type
tewerkstelling en volgens de duur van de
startbaanovereenkomst (120 € of 470 €).
K.B. houdende de wijziging van de
werkloosheidsreglementering ten aanzien van volledig
werklozen die actief moeten zoeken naar werk
De uitsluiting van de werkloosheidsuitkering voor langdurig
werklozen wordt opgeschort voor de volgende groepen werklozen:
 Werklozen van minder dan 30 jaar op en vanaf 1/07/2004
 Werklozen van minder dan 40 jaar op en vanaf 1/07/2005
 Werklozen van minder dan 50 jaar op en vanaf 1/07/2006
Alle werklozen aan wie een uitsluiting voor langdurige
werkloosheid meegedeeld werd vóór 1/07/2006 blijven om die
reden uitgesloten van werkloosheidsuitkering.
K.B. tot wijziging van de artikelen 154 en 155 van het K.B. van
25/11/1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
De uitsluiting van de uitkering wanneer de werkloze zijn
controlekaart niet correct invult of onjuiste documenten gebruikt ,
wordt verlengd indien er sprake is van georganiseerd zwartwerk.
De uitsluiting bedraagt minstens 27 en hoogstens 52 weken.
Werkzoekenden
tewerkgesteld in het
kader van de maatregel
ACTIVA START
C

Werklozen die van de
werkloosheidsuitkering
en worden uitgesloten
omwille van langdurige
werkloosheid
C

REGROUP = 9
Werklozen met een
onjuist ingevulde
controlekaart of
onjuiste documenten
V

WEKEN

FICHE7 = 159160
TYPEACT = 8081
Invoering van de
codes FICHE7 =
159-160 en
TYPEACT = 80-81
Verenging van de
definitie van de
doelgroep waarop
deze maatregel een
impact heeft
Verlengt de duur
van de uitsluiting
4
2
0
0
6
2
0
0
7
BRFG
15/09/2006
KB
21/04/2007
3/11/2006
31/12/2006
99/99/9999
7/05/2007
01/01/2007
99/99/9999
01/04/2007
99/99/9999
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
betreffende het verlof wegens loopbaanonderbreking in de
Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van
de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse
Gemeenschap en van de Instellingen van openbaar nut die
onder het Comité van sector XVII ressorteren
Voor de statutaire en contractuele personeelsleden en stagiairs in de
instellingen van openbaar nu die vermeld worden in het opschrift
van het K.B., is het stelsel van loopbaanonderbreking dat ingevoerd
werd door het K.B. van 7/05/1999 van toepassing.
K.B. tot wijziging van de artikelen 111 en 124 van het K.B. van
25/11/1991 houdende de werkloosheidsreglementering
Verhoging van het maximumbedrag van het dagloon dat in
aanmerking wordt genomen bij de berekening van de
werkloosheidsuitkering en verhoging van de maximale
werkloosheidsuitkering
Verhoging van de wachtuitkeringen voor alleenstaande
werkzoekenden
Werknemers uit de
overheidssector die in
het kader van een
loopbaanonderbreking
ouderschapsverlof,
verlof voor medische
bijstand of verlof voor
palliatieve zorg genieten
en werknemers die een
volledige halftijdse
loopbaanonderbreking
of een vermindering
van de prestaties voor
werknemers van
minstens 50 jaar
genieten
C

Gerechtigde op een
werkloosheidsuitkering
V





Alleenstaanden tot 30
jaar die een
wachtuitkering genieten
V


2
0
0
7
KB
24/01/2007
31/01/2007
01/01/2007
99/99/9999
Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36bis, 78bis,
131ter, 133 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader
van de seniorvakantie-uitkering
Invoering van de seniorvakantie-uitkering voor werknemers van
minstens 50 jaar die recht hebben op slechts vier weken betaald
verlof na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit in
de loop van het vorige jaar. De seniorvakantie-uitkering bedraagt
65% van het begrensde loon.
Gerechtigden op een
seniorvakantie-uitkering
C

FICHE7 = 200,
204, 208, 212,
216
REDENLO = P,
G, O
STELSEL = U
WET = 2
340012
(BEDRAGEN)
340013
(DGNDMND)
340012
(BEDRAGEN)
340013
(DGNDMND)
FICHE7 = 162164
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft
Verhoging van de
werkloosheidsuitker
ing in voorkomend
geval
Verhoging van de
wachtuitkering
Invoering van de
codes FICHE7 =
162-164
5
KB
2/05/2007
14/05/2007
2
0
0
7
KB
18/01/2007
7/02/2007
2
0
0
7
KB
3/06/2007
05/07/2007
01/01/2007
99/99/9999
17/02/2007
99/99/9999
01/06/2007
99/99/9999
K.B. tot wijziging van het K.B. van 29/03/2006 tot uitvoering
van artikel 7, § 1, derde lid, m van de besluitwet van
28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van
arbeiders ter bevordering van de tewerkstelling van
laaggeschoolde of erg laag geschoolde jongeren
Wat de maatregel ACTIVA START betreft, wordt de werkuitkering
teruggebracht naar één enkele uitkering van 350 € en de beoogde
werkgevers worden uitgebreid naar de privé- en publieke sector.
K.B. tot wijziging van het K.B. van 7/05/1999 betreffende de
onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van
de besturen
 Het personeel van de besturen kan aanspraak maken op
ouderschapsverlof a rato van één vijfde naast het voltijdse
ouderschapsverlof of het halftijdse ouderschapsverlof;
 De leeftijdsgrens van het kind waarvoor het verlof
aangevraagd kan worden, verhoogt van 4 naar 6 jaar;
 De maximale verlofperiodes voor volledige of gedeeltelijke
medische bijstand worden verhoogd naar respectievelijk 24 en
48 maanden voor ouders die een kind van maximum 16 jaar
ten laste hebben.
K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 quater van
30/03/2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot
wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis
van 19/12/2001 tot vervanging van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14/02/2001 tot invoering van
een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse
betrekking
De anciënniteitsvoorwaarde wordt teruggebracht van 5 naar 3 jaar
voor halftijds tijdskrediet en 1/5 tijdskrediet voor 50-plussers en de
beperking van 5% van het personeelsbestand van het bedrijf ouder
dan 55 jaar voor het 1/5 tijdskrediet wordt geschrapt.
De toelating voor een cumulatie van de onderbrekingsuitkeringen
met een polititiek mandaat wordt uitgebreid naar de mandaten van
gemeenteraadslid en districtsraadlid.
Werkzoekenden
tewerkgesteld in het
kader van de maatregel
ACTIVA START
C


Werknemers uit de
overheidssector die
ouderschapsverlof of
verlof voor medische
bijstand genieten in het
kader van een
loopbaanonderbreking
C

Werknemers van 50
jaar en ouder die in het
kader van tijdskrediet
een
arbeidsduurverminderin
g genieten
Werknemers die een
politiek mandaat
combineren met een
loopbaanonderbreking
met een uitkering


FICHE7 = 161
TYPEACT = 85
Invoering van de
codes FICHE7 =
161 en TYPEACT
= 85
REDENLO = O,
G
STELSEL = U
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft.
FICHE7 = 232,
242
C:
 HOED = W
 FICHE7 = 200,
204, 208, 212,
216
 REDENLO = P,
G, O
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep waarop
deze maatregel een
impact heeft
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep waarop
deze maatregel een
impact heeft
6
2
0
0
7
KB
13/07/2007
1/08/2007
2
0
0
8
M.B.
19/06/2007
4/07/2007
2
0
0
8
L
21/12/2007
31/12/2007
2
0
0
8
19/06/2007
04/07/2007
2
0
0
8
15/01/2008
30/01/2008
01/09/2007
99/99/9999
01/01/2008
99/99/9999
01/01/2008
99/99/9999
01/01/2008
01/02/2008
99/99/9999
K.B. tot wijziging van de artikelen 37 en 38 van het K.B. van
25/11/1991 houdende de werkloosheidsreglementering
Naast de geldende voorwaarden voor het in aanmerking nemen van
arbeidsprestaties in het buitenland in de referentieperiode voor de
toegang tot de werkloosheidsuitkering, dienen deze
arbeidsprestaties gevolgd te worden door een periode van
tewerkstelling in België.
M.B. tot wijziging van artikel 38bis van het M.B. van
26/11/1991 houdende de toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering
De referentieperiode waarin een werkloze zijn bezoldigde
arbeidsprestaties moet rechtvaardigen om aanspraak te maken op
een werkloosheidsuitkering wordt verlengd in de volgende gevallen:
 inactiviteit of arbeidsduurvermindering voor de opvoeding van
een kind;
 uitoefening van een beroep dat niet onderworpen is aan de
sociale zekerheid
Wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel
akkoord 2007-2008 (artikelen 21-24), tot wijziging van het K.B.
van 3/05/2007 tot regeling van het conventioneel
brugpensioen
Invoering van een nieuwe regeling inzake brugpensioen die
strenger is wat betreft het te bewijzen beroepsverleden. Bovendien
werden er nieuwe stelsels uitgewerkt (brugpensioen vanaf 56 jaar)
en de situaties die gelijkgesteld worden met het beroepsverleden
zijn talrijker.
Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 115, 124,
125 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering
Verhoging van sommige vergoedingspercentages en van de
minimumuitkeringen en forfaitaire uitkeringen:
 Werkloosheidsuitkering voor alleenstaanden na het eerste jaar
werkloosheid: +3% (van 50% naar 53%);
 Werkloosheidsuitkering voor samenwonende werklozen
zonder gezinslast tijdens het eerste jaar werkloosheid: +3%
(van 55% naar 58%);
 Wachtuitkering voor een jongere van minstens 21 jaar: +2%;
 Andere forfaitaire uitkeringen: +3%.
M.B. tot wijziging van art. 65 van het M.B. van 26/11/1991
houdende de toepassingsregelen van de
werkloosheidsuitkering
De methode voor het in aanmerking nemen van het referentieloon
bij de berekening van de werkloosheidsuitkering is gewijzigd
Gerechtigde op een
werkloosheidsuitkering
C

FICHE7 = 1-2,
4-5
Verenging van de
definitie van de
doelgroep waarop
deze maatregel een
impact heeft
Gerechtigden op een
werkloosheidsuitkering
C

FICHE7 = 1-2,
4-5
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep waarop
deze maatregel een
impact heeft
Gerechtigden op een
conventioneel
brugpensioen
C

FICHE7 = 98,
99, 360, 361, 370,
371
Variabele impact op
de doelgroep
waarop deze
maatregel een
impact heeft
Gerechtigden op een
werkloosheidsuitkering
tijdens hun eerste jaar
werkloosheid, op een
wachtuitkering of op
forfaitaire uitkering
V


BEDRAGEN
DGNDMND
Gerechtigde op een
werkloosheidsuitkering
V


BEDRAGEN
DGNDMND
Verhoging van de
werkloosheidsuitker
ing tijdens het
eerste jaar, van de
wachtuitkering in
voorkomend geval
en van andere
forfaitaire
uitkeringen
Verhoging van de
werkloosheidsuitker
ing in voorkomend
geval
7
2
0
0
8
26/06/2008
01/07/2008
01/07/2008
99/99/9999
2
0
0
8
M.B.
26/06/2008
30/06/2008
01/07/2008
99/99/9999
2
0
0
9
KB
11/01/2009
21/01/2009
01/01/2009
31/12/2010
2
0
0
9
KB
11/01/2009
21/01/2009
M.B. tot wijziging van artikelen 65 en 75ter van het M.B. van
26/11/1991 houdende de toepassingsregelen van de
werkloosheidsuitkering,
Het maximumbedrag van de toegelaten brutomaandwedde om
aanspraak te maken op een inkomensgarantie-uitkering (IGU)
wordt opgetrokken van 1.335,78 € naar 1.387,92 €.
Enerzijds wordt het bedrag van de uurtoeslag voor de gepresteerde
uren die 1/3 van een voltijdse betrekking overschrijden uniform
berekend, ongeacht de gezinscategorie, op basis van de hoogste
toeslag (2,76€ voor de gerechtigde met gezinslast) en anderzijds
wordt de werkbonus niet meer meegerekend bij de berekening van
het nettoloon, waardoor de IGU verhoogd kan worden in
voorkomend geval.
M.B. tot wijziging van de artikelen 60 en 75ter van het M.B.
van 26/11/1991 houdende de toepassingsregelen van de
werkloosheidsuitkering
Het maximumbedrag van het werknemersinkomen van de partner
van een werknemer met gezinslast dat niet overschreden mag
worden opdat deze werknemer zijn statuut van werknemer met
gezinslast zou behouden wordt opgetrokken naar 502,05 € bruto
per maand. Dit maximumbedrag geldt ook voor de eventuele
vervangingsinkomens van de partner.
K.B. tot wijziging van artikel 114 van het K.B. van 25/11/1991
houdende de werkloosheidsreglementering
Werknemers met gezinslast of alleenstaande werknemers die een
tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen, krijgen 75% van hun
begrensd loon (i.p.v. 65%), terwijl samenwonenden 70% ontvangen
(i.p.v. 60%).
K.B. tot wijziging van de artikelen 111, 114, 115, 116, 118, 124,
127, 129 en 131ter van het K.B. van 25/11/1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, tot wijziging van artikel 8 van
het K.B. van 7/12/1992 betreffende de toekenning van
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel
brugpensioen, tot wijziging van artikel 3 van het K.B. van
26/03/2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van
de B.W. van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders en tot
wijziging van artikel 12 van het K.B. van 3/05/2007 tot
regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van
het Generatiepact
Gerechtigden op een
IGU
C

V


FICHE7 = 18-19,
48
BEDRAGEN
DGNDMND
Uitbreding van de
definitie van de
doelgroep waarop
deze maatregel een
impact heeft
Verhoging van de
IGU in
voorkomend geval
Werknemers met
gezinslast die
gerechtigd zijn op een
werkloosheidsuitkering
C
FICHE61 = 1-6, 21,
25, 29, 42, 47
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft
Werknemers die
gerechtigd zijn op een
tijdelijke
werkloosheidsuitkering
V


Verhoging van de
tijdelijke
werkloosheidsuitker
ing
BEDRAGEN
DGNDMND
8
01/01/2009
99/99/9999
01/01/2009
99/99/9999
01/01/2009
99/99/9999
01/05/2009
99/99/9999
2
0
0
9
KB
27/03/2009
1/04/2009
2
0
0
9
KB
19/05/2009
28/05/2009
01/04/2009
99/99/9999
01/05/2009
99/99/9999
Het maximumbedrag voor de inachtneming van het
brutomaandloondat de werkloze ontving tijdens zijn laatste job
voor de berekening van de werkloosheidsuitkering wordt
opgetrokken met 300 € tijdens de eerste 6 maanden
werkloosheid, met 150 € van de 7de tot de 12de maand en met
0,8% nadien.
 Voor alle gezinscategorieën wordt de eerste
vergoedingsperiode in twee periodes opgesplitst met nieuwe
loonschijven die zich onderscheiden door het in aanmerking
genomen maximumbedrag Het maximumbedrag is gelijk aan
60% van de bovengrens C voor het eerste deel en gelijk aan
60% van de middengrens B voor het tweede deel.
De extra obstakels voor het verkrijgen van een anciënniteitstoeslag
worden afgeschaft.
Gerechtigde op een
werkloosheidsuitkering
V


Gerechtigden op een
anciënniteitstoeslag
C

De opvanguitkering die toegekend wordt aan onthaalouders van
wie de inkomsten verminderd worden door de afwezigheid van de
bij hen ingeschreven kinderen en dit om redenen onafhankelijk van
de wil van de onthaalouder, wordt opgetrokken van 21,84 € per dag
naar 22,28 €.
Het vergoedingspercentage van alleenstaande werklozen wordt
opgetrokken van 53% naar 53,8% tijdens de tweede
vergoedingsperiode.
Grechtigden op een
opvanguitkering
V


Alleenstaande
gerechtigden op een
werkloosheidsuitkering
V


BEDRAGEN
DGNDMND
K.B. tot wijziging van het K.B. van 29/10/1997 tot uitvoering
van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de
onderbreking van de beroepsloopbaan (I)
De maximumleeftijd van het kind dat het recht opent op de
loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof voor werknemers
die tewerkgesteld zijn bij een werkgever uit de privésector, wordt
opgetrokken van 6 naar 12 jaar.
K.B. tot wijziging van de artikelen 129bis en 129ter van het
K.B. van 25/11/1991 houdende de
werkloosheidsreglementering
Voor de werknemers van minstens 50 jaar die aan alle voorwaarden
- behalve de voorwaarde i.v.m. het bewijs van 20 jaar
beroepsverleden - voldoen om de werkhervattingstoeslag te kunnen
genieten, kan er een tijdelijke werkhervattingstoeslag toegekend
worden voor een periode van 36 maanden en ten belope van een
bedrag dat elke 12 maanden afneemt.
Werknemers uit de
privésector die
ouderschapsverlof
genieten
C


REDENLO = O
STELSEL = S
Gerechtigden op een
tijdelijke
werkhervattingstoeslag
C


FICHE7 = 128
SITDJ = p

BEDRAGEN
DGNDMND
Fiche 61 = 3, 9,
5, 20
BEDRAGEN
DGNDMND
Verhoging van de
werkloosheidsuitker
ing in voorkomend
geval
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft
Verhoging van de
opvanguitkering
Verhoging van de
werkloosheidsuitker
ing in voorkomend
geval
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep waarop
deze maatregel een
impact heeft
9
2
0
0
9
2
0
0
9
W
19/06/2009
KB
15/06/2009
26/06/2009
06/07/2009
25/06/2009
99/99/9999
05/08/2009
99/99/9999
Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in
tijden van crisis
Voor werknemers die tewerkgesteld zijn in een bedrijf in
moeilijkheden (voorwaarden te vervullen), kan de arbeidsduur
worden verminderd volgens één van de volgende formules:
 In het kader van een crisistijdskrediet kan een werknemer zijn
prestaties met 1/5 of 1/2 verminderen voor een periode van 1
tot 6 maanden zonder zijn "gewoon" tijdskredietkapitaal te
verminderen
 In het kader van een crisisschorsing voor bedienden kan de
werkgever de uitvoering van een overeenkomst schorsen of
een regeling van gedeeltelijke arbeid opleggen. De bediende
ontvangt dan een crisisuitkering die gelijk is aan de tijdelijke
werkloosheidsuitkering.
K.B. houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van
kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie
De uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die als zelfstandige
begint na één of meerdere overeenkomsten te hebben getekend
met activiteitencoöperaties als kandidaat-ondernemer, kan een
maandelijkse werkhervattingstoeslag genieten van 121,90 €
gedurende maximaal 12 maanden. De gewone regeling in het kader
van de gewone werkhervattingstoeslag is hierbij van toepassing. De
toeslag is niet cumuleerbaar met de gewone werkhervattingstoeslag.
Werknemers die
gerechtigd zijn op een
crisistijdskrediet of op
een tijdelijke
werkloosheidsuitkering
voor crisisschorsing
C

Gerechtigden op een
werkhervattingstoeslag
C




FICHE7 = 20-22
(tijdelijke
werkloosheid)
FICHE7 = 250251
(Crisistijdskrediet)
FICHE7 = 128
SITDJ = p

Uitbreiding van
de definitie van
de tijdelijke
werkloosheid
Invoering van
de codes Fiche
7 = 250-251
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft
10
2
0
1
0
KB
21/12/2009
30/12/2009
Van
1/01/2010
tot
31/12/2011
2
0
1
0
KB
19/04/2010
27/04/2010
01/05/2010
99/99/9999
K.B. tot wijziging van het K.B. van 19/12/2001 tot
bevordering van de tewerkstelling van langdurig
werkzoekenden met het oog op het toekennen van een
versterkte uitkering in tijden van crisis
Voor de volgende doelgroepen betaalt de RVA een geactiveerde
werkloosheidsuitkering (werkuitkering) uit aan de werknemer die
net tewerkgesteld werd. Deze werkloosheidsuitkering kan de
werkgever van het nettoloon aftrekken.
 Jongeren van minder dan 26 jaar zonder diploma van het
hoger secundair onderwijs die minstens 3 maanden
ingeschreven zijn als werkzoekende;
 Jongeren van minder dan 26 jaar met hoogstens een diploma
van het hoger secundair onderwijs die minstens 6 maanden
ingeschreven zijn als werkzoekende;
 Werknemers van minstens 50 jaar en uitkeringsgerechtigde
volledig werklozen die minstens 6 maanden ingeschreven zijn
als werkzoekende;
 Elke werknemer en uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die
minstens 1 jaar en hoogstens 2 jaar ingeschreven is als
werkzoekende.
De werkuitkering varieert volgens het profiel van de werknemer en
wordt begrensd in functie van het bedrag van het nettoloon. Deze
activeringsmaatregelen kaderen in het zogenoemde "win-win
aanwervingsplan"
K.B. tot wijziging van de artikelen 113, 133 en 144 van het K.B.
van 25/11/1991 houdende de werkloosheidsreglementering en
tot voeging van een artikel 131nonies in hetzelfde besluit
Een werknemer die op eigen verzoek van zwaar werk naar lichter
werk is overgestapt en die daardoor inkomensverlies lijdt, kan
aanspraak maken op een overstappremie onder de volgende
voorwaarden: werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en die
minstens 5 jaar zwaar werk verricht hebben en waarvan de overstap
naar lichter werk gepaard gaat met een maandelijks brutoinkomensverlies van minstens 255€.
De bedragen en de toekenningsperiode van de overstappremie
variëren volgens de leeftijd van de werknemer van 76,51€ tot
127,50€ per maand gedurende 12 tot 36 maanden.
Gerechtigden op een
werkuitkering in het
kader van het 'win-win
aanwervingsplan'

FICHE7 = 170 181
Invoering van de
codes FICHE7 =
170 - 181
Gerechtigden op een
overstappremie

FICHE7 = 185 187
Invoering van de
codes FICHE7 =
185 - 187
11
2
0
1
0
KB
13/06/2010
23/06/2010
01/01/2010
99/99/9999
K.B. tot wijziging van het K.B. van 15/02/2010 tot uitvoering
van artikel 154 van de wet van 31/12/2009 houdende diverse
bepalingen, betreffende de crisispremie (1)
Om aanspraak te maken op de crisispremies voor crisistijdskrediet
en crisisschorsing, moet het bedrijf aantonen dat het economische
moeilijkheden ondervindt als gevolg van een daling van de omzet,
de bestellingen of van de productie met minstens 15% (t.o.v. 20%
in 2009) of als gevolg van een tijdelijke werkloosheidsgraad door
een gebrek aan werk van minstens 20 %.
Werknemers die
gerechtigd zijn op een
crisistijdskrediet of op
een tijdelijke
werkloosheidsuitkering
voor crisisschorsing
C


FICHE7 = 20-22
(tijdelijke
werkloosheid)
FICHE7 = 250251
(Crisistijdskrediet)
Uitbreiding van de
definitie van de
doelgroep op wie
deze maatregel een
impact heeft
12
Download