Wat willen we bereiken Wat willen we bereiken? De huidige

advertisement
Nr: 2009-09-
Schipluiden: 1 december 2009
Onderwerp:
Algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2009
Aan de Raad
Wat willen we bereiken?
bereiken ?
De huidige subsidieregeling is zeer gedetailleerd. Dit heeft tot gevolg dat de administratieve lasten voor
aanvragers van structurele subsidies erg hoog zijn.
Het proces van subsidieaanvraag tot subsidievaststelling verloopt als volgt: een subsidieaanvraag moet al
op 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend zijn, waarbij de subsidieaanvrager verschillende
stukken in moet leveren. Het is voor kleine verenigingen vaak niet mogelijk om alle stukken in te dienen,
omdat het boekjaar van bijvoorbeeld een sportvereniging vaak niet synchroon loopt met een
kalenderjaar en zaken als een begroting daarom op 1 mei niet gereed zijn. Nadat de subsidie is
toegekend ontvangt de aanvrager hiervan een verleningsbeschikking. Vervolgens moet de
subsidieontvanger na afloop van het subsidiejaar voor 1 april van het daaropvolgende jaar een aanvraag
tot subsidievaststelling indienen. Voor deze verantwoording geldt eveneens dat veel stukken op het
moment van indienen nog niet gereed zijn. Pas nadat de subsidieontvanger een beschikking heeft
ontvangen met de vaststelling van de subsidie is het subsidietraject afgerond.
Op dit moment is het zo dat alle subsidieaanvragers aan dezelfde eisen moeten voldoen. Met name voor
de kleine subsidieaanvragers zoals sport- en zangverenigingen geldt dat de administratieve lasten voor
een subsidieaanvraag op dit moment onevenredig hoog zijn. Deze verenigingen worden grotendeels
draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers en het is voor hen niet gemakkelijk om aan alle
regels omtrent het subsidieproces te voldoen. De nieuwe verordening biedt het college de mogelijkheid
om meer maatwerk te leveren. Hierdoor kunnen aan kleine verenigingen met lage subsidiebedragen
andere eisen worden gesteld dan aan grote instellingen die hoge subsidiebedragen ontvangen.
Dankzij de wijzigingen in de verordening kan het college de administratieve lasten voor kleine
subsidieontvangers aanzienlijk verlagen. De inhoudelijke achtergrond van de subsidieverlening staat niet
ter discussie. Ook in de nieuwe verordening stelt de raad de inhoudelijke kaders voor subsidieverlening
vast. De uitvoering van de verordening binnen deze kaders is de zaak van het college.
Wat gaan we daarvoor doen?
doen ?
Bijgevoegd treft u de gewijzigde verordening. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:
•
•
Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen budget-, exploitatie-, waarderings-,
investerings- en projectsubsidies. In de praktijk blijkt dat 95 % van de subsidieaanvragen een
incidentele of structurele subsidie betreft. In de nieuwe verordening wordt dan ook alleen over
incidentele en structurele subsidies gesproken. De eerdere budget-, exploitatie-, waarderings-,
investerings- en projectsubsidies kunnen onder de noemer incidentele of structurele subsidie
worden verstrekt.
Het college krijgt de bevoegdheid om subsidies voor een periode van maximaal 4 jaar te
verlenen. Dit houdt in dat een subsidieaanvrager slechts één keer een aanvraag hoeft in te
dienen. Daarnaast kan het college besluiten om de subsidie ambtshalve vast te stellen,
waardoor jaarlijks ook geen aanvraag tot subsidievaststelling (de verantwoording) ingediend
hoeft te worden. Uiteraard blijft de mogelijkheid aanwezig dat een subsidieverlening ingetrokken
•
•
kan worden of een subsidie lager kan worden vastgesteld, indien de subsidie niet of onjuist
besteed is.
De nieuwe verordening geeft het college de mogelijkheid om in de beleidsregels de termijnen te
bepalen. De verordening schept kaders. Hierdoor is het mogelijk om meer maatwerk te leveren,
waardoor de kans dat een subsidieontvanger stukken te laat indient en de aanvraag daardoor
afgewezen zou moeten worden, verkleind wordt.
De nieuwe verordening biedt het college de mogelijkheid om een subsidie direct vast te stellen.
Dit houdt in dat een aanvrager slechts één keer een aanvraag hoeft in te dienen en dat de
subsidie vervolgens direct wordt vastgesteld. Het college kan in de beleidsregels tevens bepalen
dat een subsidieaanvraag ook na afloop van een activiteit kan worden ingediend. Dit kan
bijvoorbeeld gelden voor sportverenigingen die een cursus organiseren. Zij hoeven dan niet een
jaar van tevoren te bepalen welke cursussen ze gaan volgen, maar kunnen een subsidieaanvraag
indienen op het moment dat ze de cursus afgerond hebben.
Wat mag het kosten?
kosten ?
De gewijzigde verordening heeft geen financiële gevolgen. De subsidiebedragen blijven ongewijzigd.
De nieuwe verordening geeft het college de bevoegdheid om voor meerdere jaren subsidie te verlenen.
De budgetten hiervoor worden door de raad beschikbaar gesteld. Het college zal de meerjarige
termijnen voor subsidieverstrekking synchroon laten lopen met de meerjarenbegroting die door de raad
wordt vastgesteld. Daarnaast wordt in de beschikking tot subsidieverlening melding gemaakt van een
begrotingsvoorbehoud totdat de raad de begroting heeft vastgesteld.
Resumerend stellen wij u voor om de Algemene subsidieverordening Midden-Delfland 2009 vast te
stellen.
ADVIES van de raadscommissie Samenleving d.d. 24 november 2009
REACTIE van het college.
Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland,
de secretaris,
de burgemeester,
P.T. Veenman
A.J. Rodenburg
Download