PowerPoint-presentatie

advertisement
Sportregio Zuiderkempen ILV
Sportregio Zuiderkempen ILV
Nieuwe werking
Sportregio Zuiderkempen ILV
Historiek
• Voorjaar 2014: Kennisname uittreding
provincie.
• Vanaf 1 januari 2015: de provincie treedt uit
alle sportregio’s.
• Overleg juni 2014: SZK ILV zal verder werken
zonder de provincie.
• Werkgroep SF: werkt nieuwe
samenwerkingsovereenkomst uit.
Sportregio Zuiderkempen ILV
Samenstelling Beheerscomité (‘Algemene Vergadering’)
minstens 2 x per jaar (mandaat van 2015 tot 2019)
• Werkgroep ‘Sportdiensten’
• Niet-stemgerechtigd
• 1 per gemeente
• Gemeenteraadsleden/
schepen/burgemeester
• Stemgerechtigd
• 1 per gemeente
• 1 plaatsvervanger
• Enkel op vraag of
verzoek
• Niet-stemgerechtigd
• Bloso, ISB VZW, APB
Sport Antwerpen, SVS,..
• Ervaringsdeskundigen
vanuit de werkvloer,
gastsprekers…
BELEID
UITVOER
Deskundigen
ADVIES
• Afvaardiging
‘Sportraden’
• Niet-stemgerechtigd
• 2 per gemeenten
Nieuwe samenwerking
• Aanpassing overeenkomst en huishoudelijk
reglement.
• Nieuwe zetel SZK ILV : gemeente Laakdal
* boekhouding 2015-2019: gemeente Laakdal
* administratie 2015: gemeente Balen
Sportregio Zuiderkempen ILV
Financiële bijdrage gemeenten
• Reguliere regiobijdrage € 0,05/inwoner blijft
behouden.
Door de huidige financiële toestand van onze rekening en omdat 2015 een
overgangsjaar is wordt er pas een regiobijdrage gestort vanaf 2016.
• Elke gemeente voorziet vanaf 2015
0,093 euro/inwoner (dit is de helft van het
bedrag dat voorzien was voor de
G-sportcoördinator 2014) voor het project voor
kansengroepen.
Dit bedrag kan men verantwoorden voor de subsidie van de Vlaamse Overheid
voor beleidsprioriteit 4.
Sportregio Zuiderkempen ILV
Nieuwe samenwerking
3 Zuilen
Sportregio Zuiderkempen ILV
Nieuwe samenwerking
Structureel
Overleg
Projecten
Kansengroepen
door
transversale
samenwerking
Sportregio Zuiderkempen ILV
Samen
Sterk(er)
1 Structureel overleg
• Werkgroep komt min. 6 x samen per jaar
• We kiezen zelf onze agenda: “noden en
behoeften”
-
Dossiers
Decreten
Reglementen
Subsidies
Infrastructuur
Uitnodigen van deskundigen
• Beheerscomité komt 2 x samen per jaar
Sportregio Zuiderkempen ILV
2 Projecten
• Werkgroep organiseert projecten die
gedragen worden binnen de participerende
gemeenten.
Hierdoor hebben we een breder bereik voor de beoogde doelgroep.
• Projecten die we niet alleen kunnen doen
wegens een tekort aan eigen middelen.
Voorbeelden: SNS-pas, de Andere Sportdag,
+12 jarigen,…
Sportregio Zuiderkempen ILV
3 Kansengroepen
dmv transversale samenwerking
• Binnen de SZK ILV spelen we in op een duurzaam
project voor kansengroepen.
• Doelgroep 2015-2016 = “kansarmen”
• Eerste bijeenkomst: 6 november 2014:
ISB Toolbox “Iedereen kan spelen”
- Aanwezig: sportdiensten, OCMW’s, instellingen
armoedebestrijding,…
- Doel: uitstippelen van een project /actieplan
= Sportbus/sportfiets…. Buurtsport organiseren ism
per gemeente )
Sportregio Zuiderkempen ILV
ocmw’s ( op 1 locatie
Timing
• November 2014
AV SZK ILV (26 november 2014)
-
Goedkeuring begroting 2015 door het beheerscomité
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement door
het beheerscomité.
• December 2014
-
Agenderen op het college van burgemeester en schepenen
• Januari 2015
-
Ter goedkeuring op de gemeenteraad van januari
• Februari 2015
-
Start 1/02/2015
Sportregio Zuiderkempen ILV
Beurtrol voorzitterschap beheerscomité en
rekeningtoezichters
Jaartal
Gemeente
VZ werkgroep
VZ beheerscomité +
Rekeningtoezichter 1
OVZ beheerscomité +
rekeningtoezichter 2
2015
Balen
Chantal Bylemans
Bert Kenis
Herman Minnen
2016
Dessel
Guy Van Den Boer
Herman Minnen
Nadine Laeremans
2017
Geel
Joke Leijssen
Nadine Laeremans
Walter Van Baelen
2018
Kasterlee
Ben Martens
Walter Van Baelen
Benny Smets
2019
Laakdal
Gert Van Rooy
Benny Smets
Roger Verheyen
2020
Meerhout
Sofie Vandermaesen
Roger Verheyen
Christophe Verdonck
2021
Mol
Bart Van Dijck
Christophe Verdonck
Fonny Matthijs
Sportregio Zuiderkempen ILV
Download