Cursus `Anatomie, fysiologie en pathologie`

advertisement
Cursus‘Anatomie,fysiologieenpathologie’
Wanneer:27-03-2017t/m07-04-2017(6cursusdagen–ma–woe-do)
Studielast:2ECTS
Waar:UMCUtrecht
Kosten:€1750(catering+studiemateriaalinbegrepen)
‘Anatomie,fysiologie&pathologie’iseencursuswaarinhethart,delongen,het
zenuwstelselendenierenaanbodkomenvanceltotorgaansysteem.Ininteractieve
collegesenanatomie-enfysiologiepracticawordtaandachtbesteedaandebouwenfunctie
vandezeorganen.Daarnaastwordenpracticavanuitdeklinischesettinggeorganiseerdom
detheorieteonderbouwen.Hetpathologie-onderdeelrichtzichvoornamelijkoponcologie
enhartfalen,waarbijaandehandvaneenpatiëntenverschillendepreparatendeopgedane
kenniswordttoegepastengetoetst.
DezecursusgeeftdeKlinischFysicusinopleidingeengoedebasiskennisvandehumane
anatomieenfysiologie,zoalsvereistvoordeopleiding.Accreditatiewordtaangevraagdbij
destichtingOKF.
DecursuswordtgegevendoordeafdelingenAnatomie,MedischeFysiologieenPathologie
vanhetUMCUtrecht,insamenwerkingmetKlinischeFysicaRadiotherapie.
Voorinschrijvenklikhier.
Studiemateriaal:
• Gray’sAnatomyforStudents(R.Drake)
• Sobotta,AtlasofAnatomy(R.Drake)
• HumanPhysiology:anintegratedapproach(D.U.Silverthorn)
Meerinformatie?
Dr.C.P.J.(Niels)Raaijmakers: [email protected]
Dr.S.(Sanne)deJong: [email protected]
Download