slideshow

advertisement
Serruys Bernard
Motivatie
• uit interesse voor de
–
–
–
–
–
pathologie
oorzaken
gevolgen
behandelingen
…
• zelf tracht ik weinig vet op te nemen, wel
op een gezonde manier
• => interesse was daarom gewekt
Door de hel van anorexia
• schrijfster: Martine De Vries
• Doel: boodschap voor
anorexia-patiënten om ze op
deze manier te steunen
• boek is geschreven op
basis van fragmenten uit haar
dagboek (dagboek betekende
veel gedurende de genezing)
Korte inhoud
• 17-jarig meisje met een eetprobleem
• enige tijd later => een eetstoornis
• Oorzaak stoornis:
– een TE grote wilskracht om te vermageren
– vorige diëten duurden niet lang
=> dit versterkte haar doorzettingsvermogen
• ze wil genezen maar het is heel moeilijk
• een zware tweestrijd
zijzelf <=> haar gemeen stemmetje
• geneest dankzij sterke wil & goede steun
Getroffen momenten
• ongelooflijk aangrijpend
• aangrijpende momenten:
– de gelijkwaardige aanwezigheid van
tegengestelde gevoelens en wensen.
bv.: ze beseft dat wat ze doet ongezond &
verkeerd is, maar ze blijft doorgaan. Ze vraagt
om hulp maar stoot iedereen af. Ze voelt zich
eenzaam ondanks alle liefde en steun.
– haar ongelooflijke wilskracht, waarvoor ik veel
respect heb. Ik vind haar heel rijp voor haar
leeftijd. Ze analyseert en ontleedt bepaalde
situaties.
– de liefde, begrip en geduld van haar ouders.
Daar zijn geen woorden voor. Ik hoop ook later
over zo’n dosis moed, begrip en geduld te
beschikken.
Anorexia: inleiding
• meisjes zijn gevoeliger
• 20 keer zoveel meisjes dan jongens met
Anorexia Nervosa
4.76% jongens
95.24 % meisjes
(bron: http://www.anbn.be)
Anorexia Nervosa
• Letterlijk: gebrek aan eetlust
=> foute vertaling
beter: magerzucht of lijnziekte
• men heeft een onweerstaanbare drang om af
te vallen
• een ongelooflijke eetlust => wordt
verdrongen
• eetstoornis (≠ eetprobbleem)
• BMI < 18.5
BMI
• Body Mass Index
• Doel: eenvoudig hulpmiddel om te zien of
iemand te dik of te mager is in verhouding tot zijn
lichaamslengte
• Formule:
BMI= gewicht in kg
(lengte in m)^2
• Evaluatie
–
–
–
–
–
< 18.5
18.5 – 24.9
25 – 29.9
30 – 40
> 40
laag gewicht of ondergewicht
normaal gewicht
overgewicht
ernstige obesitas
morbide obesitas
Toegepast op boek
– Gewicht = 54 kg
– Lengte = 1,80 m
– BMI = 16,6667
=> ondergewicht
Legende:
Normaal gewicht
Overgewicht
Ernstige obesitas
Morbide obesitas
BMI
• hulpmiddel
• 1 beperking nl.
1.90 m
lengte
1.90 m
100 kg
gewicht
100 kg
27.7
BMI
27.7
overgewicht
– vetpercentage is verschillend
=> ander beeld tussen personen met een hoge
spiermassa (sporters) & een verminderde spiermassa
(bejaarden)
Soorten
• zuiver vasten (vasterse type)
–
–
–
–
–
ijzersterke & volgehouden discipline in eetgedrag
extreem veel sporten
dieet
geen eetbuien
braken en/of laxeren niet
• gemengde type (boulimische type)
– eten van calorierijke voeding
– nadien uitbraken of gebruik van laxeermiddelen
– opslaan van voedsel in de slaapkamer
• toegepast op boek
– bevat elementen uit beide types dus combinatie (3de soort)
– zoals dieet, sporten, sterke discipline, eten uitbraken
(bevat vooral elementen van het zuivere type)
Kenmerken
• obsessie omtrent
–
–
–
–
eten
gewicht
lichaamsomvang
ingenomen calorieën
• vast ritueel
– afwijking => paniek
• zelfbeeld
– voelen zich dik
– als gewicht ↓ dan ↑ angst om bij te komen
Kenmerken
• inspanningen
– overmatige lichamelijke activiteit
=> serieuze wilskracht nodig
• ontkenning van ziekte
– t.o.v. anderen
– t.o.v. zichzelf
– herkennen wel anorexia-patiënten
• toegepast op boek
Martine bezat alle deze kenmerken!!!
=> gestoord lichaamsbeeld
Oorzaken
• precieze oorzaak niet gekend
• wel een combinatie van factoren
– biologische factoren
– sociaal-culturele factoren
– psychologische factoren
Biologische oorzaken
• erfelijke aanleg
Sociaal-culturele oorzaken
• welvaartsziekte
door fotomodellen & filmsterren
• feministische opvattingen
magere vrouwen zouden succesvoller zijn
dik zijn synoniem voor dom, passief & mislukken
Psychologische oorzaken
• gewichtsfobie
• angst kind-zijn verliezen door krijgen van rondere
vormen
=> zo gaat men de confrontatie met vrouw worden
uit te weg
• verkeerd zelfbeeld
– zelfontwikkeld
– ontwikkelt door opmerkingen
• belastende levenservaringen
– verwaarlozing
– emotioneel misbruik
• gezinsfactoren
– gespannen sfeer
– alcoholische ouders
Oorzaken
Toegepast op boek
– geen erfelijke aanleg
– sociaal-culturele oorzaken
– psychologische oorzaken
(heel negatief zelfbeeld)
Gevolgen/symptomen
• lange termijn => levensbedreigend
• gevolgen voor de totaliteit
–
–
–
–
lichamelijke gevolgen
psychische gevolgen
sociale gevolgen
gevolgen voor het gedrag
Lichamelijke gevolgen
• gewichtsafname t.g.v.
– spierslapte
– verlies spiermassa
• oedeem t.g.v.
– vochtophoping door gebrek aan albumine (eiwitstof)
– nierbeschadiging
• amenorroe
(bij langdurig uitblijven => onvruchtbaarheid)
• obstipatie
• dehydratie
• anemie (bloedarmoede)
• hartproblemen door kaliumtekort
• lanugobeharing
• …
Lichamelije gevolgen
Psychische gevolgen
•
•
•
•
•
labiele stemming => wisselvallig humeur
weinig zelfvertrouwen
gestoord lichaamsbeeld
perfectionisme
angst voor volwassenheid t.g.v. de
optredende lichamelijke veranderingen
Sociale gevolgen
• persoonlijkheidsveranderingen
Gevolg: sociale stoornissen
• gevolgen
–
–
–
–
–
–
–
–
trekken geen grenzen
gaan kritiek uit de weg
kennen hun rechten en waarden niet
ontlopen sociale contacten
wantrouwt de omgeving
isolatie
liegen en misleiden van de omgeving
moeilijk kind dus ouders vinden kind onuitstaanbaar
Gevolgen van het gedrag
• calorie-obsessie
24 uren per dag bezig zijn met denken aan
eten, gewicht & calorieën
• liegen en omgeving misleiden
• hyperactiviteit
– overdreven sporten
– overdreven veel studeren
Gevolgen/symptomen
Toegepast op boek
Al deze symtomen waren waarneembaar in het boek;
– sociale gevolgen
• Martine meed alle sociale contacten.
• Liegen en de omgeving misleiden.
– gevolgen voor het gedrag
• Martine sportte ongelooflijk veel.
• Martine studeerde overmatig.
– psychische gevolgen
• Haar stemming was heel labiel.
• Martine had een volledig verkeerd zelfbeeld.
– lichamelijke gevolgen
• Ze had last van obstipatie.
• Martine had haar menstruaties niet meer.
Behandeling
• zware, vermoeide lange weg
=> door de tweestrijd
=> haar verstand <=> haar stemmetje
• gekozen therapie afh. van
–
–
–
–
aard van de problematiek
de leeftijd
de sociale situatie
voorkeur van de behandelaar
Behandelingen
• therapie
–
–
–
–
individueel
in groep
vanuit het gezin
combinatie
• geneesmiddelen
–
–
–
–
vitaminen & mineralen (zink, kalium)
stofwisseling te versnellen (Cisapride)
eetlustopwekkers (Cyproheptadine)
antidepressiva (Amitryptiline)
=> voor depressie t.g.v. de ondervoeding
– antipsychotica (Pimozide)
=> effect op attitude
Behandelingen
– opname gespecialiseerde afdeling in psychiatrisch ziekenhuis
– behandeling is niet noodzakelijk indien
• de persoon zijn/haar wilskracht groot genoeg is
• sterk doorzettingsvermogen
• steun van de omgeving
toegepast op boek
– geen gespecialiseerde behandelingen zoals therapie,
geneesmiddelen
– enkel wilskracht van die persoon
• eerst wilskracht om te vermageren
• dan wilskracht om weer normaal te leven & op deze manier het
stemmetje te verbannen
– steun van omgeving
– schrijven van gedichten, in dagboek
Overige Literatuur
Bronvermelding
•
•
•
•
•
•
•
•
DE VRIES, M., Door de hel van anorexia. Deventer, Ankh-Hermes, blz. 5-95.
ISBN 90 202 0726 1
VANDERLINDEN, J., Anorexia Nervosa overwinnen, een gids voor patiënt,
gezin en hulpverlener. Tielt, Lannoo NV, blz. 7-218
ISBN 90 209 3980 7
Jochems, AAF., Joosten, F.W.M.G., Coëlho zakwoordenboek der geneeskunde.
26ste uitgave, Arnhem, Elsevier, 2000, blz. 1-930.
TOWNSEND, M.C., Verpleegkundige diagnostiek in de psychiatrie, een
handleiding voor het maken van een verpleegplan. Maarssen, Elsevier, blz. 7074.
ISBN 90 352 1707 1
DENAUW, E., LYNN, B., Eindwerk Anorexia Nervosa & Boulimia Nervosa. Niet
gepubliceerde cursus, Zaventem, Koninklijk Atheneum, 2000.
GEZONHEID EN PREVENTIE, Obesitas, bereken uw BMI nu!. Brussel,
gzondheid en preventie.
http://www.anbn.be/
http://www.anorexia-nervosa.com
Download