(Standaard) Commissie voorbladen griffi - Provincie Noord

advertisement
Griffie
Commissie voor economie, mobiliteit en grotestedenbeleid
Datum commissievergadering
: 25 februari 2005
DIS-stuknummer
Behandelend ambtenaar
: 1071679
: J.W.L.M. Zwepink
Dienst/afdeling
:
Nummer commissiestuk
:
Datum
Bijlagen
Griffie
EMG-0270
: 10 februari 2005
: 3
Onderwerp:
Verslag vergadering Commissie voor economie, mobiliteit en grotestedenbeleid d.d. 28 januari 2005 met
bijbehorend advies.
Voorstel van GS aan PS:
N.v.t.
Voorstel van het Presidium/Griffie:
ter bespreking
ter kennisneming
ter vaststelling
Griffier der Staten,
namens deze,
mr. J.W.L.M. Zwepink,
secretaris Commissie emg
Bijlagen:
1. bijdrage inspreker bij agendapunt 4.1;
2. advies over statenvoorstel 16/05;
3. bijdrage inspreker bij de agendapunten 5.2, 5.3 en 5.4.
Provincie Noord-Brabant
Griffie
Verslag
Verslag van de vergadering van de Commissie voor economie, mobiliteit en grotestedenbeleid (emg) gehouden
op vrijdag 28 januari 2005.
Aanwezig
Voorzitter
Gedeputeerden
(Plv.)leden
Secretaris
: H.G.P.F. Roozendaal, plv.
: O. Hoes, dr. E.J. Janse de Jonge.
: M. van Beerendonk (CDA), drs. E.W.M. van den Berg (CDA), J.G.M.P. Ermen
(CDA), B.J. Roomer (CDA), mr W.T.M. Swinkels (CDA), mw. A.D.J.P. Weeteringsden Biesen (CDA), ir. J.G.P. Hofste (PvdA), P.C. von Meijenfeldt (PvdA),
J.W. Stalknecht (PvdA), drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (VVD), ing. A.T. van Lopik
(VVD), mw. G.G. de Neve (VVD), M.F. Oosterveer (VVD), N. Schouten (SP),
mw. H.G. Tindemans-van Tent (GroenLinks), drs. J.J.R.M. van Nistelrooij (D66),
J.C.C. Leunisse (LPF), drs. J. van Groos (ChristenUnie-SGP), mw. A.A.V.C. Jetten
(Leefbaar Brabant/BOF).
: mr J.W.L.M. Zwepink.
Afwezig
Leden
1
: R. Bergsma (CDA), M.W. van der Wielen (CDA), C.H.T. Althuizen (PvdA),
drs. H.A.G. Hellegers (PvdA), N.G.L. Heijmans (SP).
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur.
2
Mededelingen en ingekomen stukken
 Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren Bergsma (CDA), Van der Wielen (CDA) en
Althuizen (PvdA).
 Twee insprekers: hr. De Zoete namens Energie 2050 bij agendapunt 4.1 en hr. Daalder bij de
agendapunten 5.2, 5.3 en 5.4.
 Aandacht wordt gevraagd voor de informatiebijeenkomst donderdag 3 februari a.s. over recent
verschenen Rijksnota’s en consequenties hiervan voor Brabant.
 Vrijdag 25 februari a.s. vindt tijdens de lunchpauze een informatieve bijeenkomst plaats met als thema
arbeidsmarktbeleid; ook de leden van zwc worden hiervoor uitgenodigd. Definitief programma en
uitnodiging worden z.s.m. toegezonden; de commissie is akkoord.
 Vrijdag 15 april tussen 09.00 en 13.00 uur wordt een informele excursie georganiseerd met als
onderwerp DVM-projecten en de omlegging Alphen. Concrete uitnodiging en deelname-inventarisatie
worden z.s.m. toegezonden; de commissie is ook hiermee akkoord.
 De volgende stukken zijn uitgereikt:
- advies van de ICMW bij statenvoorstel 16/05;
- geactualiseerde toezeggingenlijst Commissie emg;
- notitie van de Overleggroep Oosttangent Geldrop-Mierlo Nuenen (OOGN): samenvatting van de
Trajectnota/MER BOSE met kritische kanttekeningen van de OOGN;
- verslag werkbezoek aan Nagoya, Japan;
- kerndocument van de Consultatienota PVVP+.
Gedeputeerde Janse de Jonge: SRE heeft provincie om reactie verzocht op Trajectnota/MER BOSE incl.
uitspraak over voorkeursvariant. Reactietermijn sluit 31 maart; voorstel ligt op 15 februari in GS. BORDTstudie: beantwoording 3 lid 2-vragen ligt met vertraging 1 februari in GS. Vergadering van 13 mei: ligt in
schoolvakantie; bezien hoe te organiseren. PVVP+: hij biedt concept-consultatienota aan met hoofdlijnen
PVVP tot 2020.
SP (hr. Schouten): n.a.v. notitie EMG-0253 vraag of reacties ROB en gemeente Oss ontvangen zijn; op welk
moment verneemt commissie deze reacties?
Gedeputeerde Janse de Jonge: het PvE OV wordt 25 februari in de commissie besproken en Oss is hierin
opgenomen. Het ROB heeft al gereageerd.
3
Verslag van de vergadering van de Commissie emg d.d. 10 december 2004
met bijbehorend advies
VVD (hr. Oosterveer): gelet op de actualiteit vraag naar stand van zaken van toezegging nr. 18.
Gedeputeerde Janse de Jonge zegt voor volgende vergadering schriftelijk antwoord toe.
De voorzitter concludeert dat het verslag akkoord is en hiermee als vastgesteld wordt beschouwd.
Verslag van de vergadering van de Commissie emg d.d. 16 december 2004
GL (mw. Tindemans) mist verzoek commissie om info statenleden in GOL richting commissie; pleidooi om
GOL-leden in de commissie daartoe uit te nodigen.
PvdA (hr. Hofste): er volgt notitie voor PS 4 maart; dan bezien hoe hiermee verder te gaan.
De voorzitter concludeert dat het verslag akkoord is en hiermee als vastgesteld wordt beschouwd.
4 Statenvoorstellen ter advisering
4.1 Beleids- en activiteitenplan verduurzamen energiehuishouding
Hr. De Zoeten maakt namens Energie 2050 gebruik van het inspreekrecht van toehoorders; zijn bijdrage is als
bijlage 1 bij het verslag gevoegd.
LPF (hr. Leunisse): is detachering vanuit de stichting naar de provincie een nieuw idee?
Hr. De Zoeten: voorliggende scenario’s zijn niet nieuw. Hij betwijfelt logica van detachering vanuit stichting
naar provincie; dit is niets anders dan overname van de stichting door de provincie.
SP (hr. Schouten): is verlaging van ambitieniveau gevolg van technische uitvoerbaarheid van ambities of
bijstelling ambities?
Hr. De Zoeten: dit is gevolg van kosten van uitvoering ambitieniveau.
CDA (hr. Roomer) betreurt niet halen streefwaarde ambitie 2000. Eerder bijsturen was efficiënter geweest;
vraagt om inbouwen van tussentijdse evaluatiemomenten t.b.v. tijdige bijsturing. Evident is dat tijd dringt om
maatregelen te nemen. Energie 2050: verdwijnen organisatie mag niet leiden tot verslechtering van de
communicatie met Brabants bedrijfsleven. Waarom neemt Steenbergen niet deel in regionaal gemeentelijk
uitvoeringsprogramma, en welk beleid voert gemeente i.k.v. CO2-reductie? Wellicht is uitbreiding regionale
samenwerking mogelijk met waterschappen, gelet op ICMW-advies inzake kansrijke ontwikkeling van
warmte-koudeopslag. Gelet op praktijk dat windenergie niet van de grond komt vraag wat gedeputeerde in
2005/2006 concreet denkt te realiseren, welke acties worden ondernomen om deze negatieve tendens te
doorbreken, en vraag of prioriteit t.a.v. windenergie wel juist is. Prioriteit aan biomassa: wat echter te doen
als in 2009 blijkt dat dit geen resultaat heeft, is dan bijsturing mogelijk? Moeite met lage prioriteit duurzame
energie in verkeers- en vervoersbeleid gelet op feit dat dit item is i.k.v. aanbesteding nieuwe OV-concessies.
Akkoord met scenario intensiveren gelet op te behalen effect i.r.t. investeringen. Fractie wacht antwoorden
college via MvA af.
PvdA (hr. Hofste): er is ook een derde scenario, d.w.z. oorspronkelijk scenario uit 2000; realisering daarvan
kost extra investering ad. € 60 mln. Verbazing over toename energieverbruik als reden van achterblijven van
dit scenario: dit was immers voorzienbaar en provincie heeft instrumenten om factoren te beïnvloeden.
Provincie vervult voortrekkersrol i.k.v. innovatie en duurzaamheid, om die reden vasthouden aan
oorspronkelijke doelstellingen. Energiebesparing bij bedrijven en in bestaande bouw: afschaffing premies
jammer; wellicht kans voor provincie. Windenergie: wet- en regelgeving en maatschappelijke weerstand
aanpakken. Bevordering biomassa: achteruitgang onderzoeken. Stimulering/facilitering alternatieve
brandstoffen in vervoer: beginnen in OV. Financiën scenario 3: € 60 mln., in globale uitwerking € 48,5 mln.,
vraag waar restant ad. € 11,5 mln. blijft; bovendien fors verschil tussen jaarlijkse kosten ad. € 6 mln. en totale
investeringskosten. Verzoek om nadere financiële onderbouwing, ook wat betreft andere scenario’s. Slechte
zaak dat ontwikkeling duurzame energie lage prioriteit heeft i.v.m. lange termijn-ontwikkeling en ontbreken
van afrekenbare doelen; vraagt mentaliteitswijziging. Akkoord met voorgestelde organisatorische stappen;
inbedding Energie 2050 in provinciale organisatie vraagt wel zorgvuldige afweging. Advies ICMW
meenemen.
VVD (hr. Van Lopik): voorstel is goede aanzet; evaluatie eerder beleid noodzakelijk. Sprake van twee
scenario’s: huidige situatie handhaven en intensivering. Nieuw ambitieniveau; prioriteiten stellen. Financiële
-2-
middelen ter realisering oorspronkelijke ambitie ontbreken; nieuwe ambitie reële optie. Prioriteit t.a.v.
windenergie geen goede zaak; is geen haalbare kaart. Hiervoor andere alternatieven bezien: prioriteit
toekennen aan biomassa, warmtekracht, geo-energie en restwarmte-energie. Betere onderbouwing financiële
scenario’s noodzakelijk, m.n. intensivering ad. € 0,4 mln. jaarlijks. Energie 2050: inbedden in provinciale
organisatie met eigen inzichten en mentaliteit.
SP (hr. Schouten): waarom geen besluitvorming in samenhang met concurrerende voorstellen met hogere
prioriteit t.a.v. extra personeel? Energie 2050 apart: grip op kosten lastig. Ambities zo hoog mogelijk stellen;
ambitie 2000 handhaven i.v.m. ongewijzigde urgentie. Kan op korte termijn via energiebesparing. Op lange
termijn maatschappelijke ontwikkelingen bezien; geen afhankelijkheid creëren van fossiele brandstoffen.
Warmtekrachtkoppeling aandachtspunt; zijn andere manieren van opwekking windenergie mogelijk? Wat is
mogelijk inzake alternatieve brandstoffen? Tevens mogelijkheden van landbouw bezien.
GL (mw. Tindemans): suggestieve tekst in Brabant Weekbericht nr. 3; er is géén sprake van meer aandacht
voor duurzame energie op basis van voorliggend voorstel. Twijfels of voorstel rijp is voor besluitvorming.
Energie 2050: meer duidelijkheid gewenst over effectiviteit stichting; wat heeft dit concreet opgeleverd?
Onderbouwing gemist voor inbedding stichting in provinciale organisatie; behoefte aan evaluatierapport
alvorens advisering over toekomstige constructie. Benieuwd naar o.a. evaluatierapport windenergie en
overige evaluaties inzake duurzame energie; pas daarná PS-besluitvorming. Verzoek om nuancering gat tussen
scenario’s 2 en 3; betere kostenonderbouwing gewenst t.b.v. afweging.
D66 (hr. Van Nistelrooij): voorstel bevat ‘open deuren’; stijging energieverbruik was voorzienbaar. Scenario
intensivering (2) leidt tot forse verzwakking oorspronkelijke doelstellingen; geen sprake van meer aandacht
voor duurzame energie. Fors verschil tussen scenario’s 2 en 3: efficiënte maatregelen tussen beide scenario’s
zijn niet ondenkbaar, nader (financieel) onderbouwen; voorstel terugtrekken en huiswerk overdoen. Indien
opties voor innovatieve maatregelen niet haalbaar zijn investeringen plegen bij gremia die dat wel kunnen:
beleidsintensiverende rol vervullen; aanzet hiertoe gemist. Rentabiliteit windmolens nader bezien en
kosteneffect loslaten; ontkoppeling tussen economie en milieu goede zaak, wordt gemist in voorstel.
Innovatief maatregelenpakket mager. Voorstel terugtrekken en vasthouden aan oorspronkelijke doelstelling
uit 2000.
LPF (hr. Leunisse): vraagtekens bij subsidiëring windmolens. Samenwerking zou uitgangspunt moeten zijn.
Energie 2050: uitstekend bezig, kennis niet weggooien; win win-situatie nastreven. Positief t.a.v. voorstel.
CU-SGP (hr. Van Groos): teleurstelling dat GS verantwoordelijkheid niet op zich neemt. Opties tussen
scenario’s 2 en 3 in beeld brengen en (financieel) onderbouwen. Voorstel is slecht signaal richting gemeenten
wat betreft aansporing tot investeringen i.k.v. duurzame energie. Grootste stijging CO2-emissie in Brabant is
juist extra reden om stap extra te zetten. M.n. communicatie richting huishoudens en bedrijven om tot
energiezuiniger gedrag te bewegen is van belang omdat dit de voornaamste vervuilers zijn. Energie 2050:
nauwelijks argumenten in voorstel gebruikt om samenvoeging te onderbouwen; dit is uiterst onzorgvuldig en
verwerpelijk.
LB/BOF (mw. Jetten): ongeacht kosten extra inzet plegen met oog op onze nazaten. Problematiek vanuit
juist oogpunt benaderen en dus geen financiële insteek kiezen. Niets gelezen in voorstel over toepassing
waterstofgas en milieuvriendelijke auto’s voor GS. Zij wenst niet op het voorgestane beleid afgerekend te
worden en bepleit het voorstel terug te trekken. Energie 2050: op juiste wijze inpassen; beleid en uitvoering
gescheiden houden.
Gedeputeerde Hoes: fractiestandpunten inzake windenergie lopen uiteen. Uitbouw van alternatief mag iets
kosten omdat het anders nooit lonend wordt; overheidssteun blijft noodzaak. Streekplan is bepalend waar dit
wel en niet kan; steun t.a.v. coördinerende rol en faciliterende rol provincie. Binnen spelregels provincie
leidt dit tot plannen voor totaal 250 megawatt; gemeenten besluiten o.b.v. bestemmingsplannen.
Uitgangspunt is dat o.b.v. 250 megawatt doelstelling kan worden behaald, incl. extra steun i.k.v.
communicatie. Energie 2050: na bekendworden van afschaffing subsidie Essent gezocht naar alternatieve
financieringsbronnen. GS bepaalt uitvoering, hetgeen efficiënter kan; betreft uitvoering en derhalve slechts
summier in voorstel aan de orde. Geen bezwaar tegen integratie van beleid en uitvoering; nadere
onderbouwing afweging volgt in MvA. Integratie in provinciale organisatie kan binnen totaal aan fte’s in huis;
uitgangspunt is zorgvuldig handelen richting betrokkenen. Persmededeling voornemen tot intensivering
duurzame energie: intensivering financiële middelen. PS kan ook extra inzet plegen t.b.v. bep.
subsidieregelingen. In voorstel beleidskeuze o.b.v. bestaande middelen, waarvoor redelijk extra bedrag ad. €
0,4 mln. wordt gevraagd. Het is mogelijk effecten aan te geven a.h.v. extra middelen die PS hiervoor over
heeft.
Tweede termijn
-3-
De voorzitter verzoekt om inbreng m.b.t. de vragen of het voorstel rijp is voor besluitvorming in PS, hoe het
inhoudelijk advies luidt, en welke punten in de MvA moeten worden opgenomen.
CDA (hr. Roomer): op basis van beantwoording vragen door college behandeling in PS; geen uitstel
besluitvorming gewenst. Standpuntbepaling o.b.v. MvA en fractieberaad; definitief standpunt volgt in PS.
PvdA (hr. Hofste): voorstel niet rijp voor besluitvorming; optie intensivering (ad. € 0,4 mln. per jaar) i.r.t.
te bereiken doelen onvoldoende. Fractie ziet graag tussenmodel als scenario in MvA tegemoet.
VVD (hr. Van Lopik): voorstel rijp voor besluitvorming; geen vertraging gewenst. Punten voor de MvA zijn
o.a. geo-energie en restwarmte.
SP (hr. Schouten): voorstel rijp voor besluitvorming; betekent overigens geen ‘ja’. Noodzaak van extra fte’s
afgezet tegen algemene discussie over extra fte’s is niet beantwoord. Doelstellingen 2000 aanhouden; hoop is
erop gericht dat in MvA in die richting wordt gestuurd.
GL (mw. Tindemans): hoop is gericht op amendementen en moties in PS. Betere onderbouwing van
financiële aspecten intensiveringsscenario en overige scenario’s in MvA opnemen.
D66 (hr. Van Nistelrooij): slecht voorstel, overdoen, niet rijp voor besluitvorming. T.a.v. Energie 2050 is
geen meningsvorming mogelijk omdat hij van gedeputeerde niets anders heeft gehoord dan in voorstel staat.
LPF (hr. Leunisse): voorstel rijp voor besluitvorming in PS.
CU-SGP (hr. Van Groos): gat tussen scenario 2 en 3 dermate groot dat geen sprake kan zijn van goede
voorbereiding PS; er ligt een onmogelijke opgave. Prioriteit aan koude-warmteopslag. Energie 2050:
uitvoeringszaak, aan GS overlaten.
LB/BOF (mw. Jetten) ziet in MvA met belangstelling tegemoet hoe oorspronkelijke doelstelling zoveel als
mogelijk behaald kunnen worden.
De voorzitter concludeert dat de Commissie in meerderheid oordeelt dat het voorstel voldoende rijp is voor
doorgeleiding naar PS voor behandeling op 4 maart 2005. Vanuit inhoudelijk oogpunt bezien is geen sprake
van een meerderheid die zich uitspreekt voor of tegen het voorstel, danwel het college verzoekt het voorstel
terug te nemen. De Commissie heeft het college van GS om een MvA gevraagd, waarin nadere aandacht dient
te worden geschonken aan de volgende aspecten:
 het inbouwen van evaluatiemomenten die tussentijdse bijsturing mogelijk maken;
 de mogelijkheid van uitbreiding van de regionale samenwerking met de waterschappen, gelet op
kansrijke ontwikkeling van koude-warmteopslag;
 extra aandacht voor het onderdeel duurzame energie in het kader van het aanbestedingsbestek voor de
nieuwe OV-concessies;
 de opname van een extra scenario tussen de scenario’s ‘intensivering’ en ‘vasthouden aan oorspronkelijke
doelstellingen uit 2000’;
 de opname van een betere financiële onderbouwing van de onder 4. bedoelde scenario’s, in het bijzonder
het scenario ‘vasthouden aan oorspronkelijke doelstellingen uit 2000’;
 aandacht voor de volgende alternatieven: geo-energie, restwarmte, warmtekrachtkoppeling, alternatieve
brandstoffen, koude-warmteopslag, inzet van waterstofgas.
Het college van GS heeft deze MvA toegezegd.
5 Stukken ter bespreking
5.1 Gespreksnotitie Evaluatie ROM’s/BOM
CDA (hr. Swinkels): wat betreft slagkracht BOM eens met GS dat landsdelige samenwerking i.k.v. verhoging
slagkracht niet de voorkeur heeft gelet op mogelijk identiteitsverlies voor Brabant, tenzij deze samenwerking
spoort met uitgangspunten van recent verschenen Rijksnota’s . Dit geldt ook voor eurregionale
samenwerking. Eerder pleidooi CDA voor betere afstemming ter voorkoming van overlapping krijgt bijval:
bereiken door betrekken van relevante Brabantse partijen zoals REDE en REWIN. Hoe worden regio’s erbij
betrokken zonder eigen ontwikkelingsmaatschappij? Pleidooi om ook B5 te betrekken i.k.v. quick-scan voor
ontwikkeling visie op wenselijke inrichting van economische ondersteuningsstructuur, gelet op expertise B5
inzake stedelijk/regionaal sociaal-economisch ontwikkelingsbeleid. Steun voor onderzoek EZ naar eigen
regionale ondersteunings-structuur; uitkomsten koppelen aan uitkomsten eigen quick-scan. Fractie ziet
nieuwe beleidslijn t.a.v. ROM’s graag ter info in commissie verschijnen, m.n. wat betreft de meetbare
prestatie-indicatoren.
PvdA (hr. Stalknecht): rol BOM is reeds besproken i.k.v. voorstel m.b.t. Agro & Co. Suggestie tot
aansluiting REDE en REWIN zinvol. Gaat goede richting in ondanks vaagheden in notitie.
VVD (hr. Oosterveer): BOM prima organisatie vergeleken met andere ROM’s. Kleine personele omvang en
kleine slagkracht: vergroten; inhoudelijk met elkaar bediscussiëren hoe te realiseren. Betere afstemming
-4-
EZ/provincie: m.n. in kader van onderzoek gericht op andere ROM’s.
GL (mw. Tindemans) bepleit transparantie i.k.v. inzet financiële i.r.t. slagkracht organisatie. Samenwerking
met REDE en REWIN: uit oogpunt van efficiency bezien.
CU-SGP (hr. Van Groos): is constatering dat personele en financiële omvang te klein is verklaring voor
afgelopen periode waarin BOM in zwaar weer verkeerde? Positief t.a.v. suggestie voor samenwerking met
REDE en REWIN.
LB/BOF (mw. Jetten): sprake van teveel boekhouders i.p.v. mensen die innovatie nastreven. Prima suggestie
om lappendeken in Brabant te bezien; niets dubbel doen en samenwerking nastreven.
Gedeputeerde Hoes constateert dat de commissie in meerderheid trots is op de BOM, als prima partner
tussen privaat bedrijfsleven en publieke partners. De opmerking over boekhouders herkent hij niet. De BOM
heeft in zwaar weer verkeerd als gevolg van o.a. de beleggingenportefeuille i.r.t. diepgang van de economie.
De provincie participeert voor 35% in de BOM en maakt -in relatie tot andere provincies- ook gebruik van
deze stevige positie. B5 zijn medeopdrachtgever voor lopende onderzoeken, bijv. ontwikkeling van visie op
de regionale economische ondersteunings-structuur. In maart volgt uitsluitsel en wordt de commissie
geïnformeerd. Wat betreft slagkracht BOM geen sprake van ineffectief bestede middelen.
5.2 Actieprogramma Innovatie
Hr. Daalder maakt op persoonlijke titel gebruik van het inspreekrecht van toehoorders; zijn inbreng -die op
betrekking heeft op de agendapunten 5.3 en 5.4- is als bijlage 3 bij dit verslag gevoegd.
De voorzitter vraagt gedeputeerde Hoes om uitleg waarom het Actieprogramma Innovatie reeds is verzonden
met begeleidend GS-memo, zonder in te gaan op het traject richting statencommissie en PS. Is nog steeds
sprake van een oriënterende fase richting PS?
Gedeputeerde Hoes: het voorstel komt terug in deze commissie als statenvoorstel, mede op basis van externe
adviezen. Input vandaag dient voor 2e versie die naar PS gaat. Hij biedt excuses aan voor het feit dat het GSmemo wat betreft verdere procedure na GS niet compleet is.
CDA (hr. Swinkels): versterking Brabant als innovatieve topregio is prima uitgangspunt; steun voor krachtig
innovatiebeleid. Weinig gelezen over prioriteiten van het landelijk actieve innovatiebeleid. Industrie en
daaraan gelieerde dienstverlening zijn centraal gesteld. Gelet op lastige positie waarin Brabantse industrie
verkeert en feit dat transitie naar meer kennisgeoriënteerde economie lastige opgave blijkt, vallen veel
mensen buiten de boot en dient zich vraag aan of nieuwe economie wel in staat is uitstoot van meer
traditionele industrie op te vangen. Kennisindustrie vraagt niet vallen technostarters maar ook om
technowerkers. Technisch beroepsonderwijs en promotie daarvan zal centraal moeten komen staan; in
praktijk is sprake van gebrek aan technisch geschoolde mensen. Steun voor opvatting dat goed technisch
vraaggericht beroepsonderwijs onderdeel is van een goed innovatieklimaat; hoe dit concreet aan te pakken?
Gemist: al lopende uitvoering actieprogramma via programma Horizon en definiëring van door Rijk
aangewezen sleutelgebieden; sprake van nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en
bedrijfsleven. Sprake van te weinig focus: nota erg breedvoerig; zijn alle actiepunten te behappen?
Aanjaagfunctie richting initiatief-nemers en uitvoerende partijen in initiatiefase en faciliterende rol bij
uitvoering van cruciaal belang. Provincie schepper van randvoorwaarden en (mede) aanjager; bedrijfsleven
zélf geeft inhoud aan innovatiekracht. Gemist wordt relatie met sociaal-cultureel veld met een primaire rol
van provincie; ook begrip duurzaamheid is onderbelicht hoewel dit onderdeel is van solide en
toekomstgericht innovatiebeleid. Wat verandert er als inzet beperkt blijft tot reguliere middelen? Essentie
van vernieuwing m.n. gelegen in extra investeringsimpuls via additioneel budget. Geen sprake van statisch
programma: ruimte openhouden voor ondersteuning van externe initiatieven. Actieprogramma tegen licht
houden m.n. wat betreft rol provincie en betere focus op inzet van middelen. Centraal staat vraag hoe
provincie gaat inspelen op wat in div. regio’s al plaatsvindt aan waardevolle initiatieven. Wanneer is advies
van SEOB beschikbaar?
PvdA (hr. Hofste): creatieve benadering moet basis zijn van nota; provincie verzoekt partners om innovatie
en moet dus zelf voorbeeld geven met nieuwe visies, aansluitend bij doelstellingen zoals cultuur en
duurzaamheid. Nota m.n. gericht op MKB en starters; pleidooi voor meer specifiekere en meer
gedifferentieerde ondersteuning per tak. Variëteit en diversiteit dient ook te gelden voor processen; zorgen
voor systeem om variëteit in stand te houden waarbij alle initiatieven op waarde worden geschat en juist
worden ondersteund. Scharnierfunctie en samenwerking met andere regio’s: wat zijn gevolgen voor Brabant?
Kritiek op businessschools: pleidooi voor ondernemers-opleiding die aansluit bij ondernemers in onze cultuur
en structuur; vergt breed onderzoek. Breder kijken naar omgeving, bijv. Noors model voor Erkennen van
-5-
Verworven Competenties, d.w.z. erkennen van praktisch opgedane competenties zodat snelle
vervolgopleiding mogelijk is; fractie wenst contact tussen provincie en sociale partners om provinciale
mogelijkheden hiertoe te bezien. Gewenst is specifiekere invulling van functies van fundamenteel onderzoek
door universiteiten en HBO, en goede doorstroom kennis overheidsinstellingen. Pleidooi om
haalbaarheidsonderzoeken voor HBO en WO op te dragen aan universiteiten en docenten van hogescholen;
dit maakt ook afstemplatforms overbodig. Gemist: medische faculteit in Brabant incl. academisch ziekenhuis;
zou passen in cluster van medisch-technologische en farmaceutische industrieën. Is technostartersfonds
provinciale taak? Aandacht gevraagd voor toekomstige samenwerkingsprojecten in 10 nieuwe EU-lidstaten.
Veiligheid uitgangspunt voor innovatief vestigingsklimaat. Pleidooi voor extra impuls aan clusters van
bedrijven die zich bezighouden met zorg, duurzame ontwikkeling, milieuvraagstukken en leefbaarheid op
platteland. Tot besluit pleidooi voor Fonds Toptechnologie Projecten omdat bestaande subsidiemiddelen
ontoereikend zijn; hoeveel is bij benadering nodig?
VVD (mw. Buijs): aanscherping bestaande middelen prima voorstel om ook internationaal mee te doen.
Focus op grote bedrijven in Zuidoost-Brabant risicovol: zijn géén partners in financiële zin. MKB helderder
voor voetlicht brengen. R&D bij grote bedrijven criterium om innovatie te meten, maar MKB heeft hier geen
tijd voor en lobbykracht ontbreekt; bezien hoe dit in richting MKB op te pakken. Focus op MKB: bezien hoe
te ondersteunen; van belang is dat netwerken/clusters op orde zijn en dat ondernemerschap wordt
gestimuleerd. Gemist: huisvesting; technostartersbedrijf kost geld en dit leidt tot onzekerheid; m.n.
begeleide huisvesting stimuleren i.k.v. innovatie. Niet te eenzijdig richten op Zuidoost-Brabant als hightechinnovatieregio, maar juist aandacht voor ‘grijze parels’, d.w.z. MKB en starters.
GL (mw. Tindemans): aansluiting bij VVD wat betreft focus op MKB en starters. Gemist: comité van
aanbeveling duurzaamheidsinitiatieven dat duurzaamheidsagenda gaat opstellen; aandacht voor gevraagd. Ook
aandacht gevraagd voor allochtonen die onder opleidingsniveau opereren; werken aan verbetering
kwalificatiegraad beroepsbevolking moet meetbaar worden. Wat is het criterium voor ondersteuning/directe
financiering: moet meetbaar zijn.
D66 (hr. Van Nistelrooij): notitie is hier en daar erg ambitieus. Niet vergeten evenwicht te realiseren tussen
top bedrijfsleven en MKB.
LPF (hr. Leunisse): breder oppakken en over grens heen ideeën opdoen i.k.v. wisselwerking.
CU-SGP (hr. Van Groos) heeft ondanks veel nieuwe termen weinig nieuws gelezen. Opvatting van economie
en economische groei is dat groei juist problemen veroorzaakt en dus niet alles oplost.
LB/BOF (mw. Jetten): vraagtekens bij financiële middelen i.r.t. hoge ambitieniveau. Niet de competitie
aangaan met grote bedrijven en juist focus op MKB. Prima plan, zo doorgaan.
Gedeputeerde Hoes: SEOB-advies wordt 17 februari verwacht; advies van Innovatieraad ligt er al en
impliceert verzoek om financiële vertaalslag en inzet richting bedrijfsleven en kennisinstellingen. Kern van
nota is matchen van positie en verantwoordelijkheid van grote bedrijven in Brabant en het MKB. Inzet
provinciale middelen i.k.v. innovatiebeleid; UEB ontoereikend. M.b.t. ambities is waarmaken van
innovatiebeleid is mogelijk i.r.t. middelen en positie provincie. Sterke lobby voor positionering van Brabant
in rijksnota’s is succesvol geweest. Voor grote projecten waaraan EZ fors wil meebetalen wordt nu ook
beroep gedaan op provinciale financiële bijdrage. Komende 2 jaar € 30 mln. nodig, los van volgende
bestuursperiode. Er ligt rekening bij GS met discussie over wat op spel wordt gezet als we niet meebetalen.
Dit is vandaag ook in Commissie bm besproken. Komende jaren aandacht voor starters en focus op
versterking MKB, ook op topbedrijven. Vraagt forse inzet; afweging maken in fracties. Uitgebreidere
financiële onderbouwing in vervolgnota. Diversiteit nadrukkelijk onderdeel in vervolgnota; met elkaar slag
maken, vernieuwing m.n. vanuit een sociaal-culturele achtergrond. Allochtoon ondernemerschap: school
voor ondernemerschap. Comité voor duurzaamheid niet genoemd omdat duurzaamheid onderdeel is van alle
beleid. Comité is nog niet gevormd; hoop gericht op eerste installatievergadering vóór de zomer. Comité
krijgt aandacht in vervolgnota. Brainport: positie bereikt in landelijke Rijksnota’s; thans is het van belang dat
we rijksmiddelen kunnen matchen om geld niet mis te lopen. Inzet knowhow grote bedrijven t.b.v. MKB.
Huisvesting: suggestie meegenomen hier nadrukkelijk op in te gaan.
CDA (hr. Swinkels): aandacht voor Eindhoven incl. onndersteuning prima. Stad en omgeving moet echter
ook attitude hebben dit te verbreden over hele provincie, met provinciale sturing in randvoorwaardelijke zin.
PvdA (hr. Hofste): gemist reactie op suggestie inzake medische faculteit; provincie kan hierin faciliterend
optreden.
CDA (hr. Ermen): wat betreft instroom in technisch beroepsonderwijs suggereert hij rol van technocentra
op te nemen i.k.v. stimulering techniek.
GL (mw. Tindemans): in hoeverre rol als provincie spelen om MKB te steunen schoolverlaters, incl.
-6-
voortijdige uitvallers en starters erbij te betrekken?
CDA (hr. Ermen): vraag beantwoorden i.k.v. arbeidsmarktbeleid, i.a.v. gedeputeerde Luijendijk.
Gedeputeerde Hoes stelt voor gedeputeerde Luijendijk voor deze commissie uit te nodigen als de definitieve
nota voorligt. Projecten i.k.v. arbeidsmarktbeleid en techniek lopen; deze worden nadrukkelijk in de
vervolgnota meegenomen.
5.3 Uitvoeringsprogramma strategische agenda voor breedband in Brabant
CDA (hr. Van Beerendonk): beleid in nota erop richten dat wordt bereikt dat Brabant genoemd gaat worden
in sfeer van breedbandkenniscentrum, dat als speerpunten de 4 grote steden heeft.
PvdA (hr. Hofste): onderschrijving belang ICT en breedband als onderdeel daarvan. Jammer is dat middelen
voor 2003/2004 niet besteed zijn. Pleidooi om restant uit UEB te bestemmen voor breedband op
bedrijventerreinen met parkmanagement.
VVD (mw. Buijs): met bespreking van notitie aandacht gevraagd voor breedband als infrastructuur voor deze
eeuw. Heldere notitie met scherpe formuleringen. Hoofdstructuren liggen er; heldere keuze voor provinciale
rol.
CU-SGP (hr. Van Groos): reactie gewenst op suggestie inspreker wat betreft fondsvorming i.k.v.
ontwikkeling breedband.
Gedeputeerde Hoes: financiering vanuit gealloceerde UEB-middelen en @brabant-middelen is toereikend.
Sprake van 9 concrete projecten op bedrijventerreinen waarbij parkmanagement o.a. voorwaarde is. Rol
provincie gelegen in stimuleren en partijen bij elkaar brengen; provincie legt zelf geen infrastructuur aan maar
markt pakt dit zelf op als we erin slagen partijen bij elkaar te brengen. Suggestie inspreker tot fondsvorming
als garantiestelling is niet in plannen opgenomen en is niet de intentie omdat meeste projecten commercieel
gezien haalbaar zijn en fondsvorming niet nodig is.
5.4 Anticyclisch investeren
CDA (mw. Weeterings): uitgangspunt is uitgeven wat we hebben. Aandacht voor A4 is evident; dit komt
vanzelf zodra concreet voorstel voorligt.
VVD (hr. Van Lopik): bezwaar tegen term ‘anticyclisch investeren’; betekenis is niet het versneld investeren
zoals de bedoeling is, maar het regelen van investeringen op een recessiemarkt om een voorsprong op de
concurrentie te bereiken.
GL (mw. Tindemans): relevante onderwerpen zijn o.a. duurzame energie, derde perron NS-station Breda en
categorie voortijdige schoolverlaters; aandacht aan besteden, ook in financiële zin.
CU-SGP (hr. Van Groos): geen moeite met terminologie omdat toch al sprake is van koppeling aan dip in
economie. Er valt niets naar voren te halen omdat het zaken betreft die al klaarliggen.
5.5 Meerjarenprogramma Verkeer, Vervoer en Infrastructuur 2005-2009
CDA (mw. Weeterings) vraagt aandacht voor uitgereikt verslag van werkbezoek aan Japan; zij is bereid tot
beantwoording van evt. vragen. Provinciaal MIT PS 21 januari: MP tussenproduct;
zij ziet voorstel tegemoet. Extra (15) fte’s: resultaat extra capaciteit lastig afrekenbaar; idem 10 extra
planstudies. Wat is stand van zaken prioriteringssystematiek? Duurzaam Veilig (DV): ontwikkeling van
netwerkvisies; hoe zit het met OWN+? DVM erg mager verwoord. Onderhoud: resultaten extra middelen
moeten duidelijker worden.
PvdA (hr. Von Meijenfeldt) wacht realisering doelstellingen en voornemens af; graag tussentijdse info over
voortgang, bijv. wat betreft nieuwe contractvormen met gemeenten.
VVD (hr. Oosterveer): DVM oplossing voor problematiek aantasting onderliggend wegennet t.g.v. A2 bij
Eindhoven. Benieuwd naar stand van zaken realisering uitvoering; voortvarendheid is wens. GL (mw.
Tindemans): uitgangspunten DV i.v.m. problematiek N264 (Mill), m.n. aansluiting fietsverkeer.
LPF (hr. Leunisse): zorgelijk over uitvoering; bijzondere waarde aan gehecht. Achterstanden inlopen d.m.v.
extra fte’s en extra planstudies.
Gedeputeerde Janse de Jonge: focus op uitvoering en voorkomen onderuitputting. Tot uitvoering via extra
fte’s en extra planstudies; stimulering om in volgende jaren met 20% extra planstudies te komen. Intentie
voor zomer met voorstel te komen voor nieuwe systematiek/opbouw Brabants MIT; eerst oriënterend
bediscussiëren en naar verwachting eind 2005 eerste Brabants MIT i.k.v. controlefunctie PS. Visie Mobiliteit
is opgenomen in PVVP+. DV/OWN+: altijd sprake van samenhang; DV gedeeld concept met partners
waaraan wordt vastgehouden. N264: provincie legt niets op, altijd sprake van alternatieven in inspraakfase en
-7-
besluitvorming samen met betrokken gemeentebesturen.
VVD (hr. Oosterveer): DV zou volgens gemeenten onbetaalbaar zijn en hieraan zou geen invulling meer
worden gegeven; wat is invloed daarvan op planvorming?
Gedeputeerde Janse de Jonge: DV is niet veel duurder; extra investering is waardevol. Dit vergt een afweging
per situatie. DVM: nadere info volgt; ook onderwerp excursie 15 april. DVM op traject Tilburg-DongenOosterhout i.v.m. sluipverkeer. Onderhoud: opzet meenemen in volgende stap naar Brabants MIT. De
commissie wordt tussentijds geïnformeerd. Nieuwe contractvormen met gemeenten lijken aantrekkelijk;
bijv. versnelling door gemeenten zelf planstudies te laten uitvoeren.
5.6 Regionaal aanbod A4-Zuid
PvdA (hr. Von Meijenfeldt) heeft om agendering verzocht n.a.v. sterk preluderen op provinciale en regionale
bijdrage. Met name bijdrage bedrijfsleven wordt gemist terwijl juist bedrijfsleven incl. Europese Kamer van
Koophandel druk op A4 zet; bijdrage bedrijfsleven gewenst.
GL (mw. Tindemans) wenst toelichting van hr. Von Meijenfeldt over oorspronkelijke motivering van
agendering dat provincie niet in de gaten van het Rijk moet springen.
CDA (mw. Weeterings): aansluiting bij GL-fractie. Positief over notitie incl. oplossing probleem, incl.
oplossing problematiek Franseweg te Steenbergen. Wat is stand van zaken inbreng provincie Zeeland en
bestuurlijke overeenkomst?
VVD (hr. De Neve): info niet up to date. Inmiddels is in Tweede Kamer VVD-motie aangenomen met
opdracht aan minister om voor zomerreces middelen voor A4 te vinden. Resteert gat van € 27 mln.:
provincie € 20 mln. en regio € 7 mln.; heeft gedeputeerde sturende rol t.a.v. verdeelsleutel regio? Spoedige
realisering tolvrije A4 is gewenst.
D66 (hr. Van Nistelrooij): eerst rijksbijdrage bezien en pas dan evt. in financiële zijn instappen.
LB/BOF (mw. Jetten): bijdrage bedrijfsleven relevante vraag; vergelijkbaar met Zuid-Willemsvaart in
Zuidoost-Brabant. Voorstander aanleg A4; bijdrage provincie mits bijdrage bedrijfsleven.
PvdA (hr. Von Meijenfeldt) bepleit i.o.m. minister regierol provincie te bedingen t.a.v. uitvoering en
verantwoordelijkheid voor revenuen, en bijv. ook compenserende maatregelen. Wellicht bespoediging aanleg
A4 d.m.v. anticyclisch investeren. Thans voldoende argumenten om niet strak vast te houden aan
uitgangspunt dat provincie niet in gaten van Rijk moet springen.
Gedeputeerde Janse de Jonge: A4 is opgenomen in Bestuursakkoord; prioriteit aan infrastructuur. In 2004
samen met regio, bedrijfsleven, provincie Zeeland aan project getrokken; lobbycircuit richting Den Haag
(MIT). Tweede Kamer: motie aangenomen per 1 juli 2005 financiering rond te hebben incl. plan van aanpak
voor uitvoering; hier in huis zijn middelen op orde. Financiering: totaal € 240 mln., waarvan € 61 mln. uit
MIT; restant moet van Rijk komen, waarvoor suggesties aan minister zijn gedaan. Bijdrage ad. € 27 mln.
heeft prima als hefboom gefunctioneerd. Hiervan € 20 mln. provincie uit onderuitputting infrastructuur;
goedkeuring PS via Kadernota. Restant ad. € 7 mln. regio: provincie Zeeland € 1 mln., overige € 6 mln.
verdelen tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. Anticyclisch investeren kan aanleg bespoedigen; een
aantrekkelijke PPS-constructie is denkbaar. De commissie wordt geïnformeerd zodra de minister de middelen
heeft geregeld en het financiële eindbeeld helder is.
6
Rondvraag
VVD (hr. De Neve) pleit ervoor, gelet op publieke belangstelling, de vergadering van deze commissie
voortaan steeds in de statenzaal te laten plaatsvinden, incl. een korte pauze.
CDA (hr. Ermen): input op notitie die in later stadium in commissie kan wellicht efficiënter en procedureel
sneller.
7
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 17.55 uur.
De commissie voornoemd,
De secretaris,
De voorzitter,
mr J.W.L.M. Zwepink
H.G.P.F. Roozendaal, plv.
-8-
Overzicht afspraken en toezeggingen Commissie voor economie, mobiliteit en
grotestedenbeleid (bijgewerkt t/m vergadering d.d. 28 januari 2005)
Nr.
Datum cie.
Inhoud
Verantw.
3
02-04-2004
Brabantse resultaten n.a.v. ‘Lissabon-doelstellingen’ volgen en
Hoes
Voor de commissie
Stand van zaken
vergadering d.d.
verwerken in uitwerking van de startnotitie innovatie.
28-01-2005,
Opgenomen in
ter bespreking
Aktieprogram
Innovatie; is
besproken.
4
02-04-2004
Tussenrapportage s.v.z. Brabantse Innovatieraad.
Hoes
7
14-05-2004
Robel, d.w.z. goederenspoorlijn Rotterdam-België, in
Janse de
commissie bespreken.
Jonge
28-01-2005
Afgehandeld.
Commissie bm?
12
11-06-2004
Evaluatie BOM door EZ in commissie bespreken.
Hoes
28-01-2005
Afgehandeld.
15
09-07-2004
De Commissie emg vóór 1 juni 2005 of zoveel eerder als nodig
Janse de
13-05-2005
Notitie is in
mocht zijn bij wijze van evaluatie informeren over het gebruik
Jonge
voorbereiding.
van de subsidieverordening personenvervoer Noord-Brabant,
onderdeel stimulering bedrijfsvervoer.
18
17-09-2004
Commissie uitgewerkt voorstel toezenden inzake oplossingen
Janse de
28-01-2005
ter ontlasting van Brabantroute wat betreft vervoer van
Jonge
25-02-2005
gevaarlijke stoffen (ammoniak, chloor, LPG);
gelet op actualiteit commissie voor vergadering d.d.
25-02-
2005 schriftelijk informeren over stand van zaken.
19
17-09-2004
Commissie schriftelijk informeren over doorschuiven middelen
Janse de
Opnamen in OV-
10-12-2004
treintaxi in Jaarrekening 2003 naar post tariefsdifferentiatie,
Jonge
concessies n.a.v.
waarover PS niet zou geïnformeerd.
amende-ment in
PS.
20
17-09-2004
Gedachtewisseling tussen commissie en gedeputeerde over
Janse de
toezicht op waterschappen aan de hand van voorstel GS, dit in
Jonge
combinatie met bespreking van IBO-rapport
(Interdepartementaal Beleidsonderzoek bekostiging regionaal
waterbeheer).
22
17-09-2004
Gedachtewisseling tussen commissie en gedeputeerde over
Janse de
DVM vip item
28-01-2005
voortgang van DVM en de vraag of we hiermee goed bezig zijn;
Jonge
excursie cie.emg
bovendien toezegging nadere informatie over DVM in relatie
op 150405.
tot Duurzaam Veilig en OWN+.
25
08-10-2004
27
12-11-2004
Discussie over nota Mobiliteit in combinatie met nota Ruimte
Janse de
16-12-2004
Afgehandeld.
op basis van GS-voorstel.
Jonge
Evaluatie ROM’s (+ BOM) bespreken mede a.h.v.
Hoes
28-01-2005
Afgehandeld.
Griffie
28-01-2005
Afgehandeld.
BOSE: op korte termijn bovenregionale problematiek incl.
Janse de
18-03-2005
Agenderen voor
positie provincie daarin in beeld brengen en deze visie in
Jonge
begeleidende GS-notitie (zie NB hieronder).
28
10-12-2004
Notities ter kennisneming EMG-0215 (regionaal aanbod A4Zuid) en EMG-0232 (UP strat. Agenda Breedband Brabant) ter
bespreking agenderen volgende vergadering.
29
10-12-2004
vergadering van
commissie bespreken. Daarna op 25 februari 2005 concept-
180305.
reactie GS in Commissie emg bespreken.
30
32
33
10-12-2004
Consultatienota PVVP+ bespreken in Commissie emg 28
Janse de
16-12-2004
januari 2005.
Jonge
10-12-2004
In Commissie emg van 28 januari 2005 visie OV bespreken in
Janse de
combinatie met PvE OV.
Jonge
In Commissie emg evaluatie ROB bespreken.
Janse de
10-12-2004
Jonge
25-02-2005
Zie ook 32.
25-02-2005
Opgenomen in het
PVVP+.
25-02-2005
Er volgt een
notitie t.k.n.
Nr.
Datum cie.
Inhoud
Verantw.
Voor de commissie
Stand van zaken
vergadering d.d.
34
16-12-2004
PS op verzoek van mw. Jetten (LB/BOF) informeren over
Janse de
eerder door GS ingenomen standpunt inzake rekeningrijden;
Jonge
toezegging poho om dit uit te zoeken.
35
28-01-2005
MvA opstellen bij statenvoorstel 16/05, o.a. incl. nadere
Hoes
PS 04-03-2005
onderbouwing t.a.v. Energie 2050.
36
28-01-2005
Commissie informeren over resultaten van ontwikkeling van
Hoes
visie op regionale economische ondersteunings-structuur,
waarvan B5 mede-opdrachtgever zijn.
-2-
Download