1 - evert kok

advertisement
Voorbeeld toets
INFORMATICA
PTA toets Havo– 4 T43
Blok 3:







Algoritmen en programma’s
Programmeertalen
Object georiënteerde programmeertalen
Programmeren in Visual Basic.NET
Programmeren JavaLogo
Programmeren Object Pascal
Programmeren - PHP
mei 2010
Tijdsduur: 90 minuten Toegestane hulpmiddelen: geen.
Deze toets bestaat uit 20 vragen. Lever net werk in.
1.
Het volgende stukje code is een voorbeeld van:
A. Machinetaal
B. Assembleertaal
C. Hogere programmeertaal
LOAD
CMP
JNE
ADD
LOAD
2.
D0, 1234,
D0, #12
verder
D0, #1
1234, D0
Een leerling wil een stukje code schrijven voor het maximum bepalen van 3
getallen a,b en c.
Hij bedenkt de volgende code:
function Max(a,b,c)
if (a >c and a>b)
return a
else if a > b
return c
else
return b
end
a. Wat is de uitkomst van Max(3,3,1) ?
b. Wat is de uitkomst van Max(2,6,3) ?
c. Wat is de uitkomst van Max(1,1,4) ?
3. Het blijkt dat de bovenstaande code niet goed is.
Hoe moet de leerling de bovenstaande code veranderen om het wel te laten
werken?
Lees verder
1
→
4. a. Noem een voorbeeld van een object georiënteerde programmeertaal.
b. In een objectgeoriënteerde programmeertaal wordt gebruik gemaakt van
objecten is het programma zelf ook een object. Licht je antwoord toe.
5. In een programma zet ik °C om in °K middels de formule: C + 173 -> K. De echte
formule is echter (voor het geval je dit niet weet): C + 273 -> K.
Dit is een voorbeeld van een:
a.
b.
c.
syntactische fout
semantische fout
logische fout
in het programma. Licht je keuze toe!
6. Gegeven het volgende programmadeel in Pascal:
a := 5; b := 12; x := a<b;
while x do a:=a+1;
Dit programmadeel stopt
a.
b.
c.
d.
als a = b.
als a<b.
als a>b.
niet.
7. Bekijk de volgende code in Visual Basic.
Textbox1.Text=”Groen”
a. Wat is in bovenstaande code het object ?
b. Wat is in bovenstaande code de methode ?
8.
a. De volgende code is geschreven in Lazarus.
x1 := StrToFloat(s1);
Leg uit wat deze code doet.
b. Lazarus is zogenaamd open source. Wat wordt daarmee bedoeld ?
Lees verder
2
→
9. Hieronder zie je een afbeelding van de webpagina, die hoort bij een
script:
Opdracht schrijf de code van het script in PHP.
10. Geef een voorbeeld van een keuzestructuur.
11. Maak van onderstaand stukje programma een PSD Diagram.
int abs (int k)
{
int resultaat;
if (k < 0)
resultaat = -k;
else
resultaat = k;
return resultaat;
}
12. a. Van welk type is k in bovenstaand voorbeeld ?
b. Van welk type is k<0 in bovenstaand voorbeeld ?
13.
Bekijk het volgende stukje (namaak)programmacode:
i := 1
herhaal zolang i <= 10
product := 8 * i
druk af product
i := i + 1
Wat is de uitkomst van dit programma. (Wat zie je als resultaat op het scherm
verschijnen ? )
Lees verder
3
→.
14.
Bekijk het volgende programma.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
program druk_kleinste_getal (input, output);
{Programma leest vier getallen in en zoekt het kleinste getal}
var
getal1,
getal2,
getal3,
getal4,
kopie : integer;
begin
{Inlezen vier getallen}
read (getal1, getal2, getal3, getal4);
{Bepalen van het kleinste getal}
if getal1 < getal2
then kopie := getal1
else kopie := getal2;
if getal3 < kopie
then kopie := getal3;
if getal4 < kopie
then kopie := getal4;
{Afdrukken van het kleinste getal}
writeln (kopie);
end.
Stel de volgende getallen worden ingelezen: 5, 7, 4, 6
Welke waarden hebben de variabelen na uitvoering van regel 19?
Getal1
Getal2
Getal3
Getal4
Kopie
R.14 5
7
4
6
0
R.20
15.
Welke waarden hebben de variabelen in bovenstaand voorbeeld in regel 27 ?
R.27
Getal1
________
Getal2
_______
Getal3
______
Getal4
________
Kopie
_______
Lees verder
4
→.
De vragen 16 t/m 20 gaan over vis ual basic.net 2003
Bekijk de volgende code in VisualBasic.Net 2003.
Dim X,Y,Z as integer
Dim aap,noot , mies as string
X=1
Y=2
Z=X + Y
aap=”appel”
noot = 5
mies =”5”
Text1.text =mies
Text2.text=mies + aap
Text3.text =Text1.text
16.
Van welk type is Z ?
A. Sting
B. Boolean
C. Integer
D. Double
17.
In welke regel komt er een foutmelding?
A. aap=”appel”
B. noot = 5
C. mies =”5”
D. Text1.text =Cstr(Z)
18.
Schrijf een stukje code in visual basic.
Command1 is een commandbutton.
Textbox1 is een textveld
Textbox2 is een textveld
Als er op de commandbutton wordt geklikt verhuist de tekst van Textbox1 naar
Textbox2 en wordt Textbox leeg gemaakt. Schrijf de code.
Command1_click()
………………..
End Sub
19. Van welk type variabele is in visualbasic.net een kommagetal.
20. Iemand wil in visualbasic een kleur laten kiezen. Hij wil laten kiezen tussen de
kleuren geel, blauw en oranje. Hij wil slechts 1 object gebruiken. Welk object,
geef de naam is hiervoor geschikt om uit de toolbox te kiezen ?
5
Einde
Opgaven ook inleveren !
6
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards