PowerPoint-presentatie

advertisement
De eerste lijn een keten van zorg,
preventie en participatie
PH Forum 28 september 2009
Marc Roosenboom, LVG
LVG
Brancheorganisatie
-
ROS
Gezondheidscentra
Samenwerkingsverbanden
Zorggroepen
Belangenbehartiging, CAO, scholing, lobby,
agendering, kennisuitwisseling en inspiratie
Samenwerken: “Iets inleveren om er samen beter
van te worden”
Landelijke ontwikkelingen
• Er zijn (steeds) meer mensen met chronische
aandoeningen
• De zorg voor deze groep kan beter door een
programmatische aanpak
• Die programmatische aanpak wordt maatschappelijk
gevalideerd door vastlegging in een zorgstandaard
• Zo’n standaard gaat over goede curatieve zorg, maar
ook over preventie, vroegopsporing en
zelfmanagement
• Het hoofdaccent van de zorg voor mensen met een
chronisch ziekte ligt in de eerste lijn
Landelijke ontwikkelingen
• Accenten algemeen VWS-beleid:
– Versterking ‘voorkant’ van zorg: preventie, zelfmanagement,
eerstelijn, wijkgericht, substitutie
– Rationalisering chronische zorgprogramma’s, incl.
functionele bekostiging
– Versterking prestatiesturing en competitie, ook in de 1e lijn
– Volgende stap? Gebieds/populatie gerichte integratie.
• VWS/ZONmw-programma: Op één lijn
• VWS-project Lokaal-Centraal
• Zeer snelle opkomst van eerstelijnszorgbedrijven
i.v.m. ketenzorg en functionele bekostiging!!
Maar ook:
•
•
•
•
•
•
Huisartsenposten
Prenatale Screeningscentra
Geboortehuizen
Netwerken van eerstelijnzorgverleners
Zorggroepen van fysiotherapeuten
….
Hoe verder?
Wat hebben deze (eerstelijn)zorgbedrijven nodig?
Eerstelijns stuur- en beleidsinformatie
gericht op
zorg voor doelgroepen en/of (wijk)populaties
Hoe verder?
Op lokaal niveau (buurt/wijk/dorp) moeten
we overeenstemming bereiken tussen
gemeenten, verzekeraar,
patiënten/burgers en
(eerstelijn)zorgbedrijven over
zorg, preventie,participatie doelen
Hoe verder?
• Versterking van rol gemeenten t.a.v. preventie en
gezondheidsbeleid incl IGZ-monitoring
• Ontwikkeling ‘wijkmonitoren’ (ism GGD’en) in kader
van ‘De gezonde wijk’.
• RIVM: doorontwikkeling naar lokale VTV’s
• NIVEL: VAAM II naar III; meer toekomstgericht; meer
lokaal?
• …..
Hoe verder?
=> Wat doen ROS’en ?
=> Wat doen zorggroepen en gezondheidscentra ?
Ontwikkelingen ROS’en
1.
Ontwikkeling van informatiefunctie decentrale
ROS’en: CRM’s, Sociale kaarten, wijkscan, e.a.
(2005~2009) + ervaringen opdoen
1. Vereenvoudiging informatievergaring: één
mutatiemoment per zorgverlener per jaar!
2. Data beschikbaar op postcode niveau!
2.
Aansluiting informatiefunctie ROS’en op VWStraject lokaal-centraal, ZONmw- 1e lijn, contacten
NIVEL, RIVM, GGDnl CBS e.a. => 16 april 2009
Doelen ROS’en
1.
Landelijk projectplan voor verdere ontwikkeling
ROS-informatiefunctie t.b.v. eerstelijns stuur- en
beleids-informatie
2.
Landelijk deelprojectplan voor verdere ontwikkeling
van de regionale (ROS-)wijkscan eerstelijn en de
actieve toepassing
3.
Bespreekvoorstel ROS-directieoverleg 14 okt 2009.
Inclusief oriëntatie op financieringsbehoeften en –
mogelijkheden
Ontwikkelingen
(eerstlijns)zorgbedrijven
1. Van lijnen => zorgprogramma’s
2. Informatisering op orde krijgen
1. Van lijnen => zorgprogramma’s
Wetenschappelijke
Zorg
programma
Resultaten +
maatschappelijke
wensen
Polderen
Ondernemen
Contracteren
Zorgstandaard
Operationaliser
en
Wensen patiënten
en zorgverzekeraars
Valideren
richtlijnen
Doen
3. Informatisering op orde krijgen
1. Sturen op basis van resultaten
2. Prestatie bekostiging
3. Maatschappelijke verantwoording
 Vraagstukken die onze HIS/KIS’en nu niet
aankunnen
 Nu “vendor lock-in” ”open source”
strategie
Informatiemodel
Consument
Keuze
informatie
Eerstelijnszorgbedrijf
ELZ
Benchmark
Eerstelijns benchmark
Verantwoordelijkheid sector
samen ZN en NPCF
Kiesbeter / NPCF
Zorg
verzekeraars
Indicatoren
Voor contractering
ZiZo
ZiZo
Benchmark
(rijksverantwoordelijkheid)
Bedrijfsinformatiesysteem
Klantenervaringen
Info zorgverzekeraars,
Beroepsspecifieke
TTP
(bijv. NHG, KNGF, KNMP, etc)
HIS
Fysio
Apotheek
FSK/doorverwijs, etc.
Web based
Epd/zelfmanagement
Tools voor
patiënten
Maatschappelijk opgaven
•
•
•
•
•
Betaalbaarheid
Arbeidsmarkt
Wensen en service
Meer zorg per €
Gezondheid als een van de dragers voor een vitale
samenleving zien
• …..
De LVG werkt er (samen met u) aan!
Download