Gemeente Kruishoutem

advertisement
GEMEENTE
KRUISHOUTEM
LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD
DD. 14 JULI 2008 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN
(Artikel 252, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005)
AGENDA
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren notulen van de vorige vergadering.
Goedgekeurd.
2. Lokale politie : bestendig aanvullend politiereglement op het verkeer betreffende parkeerverbod in de
Nokeredorpstraat t.h.v. huisnummer 28 – Wijziging.
De gemeenteraad heeft in zitting van 14 februari 2000 een politiereglement goedgekeurd dat een
parkeerverbod voorziet in de Nokeredorpstraat thv huisnummer 28 elke dag van 13.00 u tot 14.00 u.
Dit parkeerverbod werd uitgevaardigd omdat de aangelande, na de dagelijkse markten, met zijn
winkelwagen-oplegger, zijn garage moet kunnen binnenrijden en er geregeld auto’s staan geparkeerd
rechtover de garage waardoor het binnenrijden wordt bemoeilijkt.
Door de recente vestiging van een nieuwe inrichting rechtover de garage, waar in het weekend vaak
wagens geparkeerd staan tot ’s morgens, heeft betrokkene eveneens problemen bij het uitrijden met de
grote marktwagen waneer hij vroeg naar de markt wil vertrekken.
Daarom stelt de lokale politie voor om het bestaande politiereglement aan te passen en een
parkeerverbod te voorzien in de Nokeredorpstraat thv huisnummer 28 elke dag van 06.00 u tot 07.00 u en
van 13.00 u tot 14.00 u.
BESLISSING
Het politiereglement betreffende het opleggen van parkeerverbod in de Nokeredorpstraat t.h.v.
huisnummer 28, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 februari 2000, wordt opgeheven
en vervangen door onderstaand politiereglement.
Parkeerverbod in de Nokeredorpstraat t.h.v. huisnummer 28, elke dag van 06.00 u tot 07.00 u en van
13.00 u tot 14.00 u.
3. Aankoop gietasfaltsmeltketel op aanhangwaten : goedkeuren bestek, lastvoorwaarden en
gunningswijze.
De gemeentelijke technische dienst beschikt over een gietasfaltsmeltketel die defect is en niet meer kan
worden hersteld.
Gelet op het uitgestrekte wegennet van de gemeente en het feit dat de technische dienst regelmatig
dient over te gaan tot het herstellen van putten in het wegdek, is het voor de dienst noodzakelijk over
een dergelijk toestel te kunnen beschikken.
Daarom wordt voorgesteld om over te gaan tot de aankoop van een gietasfaltsmeltketel op
aanhangwagen. De kostprijs wordt geraamd op 27.500 EUR excl. BTW.
BESLISSING
Het bestek en de kostenraming voor de aankoop van een gietasfaltsmeltketel op aanhangwagen wordt
goedgekeurd.
De opdracht zal worden gegund bij wijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
4. Mobiliteitsconvenant : afsluiten van een koepelmodule 45017/1B/1b betreffende de bijsturing van het
gemeentelijk mobiliteitsplan.
Het mobiliteitsconvenant legt globaal de afspraken vast tussen de Vlaamse overheid, de gemeente, de
provincie en de Vlaamse Vervoersmaatschappij omtrent een duurzame mobiliteit, een verhoogde
verkeersveiligheid en het verbeteren van de verkeersleefbaarheid.
Medio 2007 werd door de Vlaamse overheid aan de gemeentebesturen gevraagd om het
goedgekeurde mobiliteitsplan te evalueren via de zogenaamde “sneltoets”.
Hierbij heeft het gemeentebestuur geopteerd voor de uitwerking van “spoor 2”, zijnde een verbreding
en/of verdieping van het mobiliteitsplan.
De uitvoering van deze sneltoets, goedgekeurd door de gemeentelijke begeleidingscommissie eind
2007, werd inmiddels gunstig geadviseerd door de Provinciale Auditcommissie.
Ten gevolge hiervan kan het gemeentebestuur overgaan tot de opmaak van een verbredings/verdiepingsnota, waar per thema wordt nagegaan wat precies dient te worden verbreed en / of
verdiept.
Nadien kan worden overgegaan tot de uitwerking van de verschillende thema’s.
Teneinde beroep te kunnen doen op de subsidies van het Vlaams gewest voor de kosten van bijsturing
van het gemeentelijk mobiliteitsplan, dient de gemeente over te gaan tot de ondertekening van
module 1. Ten gevolge hiervan verbindt het Vlaams gewest er zich toe 2/3 van de gemaakte kosten,
met een maximum van 30.000 EUR, te financieren.
BESLISSING
Het gemeentebestuur beslist over te gaan tot het afsluiten van de koepelmodule 45017/1 B met module
1 betreffende de subsidiëring van de verbreding / verdieping van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
5. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Stokstorm” – advies m.b.t. ontwerp.
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wenst over te gaan tot de opmaak van een provinciaal RUP
Stokstorm voor de ontwikkeling van een glastuinbouwgebied van bovenlokaal belang op de grens van
de gemeenten Deinze, Kruishoutem en nabij de grens met de gemeenten Nazareth en Zulte.
Het ontwerp van PRUP Stokstorm, bestaande uit een toelichtingsnota, grafisch plan en bijhorende
stedenbouwkundige voorschriften, werd door de provincieraad voorlopig vastgesteld op 16 april 2008
en wordt thans door het provinciebestuur onderworpen aan een openbaar onderzoek van 9 juni tot 7
augustus.
In het kader van dit openbaar onderzoek dient het gemeentebestuur zijn advies te formuleren.
Omtrent het voorontwerp van PRUP Stokstorm werd door de GECORO in zitting van 8 mei 2007
geoordeeld dat het voorontwerp van PRUP te weinig doordacht is opgemaakt. De GECORO
adviseerde het voorontwerp gunstig doch mits een aantal opmerkingen.
BESLISSING
Gunstig advies mits inachtname van de reeds vroeger geformuleerde voorwaarden, met name :
het realiseren van een ononderbroken winterhard groenscherm langsheen de Karreweg met een
minimumbreedte van 10 meter;
een ontsluiting van het gebied naar het knooppunt N 35 – E 17 via de Karreweg is niet
aangewezen. In geen geval kan de aan- en afvoer van produkten gebeuren via de bebouwde
kom waar de Karreweg op uitkomt;
een efficiënt ruimtegebruik door het herbekijken en optimaliseren van de begrenzing van het RUP
en de kavelindeling;
de voorgestelde hoogte van de gebouwen (10 m) mag zeker niet worden overschreden.
6. Aanleg van een fietspad en herinrichting van de schoolomgeving ‘De Keimolen’ langsheen de
Olsensesteenweg – diverse grondinnemingen : goedkeuren van de aankoopakten.
Goedkeuren van de akte van pachtverbreking met regeling van de vergoeding mbt grondinneming nr.
11.
De gemeenteraad heeft in zitting van 10 maart 2003 besloten om over te gaan tot de aanleg van een
fietspad en de herinrichting van de schoolomgeving ‘De Keimolen’ langsheen de Olsensesteenweg en
tot het opstellen van een ontwerp met bijhorend onteigeningsplan.
Om deze wegeniswerken te kunnen realiseren, dient het gemeentebestuur over te gaan tot de
inneming in volle eigendom van een strook grond.
Op 17 december 2007 heeft de gemeenteraad het definitief onteigeningsplan hieromtrent aanvaard.
Het Tweede Aankoopcomité werd belast met de schatting van de waarde van de grondinnemingen,
het bepalen van de onteigeningsvergoedingen en het verlijden van de akten.
Volgend akten houdende de grondverwerving / pachtverbreking werden inmiddels door de bevoegde
Commissaris van het Tweede Aankoopcomité verleden, onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad :
Inneming 10, met een oppervlakte van 23,67 m², voor de prijs van 200 EUR;
Inneming 11, met een oppervlakte van 205,02 m², voor de prijs van 830 EUR;
Inneming 12 & 13, met een oppervlakte van resp. 816,98 en 54,24 m² voor de prijs van 7.000 EUR;
Inneming 15, met een oppervlakte van 61,88 m², voor de prijs van 290 EUR;
Inneming 18, met een oppervlakte van 777,32 m², voor de prijs van 38.500 EUR;
Inneming 30, met een oppervlakte van 26,31 m² voor de prijs van 5.000 EUR;
Inneming 32, met een oppervlakte van 95,63 m², voor de prijs van 17.100 EUR.
Pachtverbreking mbt de grondinneming 11 voor de prijs van 700 EUR.
BESLISSING
De akten houdende de minnelijke aankoop van voormelde grondinnemingen en de akte houdende de
pachtverbreking omtrent grondinneming 11 worden goedgekeurd.
7. Onderwijs : goedkeuring van de huurovereenkomst voor het gebruik van 2 klaslokalen in de
voormalige gemeenteschool, Waregemsesteenweg 22, T.G.
Het Vrij Landelijk Instituut Oudenaarde (VLIO), gevestigd in de Hoogstraat 20 te 9700 Oudenaarde, wenst
een kleine campus in te richten te Kruishoutem ten behoeve van de opleiding sportwetenschappen.
Hieromtrent wordt een overeenkomst afgesloten tussen de VZW Sportdienst Kruishoutem, de VZW Sportec
en het VLIO betreffende het gebruik van de sporthal en omliggende sportaccommodatie gelegen op
het domein Kerkakkers.
Voor de niet-sportgebonden lessen wenst deze onderwijsinstelling over te gaan tot het huren van 2
klaslokalen in de voormalige gemeenteschool, Waregemsesteenweg 22.
Er wordt geen exclusief gebruiksrecht toegekend aan het VLIO. Deze klaslokalen worden buiten de
schooluren ook verder gebruikt ten behoeve van het plaatselijk kunstonderwijs en blijven ook verder ter
beschikking van het gemeentebestuur (n.a.v. verenigingsleven, verkiezingen, rampen, …).
Met het oog op het bepalen van een objectieve huurprijs, werd de heer ontvanger van het kantoor der
registratie verzocht een schattingsverslag op te stellen betreffende de huurwaarde van de lokalen.
De maandelijkse huurwaarde van de ter beschikking te stellen lokalen werd geschat op 100 EUR.
BESLISSING
De huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur Kruishoutem en het Vrij Landelijk Instituut
Oudenaarde betreffende het gebruik voor onderwijsdoeleinden van 2 klaslokalen in de voormalige
gemeenteschool, gelegen Waregemsesteenweg 22, T.G. wordt goedgekeurd.
De huurovereenkomst zal worden aangegaan voor een termijn van 5 jaar, ingaande op 1 september
2008.
De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen de maandelijkse huurprijs van 100 EUR.
Het beëindigen van de overeenkomst tussen de VZW Sportdienst Kruishoutem, de VZW Sportec en het Vrij
Landelijk Instituut Oudenaarde betreffende het gebruik van de gemeentelijke sporthal en omliggende
sportaccommodatie gelegen op het domein Kerkakkers (Woestijnestraat 13 en Warandestraat z.n.) heeft
van rechtswege de beëindiging van deze huurovereenkomst tot gevolg.
8. Gemeenterekening 2007 : vaststellen.
Overeenkomstig artikel 174, § 2 van het gemeentedecreet werd het ontwerp van jaarrekening ten
minste 14 dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken, aan ieder lid van de
gemeenteraad bezorgd.
9. Budgetwijziging : beleidsnota – begrotingswijziging.
In het kader van de invoering van het gemeentedecreet omvat het budget / de budgettenwijziging een
beleidsnota/verklarende nota en een financiële nota.
De beleidsnota (die de beleidsdoelstellingen 2008 omvat) is niet gebonden aan een verplicht model.
Daarom werd, in overgangsfase en in afwachting van de opmaak van het algemeen
beleidsprogramma, geopteerd om deze op te stellen op basis van de voormalige “memorie van
toelichting”.
De financiële nota omvat de eigenlijke “begrotingswijziging nr. 1 en 2/2008”.
10. Goedkeuring van het gemeentelijk subsidiereglement voor sportverenigingen.
In het gemeentelijk sportbeleidsplan 2008 – 2013 staat o.m. de doelstelling dat de werking van de
sportverenigingen financieel ondersteund worden op basis van een subsidiereglement.
Op grond van dit reglement worden de door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde middelen
doelgericht besteed. De Vlaamse regering investeert jaarlijks 1,5 EUR per inwoner in het gemeentelijk
sportbeleid. De gemeente dient jaarlijks zelf ook 0,75 EUR per inwoner bij te leggen. De totale investering
bedraagt bijgevolg jaarlijks ongeveer 18.340 EUR. 65 % hiervan, zijnde ongeveer 12.000 EUR, wordt via
het subsidiereglement besteed aan clubs en verenigingen.
Het subsidiereglement bestaat uit 2 delen : enerzijds het toekennen van een werkingssubsidie aan
erkende sportverenigingen en anderzijds het toekennen van subsidies voor de terugbetaling van
trainerscursussen en – bijscholingen.
De werkingssubsidie wordt toegekend op grond van de voorwaarden bepaald in het reglement en
worden berekend via een puntensysteem, waarbij de punten worden toegekend op grond van een
aantal parameters, met name : het ledenaantal, het aantal georganiseerde trainingsuren, de technischsportieve begeleiding (door gediplomeerde begeleiders / niet gediplomeerde begeleiders), de kosten
voor huur en gebruik van infrastructuur, het bijwonen van de algemene vergadering van de
sportadviesraad en de aard van de sportvereniging (recreatief, competitie, competitie met actieve
jeugdwerking).
Teneinde de sportclubs aan te moedigen om zoveel mogelijk te werken met gediplomeerde trainers en
begeleiders en om de kwaliteit van de jeugdsportopleiding in Kruishoutem op een hoger niveau te
brengen, wil het subsidiereglement ook de opleiding van trainers en begeleiders stimuleren.
Daarom voorziet het subsidiereglement in de terugbetaling van de opleidingskosten voor het volgen van
trainerscursussen die door Bloso erkend zijn. De maximale jaarlijkse terugbetaling bedraagt 100 EUR per
persoon en 400 EUR per club.
BESLISSING
Het gemeentelijk subsidiereglement voor de sportverenigingen wordt goedgekeurd.
Kruishoutem, 15 juli 2008
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
Kris NACHTERGAELE.
Paul TANT.
Download