bijeenkomst4

advertisement
Kijk op leerlingen en leren
Bijeenkomst 4
De black box
geopend…
Vorige week: behaviorisme
Twee stromingen
Klassieke conditionering Operante conditionering
(Amerika: Skinner)
(Europa: Pavlov)
Ontdekking stimulus
Respons keten
Gedrag uitlokken door
een reactie op dit
gedrag
Kritiek
• Belonen kan leiden tot verwennen en
afhankelijkheid (extrinsieke motivatie)
• Straffen kan demotiverend werken
• Intentie/motivatie is wel degelijk belangrijk
• Aan context en belevingsaspecten wordt
geen recht gedaan.
• Geen aandacht voor informatieverwerking
in de hersenen – black box
• Reductionistische mensvisie
Cognitie
- Hoe verwerven mensen
kennis
- Hoe ordenen mensen
informatie
- Hoe gebruiken mensen
kennis in hun gedrag
Cognitivisme
• Hoe werken de zintuigen – aandacht.
• Hoe onthouden mensen dingen het beste
• Hoe structureren mensen het beste
informatie?
• Hoe lossen mensen problemen op?
• Motivatie
Information-processing theory
Opvattingen over instructie
• Domein-analyse, domein is op te delen in
kleine hapklare brokken
• Kennis brengen we eerst eenvoudig en
daarna is er een toenemende complexiteit
mogelijk
Direct instructie
•
•
•
•
aandacht pakken,
demonstreren/uitleggen,
zelfstandig inoefenen,
feedback en afsluiten
Ontwikkelingspsychologie
Belangrijke onderzoeker Europa: Piaget
Cognitieve ontwikkeling volgens
Piaget
• Vaste fasen die niet te
versnellen zijn
• In interactie met de
fysieke wereld
Kritiek
• Laboratoriumsituaties
• Té goed gestructureerde taken
• Daardoor weinig transfer naar nieuwe
situaties
• Erg docent gestuurd
• Daardoor niet leren zelf leren te sturen
• Zowel behaviorisme als cognitivisme gaan
uit van logisch positivistische
uitgangspunten – kennis is vaststaand
Reactie van Vygotsky
Grondlegger handelingspsychologie,
constructivisme
Ontwikkeling is te stimuleren met name door
de interactie met de sociale wereld
Download