Factsheet NUZO

advertisement
Factsheet NUZO
November 2014
Start
In 2008 heeft het UMC Utrecht, in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg, het
initiatief genomen in het opzetten en door ontwikkelen van een regionaal ouderennetwerk,
het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen ofwel NUZO.
Doel, thema’s en visie NUZO
Doel van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen is de samenhang in welzijn, wonen en zorg
voor kwetsbare ouderen in de brede Utrechtse regio te verbeteren. De NUZO visie die
hieraan ten grondslag ligt is het stimuleren en bevorderen van kwaliteit van leven van
kwetsbare ouderen in de brede regio Utrecht. Belangrijk vertrekpunt hierbij is de behoefte
van de oudere zelf. De stem van de ouderen is leidend.
In eigen woorden van de partners: het NUZO brengt de ouderenzorg in de Utrechtse regio in
beweging. Het netwerk opereert op het snijvlak van de verschillende domeinen zorg, welzijn
en wonen, en de meerwaarde is zichbaar bij zowel professionals als ouderen. De drie
kernthema’s waar het NUZO zich op richt zijn:
a. Zelfredzaamheid, b. Integrale zorg en c. Preventie.
Bereikte resultaten NUZO
Het NUZO is vanaf de start in 2008 succesvol uitgegroeid tot een regionaal netwerk voor
Ouderenzorg, waarin ongeveer 50 partners met elkaar ambities delen en implementatie van
innovatieve concepten in de ouderenzorg vormgeven. Waarbij het netwerk het middel is om
te verbinden, met elkaar kennis te delen en te verspreiden. Kortom een podium voor
zorginnovatie en zorgverbetering voor ouderen in de regio. En een fraai voorbeeld van
regionale samenwerking tussen een grote diversiteit aan partners, niet alleen eerste- en
tweedelijns partners uit de zorg maar een breed spectrum van partners daaromheen
waaronder gemeenten en verzekeraar.
Ambities NUZO 2012- 2016
Vanaf 2012 zetten de partners samen het netwerk voort door inzet van mensen en
middelen. In 2014 ondersteunen vijf partners, Altrecht, AxionContinu, Achmea, Hogeschool
Utrecht, en het UMC Utrecht, de infrastructuur van het netwerk financieel. De andere
partners dragen bij in natura. Het UMC Utrecht vervult op verzoek van de partners hierbij de
coördinerende rol om zo de consolidatie van het netwerk en haar activiteiten te borgen. Dit
past in de maatschappelijke rol van het UMC als initiator van regionale samenwerking in de
zorg. Implementatie en onderwijs zijn net als innovatie en onderzoek belangrijke pijlers
waarop de partners hun ambities vormgeven.
NUZO 2013
In 2013 en 2014 leggen de partners het accent op implementatie en samen doen.
Projectresultaten worden breed verspreid in de regio. De thema’s van ouderen, via het
Ouderenpanel voorgedragen, worden door partners concreet opgepakt en in projecten
omgezet ten behoeve van verbetering van welzijn en zorg van de ouderen in de NUZO regio.
De ouderen monitoren de doelen, voortgang en de resultaten van de projecten.
Meer info www.nuzo-utrecht.nl of tel.nr. NUZO secretariaat 088 75 68 122
Cijfers NUZO

















48 netwerk partners via convenant of intentieverklaring; afkomstig uit sectoren
zorg, welzijn, zorgverzekeraar, lokale en regionale overheid, kennisinstituten,
ouderen(bonden regionaal en landelijk en ouderen op individuele titel);
3 hoofdthema’s: Zelfredzaamheid, Integrale zorg en Preventie; op basis van grote
inventarisatie in 2008 in de regio onder professionals en ouderen;
Themawerkgroepen 2009 -2011 waarin projecten zijn ontwikkeld; op de thema’s
zelfredzaamheid, migranten ouderen en integrale zorg.
Gehonoreerd in 2008-2014:
6 projecten gehonoreerd in de NPO ronden bij ZonMw:
o 2 implementatieprojecten: “Weet wat u slikt?!” en Ketenzorg NoordWest
Veluwe, okt 2014-okt 2015
o 4 afgeronde implementatieprojecten: Om U, Mondzorg, Is alles besproken
en de Transmurale Zorgbrug uitgevoerd binnen het project NUZO
regionaal Implementatieplan 2013
o 2 afgeronde transitieprojecten; OM U januari 2014 en de STEM november
2014
o 2 afgeronde onderzoeksprojecten; PROFIEL in 2013 en TREE in 2014
o 1 afgerond project Samenwerken in Uitvoering: stimuleren 12 best
practices, impulsproject KWIEK, 2012
1 project gehonoreerd in ronde Doelmatigheid bij ZonMw; HELP
Vijfde promovendus gepromoveerd in 2014
project OM U geïmplementeerd in Netwerk Ouderenzorg Regio Noord
best practice Beweeg je brein geïmplementeerd in Netwerk 100
best practice Buiten komt voorbij geïmplementeerd in Brabant
1 project Transmurale Zorgbrug geïmplementeerd van collega netwerk KOZ AMC
13 Brede netwerkbijeenkomsten bij partners. Diverse thema’s zoals,
doelgroepparticipatie, ouderen en bewegen, migrante ouderen, gemeente en
ouderen, onderwijs, best practices, voortgang transitie en onderzoeksprojecten.
3 Ouderenbijeenkomsten georganiseerd
2 Bijeenkomsten met VNG ten behoeve van gemeenten
Ouderenpanel, 85 leden, mede gegroeid door ouderenbijeenkomsten.
15 NUZO nieuwsbrieven uitgebracht, 410 abonnees
NUZO website
Overzicht convenantpartners NUZO
Huisartsen
Stadsmaatschap Utrecht
Medibilt
KNMG/CHVG
Ziekenhuizen
Diakonessenhuis
UMC Utrecht
Verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties
Aveant/Careyn
AxionContinu groep
Warande (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg)
Revalidatieklinieken
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
GGZ
Altrecht
GGz centraal – locatie Zon en Schild
Verpleegkundigen en Verzorgenden
V&VN
NVFG (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie)
Apothekers
Apothekers Vereniging Midden Nederland
Ouderen- of patiëntenzorgorganisaties
Alzheimer Nederland
COSBO-Stad-Utrecht
Bestuur SBO, provincie Utrecht
Unie KBO-Stad-Utrecht
ANBO
NOOM
Op persoonlijke titel: mevr. Dr. V. van Geen
Op persoonlijke titel: de heer Prof. dr. M.F. Kramer
Op persoonlijke titel: mevr. T. Poortenaar
Welzijns en Mantelzorg organisaties
Stichting Stade (Steunpunt Mantelzorg, maaltijdservice en vrijwillige thuishulp)
Stichting Pulse IJsselstein
Verzekeraars
AGIS/ACHMEA Zorgverzekeringen
Gemeentelijk diensten/bedrijven die werken op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning
VNG afdeling Utrecht
Afhankelijke van thema of zorgvraag: Kennisorganisaties, ICT en Woningbouw
Hogeschool Utrecht
Bureau Raedelijn
Trimbos-instituut
IDé-Innovatiekring Dementie
Pharos
ROC Midden-Nederland
Overig (communicatie)
Bureauvijftig b.v.
MAREM (Zelforganisatie voor Hindoestaanse Ouderen)
T.X. de Jong Tandzorg
Overzicht intentieverklaarders NUZO
Vilans
Zorgaccent-Amersfoort
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
Praktijk voor Fysiotherapie Weustink
Gemeente Harderwijk
Beth Shamar
Grip op Alcohol-com
Stichting Pleyade
Dementelcoach
Welzijn Leusden
Gezondheidscentrum Maarn/Maarsbergen
Download