FAQ verkiezingen - Diabetesvereniging Nederland

advertisement
FAQ verkiezingen Algemene Ledenvergadering 2013 – Algemeen
- Wat is er aan de hand?
De bestuurlijke structuur van Diabetesvereniging Nederland verandert.
Er komt een direct gekozen Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV start in juni 2013; voor
deze ALV zoekt DVN kandidaatleden, verspreid over heel Nederland. Uit deze ALV-kandidaten kiezen
de leden 42 mensen die zitting zullen nemen in de ALV.
- Waarom 42 leden van de ALV?
Diabetesvereniging Nederland bestaat uit 21 regio’s, verspreid over heel ons land. Per regio kunnen
twee ALV leden gekozen worden. DE ALV leden vertegenwoordigen alle leden. Maar houden
rekening met wat er in de regio’s speelt (houden ruggespraak met de eigen regio).
-
Hoe ziet de bestuursstructuur er nu uit? / Wat is er veranderd aan de
bestuursstructuur?
De wijziging bestaat uit meerdere delen:
1. Van Ledenraad naar ALV
Op dit moment heeft DVN een Ledenraad die wordt gevormd door de voorzitters van de 21
regiobesturen. Dezer regiovoorzitters zijn dus nu enerzijds lid van de Ledenraad, waarin zij het
beleid moeten (vooraf) goedkeuren en (achteraf) toetsen. Anderzijds zijn zij ook in hun regio de
uitvoerders van het beleid. DVN wil haar bestuursstructuur in overeenstemming brengen met de
moderne opvattingen van Goed Bestuur. Om die reden komt er een einde aan de ‘dubbele
petten’ van de Ledenraad en heeft DVN gekozen voor het principe van functiescheiding: dat wil
zeggen een heldere scheiding tussen de functies uitvoering en toezicht houden inclusief de
organen die hiermee belast zijn.
Om het onderscheid te markeren, is ook de naam van de Ledenraad gewijzigd in Algemene
Ledenvergadering.
De nieuwe ALV heeft de mogelijkheid om (uit haar midden) commissies in te stellen om
inhoudelijke en financiële onderwerpen meer uit te diepen. Ook heeft de ALv de mogelijkheid om
een Raad van Toezicht in te stellen.
2. Nieuw bestuur
Het huidige Algemeen Bestuur treedt in het voorjaar terug. In plaats daarvan komt een nieuw
klein bestuur van drie leden.
Het Bestuur van DVN bestuurt de vereniging.
3. Regiomanagers
De regiobesturen houden in 2013 op te bestaan. In plaats daarvan komt er een vrijwillige
regiomanager die de regio aanstuurt en zorgt voor de uitvoering van activiteiten in de regio,
binnen de daartoe door de ALV gestelde beleidskaders. De regiomanager wordt daarbij
ondersteund door de regiosecretaris.
De regiomanagers en –secretarissen zijn vrijwilligersfuncties (zij ontvangen een
onkostenvergoeding) en vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van DVN.
4. Centraal Bureau wordt DVN Bureau
Bureau omgevormd tot bureau meer gericht op ondersteuning regio’s en uitvoering kerntaken:
belangenbehartiging en dienstverlening. De naam wijzigt van Centraal Bureau naar DVN Bureau.
Het kantoor blijft in Leusden gevestigd.
- Direct stemmen op vertegenwoordigers van de leden. Wat is daar uniek aan?
Voor het eerst in de geschiedenis van DVN mogen leden van de vereniging binnenkort rechtstreeks
hun stem uitbrengen om de nieuwe Algemene Ledenvergadering (ALV) te kiezen.
Veelgestelde vragen ALV verkiezingen 2013 – algemene vragen verkiezingen – v.3 – 14 februari - 1
- Waarom zijn er verkiezingen voor de ALV nodig?
DVN vertegenwoordigt alle mensen met diabetes. Met de verkiezingen voor de ALV kunnen mensen
kiezen voor die persoon, die het beste hun belangen vertegenwoordigt binnen de ALV. Waarmee de
ALV echt de mensen met diabetes vertegenwoordigt . Beleid waarmee de belangen van iedereen met
diabetes het beste worden behartigd.
- Welke functies zijn er in de nieuwe organisatie?
De vereniging kent, na de verkiezingen, vanaf juni 2013, een Algemene Ledenvergadering en een
bestuur.
Later dit jaar worden in de regio’s regiomanagers en regiosecretarissen benoemd. Daaromheen
kunnen nog veel meer vrijwilligers actief zijn. Zij worden door de regiomanager aangestuurd.
- Kan er voor andere functies worden gestemd?
Nee. Alleen de ALV is gekozen.
- Wat doet de Algemene Ledenvergadering?
De ALV is het hoogste orgaan van onze vereniging. De ALV heeft als belangrijkste taak het
vaststellen van het beleid en het controleren of dit beleid wordt uitgevoerd. Daarnaast benoemt de
ALV de bestuursleden, keurt financiële stukken goed en adviseert in belangrijke verenigingskwesties.
De leden van de ALV vertegenwoordigen alle 55.000 leden van DVN. DVN kent 21 regio’s. Per regio
worden twee leden gekozen als ALV lid. De ALV bestaat dus uit 42 vertegenwoordigers. Elk lid van de
ALV wordt benoemd voor vier jaar en kan daarna voor een termijn worden herkozen. ALV-leden
ontvangen onkostenvergoeding.
- Hoe gaan de verkiezingen in zijn werk?
De verkiezingen voor ALV-leden worden eens in de vier jaar gehouden; in 2013 is de eerste
verkiezing. De verkiezing vindt plaats in de week van 13-17 mei.
- Hoe kan ik me kandidaat stellen?
Op de website www.dvnkiest.nl staat de gehele aanmeldprocedure vanaf 14 februari 2013. Hier treft u
tevens een FAQ aan over het kandidaat-stellen.
- Wanneer vind ik meer informatie over de verkiezingen op www.dvnkiest.nl?
Vanaf 1 februari
Aankondiging verkiezingen
oproep tot kandidaatstelling (mogelijk tot 10 april)
Conceptprofiel Kandidaat ALV
14 februari - 10 april, 21.00 uur
Aanmelding als kandidaat voor de ALV via aanmeldformulier
25 maart
Definitief verkiezingsreglement voor de ALV
Namen nieuwe Bestuur
16 april
Kandidatenlijst per regio bekend
16 april – 10 mei
Info over verkiezingen en oproep tot stemmen op kandidaten
Uiterlijk 6 mei
Informatie over stemcode en het stemmen via telefoon of internet
13 – 17 mei (sluiting 21.00 uur)
Verkiezingsweek
30 mei
Bekendmaking uitslag
17 juni
Overzicht ALV-leden per regio
Veelgestelde vragen ALV verkiezingen 2013 – algemene vragen verkiezingen – v.3 – 14 februari - 2
- Hoe kan ik stemmen (procedure) en wanneer?
U kunt stemmen via internet of telefoon. Hierover ontvangt u bericht voor 6 mei 2013. Indien u nog
geen e-mailadres aan DVN hebt doorgegeven, kunt u dit doen zodat u alle berichten digitaal ontvangt.
Dit scheelt de vereniging veel geld in portokosten.
Op www.dvnkiest.nl treft u een FAQ aan, met daarin de meest gestelde vragen over het stemmen –
en het antwoord.
- DVNkiest.nl, waarom een aparte site?
De website www.dvnkiest.nl brengt de stemmer of kandidaat op de website van DVN. De naam
dvnkiest.nl is gekozen om makkelijk over de verkiezingen te communiceren; een snelle en korte naam.
Veelgestelde vragen ALV verkiezingen 2013 – algemene vragen verkiezingen – v.3 – 14 februari - 3
Download