Sectorplan Haaglanden

advertisement
Aanvraag voor de ondersteuning van de
herstructurering van de Wsw
(motie Kerstens)
‘Transformatie sociale werkbedrijven
Haaglanden’
Regio Haaglanden
Inhoud
Gegevens aanvrager ........................................................................................................................ 3
Inleiding ............................................................................................................................................ 4
Regio Haaglanden ............................................................................................................................ 5
Analyse regio: infrastructuur sociale werkbedrijven ................................................................. 5
Analyse regio: schets arbeidsmarkt ............................................................................................ 6
Ambitie en opgave sociale werkbedrijven in Haaglanden ........................................................ 8
Thema 1: Het begeleiden van medewerkers van werk naar werk ............................................... 9
Project 1. Werkfit ........................................................................................................................ 9
Project 2. Ontwikkelen brede doelgroep door BBL-methodiek .............................................. 10
Project 3. Functiecreatie ........................................................................................................... 11
Project 4. Doorontwikkeling dienstverleningsconcepten ....................................................... 12
Project 5. Klantwaarde- en verwachtingenonderzoek ............................................................ 13
Project 6. MVO People netwerk ............................................................................................... 14
Thema 2: Expertise ontwikkelen medewerkers ........................................................................... 16
Project 7. Doorontwikkeling kennisintensieve organisatie ..................................................... 16
Project 8. Vakmanschap: ontwikkeling begeleidend personeel ............................................. 17
Project 9. Mindsetprogramma ................................................................................................. 17
Project 10. Individueel Vraaggerichte Benadering .................................................................. 18
Project 11. Ontwikkelen tools voor resultaatgerichte sturing ................................................ 19
Project 12. Ontwikkelen competenties resultaatgerichte sturing .......................................... 20
Project 13. Lean management.................................................................................................. 22
Thema 3: transformatie van de infrastructuur voor de bredere doelgroep .............................. 23
Project 14. ‘Sterk merk’............................................................................................................. 23
Project 15. Matchen infrastructuur op Banenafspraak m.n. voor het Rijk ............................ 24
Transformatie infrastructuur voor Banenafspraak.............................................................. 24
Implementatie ............................................................................................................................... 28
Communicatie ........................................................................................................................... 28
Begroting ........................................................................................................................................ 29
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
2
Gegevens aanvrager
Naam regio:
Arbeidsmarktregio Haaglanden
Deelnemende sociale werkbedrijven:
Haeghe Groep,
Patijnenburg,
Werkse!,
Startdatum plan
Einddatum plan
1 september 2015
31 december 2016
Contactgegevens centrumgemeente
Gemeente Den Haag
T.a.v. Dhr. R. Bakker
Postbus 12600
2500 DJ DEN HAAG
Den Haag
Westland
Delft
M 06-52026306
E [email protected]
Contactgegevens namens Sw-bedrijven
Werkse!
Dhr. H. van der Sandt
Postbus 500
2600 AM DELFT
M 06 54914108
E [email protected]
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
3
Inleiding
Vanuit de derde tranche sectorgelden wordt, met het aannemen van de motie van de heer
Kerstens in 2015 een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van de sociale
werkbedrijven in het hele land.
De middelen zijn bedoeld om de innovatie en transformatie van de sociale werkvoorziening
een extra impuls te geven. Daarbij wordt in de uitwerking daarvan uitgegaan dat dit een
herstructurering behelst op de volgende drie niveaus.
 Op het niveau van de Sw-medewerkers die worden gesteund in hun
arbeidsontwikkeling en de doelgroep die via de Banenafspraken zoveel mogelijk naar
regulier werk moeten (via trajecten en projecten)
 Op het niveau van de stafmedewerkers en begeleiders uit de sector, die deze
beweging mogelijk moeten maken (via professionalisering en instrumentontwikkeling)
 Op het niveau van de gezamenlijke Sw-organisaties / infrastructuur waarbinnen deze
mensen werken (via nieuwe structuren en dienstverleningsconcepten)
Bijgaand dient de gemeente Den Haag als centrumgemeente van regio Haaglanden een door
de sociale werkbedrijven in gezamenlijkheid opgestelde aanvraag in. De regio Haaglanden
komt graag in aanmerking voor de door middel van de motie Kerstens beschikbaar gestelde
middelen.
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
4
Regio Haaglanden
Het kabinet kiest voor een regionale aanpak om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de
arbeidsmarktregio.
Voor de regio Haaglanden is € 946.770 beschikbaar. De voorwaarde voor het indienen van de
plannen is dat tenminste eenzelfde bedrag als co-financiering ter beschikking wordt gesteld.
Dat houdt in dat het totaal bedrag voor de regio € 1.893.540 is.
Het hier volgende voorstel is een gezamenlijk plan van de sociale werkbedrijven Haeghe
Groep te Den Haag, Patijnenburg te Naaldwijk en Werkse! te Delft. Zij werken samen in de
arbeidsmarktregio Haaglanden en delen uit die optiek de wens om een gezamenlijk plan in te
dienen met regionale en lokale speerpunten. Deze Sw-bedrijven hebben in overleg met
relevante aangrenzende arbeidsmarktregio’s ervoor gekozen om de aanvraag in te dienen
voor alle mensen werkzaam in deze arbeidsmarktregio. De gelden worden onderling verdeeld
volgens het principe van werkgeverschap.
Analyse regio: infrastructuur sociale werkbedrijven
De regio Haaglanden bestaat uit meerdere sociale werkbedrijven, te weten:
- Haeghe Groep in Den Haag: De Haeghe Groep is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de Wsw en verzorgt onderdelen van de re-integratie van mensen in de
Participatiewet.
- Patijnenburg in Westland: Patijnenburg verzorgt de werkgeversbenadering onder de
naam MVO Westland en verzorgt re-integratie voor zowel Participatiewet alswel Wsw.
- Werkse! in Delft en contractpartij voor de gemeente Midden-Delfland. Werkse! voert
onder de naam van Werkgeversservicepunt Delft de werkgeversbenadering uit voor
Delft en Midden-Delfland. Daarnaast is Werkse! het uitvoeringsbedrijf voor de reintegratie van mensen uit de Participatiewet alswel Wsw.
Van oudsher zijn de drie bedrijven ingericht om de Sw-doelgroep te begeleiden. Met als
primaire leidraad om de doelgroep zoveel voor te bereiden, te plaatsen en te begeleiden
binnen de regionale arbeidsmarkt.
In de gemeenten Westland en Delft zijn keuzes gemaakt om Patijnenburg en Werkse! breder
in te zetten in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. In de gemeente Den Haag is
de positionering van de Haeghe Groep onderwerp van gesprek.
Los van de infrastructurele en positioneringsvraagstukken zijn de drie werkbedrijven in de
omvorming naar een breed sociaal werkbedrijf met dienstverlening voor meerdere
doelgroepen dan traditioneel de Sw.
In de regio Haaglanden wordt op meerdere vlakken samengewerkt om werkgevers te
bedienen met kandidaten uit zowel de Participatiewet alswel Wet sociale werkvoorziening. De
afgelopen jaren is de samenwerking tussen de bedrijven gegroeid. Projecten in de sfeer van
werkgeversbenadering (MVO-Westland en functiecreatie) en werksoorten (mobiel wassen)
zijn gezamenlijk aangelopen. Mede onder regie van het regionaal Werkbedrijf en het Platform
Arbeidszaken Haaglanden wordt de regionale samenwerking gestructureerd en planmatiger
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
5
uitgerold. De ‘Kerstensgelden’ kunnen, zo is de verwachting, werken als katalysator in de
regionale samenwerking tussen de sociale werkbedrijven.
Analyse regio: schets arbeidsmarkt
Deze arbeidsmarktregio kent een tweetal bijzonderheden met: sterke vertegenwoordiging in
werkgelegenheid (Rijks)overheid (Den Haag) en land- en tuinbouw (Westland). Er ligt een
grote opgave om meer dan 26.000 personen uit een bijstandssituatie naar werk te
begeleiden. Naast het begeleiden van de meer dan 4.000 personen uit de Wsw.
De regionale arbeidsmarkt kent volgens onderzoek van het WSP Haaglanden de volgende
indicatoren:
 Een lage economische groei (1,25%).
 Vervangingsvraag eerder dan uitbreidingsvraag: groei 0,6% p/jaar.
 Echter verdringing opleidingsniveau en andere nationaliteiten.
Op brancheniveau komt uit onderzoek van WSP Haaglanden de volgende kansen en
bedreigingen op de arbeidsmarkt naar voren:
 Kansen sectoren: Horeca, techniek, ICT, bouw, transport groothandel.
 Dalers: tuinbouw, industrie, openbaar bestuur, zorg & welzijn, fin. dienstverlening.
Echter de sector openbaar bestuur is kansrijk in het kader van de Banenafspraak.
Cijfermatig en grafisch laat de regio Haaglanden het volgende beeld zien:
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
6
Op landelijk niveau is het volgende beeld qua aantal arbeidsplekken van de Banenafspraak.
De invulling van de Banenafspraak biedt een kans voor de regio Haaglanden. Naast de opgave
in de marksectoren, is een belangrijk deel van de overheid geconcentreerd in dit gebied.
Daarmee is er een groot afzetgebied voor deze regio in het kader van de Banenafspraak.
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
7
Ambitie en opgave sociale werkbedrijven in Haaglanden
Uit de analyse blijkt dat gezien de opgaves op de arbeidsmarkt en de huidige staat van de
bedrijven een verdere transformatie noodzakelijk is. De herstructureringsopgave van de
sector houdt in dat het noodzakelijk is om op andere manieren te kijken naar concepten die
zorgdragen voor het aan het werk helpen en houden voor bestaande Sw-medewerkers maar
ook voor de nieuwe doelgroepen uit de Participatiewet. In de regio zijn met dat doel voor
ogen de projecten in deze aanvraag benoemd waaraan een (extra) impuls zal worden
gegeven. Dit betekent:
 Doorontwikkeling en professionalisering werkgeversbenadering;
 Professionaliseren begeleidend personeel en ondersteunend instrumentarium;
 Ontwikkelen nieuwe dienstverleningsconcepten richting markt en gemeenten;
 Doelgroepmedewerkers voorbereiden van werk naar werk.
Deze aanvraag beschrijft de projecten die zullen worden (door)ontwikkeld langs de lijnen van
de genoemde speerpunten.
De regio heeft bewust gekozen om voor een groter bedrag dan beschikbaar voor de regio een
aanvraag in te dienen. Dit komt voort uit de hoge ambities van deze arbeidsmarktregio..
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
8
Thema 1: Het begeleiden van medewerkers van werk naar werk
Onder dit thema zijn projecten opgevoerd die ertoe moeten leiden dat de medewerkers uit
de regio met een afstand tot de arbeidsmarkt een betere positie verwerven op de
arbeidsmarkt en daarmee een toegenomen kans hebben op het verwerven van een
arbeidsplek op die arbeidsmarkt.
Dit wordt bereikt door middel van het uitvoeren van de volgende projecten.
Project 1. Werkfit
Dit project wordt uitgevoerd door Patijnenburg.
Door medewerkers uit de brede doelgroep van de Participatiewet meer werkfit te maken
door middel van een trainingsprogramma, worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
Het richt zich op mensen met weinig tot geen relevante startkwalificaties en/of werkervaring.
De kandidaat werkt met behoud van uitkering en doorloopt een leerwerktraject. Zij leren
door middel van het uitvoeren van eenvoudige productiewerkzaamheden, en training op
onder andere werknemersvaardigheden, sociale en communicatievaardigheden.
Patijnenburg geeft dit vorm middels:
- Het inrichten en uitvoeren van leerwerktrajecten in de diensten- en productieomgeving
van het sociaal werkbedrijf.
- Samenwerking met werkgevers t.b.v. doorstroming van kandidaten naar reguliere
werkplek
- Uitvoering geven aan de werkgeversrol en middels detachering reguliere werkplekken
bewerkstelligen
- Uitvoering geven aan intake en diagnose
- Uitvoering geven aan belastbaarheidsonderzoek
Doel is het realiseren van een betere aansluiting van de doelgroep-medewerker naar de eisen
van de markt.
Na afloop zijn er 25 leerwerkplekken met een onderliggende methodiek en begeleiding
ingericht die invulling geven aan bovenstaand doel.
Overzicht: Werkfit
Activiteiten
Kosten van de leerwerkplekken, 25 plekken inclusief begeleiding
Kosten inzet van begeleidings- en beleidsmatige capaciteit
Inzet producten assessment en trainingen
Totaal
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
Kosten
€ 30.000
€ 15.000
€ 45.000
€ 90.000
9
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Okt
‘16
Nov
‘16
Dec
‘16
coaching +
bemiddeling
Werk + bemiddeling
Apr
‘16
coaching +
bemiddeling
Werk + training +
Mrt
‘16
coaching +
bemiddeling
Werk + training +
Feb
‘16
Werk + training +
coaching +
bemiddeling
Werk + training +
Jan
‘16
Werk + training +
coaching bemiddeling
Dec
‘15
Werk + training +
coaching
Nov
‘15
Werk + training +
coaching
Okt
‘15
Voorbereiding + selectie
kandidaten
Voorbereiding +
intake en diagnose
kandidaten
+
Werk +
inrichting
arbeidsgewenning
werkplekken
Sep
‘15
Werk+ assesment
Planning Werkfit
Project 2. Ontwikkelen brede doelgroep door BBL-methodiek
Dit project wordt uitgevoerd door de Haeghe Groep
Door medewerkers uit de brede doelgroep te ontwikkelen naar werk door middel van het
meer structureel ontwikkelen en inbedden van de BBL-opleidingsmethodiek. Deze vorm van
opleiden is al gebruikelijk voor Sw-medewerkers, nu wordt geëxperimenteerd met een
bredere doelgroep. Daarbij wordt gestreefd naar gemengde groepen, dit o.m. om de
mogelijke uitval van de WWB-doelgroep te verminderen. Er wordt nauw samengewerkt met
het WerkgeverServicepunt van de Dienst SZW van de gemeente Den Haag, waarbij uitstroom
naar werkgevers een belangrijk uitgangspunt zal zijn. In iedere sector zullen afspraken worden
gemaakt over deze uitstroom; zo zullen werkgevers al vanaf de start bij de opleiding worden
betrokken en zal in de sectoren Schoonmaak en Catering afspraken worden gemaakt i.h.k.v.
het Banenplan Rijk.
Met het opleidingsinstituut zal een convenant worden afgesloten, waarbij het
opleidingsinstituut en de Haeghe Groep zich bereid verklaren gezamenlijk te gaan investeren
in de ontwikkeling en beschrijving van deze methodiek en daarnaast verklaren om extra inzet
te plegen op onderdelen van het traject die extra aandacht vragen.
Hieruit voortvloeiend wordt beleid ontwikkeld met betrekking tot dit onderwerp om te leren
hoe dit op de langere termijn meer kansen biedt voor de bemiddeling van de doelgroepen
naar werk.
Er zijn een aantal kansrijke sectoren benoemd waar perspectief is voor doorstroom naar de
arbeidsmarkt
 Voor een opleiding in de Catering
 Voor een opleiding in de Schoonmaak
 Voor een opleiding in het grijze gebied: de verbetering leefomgeving
 Voor een opleiding ‘Techniek’/Klussendienst
 Voor een opleiding ‘Groentechniek’.
In totaal worden in de hierboven genoemde sectoren vijf opleidingsgroepen gestart. Deze
keuze is gebaseerd op de kans op uitstroom naar werk. In totaal worden 5x16 deelnemers in
een BBL-traject geplaatst.
Doel van deze pilot is om bovenstaand beschreven (uitstroom)methodiek BBL te ontwikkelen
en te onderzoeken of deze systematiek toepasbaar is voor de bredere doelgroep en meer
mensen naar werk leidt.
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
10
Na afloop zijn 5x16 deelnemers opgeleid. Het aantal hieruit voortvloeiende arbeidsplaatsen
wordt gemonitord.
Overzicht: Opleiden van de brede doelgroep door middel van de BBL-systematiek
Activiteiten
Kosten
Kosten van de leerwerkplekken, 5 x16 deelnemers, € 3.250 per werkplek
€ 260.000
Kosten inzet van beleidsmatige capaciteit
€ 5.000
Begeleiding van de pilot door werkleiding, inzet van het SW-personeel en de € 260.000
WWB-deelnemers voor de pilot
Totaal
€ 525.000
Planning Opleiden van de brede doelgroep
Jan
‘16
Feb
‘16
Mrt
‘16
Apr
‘16
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Okt
‘16
Nov
‘16
Dec
‘16
Einde overrige BBl
(uitloop over einde)
Dec
‘15
Einde BBl Groen
Nov
‘15
Start overige BBL
Okt
‘15
Voorbereiding
andere twee BBL
Statr BBL Groen
Sep
‘15
Project 3. Functiecreatie
Dit project wordt uitgevoerd door Werkse!, Patijnenburg en HaegheGroep.
Door meer in te gaan zetten op de doorontwikkeling van ‘Functiecreatie’. Functiecreatie richt
zich op het anders en efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen bij werkgevers, met als
resultaat dat taken kunnen worden afgesplitst of opgeknipt. De eerste resultaten van eerste
pilots laat zien dat met functiecreatie werkgevers verleid worden tot het opnemen van
doelgroepmedewerkers, daar waar dat voorheen met een sec vacature-aanpak niet lukte. Het
resultaat is tweeledig: 1. Er is werkgelegenheid gecreëerd voor de doelgroep. 2. De
werkbedrijven zijn betere partner naar werkgevers bij werkgelegenheidsvraagstukken.
Met dit project wordt geïnvesteerd in expertontwikkeling, methodes, certificering en
landelijke expertiserol.
Voor de Haeghe Groep betekent dit ook specifiek een inhaalslag op regionaal niveau op het
uitvoeren van de methodiek ‘functiecreatie’. Dit laat zich resulteren door met opleiding van
een personeel een inhaalslag te maken.
Doel van dit project is het verhogen van het niveau van het product functiecreatie en
verspreiden op regionaal en landelijk niveau.
Na afloop zijn werkmethodieken en PR-materiaal verder uitgewerkt, consulenten getraind.
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
11
Overzicht: Functiecreatie
Activiteiten
PR- en lesstofmateriaal
Kosten inzet van eigen capaciteit
Het opleiden van medewerkers op het terrein van functiecreatie, 3
medewerkers in 2015 en 6 medewerkers in 2016. Kosten voor de opleiding
€ 380,- per persoon
De inzet van 9 medewerkers op de opleiding functiecreatie
Totaal
Kosten
€ 10.000
€ 29.650
€ 3.500
€ 3.500
€ 46.650
Jan
‘16
Vernieuwde site
functiecreatie.nl
Training quick scan
functiecreatie
Feb
‘16
Mrt
‘16
Apr
‘16
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Okt
‘16
Nov
‘16
Dec
‘16
Alle leden expertisegroep
gecertificeerd
Dec
‘15
Lancering App
functiecreatie
Nov
‘15
Werkwijzen methodisch
vastgelegd
Okt
‘15
Start trainingen en
intervisie consulenten
Intensivering en borging
regionaal expertiseteam
Sep
‘15
Landelijke optredens . Is
continu proces
Planning Functiecreatie
Project 4. Doorontwikkeling dienstverleningsconcepten
Dit project wordt uitgevoerd door de Haeghe Groep.
Door de dienstverlening zoals die in het verleden plaatsvond opnieuw te bezien en door te
ontwikkelen naar nieuwe vormen van dienstverlening. Deze veranderende wetgeving en
samenleving eist ook van Sw-bedrijven een veranderende rol en positie in de markt, en dat er
op een andere manier met partners wordt samengewerkt. Dit moet ertoe leiden dat er
andere en meer toekomstbestendige samenwerkingsconcepten worden ontwikkeld met en
voor ondernemers. Dit moet leiden tot het stabieler maken van het aanbod van werk voor de
medewerkers uit de doelgroep.
Om dit onderzoek uit te voeren wordt een trainee ingezet. Deze zal onder begeleiding van de
strategisch adviseur, en op onderdelen door de inzet van externe deskundige expertise, onder
andere gaan werken aan het verder onderzoeken van concepten.
Doel van dit onderzoek en de doorontwikkeling is meer in te spelen op actuele
ontwikkelingen.
Na afloop heeft de Haeghe Groep een goed beeld van de kansen die de nieuwe markt haar
bied. Mogelijk zijn daar concreet ook al resultaten geboekt.
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
12
Overzicht: Doorontwikkeling dienstverleningsconcepten
Activiteiten
Inzet van een trainee op het mede ontwikkelen van de concepten.
Inzet van een extern adviseur voor de doorontwikkeling van complexere
elementen.
Inzet van de eigen medewerkers, op aansturing van de trainee, borging van
de projectvoortgang, leveren van de benodigde input. Op jaarbasis circa 0,5
FTE in zijn totaliteit
Totaal
Kosten
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 90.000
Okt
‘15
Inzet trainee,
Uitvoering project
Nov
‘15
Dec
‘15
Jan
‘16
Feb
‘16
Mrt
‘16
Apr
‘16
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Okt
‘16
Nov
‘16
Dec
‘16
Einde inzet trainee
Sep
‘15
voorbereiding
Planning Doorontwikkeling dienstverleningsconcepten
Project 5. Klantwaarde- en verwachtingenonderzoek
Dit project wordt uitgevoerd door Werkse!.
Aansluitend op dit voorgaande onderwerp is het cruciaal om goed te kunnen inspelen op de
klantvraag. Daartoe zal een ‘klantwaarde’ en ‘klantverwachtingen’ onderzoek worden
uitgevoerd. Dit zal moeten leiden tot een structurele inbedding in het werkproces van het in
kaart brengen van de klantbehoefte. Dit concept zal in de toekomst groter worden uitgerold.
Doel: is op basis van klantverwachting en huidige klanttevredenheid bij werkgevers producten
beter kan laten aansluiten op klantvraag.
Na afloop liggen er een kwantitatief en kwalitatief opgebouwd rapporten over
klantverwachting en klanttevredenheid.
Overzicht: Klantwaarde – en verwachtingenonderzoek
Activiteiten
Inhuur en opdracht extern onderzoeksbureau
Inzet eigen personeel
Totaal
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
Kosten
€ 10.250
€ 23.720
€ 33.970
13
Planning Klantwaarde- en verwachtingenonderzoek
Mrt
‘16
Apr
‘16
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Okt
‘16
Nov
‘16
Dec
‘16
Uitvoering klantwaardeonderzoek
Feb
‘16
Start Klantverwachtingonderzoek
Jan
‘16
Voorbereiding tweede
serie klantwaarde
Dec
‘15
Resultaten
Klantwaarde-onderzoek
Nov
‘15
Resultaten
verwachtingonderzoek
Okt
‘15
Uitvoering klantwaardeonderzoek
Sep
‘15
Project 6. MVO People netwerk
Dit project wordt uitgevoerd door zowel Werkse! alswel Patijnenburg
Daarbij is het ook noodzakelijk dat bedrijven aan de Sw-bedrijven worden gebonden op een
gemeenschappelijk thema: MVO-people. Zonder werkgevers zullen de doelstellingen van de
Participatiewet niet haalbaar zijn. Dat is de aanleiding om een werkgeversnetwerk op te
richten, wat zowel commitment als dienstverlening moet genereren bij werkgevers. Voor
werkgevers moet dit een hoogwaardig B2B netwerk opleveren.
Doel: netwerken met werkgevers die commitment van MVO-people vastleggen.
Na afloop zijn twee netwerken opgericht en uitgebreid qua aantal deelnemers.
Overzicht: MVO People netwerk
Activiteiten
Werkse!
Ondersteuning begeleidend bureau
Inzet eigen personeel secretariaat en werving
Patijnenburg
Begeleiding projectleider
Eigen inzet in de uitbouw netwerk
Totaal
Kosten
€ 57.000
€ 35.580
€ 21.000
€ 21.000
€ 134.580
Uitbouwen werving
Mrt
‘16
Apr
‘16
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Start tweede
verenigingsjaar
Feb
‘16
15 founders en 100
partners geworven
Jan
‘16
Workshops
Dec
‘15
Founder- en
partnerbijeenkomst
Nov
‘15
Start verenigingsjaar
Okt
‘15
15 founders en 60
partners geworven
Oprichting netwerk
Sep
‘15
Evenement founder en
partner
Planning MVO People netwerk Werkse!
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
Okt
‘16
14
Nov
‘16
Dec
‘16
Jan
‘16
Feb
‘16
Mrt
‘16
Apr
‘16
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Okt
‘16
Project werkgevers
Dec
‘15
Project met werkgever
Nov
‘15
Werving nieuwe
ambassadeurs (loopt door
tot december
Okt
‘15
Werkgeversbijeenkomsten
Aanstellen aanjager MVO
Westland
Sep
‘15
Condities publiek-private
samenwerking
Planning MVO People netwerk MVO Westland
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
15
Nov
‘16
Dec
‘16
Thema 2: Expertise ontwikkelen medewerkers
Onder dit thema zijn de projecten geschaard die ertoe moeten leiden dat het staf- en
lijnpersoneel in dienst van de sociale werkbedrijven beter geëquipeerd is om de bredere
taken zoals die voortkomen uit de invoering van de Participatiewet uit te voeren.
Project 7. Doorontwikkeling kennisintensieve organisatie
Dit project wordt uitgevoerd door de Haeghe Groep.
Het sociale werkbedrijf heeft een werkwijze ontwikkeld die geschikt is voor het eigen Swpersoneel. Zaak is om de methodische opzet in een leercyclus ‘evidence based werken’ te
brengen. Het doel ervan is te borgen dat de kennis en methodiek beter en breder toepasbaar
wordt voor de gehele organisatie en nieuwe doelgroepen. De volgende stappen worden
doorlopen:
 Ophalen, beschrijven en wetenschappelijk onderbouwen van het methodische traject.
 Procesonderzoek uitvoeren ten behoeve van de optimaliseren en doorontwikkeling
van de werkmethodiek.
 Doen van resultaatsonderzoek.
 Advies voor de borging en doorontwikkeling.
Dit alles zal ertoe leiden dat de organisatie haar methode en wijze van werken in een
structureel leerproces brengt.
Doel is de bestaande kennis en methodiek breder en meer toepasbaar te maken voor de hele
organisatie en nieuwe doelgroepen.
Overzicht: Doorontwikkeling naar een kennisintensieve organisatie
Activiteiten
Inzet van een trainee gedurende de periode van één jaar. De trainee zal zich
bezighouden met het ophalen van de informatie, beschrijven en
onderzoeken volgens de vastgestelde methodiek en doen van
aanbevelingen.
Inzet van de eigen medewerkers, op aansturing van de trainee, borging van
de projectvoortgang, leveren van de benodigde input. Op jaarbasis circa 0,5
FTE in zijn totaliteit.
Totaal
Kosten
€ 30.000
€ 30.000
€ 60.000
Okt
‘15
Nov
‘15
Start trainee
Uitvoering onderzoek
Dec
‘15
Jan
‘16
Feb
‘16
Mrt
‘16
Apr
‘16
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Okt
‘16
Einde inzet trainee
Sep
‘15
Voorbereiding
Planning: Doorontwikkeling naar een kennisintensieve organisatie
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
16
Nov
‘16
Dec
‘16
Project 8. Vakmanschap: ontwikkeling begeleidend personeel
Dit project wordt uitgevoerd door de Haeghe Groep.
De sociale werkbedrijven moeten haar personeel blijven ontwikkelen, willen zij een rol van
betekenis kunnen spelen in de ontwikkeling en vooral begeleiding en plaatsing van mensen
op de arbeidsmarkt. Dit heeft tot gevolg dat er een aantal opleidingen zal moeten worden
gevolgd. Om een actuele en goede rol te kunnen spelen zijn de volgende opleidingswensen
geformuleerd:
1. Het volgen van opleidingen tot jobcoach.
2. Het volgen van opleidingen tot arbeidsdeskundige.
3. Het volgen van opleidingen om loonwaardemeting uit te kunnen voeren.
Doel het opleiden van:
- 5 medewerkers voor de opleiding van arbeidsdeskundige
- 5 medewerkers voor de opleiding tot jobcoach
Na afloop zullen deze medewerkers inzetbaar zijn in de brede zin van de doelstellingen van de
Participatiewet en daarmee in staat zijn om toegevoegde waarde te leveren voor het
bemiddelen van de brede doelgroep naar een zo regulier als mogelijke werkplek.
Overzicht: Vakmanschap: Ontwikkelen van het eigen personeel
Activiteiten
Inzet van de Haeghe Groep medewerkers op de opleiding en faciliteren
van de ontstane studiebelasting. Inzet van 10 medewerkers, waarvan 5
medewerkers de opleiding tot jobcoach en 5 medewerkers de opleiding
tot arbeidsdeskundige zullen volgen.
Kosten van de opleiding, € 5.000 per deelnemer, voor 10 deelnemers.
Totaal
Kosten
€ 50.000
€ 50.000
€ 100.000
Planning: nog geen exacte planning bekend. In september 2015 start een groep met de
opleidingen. Uitvoering in de loop van 2015 en 2016.
Project 9. Mindsetprogramma
Dit project wordt uitgevoerd door Werkse!.
De mindset van de Participatiewet vraagt ook van het begeleidend personeel dat zij anders
omgaan met de doelgroep. Met dit doel is een tweetal trainingsprogramma’s ontwikkeld dat
bijvoorbeeld gesprekstechnieken traint, maar vooral methodes zijn die bewerkstelligen dat
gesprekken op een andere manier gevoerd worden en dat er hoogwaardig contact met
medewerkers ontstaat. Het resultaat is dat de ander meer in de eigen kracht wordt gezet en
het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.
Doel: Alle begeleidende medewerkers hebben gespreksvaardigheden opgedaan om
doelgroepmedewerkers effectiever te ondersteunen richting de arbeidsmarkt.
Na afloop hebben alle begeleidende medewerkers deelgenomen aan het trainingsprogramma
en passen de methodiek toe in hun werk.
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
17
Overzicht: Trainingsprogramma Mindset begeleidend personeel
Activiteiten
Laten verzorgen van het trainingsprogramma door externe trainer
Uren volgen training en intervisiebijeenkomsten
Totaal
Kosten
€ 100.000
€ 56.335
€ 156.335
Nov
‘15
Dec
‘15
Jan
‘16
Feb
‘16
Mrt
‘16
Apr
‘16
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Okt
‘16
Nov
‘16
Dec
‘16
Evaluatie
Okt
‘15
Verdiepingsmodules reintegratie en
Werkleerbedrijf
Training kader
Sep
‘15
Intervisie kader
Planning Trainingsprogramma Mindset begeleidend personeel
Project 10. Individueel Vraaggerichte Benadering
Dit project wordt uitgevoerd door Patijnenburg.
Individueel Vraaggerichte Benadering heeft traint begeleiders op de werkvloer in het maken
van hoogwaardig contact met de medewerkers met als resultaat dat deze medewerkers op
een bij hen passende wijze regie en verantwoordelijkheid nemen.
Doel: om 12 leidinggevenden een coachingstraject te laten volgen, verdeeld naar twee
teamtrainingen. Daaraan gekoppeld worden 6-10 intervisiebijeenkomsten georganiseerd.
Na afloop zijn medewerkers uit de doelgroep beter in staat om eigen regie te pakken.
Overzicht: trainingsprogramma Individueel Vraaggerichte Benadering
Activiteiten
Teamtraining 2x 1 dag voor twee groepen. Kosten inhuur externe.
Individuele coaching voor 12 personen, kosten inhuur externe. 12 x €
2.000
Studiebelasting eigen personeel tijdens trainingen, coaching en interne
intervisie. 12 x 80 uur (cofinanciering)
Begeleiden traject door direct leidinggevende. Organiseren training en
intervisie. 100 uur (cofinanciering)
Totaal
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
Kosten
€ 9.000
€ 24.000
€ 28.800
€ 4.200
€ 66.000
18
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Okt
‘16
Nov
‘16
Dec
‘16
Start intervisie gr.2
Start IVB 6 pers.
Apr
‘16
Einde IVB
Mrt
‘16
Start intervisie gr.1
Feb
‘16
Start IVB 6 pers.
Jan
‘16
Intake 6 personen
Dec
‘15
Intake 6 personen
Nov
‘15
2 x groepstraining 2
Okt
‘15
Voorbereiding
Sep
‘15
2 x groepstraining 1
Planning Individueel Vraaggerichte Benadering
Project 11. Ontwikkelen tools voor resultaatgerichte sturing
Dit project wordt uitgevoerd door de Haeghe Groep.
De organisatie wijzigt als gevolg van de Participatiewet. Nieuwe doelgroepen komen naast de
bestaande SW. Operationele en financiële processen moeten worden hierop worden
aangepast. De producten en diensten van de organisatie wijzigen ook; er wordt niet alleen
met name werk uitgevoerd voor derden, zoals bij de SW-doelgroep. De producten en
dienstencatalogus wordt uitgebreid met producten en diensten gericht op de nieuwe
doelgroepen, zoals job coaching, job carving, op maat dienstverlening voor begeleiding ten
behoeve van plaatsing bij reguliere werkgevers. Ook het sturingsmodel van de organisatie
verandert. De teammanagers moeten leren sturen op de verschillende doelgroepen; sales
managers moeten meer extern gericht worden en met hun commerciële opgave aansluiten
enerzijds bij de marktvraag, anderzijds bij de competenties van alle doelgroepen binnen de
organisatie met als doel de mensen in te laten stromen bij reguliere werkgevers.
Om het nieuwe sturingsmodel van tools te voorzien wordt geïnvesteerd in een kostprijsmodel
per doelgroep en product en dienst die wordt geleverd (jobcoaching, job carving, begeleiding
etc). Een nieuwe set aan key perfomance indicators wordt ontwikkeld, een model om new
business objectief te kunnen beoordelen (business case), tool voor customer relations
management.
Dit vraagt een investering in expertise door inhuur van een extern medewerker die het proces
van ontwikkelen van de tools initieert, coördineert en begeleidt. Daarnaast vraagt dit een
investering in capaciteit van eigen medewerkers van teammanagers, sales managers,
controlmedewerkers door deel te nemen aan de diverse projecten. Tot slot is een investering
nodig voor de aanschaf van een applicatie voor key performance indicators en externe
capaciteit om die applicatie in te richten en aan te sluiten op de bronsystemen.
Doel is om een set tools te ontwikkelen die alle lagen van het management ondersteunt bij
het sturen in de veranderde omgeving gericht op het plaatsen van diverse doelgroepen
mensen bij reguliere werkgevers. Ook is nadrukkelijk het doel het management en
controlmedewerkers te ontwikkelen op het vlak van sturing door ze een grote rol te geven in
de ontwikkeling van de tools.
Na afloop is de set tools een standaard onderdeel van het controlinstrumentarium. Het is
opgenomen in de planning & controlcyclus en advisering aan het management. De tools
worden door de controlfunctie onderhouden.
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
19
Overzicht: Ontwikkelen tools voor resultaatgerichte sturing
Activiteiten
Inzet van 1 externe medewerker voor de periode van een jaar, fulltime,
die zich gaat bezighouden met de ontwikkeling van het
controlinstrumentarium
Inzet van het eigen personeel, teammanagers, sales managers,
controlmedewerkers. Deelname aan de projecten. Het gaat om in totaal
19 personen, waarvan 12 teammanagers en sales managers en 5
personen in een controlfunctie.
Kosten voor de aanschaf van nieuwe software (rapportage en crm) en
maken van de koppelingen, inrichting, uitrol, training
Totaal
Aug
‘16
€ 50.000
€ 175.000
Sep
‘16
Okt
‘16
Nov
‘16
Dec
‘16
Einde ontwikkelen tools
Jul
‘16
€ 50.000
Implementatie in P&C
cyclus
Jun
‘16
Einde software
implementatie
Einde business case
Start business case
Start aanschaf impl.
software
Einde kostprijsmodel
Start doorontwikkelen
KPI’s
Start kostprijsmodel
kosProcesoptimalisatie
Planning Ontwikkelen tools voor resultaatgerichte sturing
Sep Okt
Nov Dec
Jan
Feb Mrt Apr Mei
‘15
‘15
‘15
‘15
‘16
‘16
‘16
‘16
‘16
Kosten
€ 75.000
Project 12. Ontwikkelen competenties resultaatgerichte sturing
Dit project wordt uitgevoerd door de Haeghe Groep.
Er worden nieuwe tools ontwikkeld om het management te ondersteunen bij de veranderde
stuurvragen. Te denken valt aan een nieuwe set aan key perfomance indicators, een model
om new business objectief te kunnen beoordelen (business case) en een kostprijsmodel.
Verder is in 2015 bij de business unit Productie een lean-traject gestart. In 2015 en 2016
moeten de medewerkers zowel teammanagers als Sw-voorwerkers de nieuwe kennis en
methodiek zich eigen maken, zodat het continu leren en verbeteren dat met de leanmethodiek in gang is gezet, gecontinueerd wordt.
De gebruikers van de controltools, het management in brede zin moeten competenties en
vaardigheden ontwikkelen gericht op het nieuwe sturingsmodel en nieuwe tools. Ook de
controlmedewerkers die het management ondersteunen en adviseren, moeten competenties
en vaardigheden opdoen om een goede sparringspartner voor het management te zijn.
Hieronder vallen ook de registrerende functies in de financiële kolom, waaronder een flink
aantal Sw-medewerkers, die hun competenties moeten verbeteren, meer pro actief met de
control medewerkers en management meedenken.
De competenties de opgedaan moeten worden zijn niet alleen gericht op de “harde” kant
(het leren van tools) maar juist ook de “zachte” kant. De teammanagers leren bijv. om met
nieuwe doelgroepen te gaan werken, de Sw medewerkers meer mobiel te maken om zo of
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
20
door te stromen naar een reguliere werkgever of door te stromen naar een meer rendabele
werksoort, de Sw medewerkers te laten wennen aan dat meten = weten niet “eng” is.
Dit vraagt een investering in expertise door inhuur van een extern medewerker die de
coaching, begeleiding, training van al het management en control medewerkers en
medewerkers in de financiële kolom. Daarnaast vraagt dit een investering door inzet
capaciteit van eigen medewerkers alle managementlagen, sales managers,
mobiliteitmedewerkers, controlmedewerkers, medewerkers financiële kolom. Tot slot is een
investering nodig in trainings- en opleidingskosten. Zo veel mogelijk zal worden gewerkt met
het train-de-trainer principe, om de nieuwe vaardigheden en competenties goed in de
organisatie in te bedden en eigen te maken.
Doel is om competenties te ontwikkelen bij alle managementlagen, controlmedewerkers en
financiële kolom, zodat zij vaardigheden ontwikkelen die er uiteindelijk voor zorgen dat de
doelgroep naar reguliere werkgevers doorstroomt. Ook de Sw-medewerkers zijn
meegenomen in deze verandering.
Na afloop is het management in staat resultaatgericht te sturen en zijn de
controlmedewerkers en de financiële kolom (inclusief Sw-medewerkers) in staat het
management te adviseren bij hun stuurvragen. Het is voor iedereen duidelijk hoe zij bij
kunnen dragen aan het realiseren van de uitdaging die de Participatiewet biedt.
Overzicht: Ontwikkelen competenties voor resultaatgerichte sturing
Activiteiten
Inzet van 1 externe medewerker voor de periode van een jaar, fulltime,
die zich gaat bezighouden met de coaching en begeleiding van de
managers en met name controlmedewerkers in het worden van
sparringspartner van de business en coördinatie van de overall
competentieontwikkeling
Inzet externe medewerker lean traject Productie, 2 dagen per week, 6
maanden, uurtarief € 100,Inzet van het eigen personeel, alle managementlagen, sales managers,
mobiliteit medewerkers, controlmedewerkers, financiële kolom.
Deelname aan de train-de-trainer trainingen, opleidingsdagen. Het gaat
om in totaal 120 personen, waarvan 100 management en sales
managers en 20 personen in een controlfunctie en financiële kolom.
Trainingen voor het eigen personeel. Kosten van de trainingen incl
locatie en faciliteiten
Totaal
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
Kosten
€ 75.000
€ 42.000
€ 75.000
€ 50.000
€ 242.000
21
Sep
‘16
Training en coaching on
the job
Training en coaching on
the job
Training en coaching on
the job
Okt
‘16
Nov
‘16
Dec
‘16
Einde coaching en
bergeleiding
Aug
‘16
Training en coaching on
the job
Jul
‘16
Training en coaching on
the job
Jun
‘16
Training en coaching on
the job
Training en coaching on
the job
Training en coaching on
the job
Training en coaching on
the job
Training en coaching on
the job
Training en coaching on
the job
Training en coaching on
the job
Training en coaching on
the job
Training en coaching on
the job
Start coaching en
bergeleiding
Planning Ontwikkelen tools voor resultaatgerichte sturing
Sep
Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei
‘15
‘15
‘15
‘15
‘16
‘16
‘16
‘16
‘16
Project 13. Lean management
Dit project wordt uitgevoerd door Werkse!.
Met ditzelfde (kosten reducerend) doel voor ogen, en daarmee te anticiperen op aanstaande
verdergaande efficiency kortingen wordt Lean Management als business strategie
geïmplementeerd. Lean management is een werkmethode, een doorlopende verbeterproces,
waarbij elke stap een bijdrage levert aan een efficiëntere organisatie.
Doel: een efficiëntere organisatie met optimalere waardeketens
Na afloop is een deel van het begeleidend kader getraind in Lean management. Lean
management is geïmplementeerd en geborgd als business strategie.
Overzicht: Business strategy Lean Management
Activiteiten
Inzet van extern bureau voor de duur van een jaar ter begeleiding
management en kaderpersoneel
Trainings- en ontwikkeluren van het eigen personeel
Totaal
Kosten
€ 80.000
€ 59.000
€ 139.000
Dec
‘15
Jan
‘16
Feb
‘16
Start waardestromen
productie- en rebintegratieonderdeel
Start A3 systematiek
Review kader
Mrt
‘16
Apr
‘16
Mei
‘16
Jun
‘16
Jul
‘16
Aug
‘16
Sep
‘16
Okt
‘16
x-matrix 2017
Nov
‘15
Evaluatie
implementatie Lean
Okt
‘15
Vastleggen x-matrix
2016
Sep
‘15
Start training kader
Planning Business strategy Lean Management
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
22
Nov
‘16
Dec
‘16
Thema 3: transformatie van de infrastructuur voor de bredere doelgroep
Project 14. ‘Sterk merk’
Dit project wordt uitgevoerd door de Haeghe Groep.
Het vergroten van de commerciële kracht van de organisatie. Het doel hiervan is om meer als
commercieel bedrijf te kunnen opereren om haar medewerkers en andere doelgroepen
behorende tot de Participatiewet werk te kunnen bieden. Met dit project worden de
randvoorwaarden daarvoor gecreëerd.
Op dit moment is er vooral aandacht voor de volgende zaken:
Ontwikkelen van een ‘Sterk Merk’. Het is noodzakelijk dat zowel intern als extern de
beeldvorming wordt bijgesteld. Daarbij worden twee fases doorlopen:
(1) het uniformeren van de beeldvorming en (2) dit nieuwe label vermarkten.
De volgende activiteiten vinden plaats:
 Inhuren van een reclamebureau voor aanscherpen van de uitstraling
 Opstellen en uitvoeren van een efficiënt relatiebeleid
 Het organiseren van events voor klanten
 Competentie-ontwikkeling van de medewerkers die de commerciële activiteiten
uitvoeren. Er zijn een 9-tal salesmanagers werkzaam die de op een nieuwe wijze zullen
gaan werken. De gedachte daarachter is dat door hen meer eigen commerciële
verantwoordelijkheid te geven de slagkracht wordt vergroot. Hiervoor is training,
coaching en begeleiding noodzakelijk. De volgende activiteiten vinden plaats:
 Vaststellen van de huidige competenties en vaststellen van het gewenste
ontwikkelpad
 Individuele ontwikkeling in de vorm van training, coaching en andere begeleiding.
Doel van dit project is het genereren van nieuwe opdrachten, werk en plaatsingen werk voor
alle mensen die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet.
Overzicht: versterken van de commerciële kracht: ‘Sterk merk’
Activiteiten Sterk Merk
Inhuren van een reclamebureau
Inzet van een projectleider voor het programma ‘Sterk Merk’,
gedurende 6 maanden 1 dag per week. Uurtarief € 100
Inzet van de senior communicatieadviseur gedurende 6 maanden, 3
dagen per week. Uurtarief € 75
Kosten voor evenementen zoals relatiedagen, workshops en een
kennisevenement
Competentie ontwikkeling
Inzet van een projectleider voor de competentieverbetering, gedurende
6 maanden 1 dag per week. Uurtarief € 100
Inzet van een opleidingsadviseur gedurende 6 maanden, 2 dagen per
week. Uurkosten € 65
Training van het eigen HR-personeel
Trainingen team en sectormanagers op commerciële taken
Totaal (afgerond)
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
Kosten
€ 10.000
€ 20.800
€ 46.800
€ 32.400
€ 20.800
€ 27.040
€ 2.500
€ 20.000
€ 180.000
23
Planning: ‘Sterk merk’
Jan
‘16
Feb
‘16
Mrt
‘16
Afronding project
Tussentijdse
evaluatie
Apr
‘16
Afronding project
Mrt
‘16
Communicatiekanale
n en boodschap
Feb
‘16
Borgen trainingen
Jan
‘16
Start selectie
reclamebureau
Dec
‘15
Nulmeting
Nov
‘15
Start resultaat meting
evenementen
Projectleider en
projectteam
Okt
‘15
Doorlopend:
evenementen
Sep
‘15
Start opleiden
managers
Dec
‘15
Start opleiding HR
personeel
Nov
‘15
Bepalen aanwezige
vaardigheden/comp.
Vaststellen gewenste
vaardigheden /comp.
Okt
‘15
Projectleider en
projectteam
Sep
‘15
Ontwikkelen
trainingen
Planning: Competentie ontwikkeling
Apr
‘16
Project 15. Matchen infrastructuur op Banenafspraak m.n. voor het Rijk
Dit project wordt uitgevoerd door de sociale werkbedrijven in nauwe samenwerking met
gemeenten en UWV.
In de regio Haaglanden bestaat de wens om in gezamenlijkheid te onderzoeken waar kansen
liggen voor de brede doelgroep van de Participatiewet. Hier geldt dat de wens is om in
situaties gezamenlijke een aanbod te doen aan werkgevers of marktpartijen, waar dat
wenselijk is. De ontwikkeling van een gezamenlijk portfolio voor de regio, onder andere met
als doel om medewerkers uit de brede doelgroep (w.o. brugplekken) te kunnen bemiddelen
naar werk bij het Rijk. Een gezamenlijke aanpak vereist dat er voldoende gezamenlijke
middelen en materialen ter beschikking staan. Denk daarbij aan:
Uitbouwen en doorontwikkelen eenduidig (gezamenlijk) voorlichtingsmateriaal
Trainingsmateriaal voor uitdragen van de gezamenlijke boodschap
Een gezamenlijk systeem voor monitoring van de regionale plaatsingen
Transformatie infrastructuur voor Banenafspraak
Regio Haaglanden is reeds voortvarend aan de slag gegaan met het vorm geven van een
regionale werkgeversbenadering, met name de merkvlag WSP Haaglanden. Dragers hiervan
zijn:
 MVO Westland (Patijnenburg)
 UWV Haaglanden
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
24



Werkse! met daarbij het WSP Delft als onderdeel van Werkse!
Rijswijks Werk Centrum
WSP Den Haag
De Haeghe Groep participeert hierbij in deelprojecten en heeft ook samen met WSP Den
Haag het Aanvalsplan Rijk gemaakt wat (deels) is verwerkt in het onderliggende sectorplan
Overheid en Onderwijs van Regio Haaglanden. Om op een bredere spectrum deel te nemen
en de krachten op een juiste wijze te bundelen, zal een inhaalslag gemaakt moeten worden.
WSP Haaglanden heeft zich hierbij de volgende doelen gesteld:
 Zo veel als mogelijk mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zijn aan de slag
bij werkgevers.
 Samen met de werkgevers creëren we een inclusieve arbeidsmarkt.
 Realiseren van de Wet Banenfspraak in de regio Haaglanden.
 Het netwerk met de werkgevers is verbreed en geïntensiveerd.
 Er is een gedeelde werkgevers benadering.
 Met de campagne moet bijdragen aan de positionering van het WSP Haaglanden
onder werkgevers.
Om bovenstaande doelen van Regio Haaglanden te realiseren te realiseren is een programma
opgestart waar de volgende projecten en activiteiten zijn/worden opgestart:
 Regionale werkgeversbenadering
Hierbij zal geïnventariseerd worden hoe de markt van de regio Haaglanden eruit ziet.
Wat zijn onze uitgangspunten richting werkgevers en hoe gaan we met elkaar en elkaars
belangen om?
 Sturingsmodel regio Haaglanden
Hierbij zal worden vastgesteld welke structuur is noodzakelijk om de doelen te bereiken
zonder hindernissen op te werpen voor bestaande organisaties maar juist de verbinding
te zoeken. Welke kaders spreken we hiervoor onderling af en wat is de beste overleg
structuur. Ook het ondersteunen van de sturing door het ontwikkelen van regionale
management informatie maakt hier onderdeel van uit.
 Regionale Sectorplannen
Hierbij zal worden een gedeelde sectorbenadering worden gedefinieerd, waarbij de losse
account- en salesmanagers gecoördineerde acties uitvoeren. Onderdeel hiervan is het in
kaart brengen van de spelers op de markt en een DMU voor de major suspect accounts.
Tevens zal per sector onderzocht worden waar de kansen liggen en hoe die het best
gerealiseerd kunnen worden.
 Aanvalsplan Rijk
Hierbij zal in kaart de overheid en onderwijs in kaart worden gebracht voor de regio
Haaglanden. Wat zijn de vragen en uitdagingen van de werkgevers in deze sector, waar
liggen de grootste kansen, hoe benaderen we partij en hoe geven we de beste oplossing?
Daarnaast zal een onderzoek plaats vinden naar aanvullende proposities. Hiervoor worden
accountplannen opgesteld. Wat zijn de kansen, risico’s en doelen bij een
(deel)departement en hoe kunnen we deze gezamenlijk realiseren?
 Hiervoor zal actief de verbinding worden gezocht door bezoeken te geven, te organiseren
en het faciliteren van bijeenkomsten van het Rijk. Tevens worden er workshops
ontwikkeld en georganiseerd bij het Rijk met als doel samen aan de slag met
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
25



functiecreatie. Ook zal er onderzoek plaats vinden naar verdere salessamenwerking
tussen WSP Den Haag en Haeghe Groep en toekomstige detacheringsmogelijkheden.
Ontwikkelen en toepassen van een eenduidige werkgevers communicatie
Hierbij zal 1 regionale boodschap worden gedefinieerd, ontwikkeld en gecommuniceerd.
Hierbij zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het goed informeren van werkgevers over de
mogelijkheden en kansen binnen de regio. Onderdeel hiervan is eenduidig
voorlichtingsmateriaal van het totale pakket uit de regio, website en reclame uitingen en
het ontwikkelen en organiseren van marktbeweringsactiviteiten & evenementen. Hiermee
wordt het regionale merk geladen en eenduidig worden gepositioneerd.
Ontwikkelen en beheren van een regionale toolkit
Om eenduidig naar buiten te treden en een eenduidige dienstverlening aan te bieden is
het essentieel dat deze wordt ondersteunt door een eenduidig instrumentarium. Hierbij
wordt voor alle losse onderdelen dezelfde tools aangeboden. In 2014 is deze toolkit
ontwikkeld, in 2015 en verder wordt deze beheerd, getoetst en aangepast daar waar
nodig.
Vakmanschap
Voor verdere professionalisering en om op een juiste wijze vorm te geven aan de
gedefinieerde doelstellingen wordt trainingsmateriaal ontworpen voor het uitdragen van
de gezamenlijke boodschap. Daarnaast wordt de wens onderzocht om te komen tot een
gedeelde sales opleiding, een gezamenlijke tool ontwikkeld om de regionale doelgroep in
kaart te brengen en een regionale backoffice werkgeversdienstverlening worden
gerealiseerd.
Naast de kosten van bovenstaande initiatieven zorgt ook de begeleiding van de salesforce
voor extra kosten. De reguliere lijn biedt extra tijd en ondersteuning in vraagstukken waar zij
tegen aan lopen. Denk hierbij aan “ Wat zijn de producten en diensten van de partners, welke
oplossing is het best voor deze specifieke klant?” De transitie van concurrent naar partner
vraagt tevens om lijn ondersteuning.
Met betrekking tot een gezamenlijke regionale aanpak zijn er verschillen in de investeringen
die de SW-bedrijven nog moeten maken om te komen tot hetzelfde niveau.
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
26
Overzicht: Matchen infrastructuur op banenafspraak m.n.
voor het Rijk
Activiteiten
Planning
Kosten
1 sept 2015
tot 1 mrt
2016
€ 20.000
1 mrt 2016
tot
1 sept 2016
Opzetten en deelnemen aan regionale samenwerking ten
behoeve van gezamenlijke werkgeversbenadering
Voor 3 Sw-bedrijven: 3 personen, 1 dag per week voor 1 jaar
Trainen en begeleiden van medewerkers in het werken met
en volgens een regionale benadering voor de 3 swbedrijven. M.n. training on the job.
Inzet van accountmanagers op de ontwikkeling van het
regionale portfolio, voor 3 sw-bedrijven elk voor 0,3 fte voor
de periode van een jaar
Kosten voor voorlichtingsmateriaal, trainingsmateriaal
€ 60.000
Het structureel inbedden van van communicatiemiddelen
w.o. lading van het regionale merk (website, nieuwsbrief,
evenementen enz.)
Kosten voor aanschaf en implementatie van
een monitoringssysteem
Uitvoeren van een onderzoek naar een
detacheringsfaciliteit, inzet van zowel een eigen
medewerker als externe expertise
Opzetten van de faciliteit – inzet van medewerkers en
inhuren van externe expertise
HGR - Inhaalslag op de aansluiting op de regionaal reeds in
gang gezette ontwikkelingen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
er koppelingen moeten worden aangeschaft voor software,
maar ook kennis en vaardigheden moeten worden
opgedaan.
HGR - De inzet van medewerkers op het maken van de
inhaalslag, circa 5 medewerkers die hier in deeltijd aan
werken
(door)ontwikkelen van het portfolio naar regionaal portfolio,
in de breedte bedoeld om de doelgroep Participatiewet te
kunnen bemiddelen naar werk
Inzet van 2 medewerkers voor de periode van 1 jaar voor de
3 sw-bedrijven, gemiddeld 0,4 fte, op de ontwikkeling en
afstemming in het kader van de ontwikkeling van het
regionaal portfolio.
Totaal
€ 150.000
€20.000 €130.000
€ 15.000
€15.000
€ 30.000
€ 40.000
€ 30.000
€ 60.000
€40.000
€ 15.000
€15.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 75.000
€ 30.000
€ 70.000
€ 70.000
€ 70.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 16.500
€16.500
€ 50.000
€ 50.000
€ 576.500
€ 120.000 € 456.500
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
27
Implementatie
Voor de uitvoering van het sectorplan wordt uitgegaan van het optimaal benutten van de
aanwezige organisatiekracht in de regio.
De afstemming en monitoring op sectorplanniveau komt in drie gremia aan bod:
1. Regionaal Werkbedrijf
2. Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden
3. Gericht overleg tussen de drie sociale werkbedrijven.
Voor de genoemde projecten zijn er binnen de drie sociale werkbedrijven projectleiders die
verantwoording dragen aan hun respectievelijke directies.
Communicatie
Na goedkeuring van de aanvraag zal ook stilgestaan worden bij de communicatie-aanpak.
Deze regio zal pro-actief meewerken aan eventuele initiatieven van Cedris om projecten ook
buiten de regio over het voetlicht te krijgen.
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
28
Begroting
Omschrijving
Benodigd budget
Investeringsvraag
Thema 1: ‘Van werk naar werk’
1
Werkfit maken
2
BBL-opleidingsmethodiek
3
Functiecreatie
4
Doorontwikkeling dienstverleningsconcepten
5
Onderzoek klantvraag en klantwaarde
6
MVO People Werkgeversnetwerk
Subtotaal
€ 90.000
€ 525.000
€ 46.650
€ 90.000
€ 33.970
€ 134.580
€ 920.200
€ 45.000
€ 260.000
€ 13.500
€ 60.000
€ 10.250
€ 78.000
€ 466.750
Thema 2: Expertise ontwikkeling medewerkers
7
Doorontwikkeling naar een kennisintensieve organisatie
8
Vakmanschap: ontwikkeling begeleidend personeel
9
Trainingsprogramma’s mindset begeleidend personeel
10 Individueel vraaggerichte benadering
11 Ontwikkelen tools voor resultaatgerichte sturing
12 Ontwikkelen competenties resultaatgerichte sturing
13 Lean management
Subtotaal
€ 60.000
€ 100.000
€ 156.335
€ 66.000
€ 175.000
€ 242.000
€ 139.300
€ 938.635
€ 30.000
€ 50.000
€ 100.000
€33.000
€ 125.000
€ 167.000
€ 80.000
€ 585.000
Thema 3: Transformatie van de infrastructuur
14 Vergroten commerciële kracht
15 Matchen infrastructuur op Banenafspraak m.n. het Rijk
Subtotaal
€ 180.000
€ 576.500
€ 756.500
€ 90.000
€ 215.000
€ 305.000
€ 2.615.335
€ 1.356.750
Eindtotaal
De cofinanciering is voor een groot deel gebaseerd op de inzet van medewerkers van de drie
SW-bedrijven. Hierin is een inschatting gemaakt van de omvang van het aantal dagen dat een
medewerker bij het genoemde project betrokken zal zijn, dit is geëxtrapoleerd naar de
functieschaal.
Het resterende deel van de cofinanciering betreft reeds begrote projectbudgetten bij de
afzonderlijke SW-bedrijven.
Aanvraag regio Haaglanden
Versie 30 augustus 2015
29
Download