Connect 4 – Gods verlossinGsplan

advertisement
Connect 4 – Gods verlossingsplan
In de vorige studie hebben we gekeken naar het fundamentele probleem
tussen God en ons: zonde.
Wat is het probleem van de zonde?
De Bijbel zegt dat zonde de oorzaak is van alle menselijke problemen. Het uiteindelijke gevolg van zonde is de dood: het
afscheid van ons lichaam, van elkaar en eeuwige scheiding van God. We hebben gezien dat God van ons houdt en ons wil
redden van zijn afwijzing en oordeel. Net zoals de vader van de twee zonen uit de eerste studie, wil God dat we ons leven
en hart met Hem delen. Maar voordat dit kan moet er worden afgerekend met de zonde. In deze studie zien we hoe God dat
heeft mogelijk gemaakt.
Een van de schrijvers van het Oude Testament was
Jesaja 53:3-8 De mensen liepen hem voorbij, ze deden alsof
hij niet bestond. Hij wist wat pijn was, hij wist wat ziekte was.
Hij liet zich liever niet aan de mensen zien. Gods dienaar heeft
pijn gehad, hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes
en onze pijn gedragen. Wij dachten dat God zijn dienaar liet
lijden om hem te straffen. Maar God heeft hem gestraft
voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten, hij
is gedood voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer
naar God, we leken wel verdwaalde schapen. En Gods dienaar
moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft werd, hebben
wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. Gods
dienaar werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. Hij
zweeg, hij deed zijn mond niet open. Hij was zo stil als een
lam dat geschoren wordt. Hij was zo stil als een schaap dat
geslacht gaat worden. Gods dienaar werd gevangengenomen.
De mensen zeiden dat hij schuldig was. Hij werd weggebracht
om gedood te worden. Niemand heeft geprotesteerd. Gods
dienaar werd geslagen voor de zonden van het volk. Hij werd
gedood, hij mocht niet langer leven.
de profeet Jesaja. Hij leefde ongeveer 700 jaar
voor Jezus. In veel hoofdstukken van het gelijknamige Bijbelboek beschrijft Jesaja de dingen die
dan nog moeten gebeuren. Hij schrijft over Gods
oordeel en spreekt over Jezus die zal komen om
de mensen van dat oordeel te verlossen door voor
hen te sterven. De volgende verzen vertellen over
de persoon Jezus en voorspellen de betekenis en
het doel van Jezus’ dood.
•
•
Hoe voorspelt de schrijver het lijden van Jezus?
Wat is de betekenis en de bedoeling van de dood
van Jezus?
•
Wat leren we over het karakter van God, als we
in gedachten houden dat Jezus God is die mens
geworden is?
CONNECT STUDIESwww.studentlife.nl
De wet betekent hier Gods norm, die beschreven
staat in de eerste vijf boeken van het Oude TestaRomeinen 3:19-28 Dat (namelijk dat mensen zondig zijn)
staat in de heilige boeken van de Joden, en dus gaat het ook
over de Joden zelf. Voor hen geldt hetzelfde als voor iedereen:
Niemand heeft een excuus voor zijn slechte gedrag. Iedereen
is schuldig tegenover God. En niemand wordt gered doordat
hij zich aan de Joodse wet houdt. Want het lukt niemand om
alles te doen wat er in de wet staat. De wet leert ons juist dat
ieder mens verkeerde dingen doet.
Maar God wil de mensen redden. Dat wordt al verteld in de
heilige boeken. En nu mag het aan iedereen bekendgemaakt
worden: Mensen worden gered, niet doordat ze zich aan
de wet houden, maar doordat ze geloven. Want God redt
iedereen die gelooft in Jezus Christus. God maakt geen
verschil tussen Joden en niet-Joden. Want alle mensen doen
verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar
God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij vergeeft de
zonden van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil
God voor ons zijn.
Tegelijk wil God dat de schuld van de mensen weer goedgemaakt wordt. Hij heeft daarom zelf gezorgd voor een
geschenk waarmee dat kan gebeuren. Dat geschenk is Jezus
Christus. Dankzij zijn dood worden de mensen die in hem
geloven, gered. God heeft altijd veel geduld met de mensen
gehad. Hij liet hen in leven, ook al deden ze veel verkeerde
dingen. En nu redt God iedereen die gelooft in Jezus Christus.
Want iedereen die gelooft, wordt door God als een goed mens
gezien.
ment. Maar ook in het eerste hoofdstuk van Romeinen zien we duidelijk dat de wet betrekking heeft op
ieder stukje kennis dat we hebben van Gods norm.
•
•
Wat is de rol van de wet?
Hoe kunnen we volgens deze bijbelverzen een
“goed mens” worden voor God?
•
•
•
Wat is de rol van God hierin?
Wat moeten wij doen?
Hoe zou je Gods oplossing voor het probleem van
de zonde in je eigen woorden uitleggen?
•
Wie komt er in aanmerking voor Gods vergeving?
Hoe gaat dat?
•
Wat laat dit gedeelte over Gods liefde zien?
Geloven is op God vertrouwen. God heeft mensen de
mogelijkheid gegeven om vergeving te ontvangen
en hun relatie met Hem te herstellen. Dan noemt
God je een “goed mens” of, in een andere vertaling,
een rechtvaardig mens. De manier waarop God dat
heeft gedaan is dat we Hem moeten vertrouwen dat
Hij, door de dood en opstanding van Jezus, afrekent
met het probleem van onze zonde en schuld.
De opstanding van Jezus is om verschillende
redenen erg belangrijk voor het christelijk geloof.
Door zijn sterven en zijn opstanding uit de dood laat
Kunnen we dan nog zeggen dat het ene volk beter is dan het
andere? Nee! Voor iedereen geldt dezelfde wet. Is dat een
wet met regels om je aan te houden? Nee, het is de wet van
het geloof. Want wij weten dat mensen alleen gered kunnen
worden door het geloof. En niet doordat ze zich aan de Joodse
wet houden.
Jezus zien dat Hij God is. Hij koos er voor als mens in
de wereld te komen, maar als God had Hij de macht
om de zonde en dood te overwinnen. En omdat
Jezus niet dood is, maar leeft, kunnen we Hem leren
kennen en op een persoonlijke manier met Hem
omgaan.
•
•
Wat uit deze studie is nieuw voor je?
Geef eens een samenvatting van de boodschap
van Jezus op basis van deze vier studies.
Door de dood van Jezus aan het kruis worden we
vergeven en bevrijd van de gevolgen van de zonde.
Iedereen heeft de keuze om Gods offer van vergeving te aanvaarden of af te wijzen. Dit is de belangrijkste keuze die je in je leven maakt. Welke kant je ook
kiest, het heeft grote consequenties. In de volgende
studie kijken we verder naar deze keuze en welke
gevolgen het heeft als je Gods vergeving aanvaardt
en een relatie met Hem krijgt.
CONNECT STUDIESwww.studentlife.nl
Download