Anatomie van het centrale zenuwstelsel

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2016-2017
Anatomie van het centrale zenuwstelsel (D000564)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 100 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 2)
hoorcollege
30.0 u
werkcollege: geleide oefeningen
10.0 u
practicum
5.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Santens, Patrick
GE01
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de logopedische en audiologische
wetenschappen (afstudeerrichting audiologie)
Bachelor of Science in de logopedische en audiologische
wetenschappen (afstudeerrichting logopedie)
Schakelprogramma tot Master of Science in de logopedische en
audiologische wetenschappen (afstudeerrichting audiologie)
Schakelprogramma tot Master of Science in de logopedische en
audiologische wetenschappen (afstudeerrichting logopedie)
Verantwoordelijk lesgever
stptn
4
aanbodsessie
A
4
A
4
A
4
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Anatomie, structuur, functie, centrale zenuwstelsel, hersenen, hersenstam,
ruggenmerg, cerebellum
Situering
Verwerven van de kennis van de structuur van het centrale zenuwstelsel in relatie tot
de functies. Deze kennis moet dienen als basis voor het begrijpen van de
neurologische ziektenleer en als aanzet naar de cursussen neurogene taal-en
spraakstoornissen.
Inhoud
Hst
Hst
Hst
Hst
Hst
Hst
Hst
Hst
Hst
Hst
Hst
I : Inleiding : het centrale zenuwstel binnen het zenuwstelsel
II : De microscopische structuur en functie binnen het centrale zenuwstelsel
III : Ontwikkeling van het zenuwstelsel
IV : De macroscopische beschrijving van het centrale zenuwstelsel
V : De motorische systemen
VI : De sensiebele systemen
VII : Het autonome zenuwstelsel
VIII : De craniale zenuwen en hun centrale verbindingen
IX : De cortex en cognitieve functies
X : De meningen en het cerebrospinale vocht
XI : De doorbloeding van het centrale zenuwstelsel
Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel 'Neuroanatomie van het centrale zenuwstelsel' bouwt verder
op de opleidingsonderdelen 'anatomie van de craniale zenuwen' en 'fysiologie'. Eindcompetenties
1 1. Het kennen van de neuro-anatomie van het centrale zenuwstelsel, vooral in relatie
1 tot functie.
2 2. Correlaties met klinische symptomatologie en syndromen kunnen maken.
(Goedgekeurd)
1
3 Algemene opleidingscompetenties: Kennis en inzichten op het raakvlak tussen
1 verschillende domeinene integreren en herformuleren conform de algemene
1 cognitieve leeerresultaten: mbt de medische en exacte leerresultaten
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, practicum, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges aangevuld met praktijkoefeningen op basis van klinische casussen.
Leermateriaal
1. Neurowetenschappen in Taal en Spraak - boek 1 : Neuro-anatomie en
neurofysiologie, P.Santens en M.De Letter, 2010, Garant/Antwerpen.
2. Les-slides op Minerva.
Referenties
1. Sobotta Atlas van de Menselijke Anatomie, R. Putz en R. Pabst, 1994; Bohn Stafleu
Van Loghum, Houten/Zaventem
2. Sesam Atlas van de Anatomie, W. Kahle, H. Leonhardt en W. Platzer; 1986; Bosch
en Keuning, Baarn.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Steeds af te spreken met de lesgever via [email protected]
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
1. Periodegebonden evaluatie
2. Ondervragingsvorm: multiple choice examen zonder giscorrectie + benoemen van
anatomische structuren op anatomische en radiologische platen.
Eindscoreberekening
Eindresultaat van schriftelijk examen: Multiple Choice zonder giscorrectie
(Goedgekeurd)
2
Download